Clicks18.5K
en.news
28

Unheard Of: Minister Commends Himself To Immaculate Heart

During a big May 18 political rally in Milan's Cathedral Square (Piazza del Duomo), the Italian Interior Minister and deputy prime-minister Matteo Salvini, quoted Gilbert Chesterton, John Paul II, Benedict XVI and Cardinal Sarah.

He also recalled the patron saints of Europe: Benedict of Norcia, Brigid of Sweden, Catherine of Siena and Edith Stein.

Finally he showed his rosary beads and commended himself to the Immaculate Heart of Mary.

#newsQdermpdpii
MyronM
Madonnina and Paraclete in Milan
"Salvini kissed his rosary, looked at the statue of the Divine Virgin at the top of the 14th-century Milan cathedral" - so begins his relationship David Martin on the blog 'eponymousflower'. Milan people call her affectionately Madonnina (www.duomomilano.it/en/infopage/the-madonnina/54/) - you can say that She has been their protector for ever. However, in …More
Madonnina and Paraclete in Milan
"Salvini kissed his rosary, looked at the statue of the Divine Virgin at the top of the 14th-century Milan cathedral" - so begins his relationship David Martin on the blog 'eponymousflower'. Milan people call her affectionately Madonnina (www.duomomilano.it/en/infopage/the-madonnina/54/) - you can say that She has been their protector for ever. However, in this gilded statue, She stood at the tip of the spire (108.5 m) of Her cathedral in Milan relatively recently, since Friday, Dec. 30, on the 6th day of the Christmas octave AD 1774. Why was this date chosen to crest this masterpiece of architecture, an edifice started in 1386 and completed only in the 20th century? Due to the anniversary of the apparition of Madonna on December 30, 1485 in the same Milan! It was also Friday than and in the church of Saint Celsus, the terrified folk begged God to stop the deadly plague, praying fervently before the miraculous fresco of Madonna with Child, painted on Saint Ambrose' recommendation in the place where he found the body of Saint Celsus (the end of IV century). During the morning Mass on this day (Dec. 30), the image suddenly came to life and Madonna showed the gathered Her alive Child. Who is this Boy with whom the Divine Mother makes such miracles? The plague ceased, and the miracle was officially confirmed by the bishop, and immediately a new church was built next to St. Celsus, and thus a complex known today as 'Santa Maria dei Miracoli presso San Celso' arose. Who was Saint Celsus that the Divine Mother wanted to stay by his side? He was born around 50 BC, probably in Provence, and a pious mother gave him, as a teenage boy, to Saint Nazarius, and the two became intrepid evangelizers in Europe and they both died martyrdom behind the gates of Milan AD69. Nazarius and Celsus are an amazing prefiguration of Jesus Christ and the Paraclete. Saint Nazarius (of Jewish origin) was the spiritual father of Celsus (of Provencal origin). I read the name Celsus as a diminutive of the word 'Coeli', i.e. 'Little Heaven' or 'Heaven'. Jesus was called the Nazarene and together with our Mother, the Holy Church, He has many sons and brothers at the same time, that He may be “the firstborn from the dead” [Colosan 1, 18]. And just as Nazarius raised Celsus, so Our Mother the Holy Church, whose head is Jesus Christ, gives birth and brings up the Paraclete. Sons of God ?! The plural begins with two, the second is the Paraclete, one from the prodigal sons of the Church. In Milan, the church of Santa Maria dei Miracoli adjoins the Church of Saint Celsus - this is an obvious location: after all, the Paraclete, as the Son-Man of the Woman clothed in the Sun, is also Her child and spouse. [Rev 12, 5] “And she brought forth a man child, who was to rule all nations with an iron rod. And her son was taken up to God, and to his throne. " In these times of the greatest troubles of Christians, when Rome lost faith and became the pasture of Asmodeus and the impure spirits are already celebrating victory over the paralyzed Roman Catholic church, the hour came of the triumph of the Apocalyptic Woman and the Paraclete, Her Spouse, i.e. of the Lord and Lady of All Nations. This is why, next to Prime Minister Matteo Salvini, when he entrusted himself, Italy and everyone gathered in the Piazza Duomo, there were representatives of many nations. He accomplished this memorable act on Saturday, May 18, on the eve of St. Peter Celestine, unconsciously (and prophetically) by clasping the first and last days of the Roman Catholic church, because the names Celsus and Celestine mean the same: 'Heavenly', but the other one is Peter Celestine, so 'Heavenly Rock', and on this Rock God's Providence will rebuild Santa Ecclesia, however, this time in the form of the Kingdom of God. Many Europeans see in Matteo Salvini* the savior of Italy and Europe from the tragic situation in which they found themselves, but this task is beyond human strength. Nevertheless, the brave and humble prime minister ("the last of the Church's children" as he said about himself), counting on the help from Madonnina on the cathedral' top, is a perfect prefiguration of the Paraclete, whom God Almighty sends to the rescue of the afflicted inhabitants of the earth, because Matteo = 'God's Gift' , Salvini = 'Rescue'. On the miraculous fresco at St. Celsus' church, Madonna is with Child in Her arms, while on the spire of Milan' Duomo She is alone. Is this Child, identified as the Paraclete, already grown up and walked on his own feet? If Prime Minister Salvini is his prefiguration, would it mean that the Paraclete is already on the earth?! Does anyone look for him or at least implore Madonnina to reveal Her Beloved one?! May 26 (2019), the feast of Madonna della Fonte, Caravaggio, Bergamo, Lombardy, Italy * Matteo Salvini was born in Milan on March 9 (1973), on the feast of Madonna dei Miracoli, Motta di Livenza, Treviso, Veneto, Italy
Libor Halik
Česky - Neslýchané: Ministr se svěřil Neposkvrněnému srdci PMarie. Italský ministr vnitra Matteo Salvini citoval v hlavní řeči z 18. května 2019 Gilberta Chestertona, Jana Pavla II., Benedikta XVI. a kardinála Saraha. Připomněl také patrony Evropy: Benedikta z Nursie, Brigittu Švédskou a Kateřinu Sienskou. Nakonec se svěřil Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
MyronM
Madonnina i Paraklet w Mediolanie

