vi.news
95

Hồng y đe dọa Giáo hội bằng các "Phương pháp Mới"

Đức Hồng y theo chủ nghĩa hiện đại, Claudio Hummes, xác nhận rằng Hội nghị tôn giáo cho Amazon của năm 2019, sẽ nhằm mục đích bãi bỏ cuộc sống độc thân của linh mục. Nói đến tờ báo theo chủ nghĩa …