Language
menhir

Jdi mi z očí, satane!

13Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: »Za koho lidé pokládají Syna člověka?« 14Odpověděli: »Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za …
menhir
Ano, Ježíš vyčítá zástupu, že se odmítá pozdvihnout nad své lidství (maří tak Boží plán s člověkem = satanismus), když se zajímá pouze o chléb, který obdržel bezpracně.
24Když tedy zástup uviděl, že tam není Ježíš ani jeho učedníci, nastoupili do člunů a přijeli do Kafarnaum, hledajíce Ježíše. 25Když ho na druhé straně moře nalezli, řekli mu: „Rabbi, kdy ses sem dostal?“ 26Ježíš jim odpověděl: „… More
menhir
Segal 13. úno
Proč nepřemýšlíte o tomhle. PROČ Ježíš nazývá lidské satanským? Proč člověk, který má na mysli jenom lidské, je satan?
xxxxx
Jistě, Segale. Satanské je každé lidské snažení (žití lidství), které vede ke zmaru. Všechno, co maří Boží stvořitelské dílo, je satanské. Proto Ježíš říká Petrovi, že je satan, který pohoršuje.
23On se však obrátil a řekl Petrovi: »Jdi mi z očí, satane! Pohor… More
menhir
Zástup má na mysli pouze věci lidské, žijí své lidství. Proto s nimi Ježíš mluvil pouze v podobenstvích.
aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je neuzdravil.‘
menhir
10Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ 11On jim odpověděl: „Vám je dáno poznat tajemství království Nebes, ale jim to dáno není. 12Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek; avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. 13Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. 14Naplňuje se na nich Izaiášovo … More
Zedad
menhir hmmm, jakože být člověkem je zlo?
Bohumila
Ze všech stromů v zahradě smíš jíst, ale ze stromu poznání dobra a zla jíst nesmíš, neboť když bys z něho jedl, musíš zemřít!“
Tady to začalo!
"Jsi mi z očí satane"!
Bohumila
A jak se tou satanovou krmí všichni živí. Už se nevěří ve Stvoření dle Bible svaté. Věří se vědě,evoluci,vesmíru- ne Božímu SLovu. Tací si nemohou říkat křesťané-
Zedad
menhir no a je to potom podle tebe Menhir tak, že naplněné lidství je pouze zlo a zase zlo?
menhir
Víš, Zedade, píšeš tu: "Upřeme zrak na Ježíše" Ale když Ježíš mluví, zacpáváš si uši.
menhir
Není jim dáno. Ježíš s takovými mluvil pouze v podobenstvích, aby nechápali.
Zedad
Podobenství, aby nechápali? Proč? Podobenství proto, aby pochopili.
Segal
Proč nepřemýšlíte o tomhle. PROČ Ježíš nazývá lidské satanským? Proč člověk, který má na mysli jenom lidské, je satan? Když na to přijdete, rozsvítí se vám v hlavě. Zatím je u vás tma. Zedad a Samson1.⏳🐝
Zedad
Mluvíš o hříchu, kdy člověk hřeši proti zákonu Božímu - ten zákon je vytesán do kamenných desek.
Nechceš mi říci, že Pán Ježíš neznal desatero
Segal
Zedad to samé, co Samson1.🙈🙉🙊⏱
b8111
Dvěma pánům se sloužit nedá...
www.youtube.com/watch
Zedad
Pán Ježíš žil naplněné lidství. On je naše cesta. Nezapomínejme nikdy na desatero.
menhir
Zedad včera
Pán Ježíš žil naplněné lidství.

