വത്തിക്കാൻ വീണ്ടും കള്ളം പറയുന്നു, വിനാശകരമായ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും “…

2017 ഡിസംബറിൽ വത്തിക്കാൻ ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒറാൻ ബിഷപ്പ് ഗുസ്താവൊ സഞ്ചെത്തയുടെ ദുർനടപ്പിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നെന്ന് വത്തിക്ക…