Language
28
vi.news

Francis đặt các trưởng giáo thỏa hiệp vào vị trí nắm quyền, nơi mà họ có thể tống tiền người khác

Các trường hợp của Giám mục Gustavo Zanchetta và Msgr. Battista Ricca cho thấy Giáo hoàng Francis bảo vệ bạn bè của mình bất kể cam kết của mình đối với trách nhiệm giải trình, Phil Lawler đã …
vi.news mentioned this post in Vatican nói dối về Giám mục Zanchetta.