3
4
1
2
Clicks6.1K

Proroctví Marie Julie Jahenny o Francii a světu

Libor Halik
93
Kristus dopustí, aby satan téměř zničil Církev a křesťanství. Pak Církev oživí.
Monika G and 2 more users like this.
Monika G likes this.
zaba likes this.
Manuel Gabriel likes this.
Libor Halik
Z PROROCTVÍ PŘIJATÝCH MARIÍ JULIÍ JAHENNY (Matice cyrilometodějská, Matiční zpravodaj 1/2012 příloha č. 3) Velká část proroctví, která Marie Julie (1850-1941) přijala od Ježíše nebo od jeho Matky, se týká Francie: „Francie, která v dávných dobách byla tak krásná, ztratí svou slávu a svou důstojnost. Vtrhnou do ní cizí národy bez srdce a bez slitování. Budou trýznit její syny. (...)
Dříve More
Z PROROCTVÍ PŘIJATÝCH MARIÍ JULIÍ JAHENNY (Matice cyrilometodějská, Matiční zpravodaj 1/2012 příloha č. 3) Velká část proroctví, která Marie Julie (1850-1941) přijala od Ježíše nebo od jeho Matky, se týká Francie: „Francie, která v dávných dobách byla tak krásná, ztratí svou slávu a svou důstojnost. Vtrhnou do ní cizí národy bez srdce a bez slitování. Budou trýznit její syny. (...)
Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby Satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí, bude vymazána každá vzpomínka na pravou víru, zmizí mnoho svatých chrámů, bude zničen můj obraz a můj Kříž. Jeho království nebude mít dlouhé trvání, ale dosáhne svého úplného triumfu a dospěje k tomu nenávistným způsobem jednání.
(...) Vidím, že mnozí vstupují do tohoto nového náboženství, které otřásá zemí (...), vstupují do něho také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale v srdci nemají myšlenky pro Mne a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo, а bez rozmyslu se vrhají do záhuby a do pekla, moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době mého umučení.
Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší tolik vytrpěl, pro všechny duše, a nyní vidím, že více než polovina je zatracena. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebyla k utišení.
Toto nové náboženství zachvacuje všechny a všude se šíří. Pro velkou část mého lidu se stane prestižní záležitostí. Dětem se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry církve. Všechna mládež bude zkažena. Ztratím mnoho kněží, ti věrnější raději zemřou, než aby přijali toto hanebné náboženství.
Církev zůstane po dlouhé měsíce bez vedení.
Nastanou dny trvalé temnoty. Během této hrozné tmy vydají světlo jen posvěcené svíce. Každá taková svíce vydrží tři dny. V domech bezbožných nebudou svítit.
Během těchto tří dnů se objeví démoni ve strašných podobách a naplní prostor hrozným rouháním. Blesky a jiskry proniknou do lidských obydlí, ale neuhasí požehnané svíce, které nezhasí ani vichry, ani strašná zemětřesení.
Moře vyvalí své zpěněné vlny na pevninu. Země se změní v obrovský hřbitov. Země bude pokryta mrtvolami bezbožných i spravedlivých. Tři čtvrtiny lidského rodu zahynou. Krize dopadne náhle a na všechny. Tresty budou všeobecné a budou následovat bez ustání jeden za druhým.
Lidé neuposlechli slova mé nejsvětější Matky ve Fatimě. Běda těm, kteří nyní neuposlechnou má slova. Lidé nepochopili, co jim měla říct válka.
Častá zjevení mé Matky jsou dílem mého milosrdenství. -Já ji posílám v síle Ducha Svatého, aby varovala lidi a zachránila, co se zachránit dá.
Musím nechat dopadnout trest na celý svět, aby bylo mnoho duší zachráněno, protože jinak by zahynuly. Nesmíte zlořečit Mně ani mému nebeskému Otci za všechno utrpení a za všechno to, co ještě strašnějšího bude následovat. Je to dílo mé lásky. Pochopíte to až později. Musím přijít se svou spravedlností, protože lidé nepoznali dobu mé milosti. Míra hříchů je dovršena, ale mým věrným se nestane nic zlého.
