vi.news
98

Hồng y Burke: Giáo hội trở thành giáo phái Tin Lành

Giáo Hội cần nói lên sự thật, nhưng thay vào đó nó đang cố gắng "tiếp cận" văn hóa "chết chóc" hiện hữu - Đức Hồng Y Burke nói với một hội nghị giới trẻ ở Rome (ngày 20 tháng 10). Anh ta gọi tình …