Boží slovo na den 11.10. A.D. 2019

Když Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka, někteří ze zástupu řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však …
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Anna Dagmar likes this.
Joske likes this.
Nemyslím, že je důležité někoho potkat, něco vidět, něco zažít... ale odnést si zkušenost a z té čerpat. Andělé bývají blízko nás, i když je někdy nevidíme.... A k dobru jednu povídku: www.vira.cz/…/v-tomto-dome-se… a teď mi dovolte se vzdálit na jednu dlouhou cestu. Přeji hezký víkend.
______________________________________________________________________________________________

Libor Halik
More
Nemyslím, že je důležité někoho potkat, něco vidět, něco zažít... ale odnést si zkušenost a z té čerpat. Andělé bývají blízko nás, i když je někdy nevidíme.... A k dobru jednu povídku: www.vira.cz/…/v-tomto-dome-se… a teď mi dovolte se vzdálit na jednu dlouhou cestu. Přeji hezký víkend.
______________________________________________________________________________________________

Libor Halik
před 2 hodinami
Kam šla duše Karla Gotta?
Uviděl Neposkvrněnou Pannu Marii tehdy? 28.10.2018 Karel Gott zavzpomínal na konec války, kdy jako pětiletý kluk byl v krytu v Plzni. „Padla na nás SPOJENECKÁ bomba. Byli jsme v sutinách tři dny a noci. Po téhle smutné zkušenosti se dozvídám, že je konec války. Tak to samozřejmě byly dva pocity, které dodnes ve mně jsou a musím na to kdykoliv myslet, když čtu zprávy,“ dodal Gott. www.parlamentnilisty.cz/…/Ti-kteri-nic-ne…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Joela.
Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci mého Boha, z domu vašeho Boha totiž zmizel obětní dar i úlitba. Nařiďte půst, svolejte shromáždění, přiveďte starce, všechny obyvatele země do domu Hospodina, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Joela.
Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci mého Boha, z domu vašeho Boha totiž zmizel obětní dar i úlitba. Nařiďte půst, svolejte shromáždění, přiveďte starce, všechny obyvatele země do domu Hospodina, vašeho Boha, a volejte k Hospodinu: „Běda tomuto dni! Blízko je totiž Hospodinův den, přichází jako zkáza od Všemocného.“ Na Siónu zatrubte na polnici, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť Hospodinův den přichází, už je blízko! Je to den temnoty a mlhy, den mraků a bouře. Jako se úsvit rozprostírá na horách, (tak přichází) lid mnohý a mocný, jakého nebylo od věků a ani podobného po něm nebude po léta všech věků.
Jl 1,13-15;2,1-2

Žalm:
Podle práva bude Hospodin soudit svět.

Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce,
chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.
V tobě se chci radovat a jásat,
opěvovat jméno tvé, Svrchovaný.

Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel,
navždy jsi vyhladil jejich jméno.
Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali,
noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili.

Hospodin však trůní věčně,
stolec svůj postavil k soudu.
Podle práva bude svět soudit,
podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.
Zl 9

Evangelium:
Lk 11,15-26

Církevní kalendář:
sv. German (+576)
Pocházel od Atunu ve Francii. V dětství postrádal lidskou lásku. Později se stal mnichem a žil prý podle východních řádových stanov. Zůstal jako pravý mnich střídmý a zdrženlivý i v postavení pařížského biskupa. Pracoval, postil se, vše co měl dával chudým. Jeho příklad strhl k následování i samotného krále. Vynikal vzděláním, dobročinností i charismatickými dary. Snažil se být nástrojem pokoje mezi lidmi až do své smrti.
více: catholica.cz
Anna Dagmar likes this.