സഭയുടെ പാരമ്പര്യം “എപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്“ ഫ്രാൻസിസിന…

ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് “കുടുംബം“ പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും “അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട്“, “…