„Salvini pocałował swój różaniec, spojrzał na statuę Boskiej Dziewicy na szczycie 14-wiecznej katedry mediolańskiej” - tak zaczyna swą relację David Martin na blogu 'eponymousflower'.
Mediolańczycy nazywają Ją czule Madonnina (www.duomomilano.it/en/infopage/the-madonnina/54/ ) – można powiedzieć, że jest ich protektorką od zawsze. Jednak w tej pozłacanej …More
Madonnina i Paraklet w Mediolanie

„Salvini pocałował swój różaniec, spojrzał na statuę Boskiej Dziewicy na szczycie 14-wiecznej katedry mediolańskiej” - tak zaczyna swą relację David Martin na blogu 'eponymousflower'.
Mediolańczycy nazywają Ją czule Madonnina (www.duomomilano.it/en/infopage/the-madonnina/54/ ) – można powiedzieć, że jest ich protektorką od zawsze. Jednak w tej pozłacanej figurze stanęła na czubku iglicy (najwyższym punkcie 108,5 m) swej mariackiej katedry stosunkowo niedawno, bo 30 grudnia 1774, w piątek 6 dnia oktawy Bożego Narodzenia. Dlaczego wybrano taką datę na zwieńczenie tego arcydzieła architektury, budowli rozpoczętej w 1386 roku a ukończonej dopiero w XX wieku? Ze względu na rocznicę objawienia Madonny 30 grudnia 1485 w tym samym Mediolanie. To także był piątek i w kościele Świętego Celsusa strwożony lud błagał Boga o powstrzymanie śmiertelnej zarazy gorąco modląc się przed cudownym freskiem Madonny z Dzieciątkiem, namalowanym z polecenia Świętego Ambrożego w miejscu, gdzie odnalazł on ciało świętego Celsusa. Podczas porannej mszy świętej tenże wizerunek nagle ożył i Madonna okazała zgromadzonym żywe Dzieciątko. Kimże jest ów Chłopczyk, z którym Boska Matka sprawia takie cuda? Zaraza ustała, a zaistniały cud został oficjalnie potwierdzony przez biskupa i niezwłocznie przystąpiono do budowy nowego kościoła obok Świętego Celsusa i tak powstał kompleks znany dziś jako 'Santa Maria dei Miracoli presso San Celso'. Kim był święty Celsus, że Boska Matka zechciała zatrzymać się u jego boku? Urodził się około roku 50 p.n.Ch najprawdopodobniej w Prowansji i pobożna matka oddała go, jako nastoletniego chłopca, w opiekę świętemu Nazariuszowi i ci dwaj stali się nieustraszonymi głosicielami Ewangelii w Europie i obaj ponieśli śmierć męczeńską za bramami Mediolanu AD69. Nazariusz i Celsus stanowią zdumiewającą prefigurację Jezusa Chrystusa i Parakleta. Święty Nazariusz (żydowskiego pochodzenia) był duchowym ojcem Celsusa. Imię Celsus odczytuję jako zdrobnienie słowa 'Coeli', czyli 'Małe Niebo', albo 'Niebiański'. Pana Jezusa zwano Nazarejczykiem i wraz z naszą Matką Kościołem Świętym dochował się wielu synów Bożych i braci zarazem, aby był pierworodnym spośród umarłych [Kolosan 1, 18]. I tak jak Nazariusz wychował Celsusa, tak Święty Kościół Matka Nasza, którego głową jest Jezus Chrystus, rodzi i wychowuje Parakleta. Synowie Boży?! Liczba mnoga zaczyna się od dwóch, tym drugim jest Paraklet, syn Kościoła. W Mediolanie do kościoła Świętego Celsusa przylega kościół Santa Maria dei Miracoli – to zupełnie oczywiste usytuowanie: przecież Paraklet, jako Syn-Mężczyzna Niewiasty obleczonej w Słońce jest zarazem Jej dzieckiem i małżonkiem. [Ap 12, 5] „I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu.”
