Boží slovo na den 20.1. A.D.2020

Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se …
Joske
Oni mu pak řekli: „Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí.“ Ježíš jim řekl: „Můžete přinutit svatebčany, aby se postili, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom v oněch dnech se budou postit.“ Říkal jim i podobenství: „Nikdo neutrhne záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý šat; jinak i nový …More
Oni mu pak řekli: „Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí.“ Ježíš jim řekl: „Můžete přinutit svatebčany, aby se postili, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom v oněch dnech se budou postit.“ Říkal jim i podobenství: „Nikdo neutrhne záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý šat; jinak i nový roztrhne a ke starému se záplata z nového nebude hodit. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno měchy roztrhne, samo vyteče a měchy se zničí. Ale mladé víno se dává do nových měchů,a obojí zůstane zachováno. A nikdo, kdo se napil starého, nechce mladé, neboť říká: ‚Staré je dobré. ‘“ Lk 5:33-39
Duševní otroctví si člověk neuvědomuje. Stejně tak spící sen považuje za zážitek bdělého stavu. Pán Ježíš Kristus přišel spící probudit a sejmout okovy otrokům. Přišel nové měchy naplnit novým vínem.
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Joske likes this.
Theo, někdy mám pocit, že ten rozum i kolej si ztratila spíš ty. Kdo jsi vlastně? Jsi věřící člověk, jsi katolík, kam patříš? Odpověď snad ani nečekám. Ale dokážeš jet i po více kolejích, jak jsem zaznamenal na Glorii a problém ti nedělají i jiné věci, včetně přesvědčení, jak je Zem placatá. To byla ale jen třešinka na dortu, která pobaví. Takže jaké máš koleje?
------------------------------
More
Theo, někdy mám pocit, že ten rozum i kolej si ztratila spíš ty. Kdo jsi vlastně? Jsi věřící člověk, jsi katolík, kam patříš? Odpověď snad ani nečekám. Ale dokážeš jet i po více kolejích, jak jsem zaznamenal na Glorii a problém ti nedělají i jiné věci, včetně přesvědčení, jak je Zem placatá. To byla ale jen třešinka na dortu, která pobaví. Takže jaké máš koleje?
------------------------------
Theodorá-Máriá
před 41 minutami
pan Vlk, Duka, Graubner a pan Tomislav se ústy
Vlka ,chlubili ,že nejedou po staré koleji, ale dali výhybku.