xxxxx
Naplněné lidství je věčnost v pekle, Zedade.
menhir
Pán Ježíš nás učí:
Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte. (Mt 5:20)
Znamená to, že pokud budete žít své lidství, zůstanete v hříchu. Pokud bude vaše spravedlnost stejná, jako je spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, bude jen hříšně lidská. Musíte se pozdvihnout v Kristu Ježíši k vyšší … More
menhir
Samsone, stejně jako Zedad uvádíš do omylu sebe i jiné. Ježíš je sice člověk, ale jiný než ty. Ježíš se narodil z Ducha svatého, tzn. byl od početí svatý, jako byl svatý Adam, když ho stvořil Bůh. Lidé přebývající na tomto světě jsou porušení Adamovým pádem do hříchu. Nejsou to praví lidé tak, jako je Kristus pravý člověk. Člověk jako ty žije své hříšné lidství, což dokazuješ svým životem, … More
Zedad
Mluvíš tu o hříchu člověka. Ano, už Adam zhřešil a člověk byl vyhnán z Ráje
Samson1
No a přeci Boží soud je i o tom, cokoli jsme udělali a neudělali...nedali žíznivému pít, to je o těle i duši, třeba jsme nepoučili toho, kdo hledá pravdu a žízní po spravedlnosti. Ani tělo se nesmí zanedbávat. Ježíš když bylo třeba proměnil vodu ve víno, rozmnožil chleby a ryby, upekl ryby po svém zmrtvýchvstání pro apoštoly, oni se snažili něco ulovit a našli ho u ohně s pečenými rybami milí … More
Segal
Samson1 vedle jak ta jedle.👎🚷®
Samson1
Tak soudruzi bratři řek bych, že člověk má žít své lidství tak, jak Pán, pravý člověk i Bůh. Jedno neoddělíš od druhého. Jinak žijte z moci Ducha svatého a nepropadnete žádostem těla. .
menhir
V Kristu člověk vítězí nad svou lidskostí. Nad svou pudovostí, živočišností. Tělesný člověk může číst Písmo svaté celý život od rána do noci a nepomůže mu to vůbec v ničem, dokud si bude namlouvat, že má ve vínku schopnost rozeznat dobré a zlé.
Zedad
To určitě ano. Člověk, který nerozpoznává dobro od zla, má laxní svědomí.
Zedad
Jasně, jsem člověk. Důležité je číst slovo Písma.
menhir
Lidé, kteří žijí lidství, nemají ve svých srdcích zapsáno nic. Nemají ani svobodu, protože žijí v područí hříchu. Jsou otroky těla, otroky lidské (= živočišné) přirozenosti. Ježíš své učedníky učí, jak nad sebou (nad svou lidskostí, tělesnou přirozeností) zvítězit. Ježíš nás učí, jak zemřít tomuto světu. To je cesta k božství v Kristu. To je smysl napomenutí Petra: 23On se však obrátil a řekl … More
Zedad
To ano, cestu známe. Hospodin nás nenutí dělat zlé věci.
menhir
Neznáš nic, jinak bys nepsal na Glorii, že máme žít lidství.
Bohumila
"Chci říci, žijte z moci Božího Ducha a nepodlehnete tomu,
k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti
směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. Jde tu o
naprostý protiklad, takže děláte to co dělat nechcete.
"Gal,5,16-17
Zedad
Menhire, člověk má svobodu se rozhodovat zda bude žít tak, jak chce Bůh. Jeho zákon máme vepsaný v srdcích.
menhir
Vysvětlení pro ty, které by snad Zedad mohl omámit falešnou řečí.
Adam a Eva měli zakázáno jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého.
16A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, 17ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš. (Gn 2:16-17)
Adam a Eva neposlechli Hospodina a jedli. Poznání dobrého a zlého nepřeš… More
Zedad
Hmmmm a jak má člověk žít? Myslíš nelidskost?Zajímá mne slovo Písma.
menhir
Kdybys nebyl zahleděný sám do sebe, neptal by ses na to, co je tu už napsáno, Zedade. To dělá to tvé hříšné lidství. Tvá přirozenost.
menhir před 18 minutami
Ježíšovo evangelium spočívá v tom, že nás zve žít božství v jeho osobě. Zve nás žít v Kristu. Ty, Zedade, učíš žít lidskost. Přirozenost, hřích, satanismus.
menhir
Zedad nyní
Člověk dostal od Hospodina do vínku schopnost rozeznávat dobré a zlé, dal nám řád, jak máme žít, a přesto již Kain zabil svého bratra Ábela, no a vlastně jsme byli vyhnání z Ráje.