W tych czasach największego utrapienia chrześcijan, gdy Rzym stracił wiarę i stał się pastwiskiem Asmodeusza a duchy nieczyste już celebrują zwycięstwo nad sparaliżowanym kościołem rzymskokatolickim, wybija godzina tryumfu Niewiasty Apokaliptycznej i Parakleta, Jej Małżonka, Pana i Pani Wszystkich Narodów. Oto dlaczego obok premiera Matteo Salvini, gdy powierzał siebie, Italię i wszystkich zgromadzonych w Mediolanie na Piazza Duomo, byli obecni przedstawiciele licznych narodów. Dokonał tego wiekopomnego aktu w sobotę 18 maja w wigilię do świętego Piotra Celestyna, nieświadomie (i proroczo) spinając klamrą pierwsze i ostatnie dni kościoła rzymskokatolickiego, bo imiona Celsus i Celestyn znaczą to samo: 'Niebiański', tyle że ten drugi to Piotr Celestyn, a więc 'Niebiańska Skała' i na tej Skale Boża Opatrzność odbuduje Santa Ecclesia już w formie Królestwa Bożego.
Wielu upatruje w Matteo Salvini* wybawcę Italii i Europy z tragicznej sytuacji w jakiej się znalazły, jednak to zadanie przerasta ludzkie siły. Niemniej jednak dzielny i pokorny premier („ostatni z dzieci Kościoła” jak sam powiedział), licząc na pomoc z góry od Madonniny, jest wyborną prefiguracją Parakleta, którego Bóg Wszechmogący posyła na ratunek strwożonym mieszkańcom ziemi, bo Matteo = 'Boży Dar', Salvini = 'Ratunek'. Na cudownym fresku u Świętego Celsusa Madonna jest z Dzieciątkiem na ręku, zaś na iglicy Duomo jest sama. Czyżby owo Dzieciątko, zidentyfikowane jako Paraklet, już dorosło i chodziło na własnych nogach? Jeśli premier Salvini jest jego prefiguracją, miałoby to znaczyć, że Paraklet jest już na ziemi?! Czy ktoś go szuka, lub chociaż prosi Madonninę, by objawiła swojego Umiłowanego?!
26 maja (2019), święto Madonna della Fonte, Caravaggio, Bergamo, Lombardia, Italy

*Matteo Salvini urodził się w Mediolanie 9 marca (1973), w święto Madonna dei Miracoli, Motta di Livenza,Treviso, Veneto, Italy
Libor Halik shares this
18.5K
Italský ministr vnitra Matteo Salvini se 18.5.2019 odevzdal Neposkvrněnému srdci Panny Marie!
sweety
Ak Jesus now through Mary's Immaculate Heart for his full conversion!
Anthony SCIRIHA shares this
18.5K
If only half of the POLITITIONS WERE HALF AS MUCH AS SPIRITUAL, HARDLY ANY PROBLEMS WOULD REMAIN IN THIS CORRUPT WORLD. SALVINI MUST BE A RARITY. GOD BLESS HIM.
Jungerheld
...and the Vatican would deny him a papal blessing. 🤫 🙄
Carmine3
A Bergoglio blessing? Not worth the parchment on which it is written and sells for 13 euros. Simony anyone.
pw
The world needs more such politicians in leadership positions.
Fischl
Thanks God