ľubica
1323.1K

Keď sa lož skrýva za pravdu alebo pozvánka na sv. omšu do Ríma pre členov Rotary-klubov.....

Pápež František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, ohromil svet prostým vystupovaním a empatiou k chudobným, chorým a handicapovaným. Preto nemohlo nikoho prekvapiť, že má veľmi dobrý vzťah k …
ľubica
Začněme citátem papeže Lva XIII.: „Ze všeho nejdříve je třeba strhnout zednářům masku a vrátit jim jejich vlastní tvářnost. Dále je třeba, abyste poučovali lid svými promluvami a pastýřskými listy, pojednávajícími o tomto námětu, jakých úskoků užívají takové společnosti, aby sváděly lid a vábily jej do svých řad, jak zvrácené názory mají a jak hanebně jednají. A jak to již vícekrát potvrdili …More
Začněme citátem papeže Lva XIII.: „Ze všeho nejdříve je třeba strhnout zednářům masku a vrátit jim jejich vlastní tvářnost. Dále je třeba, abyste poučovali lid svými promluvami a pastýřskými listy, pojednávajícími o tomto námětu, jakých úskoků užívají takové společnosti, aby sváděly lid a vábily jej do svých řad, jak zvrácené názory mají a jak hanebně jednají. A jak to již vícekrát potvrdili Naši předchůdcové, ať si nikdo nemyslí, že se smí z jakéhokoliv důvodu stát členem zednářské sekty, má-li pro něho katolická víra a vlastní spása takovou cenu, jakou má mít. Ať nikoho neoklame pokrytecká počestnost – může se totiž někomu zdát, že zednáři nepožadují ničeho, co by bylo v rozporu se svátostí náboženství a mravů, protože však celá ideologie a účel sekty jsou zcela neřestné, je správné, že není dovoleno stávat se zednářem nebo je jakkoliv podporovat.“ (Humanum Genus, 1884)

více:Proč si zednáři cení p. Františka
ľubica
prevzaty koment: Pokud by ovšem František Milosrdný Nultý tuto ekumenickou nabídku /Šlechetné pozvání od Pandémonického klubu, viď link dolu/přijal, nezarmoutí tím Rotary International?

Vždyť v Buenos Aires je jejím čestným členem – a vždy si tohoto spojení velmi vážil: na nedávné audienci ve Vatikánu ocenil toto organizaci, propagující potraty a sterilizace, a vyjádřil své uznání za „…More
prevzaty koment: Pokud by ovšem František Milosrdný Nultý tuto ekumenickou nabídku /Šlechetné pozvání od Pandémonického klubu, viď link dolu/přijal, nezarmoutí tím Rotary International?

Vždyť v Buenos Aires je jejím čestným členem – a vždy si tohoto spojení velmi vážil: na nedávné audienci ve Vatikánu ocenil toto organizaci, propagující potraty a sterilizace, a vyjádřil své uznání za „humanistické aktivity“ (citát z Vatican Radio) přímo jejímu prezidentovi K. R. Ravindranovi…

Neztratí tím zároveň náš lidský, milovaný vůdce, za kterého opět „začal vanout duch II. vatikánského koncilu“ (překrásný citát moudrého a uvážlivého kardinála L. A. Tagla), jedno cenné přátelství? – Přátelství předsedy Německé biskupské konference, pokorného Reinharda Marxe, který je přímo členem Rotary Clubu – a který byl tolikrát praporečníkem idejí Jorge Bergoglia (nastolování otázky svěcení žen, decentralizace Církve atd. atd. – samé krásné, lidskou svobodu hájící návrhy)?