Přijdu пa hříšný svět jako hrom se strašným hukotem za chladné zimní noci. Této bouři bude předcházet velmi horký vítr z jihu, těžké hroudy krup pokryjí zemi. Blesky z obrovských rudých ohnivých mraků zdevastují zemi a promění všechno v popel. Vzduch se naplní jedovatými plyny a smrtonosnými exhalacemi a cyklony od základu zničí dílo smělosti, šílenství a chtivosti po moci Města noci (Paříže).
Anděl zhoubce jednou provždy zničí životy těch, kteří zpustošili mé království. (...) Když anděl zhouby skosí špatné býlí mečem mé spravedlnosti, peklo se vrhne s hněvem na spravedlivé a především na zasvěcené duše a bude je chtít zničit svým strašným terorem.
Chci vás chránit, moji věrní, a dát vám znamení, která budou předcházet můj soud. Když uslyšíte za studené zimní noci burácet hrom tak silně, že se budou hory otřásat, zavřete rychle okna a dveře... Vaše oči nesmí využívat těchto strašných událostí k uspokojování své zvědavosti.
Spojte sе v modlitbě před křížem a svěřte se do ochrany nejsvětější Matky.
Nepřipouštějte si žádnou pochybnost o své spáse: čím větší budete mít důvěru, tím neproniknutelnější bude ochrana, kterou vás chci obklopit. Zapalte požehnané svíce a modlete se růženec, a tak přečkejte tři dny a dvě noci. Třetí noc se hrůza utiší.

Po hrůzách této dlouhé temnoty s rodícím se dnem se ukáže slunce se vším svým teplem. Bude po velkém zpustošení. Já, váš Bůh, všechno očistím. Ti, kdo přežijí, mají děkovat Svaté Trojici za její ochranu. Velkolepé bude království mého míru a moje Jméno bude velebeno a vzýváno od východu až do západu slunce.
Modlete se, modlete se a čiňte pokání: neusněte jako moji učedníci v Olivové zahradě, protože Já jsem velmi blízko. Otcův hněv vůči lidstvu je velmi velký: kdyby modlitba růžence a оběť Nejsvětější Krve nebyly Otci tak drahé, byla by zde na zemi již nevýslovná bída.
Moje Matka se přimlouvá u Otce, u Mne a u Ducha Svatého. Tím se Bůh dá usmířit. Děkujte tedy mé Matce, že lidský rod ještě žije. Chovejte k Ní dětskou úctu - Já sám jsem vám v tom dal příklad - Ona je Matkou Milosrdenství.
Nezapomínejte ustavičně obnovovat oběti mé Nejdražší Krve. Moje Matka Mě ustavičně prosí a s ní mnoho kajících a smírných duší.
Jí nemohu nic odmítnout. Proto jen díky mé Matce a těmto mým vyvoleným tyto dny budou zkráceny. Utěšujte se a ctěte mou Nejdražší Krev a nic se vám nestane. Vnuknu svému Zástupci, aby ustavičně přinášel Oběti mé Nejdražší Krve a uctíval mou Matku.
Až uvidíte polární zář, vězte, že je to znamení další války. (L: stalo se před 2. světovou válkou v noci z 25. na 26. ledna 1938; stejná věta proroctví byla i dětem ve Fatimě r.1917)
Když se znovu objeví světlo, moje Matka se vydá na cestu před sluncem, které zapadá, aby varovala dobré, že nastal čas. Zlí uvidí strašné zvíře a budou hrůzou a zoufalstvím křičet, ale bude pozdě. Zachráním mnoho duší (pro druhý život).
Lidé se tomu vysmívali, protože mnohé z toho, co jsem poručil oznámit, abych vyzval lidi k obrácení, se ještě nestalo. Myslí si, že mohou urážet vyvolené duše, protože kvůli nim jsem o něco zdržel tu strašnou událost. Jestliže ve své dobrotě a pro smírné oběti, které se mi nabídly, zdržuji zkázu, neznamená to, že ji potlačuji.
