Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Lỗ hổng: Sử dụng Tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng thay vì Tông huấn

Francis không có ý định "thay thế" Tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng Amazon, ông viết như vậy trong "Querida Amazonia." Thay vào đó, ông muốn "chính thức giới thiệu" nó và khuyến khích "mọi …