– Ovšem vzhledem k tomu, že exorcisty jsou Rotary Cluby hodnoceny jako „předsíně zednářských lóží“, nemuselo by jít přímo o zradu – jen o rozšíření všeobjímající náruče našeho otcovského římského biskupa. (Z náruče ovšem raději vylučme konzervativní katolíky, jsou to divní, nemoderní, do minulosti zahledění lidé, stále šermující tím, tím, no jak se to řekne… – aha: evangeliem).

www.tedeum.cz/…/slechetne-pozva…
4 more comments from ľubica
ľubica
POKLONA Iluminátovi s vyšším stupňom poznania a svätenia v
priamom prenose... Je to vzdávanie poklony niekomu kto stojí
vyššie ! Prísahy ktoré Fero vzdával nesmie porušiť nikdy ! A
vzdať POKLONU tomu kto stojí nad ním je POVINNOSť !!!!!!!!!
Komu sa to presne pápež klania ? Na vlastnej inaugurácii ....?
Pred kým musí zložiť hlavu hlbšie do predklonu ? Hádam to nie
je diktátor Mugabe ktorý má na …
More
POKLONA Iluminátovi s vyšším stupňom poznania a svätenia v
priamom prenose... Je to vzdávanie poklony niekomu kto stojí
vyššie ! Prísahy ktoré Fero vzdával nesmie porušiť nikdy ! A
vzdať POKLONU tomu kto stojí nad ním je POVINNOSť !!!!!!!!!
Komu sa to presne pápež klania ? Na vlastnej inaugurácii ....?
Pred kým musí zložiť hlavu hlbšie do predklonu ? Hádam to nie
je diktátor Mugabe ktorý má na svedomí tisíce ľudských životov
a zákaz vstupu do EU ! Vatikánske vízum mu dvere rýmskeho
letiska otvorilo ...
Ved pred diktátorom zdraví staršieho pána so vztýčenou hlavou ,
potom prichádza španielsky kráľ s manželkou a pápež sa drží statočne
a hlavu tak hlboko ako kráľ neskloní...a zrazu tu je DIKTáTOR
zabiják ....a pápež dostane tesne pred ním informáciu od svojho
poradcu o stupni slobodomurárskeho "svätenia" prichádzajúceho
pána ...Pápež sa správne , hlbšie , predkloní a stisne ruku slob.
murárskym znakom (palec na klb ukazováka ) Mugabemu a aj jeho
žene . Pápež sa s otvorenými ústami nevie ani usmiať iba zmätene
pozerá a prikivuje . Prísahu splnil... vzdal hold vyššiemu rádu ! Kto
je Mugabe a prečo (odkiaľ) by mal mať vyšší stupeň slob. mur.
svätenia ? Veľmi jednoduché ... Mugabe sa narodil v Rhodésii
( ktorá dostala meno po veľkom anglickom slobodomurárovi
Cecilovi Rhodes-ovi ) dnes už neexistujúcej krajine ...a ako malému
chlapcovi sa mu dostalo vzdelania u pátra O´Hea ( európana )
v Juho Africkej Republike . Ten ešte mladého Mugabeho dostal
do "spoločnosti" a k tajomstvám . Aký to bol páter ? Správne...
Jezuita !!!

video
www.youtube.com/watch
ľubica
Hlavné ciele slobodomurárov (text v poľštine): https://wobroniewiaryitradycji... ... žiaľ veľa z toho už aj dosiahli a na zvyšku viditeľne a intenzívne pracujú...
koment pod

www.hlavnespravy.sk/…/781724
ľubica
Hlavné ciele slobodomurárov:

- poprieť existeniu Boha a priviesť ľudstvo k vzbure proti Bohu
- ospravedlniť hriech
- zničiť Evanjelium
- zničiť Eucharistiu
- zničiť vieru v Krista
- zničiť tajomné telo Kristovo, teda cirkev
- oslabiť autoritu pápeža
- rozbiť jednotu cirkvi
- zaviesť falošný ekumenizmu, a to zmiešaním náboženstiev
- pripraviť pôdu pre ukázanie sa Antikrista.
To všetko sa realizuj…
More
Hlavné ciele slobodomurárov:

- poprieť existeniu Boha a priviesť ľudstvo k vzbure proti Bohu
- ospravedlniť hriech
- zničiť Evanjelium
- zničiť Eucharistiu
- zničiť vieru v Krista
- zničiť tajomné telo Kristovo, teda cirkev
- oslabiť autoritu pápeža
- rozbiť jednotu cirkvi
- zaviesť falošný ekumenizmu, a to zmiešaním náboženstiev
- pripraviť pôdu pre ukázanie sa Antikrista.
To všetko sa realizuje mozaikovými krokmi, ako ničenie tradičnej rodiny, zavádzaním relativizmu do hodnotového systému,

LGBTI a GENDER ideológií, tvorba a podpora siekt, chipovanie ľudí a ich totálna kontrola v oblasti myslenia a správania, voľnomyšlienkarstvo a
falošná charita a pod.
....................................