xxxxx

To je nesmysl. Člověk nedostal do vínku schopnost rozeznávat dobré i zlé. Vidím, že úmyslně motáš páté přes deváté. Diskuze s tebou postrádá smysl, Zedade.
Zedad
Rozeznat dobré a zlé? - No to je slovo Písma. Nedělám si nárok na to, ať někdo reaguje na můj komentář. Proč taky, že?
menhir
Ježíšovo evangelium spočívá v tom, že nás zve žít božství v jeho osobě. Zve nás žít v Kristu. Ty, Zedade, učíš žít lidskost. Přirozenost, hřích, satanismus.
Zedad
Člověk dostal od Hospodina do vínku schopnost rozeznávat dobré a zlé, dal nám řád, jak máme žít, a přesto již Kain zabil svého bratra Ábela, no a vlastně jsme byli vyhnání z Ráje.
menhir
Mýlíš se, Zedade. Ježíš nežil v žádné přirozenosti. Kdyby žil v lidské přirozenosti, jak sám sebe i jiné klameš, nemohl by činit zázraky. Zázraky nejsou přirozené, ale nadpřirozené. Přirozený je tvůj příklon k satanismu.
Zedad
Pán Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk a žil božskou i lidskou přirozenost.
Zázraky dělá Bůh.
Zedad
Bůh dělá zázraky i tam, kde již z pohledu lidského není žádná naděje. Tam, kde si člověk nedovolí ani doufat, a to věděl i Abrahám. On věřil.
Zedad
menhir ano, protože žijeme v hříchu. I Pán Ježíš věděl, jak máme žít a on tak ve své lidské přirozenosti i žil.
menhir
Pán Ježíš Kristus dal mezi termíny lidské a satanské rovnítko.
Lidské = satanské.

Co je níže zvýrazněno žlutě, je špatně.

Zedad 8.2.2019 13:13:41
Chvíľa,ktorá môže navždy zmeniť život človeka
Noooo, otroctví a doba, kdy lidský život neměl žádnou cenu a lidé žili bez Boha,nebyla lidská. Naše doba je hrozná v tom, že my již Vykupitele světa známé, vime,že máme žít lidskost, ale rouháme se

More
menhir mentioned this post in Co je zvýrazněno žlutě, je špatně. Zedad 8.2.2019 13:13:41 Chvíľa,ktorá môže navždy zmeniť život ….
menhir
Proč tolik lidí s takovou vervou pohoršuje Pána Ježíše? Proč lidé mají na mysli pouze věci lidské?
23On se však obrátil a řekl Petrovi: »Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!«
Přítel
Zasáhlo mne to a jsem tomu rád.
menhir
Tento příběh je zde proto, aby si jeden každý hlídal vlastní myšlenky. Protože každý, kdo nemá na mysli boží věci, je pro Pána Ježíše Krista satanem.
Samson1
No, člověk nad mnohými myšlenkami musí říci: jdi mi z očí satane.
Né tak je dát ještě na Glorii.
Samson1
Moc zajímavá fotka.
menhir
18Říkali vám: »V poslední době povstanou posměvači, žijící podle svých bezbožných žádostí.«19To jsou ti, kdo působí roztržky, lidé jen pozemsky smýšlející, v nichž není Duch.20Ale vy, milovaní, stavte svůj život na své přesvaté víře, modlete se ve spojení s Duchem svatým, 21uchovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista pro věčný život. 22Smilujte se nad těmi, … More
menhir
11Kdo z lidí zná lidské nitro? Jen lidský duch, který je v člověku. Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží.12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který vychází z Boha. Tak můžeme poznat, co všecko nám Bůh dal darem.13O tom také mluvíme - ne ovšem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí Duch, takže nauku pocházející od Ducha také vyjadřujeme řečí od něho … More
Samson1
menhir, já bych dovedl též kopírovat a tapetovat. Jaké neseš ovoce, to jednou ohodnotí Pán.
soli toto beru jako vyznamenání. Máme se radovat, když lidé budou proti nám mluvit lživě. S tvé lásky by se jeden rozkoší pokadil.
sulnadzlato před 5 hodinami
Samsone, myslíš jen na to, co si nacpat do chřtánu. Jsi typický satan.
menhir
Jak veliké a podivuhodné dary dává Pán těm, kteří nemají na mysli věci lidské!
19Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. 20Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.
menhir
menhir
Svazování a rozvazování je neodpouštění a odpouštění. Ježíš říká všem, kteří slyší:

18„Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. 19Amen, opět vám pravím: Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. 20Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé … More
Samson1
To řekl Pán apoštolům a klíče dostal Petr. Svazovat a rozvazovat a odpouštět hříchy, řídit církev. Menhir sice může též svazovat a rozvazovat, ale tkaničky od bot a nebo zakáže dětem chodit na cukr. Církev je hiearchická. Je to království a Ježíš je Král králů a Pán panujících. Proto se před eucharistií kleká a když vejde kněz k bohoslužbě, lid povstane. Církev je i charismatická a určitě, když … More
menhir
Kdo si dělá starosti o to, co bude jíst, pít, co si obleče, má na mysli věci lidské.
Mějte na mysli věci božské!
Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
Zedad
Ano, souhlasím. Výklad svazování a rozvazování je různý.
Zedad
Co se sváže na zemi, bude svázáno i na nebi, co se rozváže na zemi, bude rozvázáno i na nebi
menhir
25A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. 26Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, ten v nebesích, neodpustí (ta) vaše přestoupení.“ (Mk 11:25-26)
menhir
31Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ 32Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. 33Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 34Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má … More
Zedad
To ano, jenomže i apoštol Pavel měl osten a Bůh mu ho neodňal. Kdo má na to, aby šel životem bez ostnů, bez hříchů. No a stále jde o klíč s mocí.
menhir
Co říká Pán Ježíš učedníkům, když je chce uchránit před myšlenkami na lidské věci?
26Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši?
Zedad
To platí. Kde je klíč, který Kristus dává apoštolovi Petrovi?
menhir
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!
Zedad
Každý člověk hřeší a kdo říká, že nehřeší, ten lže.
menhir
Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká. (1J 5:18)
Zedad
Takže jenom moudrý má klíče?
menhir
Zde je klíč k nebeskému království:
21Od té doby Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.
22Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: »Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!«
23On se však obrátil a řekl Petrovi: »Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť …
More
Zedad
Křížem je i hřích, osobní hřích, slabosti atp..
Zedad
menhir
19Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.«

Menhir mohl bys to vysvětlit?
menhir
Moji bratři, může fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Tak ani slaný pramen nevydá sladkou vodu. (Jk 3:12)
Zedad
To je dáno Stvořitelem, jenomže slovo mluví o tom, že Hospodin dává klíče člověku - apoštolovi Petrovi.
menhir
17Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. 18Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. (Jk 3:17-18)
Samson1
Menhir o těch slabostech píše apoštol a ty se chceš stavět nad něj? Proto třeba na začátek mše svaté je vyznání hříchů, abychom mohli přistoupit k tajemství eucharistie. Potom slovo Boží říká, že kdo řekne, že nehřeší, je lhář a dělá s Boha lháře. Kdo sám sebe soudí, toho nesoudí Bůh. Pokud bys neměl hříchy, byl bys dokonalý člověk, svatý, bohužel tak můžem chápat jen P. Marii, která byla … More
menhir
Podle obsahu komentářů se i zde ukazuje, kteří z uživatelů registrovaných na Glorii.tv mají na mysli pouze věci lidské. I těm Pán Ježíš Kristus prostřednictvím Božího slova říká: »Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!«.
Samson1
No, Petr vymlouval Pánu utrpení. Smrt na kříži. Právě pro to Ježíš přišel, aby svou smrtí vykoupil lidstvo. Je to ukázka toho, že když přišel Petr s tím, že Ježíš je Syn Boží, Petr byl pochválen, že mu to bylo jeveno od Boha a v tom druhém od zlého. Je na tom menhir lépe jak Petr a nemáme každý na nesení dost svých slabostí?
menhir
Samsone, co to píšeš? Ty máš na nesení dost svých slabostí? A kdo tě nutí, abys své slabosti nesl? Proč je neodložíš, jak učí Pán Ježíš Kristus? Inu, zjevně si ve svých slabostech libuješ a to je to, o čem je tento článek. Máš na mysli lidské věci.