Slovenský rímsko-katolícki biskupi na obranu Dr. Jozefa Tisu. Čo nevedel prekaziť vo väčšom a …

Slávne predsedníctvo SNR v Bratislave! Katolícky biskupský zbor Slovenska sa v posledných rokoch častejšie obracal na príslušné vládne miesta v záujme tých, čo trpeli, boli väznení, alebo boli …More
Slávne predsedníctvo SNR v Bratislave!

Katolícky biskupský zbor Slovenska sa v posledných rokoch častejšie obracal na príslušné vládne miesta v záujme tých, čo trpeli, boli väznení, alebo boli prenasledovaní a to bez ohľadu na to, či išlo o katolíkov alebo inovercov. Príklad božského Samaritána a jeho pozitívny príkaz nás pobádal a povzbudzoval k tomu, aby sme pozdvihli svoj ochranný hlas v záujme ľudí trpiacich z politických a rasových príčin, a to vtedy, keď sme mohli očakávať zato pre seba rôzne príkoria.

Tento najšľachetnejší vzor všetkých dejín a jeho príkaz, vyjadrený v evanjeliu, máme na mysli i teraz, keď si dovoľujeme úctivo odporúčať do Vašej blahosklonnosti osud bývalého prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Činíme tak nielen preto, že ide o katolíckeho kňaza, ale i preto, lebo riešenie jeho osobnej otázky bude mať ďalekosiahly vplyv na zmýšľanie a chovanie sa čiastky slovenského národa voči obnovenej ČSR a jej predstaviteľom.

Pobáda nás k tomuto kroku i tá všeobecne známa a každým objektívnym posudzovateľom pripúšťaná skutočnosť, že Dr. Jozef Tiso bol vždy horlivý kňaz bezúhonného života. Vo svojej rozsiahlej aktivite usiloval sa pracovať pre dobro celku a osobne sa neobohacoval.

Vysluhovať spravodlivosť patrí medzi najťažšie úlohy štátnej moci. Skúsenosť dokazuje, že táto chúlostivá úloha sa priťažuje, keď ide o súdenie politických previnení. Dejiny učia, koľko osudných omylov sa stalo práve pri politických procesoch, čo vyplýva z chúlostivej úlohy nestranne posudzovať činnosť politického odporcu. Preto nie je zriedkavosťou, že po vynesení prísnych rozsudkov v politických procesoch sa skôr-neskôr volalo po revízii.

Pri posudzovaní činností, najmä politického činiteľa, majú byť smerodajné i jeho úmysly. Väčšina Slovenského národa je s nami presvedčená, že úmysly Dr. Jozefa Tisu pri verejnej činnosti boli tie najlepšie.


Zaiste, vyskytli sa i chyby a katolícky biskupi Slovenska neopomenuli ani vtedy upozorniť ho na to. No žiada sa tuná uviesť všeobecne známu skúsenosť, že aj tí najobratnejší verejní politickí činitelia urobili často veľmi závažné chyby. No napriek tomu nezaujatý pozorovateľ – či súčasník, či historik- vie vyviesť celkový úsudok len vtedy, keď zhodnotí i to, čo pozitívneho a dobrého vykonali. A tento klad často vyvráti chyby, do ktorých vo svojej slabosti upadli.

Nebude od veci posvietiť aj z iného hľadiska na tie chyby, ktoré sa pripisujú Dr. Jozefovi Tisovi. Úctivo poukazujeme aspoň na niektoré okolnosti.

Po najnovších vyhláseniach terajších činiteľov ihneď žilinské udalosti z októbra 1938 stavajú sa do iného svetla, než ako to jednostranná propaganda chce verejnosti nahovoriť, by i v tlači bolo poukázané na to, že v týchto politických zmenách účasť mali takmer všetky slovenské politické strany.

Žiada sa tu pripomenúť, i ten závažný dokument, ktorý práve teraz bol zverejnený pri známom norimberskom procese, ide o list bývalého maďarského ríšskeho správcu, ktorý poslal do Berlína dňa 13. marca 1939. Táto závažná okolnosť zasa celkom iný význam dáva rozhodnutiu Dr. Jozefa Tisu a ostatných vtedajších politických činiteľov dňa 14. marca 1939. Prichodí sa zamyslieť nad tým, čo by sa bolo stalo, so slovenským národom, keby plán Horthyho bol zvíťazil.

Máme tiež vedomosť o tom, že po vynesení protižidovských nariadení Dr. Jozef Tiso bol ochotný zriecť sa prezidentstva. Ak tak neurobil, stalo sa to preto, že sa snažil jednak hatiť a mierniť účinky týchto opatrení, jednak zabrániť väčšiemu zlu. Hodno uvážiť, že čo nevedel prekaziť vo väčšom a nezávislejšom Maďarsku ríšsky správca- to nebol v stave prekaziť ani Dr. Jozef Tiso.

Po uvážení všetkých okolností, pri časovom odstupe aj iné pranierované politické chyby – ako vojna na východe, udalosti 29. augusta 1944- budú možno ináč posudzované, ako to jednostranná propaganda robí.
Celá slovenská verejnosť sleduje vývoj udalostí okolo Dr. Jozefa Tisu a vo väčšine zaujíma záporný postoj voči tým snahám, ktoré chcú vyvolať nenávisť voči jeho osobe.


Týmto sa len zväčšuje neblahé trieštenie národa, ktorý najmä teraz mal by sa zjednotiť i vypäť všetky sily pre budovateľskú prácu. Bude patriť štátnej prezieravosti a veľmi poslúži pokoju národa, keď sa prípad Dr. Jozefa Tisu vyrieši šetrným spôsobom a nie bezohľadnou tvrdosťou.Tieto vyššie zretele nás tiež pobádajú k tomu, aby sme úctivo predložili na láskavé uváženie a prajné vybavenie svoju prosbu.

Bratislava 8. januára 1946

S výrazom hlbokej úcty:

Dr. Karol Kmeťko, v.r., arcibiskup –biskup nitriansky
Dr. Jozef Čársky, v.r., biskup ap. admin. košický
Dr. Andrej Škrábik, v.r., Spišská Kapitula
Dr. Pavol Jantausch, v.r., biskup ap. admin trnavský
Dr. Eduard Necsey, v.r., svätiaci biskup

Pripravil A. Čulen
Video k článku TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3322
Medzinárodný škandál a strápňovanie starostky Z. Aufrichtovej (OKS). V duchu bojového ateizmu
zrušila slávnostné uvedenie knihy spomienok nebohého arc. D. Hrušovského
Rapture
80 výročie 1 Slovenskej vojnovej rebubliky!!!,
keby nebolo tejto vojnovej republiky , dneska by si bol poliak, alebo madar, ty madar.
Rapture
ty si cislo