Na starý šat dali záplatu z nové koleje a ono se jim
to roztrahlo, dnes je z toho nevěstaka antikrista a kolej
je zavedla do slepoty a zráty rozumu.
pan Vlk, Duka, Graubner a pan Tomislav se ústy
Vlka ,chlubili ,že nejedou po staré koleji, ale dali výhybku.
Na starý šat dali záplatu z nové koleje a ono se jim
to roztrahlo, dnes je z toho nevěstaka antikrista a kolej
je zavedla do slepoty a zráty rozumu.
Tomislav
Půst byl u Židů obřad pokání a lítosti; chápali ho jako pokoření sebe, a chtěli tím usmířit Boží hněv. Postili se, když vzpomínali na některé národní pohromy. Janovi učedníci -kajícníci - se teprve postili na znamení pokání. Učedníci Ježíšovi však jsou jako ženichovi přátelé: ti se mají radovat, dokud je ženich s nimi. Až je ženich opustí stavem manželským , pak se budou rmoutit, že ztratili …More
Půst byl u Židů obřad pokání a lítosti; chápali ho jako pokoření sebe, a chtěli tím usmířit Boží hněv. Postili se, když vzpomínali na některé národní pohromy. Janovi učedníci -kajícníci - se teprve postili na znamení pokání. Učedníci Ježíšovi však jsou jako ženichovi přátelé: ti se mají radovat, dokud je ženich s nimi. Až je ženich opustí stavem manželským , pak se budou rmoutit, že ztratili dobrého společníka. I Ježíš opustí jednou své učedníky, až podstoupí smrt; pak to bude pro jeho učedníky doba zármutku. Kristus dal učedníkům nové učení a nového ducha k životu podle Božího zákona. Proč jim tedy vnucovat staré učení nedokonalé a farizejským duchem prostoupené? Budou se postit, ale podle nového ducha.
Podobenství o záplatě:
Mk říká "z neseprané látky", kdežto Mt 9,16 říká„z nezpracované látky“, t. j. nově zhotovené, která ještě nebyla prána. Při prvním prádle se takový kus nové látky srazí a šaty se tím znovu roztrhnou. - Lk 5, 36 praví trochu jinak: „Nikdo neutrhne záplatu z nových šatů a nedává ji na staré šaty.“
Stylita likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_01.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel řekl Saulovi: "Musím ti oznámit, co mi řekl Hospodin této noci." Odpověděl: "Mluv." Samuel tedy promluvil: "Ačkoli jsi malý ve svých očích, nejsi hlavou izraelských kmenů? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě poslal na výpravu se slovy: Jdi, vydej k posvátnému …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_01.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel řekl Saulovi: "Musím ti oznámit, co mi řekl Hospodin této noci." Odpověděl: "Mluv." Samuel tedy promluvil: "Ačkoli jsi malý ve svých očích, nejsi hlavou izraelských kmenů? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě poslal na výpravu se slovy: Jdi, vydej k posvátnému zničení hříšné Amalečany a bojuj proti nim až do jejich vyhlazení. Proč jsi tedy neuposlechl Hospodinova hlasu? Vrhl ses na kořist a učinil jsi, co je v Hospodinových očích zlé." Saul řekl Samuelovi: "Ale ano, poslechl jsem přece Hospodinův hlas a šel jsem na výpravu, na kterou mě Hospodin poslal: přivedl jsem Agaga, krále Amalečanů, Amalečany jsem však vydal k posvátnému zničení. Lid pak vzal z kořisti brav a skot jako prvotiny posvátné řeže, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu v Galgale." Samuel odpověděl: "Copak má Hospodin stejnou zálibu v celopalech a obětech jako v poslušnosti k jeho hlasu? Poslušnost je lepší než oběti a ochota k ní je víc než tuk beranů. Opravdu, vzpurnost je jako hřích hadačství a vzdor je jako zločin modloslužby. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on tě zavrhl, abys nebyl králem."
1Sam 15,16-23

Žalm:
Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Nekárám tě pro tvé oběti,
vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Nemusím brát býka z tvého chléva
ani kozly z tvých ohrad.

Proč odříkáváš má přikázání
a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nenávidíš kázeň
a má slova házíš za sebe?

Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
Myslil jsi, že jsem jako ty?
Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Zl 50

Evangelium:
Mk 2,18-22

Církevní kalendář:
sv. Fabián
Stal se papežem v době klidu mezi pronásledováním Církve. Řím rozdělil do sedmi obvodů a v každém z nich ustanovil za správce jednoho jáhna. Na začátku Deciova pronásledování byl popraven.
catholica.cz

sv. Šebestián
Šebestiánova matka byla z Milána, otec byl úředníkem v Narboně, na jihu Francie. Není zcela jisté na kterém z těchto dvou míst se Šebestián narodil. V Římě se stal důstojníkem císařské stráže.
Navštěvoval uvězněné křesťany, sytil je, těšil a povzbuzoval k vytrvalosti ve víře. Na utvrzení svých slov o ceně věčného života uzdravil z němoty Zoё, manželku kancléře a obrátil na víru žalářníky, prefekta a další. Císař, když se dozvěděl, že Šebestián je křesťanem, rozkázal, aby svlečen byl přivázán ke sloupu a vojíni do něj stříleli šípy. Stalo se tak a vojíni jej pak v bezvědomí opustili. Irena, která jej chtěla pohřbít, zjistila že žije a ve svém domě jej ošetřila. Po uzdravení opět předstoupil před císaře, aby hájil křesťany, a žádal i na něm obrácení. Ten jej však dal v cirku zbičovat a dotlouci železnými sochory.
Jeho tělo bylo vhozeno do stoky, ale křesťané je nalezli, vytáhli a pohřbili v katakombách při Via Appia. Začátkem IV. století byl prostor u jeho hrobu rozšířen na kryptu, kterou schodištěm spojili s bazilikou a tu později přejmenovali podle tohoto světce.
catholica.cz
Joske likes this.