Rotary a Lions club je organizaciou slobodomurarov pre nabor clenov....tam si vyberaju vhodnych adeptov na clenstvo v lozi

Aký je katolícky postoj k tejto rotariánskej otázke? Predovšetkým
je isté, ţe zakladateľ Rotary, advokát Harris, bol slobodomurárom,
slobodomurármi boli aj prví členovia. Hlavný riaditelia Rotary, ak nie
sú sami slobodomurármi, tak stoja pod ich vplyvom, ba mnohí sú
otvorenými slobodomurármi.

Celý program Rotary je veľmi podobný programom iných spolkov,
zaloţených slobodomurármi. Tieto sa snaţia zdruţiť a priviesť pod priamy
vplyv slobodomurárstva rôzne stavy a triedy spoločnosti: chlapcov,
dievčatá, ţeny i muţov. “Wiener Freimauer Zeitung” ich nazýva “odnožami
amerického slobodomurárstva” a hovorí, ţe mnohé uţ zapustili veľmi
hlboké korene. Pre zdruţenie muţov boli vytvorené “kluby― rozmanitých
typov.

Rotary Cluby sú nielen svojím pôvodom, ale aj svojimi prejavmi, svojimi
vzťahmi i svojou činnosťou slobodomurárske. V Mexiku sa spolu s
Callesovou vládou podieľali na krutom prenasledovaní katolíckej cirkvi a
vyvinuli aktívnu protestantskú propagandu. Arcibiskup zo Santiaga vydal
pre svojich veriacich túto inštrukciu: “Hľa, konkrétny príklad metódy
Rotary Clubu: mexická Y. M. C. A. (YMCA) organizovala
pred rokom veľkú zbierku pol milióna pessos na podporu protestantskej
propagandy. Zjazdu spisovateľov predsedal metodistický biskup Mojžíš
Saenz, podtajomník ministerstva vyučovania. Katolícki poddaní boli
donútení vydržiavať vlastnými peniazmi protestantskú propagandu! A medzi
poprednými činiteľmi, poverenými zbierkou na tieto protestantské fondy
Y. M. C. A (YMCA)., boli a aj verejne vystupovali mexický rotariáni.”
(Ord. list. Arcib. Santiago z 31. marca 1927.) Robert Greenfield,
protestant a slobodomurár, píše vo svojej práci “Náboženská otázka v
Mexiku” (New York, 20. december 1927), ţe slobodomurárstvo pouţíva v
Mexiku a v iných štátoch latinskej Ameriky Y. M. C. A. (YMCA) a
rotariánov k potláčaniu katolicizmu a chce ho vyhubiť s koreňmi, aby
rozšírilo panamerický vplyv.........................
z komentov pod:


www.hlavnespravy.sk/…/781724
ľubica
Ako je upravený vzťah katolíkov k Rotary Club-u v súčasnosti? Pokiaľ viem, naďalej platia encykliky pápežov zakazujúce členstvo v slobodomurárskych organizáciách a podľa nich by ľudia, ktorí sú ich členmi mali byť automaticky exkomunikovaní. Rotary Club a Lions Club sú považované za tzv. slobodomurárske para-lóže, čo potvrdili i vysoko postavení napr. francúzski slobodomurári (napr. Jacques …More
Ako je upravený vzťah katolíkov k Rotary Club-u v súčasnosti? Pokiaľ viem, naďalej platia encykliky pápežov zakazujúce členstvo v slobodomurárskych organizáciách a podľa nich by ľudia, ktorí sú ich členmi mali byť automaticky exkomunikovaní. Rotary Club a Lions Club sú považované za tzv. slobodomurárske para-lóže, čo potvrdili i vysoko postavení napr. francúzski slobodomurári (napr. Jacques Chirac), takže ako to dnes je, keď je súčasný pápež členom Rotary Club-u a mnoho ďalších cirkevných predstaviteľov napr. aj z rado Saleziánov? Čo si o tomto všetko myslieť? Hlavnou myšlienkou slobodomurárov je predsa vykorenenie kresťanstva a zničenie všetkého, čo predstavuje, vrátane hodnôt! Sú to predsa vyznávači Lucifera - svetla - osvietenia... Takže?!
z komentov pod:

www.hlavnespravy.sk/…/781724
snakee shares this.
co říci?
ľubica
2 more comments from ľubica
ľubica
komentár v SK: Kluby Rotary z celého sveta u pápeža
Vatikán, 1.5.2016 (KAP) 019 072 - Až 9000 rotariánov z celého sveta sa cez víkend zúčastnilo audiencii u pápeža Františka na Námestí sv. Petra. Predtým prezident zastrešujúceho zväzu medzinárodnej dobročinnej organizácie, K.R. „Ravi“ Ravindran, pri podujatí pódiovej diskusie s jezuitskou službou utečencom a organizáciami OSN v Ríme vysvetlil …More
komentár v SK: Kluby Rotary z celého sveta u pápeža
Vatikán, 1.5.2016 (KAP) 019 072 - Až 9000 rotariánov z celého sveta sa cez víkend zúčastnilo audiencii u pápeža Františka na Námestí sv. Petra. Predtým prezident zastrešujúceho zväzu medzinárodnej dobročinnej organizácie, K.R. „Ravi“ Ravindran, pri podujatí pódiovej diskusie s jezuitskou službou utečencom a organizáciami OSN v Ríme vysvetlil nové cesty pomoci utečencom.
en.radiovaticana.va/…/1226522
Rotariáni prišli do Ríma pri príležitosti púte rotariánskej púte v Svätom roku milosrdenstva.
Pri krátkom stretnutí Františka a prezidenta klubov Rotary na konci generálnej audiencie v sobotu, pápež podľa slov Ravindrana pochválil angažovanosť organizácie v oblasti očkovacích programov proti obrne. Ravindran pre Rádio Vatikán povedal, že vidí „veľkú synergiu myslenia s týmto pápežom“. František je podľa neho „príkladným vzorom rotariána, pretože robí presne to, čo by mal robiť každý rotarián“.
Rotariáni majú podľa vlastných údajov 1,2 milióna členov, ktorí sú organizovaní v 35 000 Rotary kluboch. Ako sami uvádzajú spoločenská a humanitárna angažovanosť spolkov obsahuje pôsobenie v oblasti šírenia mieru, boj proti chorobám a chudobe a tvorbu trvalo udržateľných lokálnych hospodárskych systémov.
Do globálneho vykorenenia detskej obrny investoval Rotary od r. 1985 podľa vlastných údajov 1,5 miliardy dolárov. K tomu sa pridávajú osobné aktivity a hodiny nasadenia členov v očkovacích programoch. -zg-
..............................

ľubica
ľubica
...som zvedavá či toto uverejní aj sk/cz sekcia vatikánkeho rozhlasu:

(Vatican Radio) Nearly 9,000 Rotary members attended the Jubilee Audience in St. Peter’s Square on Saturday at the invitation of Pope Francis. A delegation greeted the Pope at the end of the Audience.

Rotary, which brings together a global network of volunteer leaders dedicated to tackling the world’s most pressing humanitar…
More
...som zvedavá či toto uverejní aj sk/cz sekcia vatikánkeho rozhlasu:

(Vatican Radio) Nearly 9,000 Rotary members attended the Jubilee Audience in St. Peter’s Square on Saturday at the invitation of Pope Francis. A delegation greeted the Pope at the end of the Audience.

Rotary, which brings together a global network of volunteer leaders dedicated to tackling the world’s most pressing humanitarian issues, kicked off the Rotarian Jubilee on Friday afternoon, with a conference on the challenges refugees are facing worldwide.

