vi.news
31

Tổng giám mục Ý phục hồi thứ tự các bí tích, cấm các cha đỡ đầu không tin

Tổng Giám mục Tự do Spoleto-Norcia Renato Boccardo, 67 tuổi, Ý, đã ký một sắc lệnh xác định rằng Phép thêm sức phải đi trước Hiệp thông đầu tiên theo đúng thứ tự các bí tích. Sắc định sẽ có hiệu lực …