To nezávisí na úsudku těch, kteří jsou jako zabednění. Mám snad Já sám brát ohled na ty, kteří nechtějí nic vědět? Když si svět bude myslet, že je v naprostém bezpečí, přijdu jako zloděj v noci.
Ještě je čas mého nesmírného Milosrdenství, kdy je možno dát se na pokání. Buďte připraveni a ve stavu milosti, pak budete pod mocnou ochranou své a mé Matky.
Způsobím, aby se ve Francii narodila čistá a kající srdce, která budou milovat církev a Svatého otce a Francii. Bude to nová generace. Porostou v milosti a budou žít v království zbožného krále, který svými ctnostmi bude nejkrásnější ozdobou Francie.
Abych zachránil svůj národ a Francii, budu to Já, kdo tak učiní skrze velký zázrak. Člověka, který ji má zachránit, nikdo z tvorů nezná. (...) Ten, který má držet žezlo, je skryt v Božím tajemství. (...) Bůh dá (tomuto vladaři) všechny potřebné milosti a nezbytné světlo, aby poznal prostředky pro obrodu lidstva tak, jak si to přeje Bůh. To bude Bílý král, nový svatý Ludvík, ještě větší a ještě světější: Bude uchráněn a bude svatý, protože Matka Boží ho chrání jako svého vlastního syna. Zachránila ho, aby byl dědicem zasloužené koruny, která mu byla odňata. Sestupuje z uťaté větve Lilií Francie, čelných představitelů francouzského trůnu. Vyjde z mého Svatého Srdce, ten, který je určen, aby přinesl mír. Jeho korunovací skončí všechno zlé."
Překlad -L

Od 27. listopadu 1902 jako také 10. května 1904 náš Pán a Svatá Pana ohlašují „novou mši". Poslouchejte:
,,Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou učedníci Mého evangelia, teď tvrdě pracuji na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období." (L: jsou to nejspíš ty texty od r.1970 v nové římskokatolické, ne v řeckokatolické, liturgii, kde v mnoha národech je místo pravdivé eucharistické modlitby se slovy „..Krev má, která se vylévá za vás a za mnohé“ nepravdivé slovo „..Krev má, která se vylévá za vás a za všechny“)
„První období je období mého kněžství, existující od mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Jsou to stejné ohavné duše (L: čili farizeové a saduceové z Židů), které mě ukřižovaly a které očekávají vládu nového mesiáše."
A náš Pán pokračuje:
„Mnoho z mých svatých kněží odmítne tuto knihu (L: odmítli ji římskokatoličtí lefebvristé), zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou a budou jí užívat."
„La crise actuelle de 1'Église" „Association le Sanctuaire de Marie-Julie-Jahenny" www.vendee.cz/texty/proroctvi_svetcu.html

smazali to: NEHAŽTE PERLY SVINÍM
gloria.tv
Proroctví sv. Františka z Assisi
Před smrtí svolal sv. František své bratry a povzbudil je k vytrvalosti v budoucích bouřích a útrapách, řka: “Bratří, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou veliké útrapy a svízele, kdy bude mnoho tělesných i duševních bouří a rozbrojů, kdy zchladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, čistota našeho i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrno pravému papeži a Církvi římské. Papež bude zvolen nesprávnou volbou a v tom bouřlivém čase bude podávati mnohým klamné a smrtonosné své učení. Pohoršení budou rozmnožena, náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztracení, protože nebudou odporovati bludu, nýbrž slouhlasiti s nimi. Bude tolik mínění a bludných rozkolů u lidu, u řeholníků i u duchovních, že kdyby nebyly zkráceny ty dni, dle slov evangelia, byli by uvedeni do bludu i vyvolenci, a kdyby je neřídilo nezměrné Boží milosrdenství v takovém zmatku. Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočiti. Přijdou nesmírná pokušení. Kdo však obstojí, obdrží korunu života. Ale běda těm, kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně státi proti pokušením, která jsou seslána na vyzkoušení vyvolenců. Kdo pak zůstanou věrni zbožnosti a zachovají plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jako neposlušní a rozkolní. Jejich pronásledovatelé oklamání zlým duchem budou se domnívati, že slouží Bohu, když je zabijí a vyhubí ze země. A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něho doufati. Aby se stali podobnými svému pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrni, že získají za život časný život věčný, poslechnouce více Boha než lidi. Raději než souhlasiti s klamem a lží podstoupí smrt. Tehdy bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích, proto jim sešle Pán Ježíš nikoli hodného pastýře, nýbrž velikého škůdce.” (Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi, 1915)
Z vidění sv. Anny Kateřiny Emmerichové – spousta kněží zrádců bude budovat se všemi sektami 1 novou církev
„Viděla jsem obrovské množství lidí, kteří byli zaměstnáni bouráním dómu svatého Petra, ale také jiné, kteří se pokoušeli o jeho stavbu spojení všech jejich pomocníků obepínalo celý svět a já jsem žasla nad spojitostmi. Ničitelé strhávali celé kusy zdiva a byli mezi nimi obzvlášť přívrženci různých sekt a odpadlíci. Jako podle plánu a příkazů bourali ti lidé, kteří byli oblečeni v bílé zástěry s modrým lemem a kapsami. Měli zednická kladívka zastrčena za pasem, ale na strhávání zdí se sami nepodíleli, nýbrž jen kladívky na zdivu naznačovali, kdo, kde a jak má vybrat kus zdiva. Jinak byli oblečeni v šatech různého typu. Byli to velcí, tlustí, vážení lidé i v uniformách s hvězdičkami, ale ti sami nepracovali, jen řídili celou akci. K mému zděšení jsem viděla mezi těmito zednáři i katolické kněze někdy hned nevěděli, kde bourat dál aby si byli jistí, vyhledali jednoho ze svých, který měl velkou knihu, jakoby zakreslenou plány stavby a postupu ničení. Potom narýsovali zednickým kladívkem přesně, kde se má bourat dál a hned bylo zdivo dole. Tito lidé bourali s naprostým klidem a jistotou, ale utajeně a byli stále jako na číhané. Celou noc jsem se musela dívat, jak nepřátelé vláčí Pána Ježíše na Kalvarii a trýzní jej! Vidím takovou spoustu zrádců! Oni nesnášejí, když se jim říká, že je něco špatně. Všemu a každému dají za pravdu, jen aby se mohli dát oslavovat světem, nepřítelem Krista! Budovali velikou a bláznivou církev, kde by si byli všichni rovni, a tam, kde stál oltář, bylo pusto a strašlivo… Mělo to být pravé společenství nesvatých, jedno stádo pod jedním pastýřem, katolíci, evangelíci a všechny sekty se stejnými právy…“
María Julia Jahenny – budou nesvatými nová mše a nové evangelium
Privilegovaná mystička María-Julia Jahenny, velice přiléhavě považovaná za nejvíc omilostněnou a stigmatizovanou mystičku v dějinách Církve. Narozená 12. února 1850 v malé vesnici v Bretoňsku – Blain. Nejstarší z pěti dětí, byla vychována katolickými, prostými rodiči v živé víře, kterou jsou lidé z Bretaně pověstní. Ježíš ji vyznamenával mnoha milostmi již od dob jejího prvního přijímání, milostmi, na něž odpovídala rostoucí zbožností a úctou. Přidružila se k třetímu řádu svatého Františka již před dvacátým rokem života, aby se mohla posvěcovat účinně ve světě. Od svých 23 let až do své smrti o šedesát let později, měla na svém těle stigmata mnohem viditelnější, než je známo u předchozích stigmatiků. K pěti ranám na rukou, nohou a boku, María Julia trpěla též ranami od trnové koruny, od kříže na svém boku a rovněž i ranami od