The conference organized by the Jesuit Refugee Service - in partnership with Rotary, UNHCR and WFP - and entitled “Helping Refugees to Start Over”, focused on the work that can be done to give millions of refugees dignity and quality education – the best possible tool for them to be able to shape their lives, not lose hope, dream of a future.

Linda Bordoni spoke to Ravi Ravindran, President of Rotary International about the Jubilee Audience with the Pope and about Rotary’s commitment to improving the lives of refugees.

Listen to the full interview:

Mr. Ravindran called Pope Francis a model for Rotarians, saying "he is doing exactly what every Rotarian should be doing. So we see a great synergy of thought with this Pope, and being here, receiving his blessing, I think is something quite wonderful for us."

"We are all very excited; we are passionate about this. We have Rotarians who have come from 80 countries to be present, so you can imagine the excitement."

Mr. Ravindran compared the conference on giving refugees a new start to lighting a candle in the darkness. "I realize that trying to take on this whole problem is beyond us. I have to be honest and say that Rotary cannot solve this problem, but rather than cursing the darkness, we can light a candle. I definitely know of many, many Rotary Clubs who in their own small way are doing what they can to give refuge, to educate, to take care, to nurse refugees. So if many of us do what we are doing, then to a large extent the problem gets alleviated."


en.radiovaticana.va/…/1226522
ľubica
Drahí priatelia Rodiny rotariánov,

S veľkou radosťou vás pozývame do Ríma pri príležitosti

„Jubilea rotarianov,” ktoré bude pápež František sláviť 30. apríla 2016.

Bude s nami aj Ravi Ravindran, náš medzinárodný prezident.

Jubileum prezentuje dobu odpúšťania a zmierenia, čas solidarity, nádeje a spravodlivosti. Je to záväzok slúžiť s radosťou a v pokoji našim bratom a sestrám.Tohoročná téma …More
Drahí priatelia Rodiny rotariánov,

S veľkou radosťou vás pozývame do Ríma pri príležitosti

„Jubilea rotarianov,” ktoré bude pápež František sláviť 30. apríla 2016.

Bude s nami aj Ravi Ravindran, náš medzinárodný prezident.

Jubileum prezentuje dobu odpúšťania a zmierenia, čas solidarity, nádeje a spravodlivosti. Je to záväzok slúžiť s radosťou a v pokoji našim bratom a sestrám.Tohoročná téma prezidenta znie “Buďte darom svetu”. Veríme, že posilníme naše priateľstvo a tak budeme napomáhať naše lepšie porozumenie a zlepšenie vzťahov.Spolu so všetkými klubmi Rotary dištriktu 2080 sme zaviazaní urobiť túto udalosť tak pamätihodnou ako bol 11. marec 2000, keď nás prijal pápež sv. Ján Pavol II. Rím s jeho históriou, umením, kultúrou, vedou, hospodárstvom bude ideálnym prostredím pre bohatý program, ktorý čoskoro všetkým sprístupníme. Dúfame, že sa tam s vami stretneme.

Dištriktová komisia pre Jubileum rotariánov

..............................................................................
filozofiou slobodomurárstva je skepticismus, lebo ten je vraj normálnym stavom ľudského rozumu. Nie je to však nič nové. Už Pilát na Ježišovo vyhlásenie: “Ja som sa narodil a prišiel som na tento svet preto, aby som vydal svedectvo pravdy”, odpovedal skepticky: “A čo je pravda?”

Teda nie istota, pochádzajúca z jedinej pravej viery v Boha, ale zúfalý skepticizmus je filozofiou a teológiou slobodomurárov.
Preto teda každý slobodomurár musí byť indiferentným ku každému náboženstvu a všetky musí pokladať za údajne si rovné, aby ich nakoniec všetky prekonal a zničil.

Je to diabolský plán; nevysvetliteľným však zostáva, ako môže byť katolík, ba i kňaz, vyznávačom takého učenia a služobníkom pekla!? Táto filozofia je spoločná obom – slobodomurárom i rotariánom!

www.rotary-jubilee2016.org
ľubica
MKH-Šelma podobná leopardovi 3.6.1989..... - vysvetlené a jasne demaskované slobodomurárstvo.......
VIAC: v Modrej knihe