Giám mục Hà Lan: Thượng hội đồng Amazon là sự nhạo báng đức tin, che đậy cho việc xóa bỏ đời sống …

Các từ khóa trong tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng Amazon, không phải là "Pachamama" mà là "linh mục đã kết hôn", "nữ phó tế" và "nghi thức Amazon", Giám mục phụ trợ của Den Bosch, Robert …