3
4
1
2
Clicks894

Znamení Jonášovo

Žito
9
Celé Písmo svaté svědčí o Pánu Ježíši.
Žito
Vy všichni, kteří o sobě smýšlíte vysoko.
Vy všichni, kteří se domníváte, že můžete bližním udílet rady.

Jak je to možné, že Elíša zlořečí dětem ve jménu Hospodinově?

Nechápete? Nechápete? Nechápete?
Žito
Prosím všechny zde zúčastněné, aby se nerouhali Bohu tím, že se posmívají Božímu muži Vilémovi.
Neomlouvá vás ani neznalost Božích věcí. Soudíte to, čemu nerozumíte. Dejte pozor, abyste nedopadli jako ty nerozumné děti, které se pošklebovaly proroku Elíšovi.

23Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, ty s lysinou,…More
Prosím všechny zde zúčastněné, aby se nerouhali Bohu tím, že se posmívají Božímu muži Vilémovi.
Neomlouvá vás ani neznalost Božích věcí. Soudíte to, čemu nerozumíte. Dejte pozor, abyste nedopadli jako ty nerozumné děti, které se pošklebovaly proroku Elíšovi.

23Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!“

24On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti.

25Odtud odešel na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.


2 kr 2.kap.

Napsal jsem zde toho už velmi mnoho. Většinou jste nebyli schopni rozumět. Nemáte totiž Ducha Hospodinova. Do hlavy se vám tedy nevleze ani to, že prorok může zlořečit ve jménu Hospodinově.
Když vám tedy základní pravdy nelezou do hlav, jak byste mohli Ježíše vpustit do svých srdcí, posměváčci?
Jovana
jestli Jonáše (Eliáše Dohnala) nebo Benedikta?to je dilema tedy..
Jaké dilema o PRAVDĚ Tuláku?
Pravda je jenom jedna Tuláku. Pán Ježíš řekl, že je cesta, PRAVDA a život. Pravda se přece pozná. Ona mluví ústy lásky. Papež vyzývá k modlitbě za P. Eliáše Dohnala a modlitba je vždy cestou lásky. Modleme se tedy za P. Eliáše Dohnala a jeho spolubratry a spolusestry.
Žito
Pěkná meditace, sestro Zino!
Žito
Evelino
evelina
Pane prosím ťa daj, aby sme videli a počuli, a neboli neveriaci ale veriaci.
Žito
Učedníkům ještě doporučím, aby promeditovali myšlenky proroka Jonáše ve čtvrté kapitole. Je třeba prosit o moudrost. Proč Hospodin stíní Jonáše rostlinou, jejíž plody jsou smrtelně jedovaté? Proč nastrojil červa, který rostlinu nahlodal? Proč na Jonášovi, předobrazu Ježíšově, demonstruje nedobrý způsob myšlení?
Bůh vám pomáhej!
Žito
Výzva proroka Jonáše tu je stále přítomná.
Jak píše Zina, záleží na Bohu, koho vyvolil, i na tom, kdo poslechne výzvu.
Takže na jedné straně máme potomky saduceů, ty kteří si užívají života v těle, protože ve vzkříšení nevěří a farizee, ty, kteří předstírají zbožnost a ve skutečnosti jsou plní světské veteše.
Na straně druhé je hřešící obecný lid, který nerozezná levou od pravé, ale výzvy slyší …More
Výzva proroka Jonáše tu je stále přítomná.
Jak píše Zina, záleží na Bohu, koho vyvolil, i na tom, kdo poslechne výzvu.
Takže na jedné straně máme potomky saduceů, ty kteří si užívají života v těle, protože ve vzkříšení nevěří a farizee, ty, kteří předstírají zbožnost a ve skutečnosti jsou plní světské veteše.
Na straně druhé je hřešící obecný lid, který nerozezná levou od pravé, ale výzvy slyší a kají se.
Na každém záleží, kde se najde.
Ninivští však podle slov Ježíšových budou soudit toto pokolení zlotřilců.
TULÁK
jestli Jonáše (Eliáše Dohnala) nebo Benedikta?to je dilema tedy......