vi.news
50

Viganò: Sự ly giáo mà Francis đổ cho người khác được tạo ra bởi chính ông

Giáo hoàng Francis đã nói chuyện vào ngày 10 tháng 9 về một khả năng ly giáo "vì ông biết Thượng hội đồng Amazon có thể khiêu khích lên điều đó," Tổng giám mục Carlo Viganò nói với InsideTheVatican.…