Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Petícia proti novému nebezpečnému dohovoru z EU

TU podpísať: www.podpisem.sk/…/nepotrebujeme-r… Vážené ministerstvo, podporujeme odstraňovanie násilia a obťažovania na pracoviskách, ale odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala …
Peter(skala)
Pridávam zaujáíímavé pripomienky z rôznych spoločností, dokonca ministerstiev, ktoré nesuhlasia s Dohovorom:

MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)

Vzhľadom na to, že v predmetnom Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (ďalej len "Dohovor") sa zavádza úprava s ohľadom na gender agendu, ktorú nepovažujeme za jasne spracovanú, odporúčame nesúhlasiť …
More
Pridávam zaujáíímavé pripomienky z rôznych spoločností, dokonca ministerstiev, ktoré nesuhlasia s Dohovorom:

MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)

Vzhľadom na to, že v predmetnom Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (ďalej len "Dohovor") sa zavádza úprava s ohľadom na gender agendu, ktorú nepovažujeme za jasne spracovanú, odporúčame nesúhlasiť s riadnym predbežným stanoviskom a vyjadriť nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady, a teda neratifikovať predmetný Dohovor. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.


*

HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.)

Navrhujeme vyjadriť nesúhlas s návrhom ako celkom a vzniesť voči nemu všeobecnú výhradu. Konkrétne Riadne predbežné stanovisko...

*

MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)

K bodu 13 riadneho predbežného stanoviska: Za predpokladu, že právnym základom pre ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 je Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (CETS 210), ktorý Slovenská republika neratifikovala, nie je možné ratifikovať ani príslušný dohovor Medzinárodnej organizácie práce. Za týchto okolností MŠVVaŠ SR zásadne nesúhlasí s prijatím návrhu rozhodnutia.


*

KBS (Konferencia biskupov Slovenska)

K materiálu ako celku, navrhujeme, aby SR v riadnom predbežnom stanovisku k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) vyjadrila nesúhlas s návrhom ako celkom a vzniesla všeobecnú výhradu (General Reserve) k návrhu ako celku.


www.slov-lex.sk/legislativne-procesy