bičování, i od provazů, jimiž byl Ježíš spoután, jakož i dalšími mystické povahy. Žila svůj život jako obětovaná, aby vyhověla přání Krista, konat smír za hříchy Francie a světa. Měla hojná zjevení Ježíše a svaté Panny, mnoha prorocká osvícení. S neomylnou přesností předpověděla dvě světové války, zvolení svatého Pia X., různá pronásledování Církve, tresty za odpad Francie od víry – mnoho zůstalo ještě nepublikováno. Byla příkladně poslušná svých duchovních vůdců, prostá a čestná. Její varování o posledních dobách by měli číst všichni, kdo „mají uši“. María Julia byla nepřetržitě sledována vědci – pro některé byla zázrakem, zažila i jízlivost nevěrců, obdiv svého dlouholetého přítele Msgr. Fouriera, biskupa z Nantes, a okruhu těch, kteří šířili její sdělení nevděčnému a mdlému světu. Odešla do nebes 4. března 1941. Střídavě slepá, hluchá, ochrnutá a němá, žila po mnoho let svého života pouze z nebeského chleba. Nelze tedy ignorovat, poselství Ježíšem jí svěřené pro naše kritické dny ohledně tzv. nové liturgie. „Sděluji vám následující výstrahu: učedníci, kteří nejsou v souladu s mým evangeliem, nyní usilovně pracují, aby podle svých vlastních idejí a pod vlivem nepřítele duší, předělali mši, která obsahuje slova, ohavná v mých očích. Když ta osudová hodina nastane, bude to zkouškou víry mých kněží. V prvním období bude jediné mé vlastní kněžství, které má svůj počátek ode Mně. Druhé období bude období perzekuce, kdy nepřátelé víry a svatého náboženství vnutí své formulace do knih jiného celebrování. Mnoho mých kněží odmítnou novou knihu, pečetěnou slovy propasti, jiní ji však přijmou. “ 10. května 1904 naše Paní popsala nové kněžstvo a jeho liturgii: „Oni se nezastaví na své svatokrádežné a nenávistné cestě. Budou dále podvracet všechno jedním rázem – svatou Církev, kněžstvo a víru mých dětí“. Madona oznámila rozptýlení pastýřů samotnou Církví, pastýřů věrných, kteří budou nahrazeni jinými “formovanými peklem“, kteří budou hlásat nové evangelium, nové svátosti, nové chrámy, nové křty, nová společenství.“
sestra Mariana de Jesús Torres – Quito vize z r.1610 o profanaci svatých svátostí koncem 19. a zvláště v 20. století, vlažní křesťané spolu s nepřáteli církve budou pronásledovat všechny kněze
Dne 20. ledna 1610 se jí opět zjevila Matka Boží a řekla mimo jiné: „Věz, že konec 19., a zvláště století 20., bude ve znamení exploze náruživosti a dojde k úplnému zničení morálky. Protože satan tehdy bude celkově panovat skrze zednářské sekty. Aby k tomu mohlo dojít, soustředí se zejména na děti. Běda dětem v těchto časech! Bude těžké přijmout svátost křtu i biřmování. Podmaněním si osob, majících moc rozhodování, bude ďábel usilovat o zničení svátosti pokání, a bohužel stejně tak i svátosti Eucharistie. Jak velmi mě zarmucuje, že ti musím oznámit tyto tak ohavné svatokrádeže! Jak skrytou, tak i veřejnou; páchanou se záměrem celkového profanace Nejsvětější svátosti oltářní. V těchto časech nepřátelé Ježíše Krista, svedení ďáblem budou krást z kostelů konsekrované hostie aby znesvětili jejich božskou podstatu. Můj Nejsvětější Syn vidí sebe samého hozeného na zemi a pošlapaného nečistýma nohama.“ Matka Boží dále hovořila o zlehčování svátosti posledního pomazání, z důvodu kterého, se nedostane mnohým duším v rozhodujících okamžicích smrti potřebné milosti a útěchy. Svátost manželství, symbolizující svazek Krista s jeho Církví bude předmětem útoků a rafinovaného rozkladu v tom nejhorším slova smyslu. Zednářstvo, které v tomto čase bude řídit vlády, ustanoví nespravedlivé zákony, mající za cíl zničit tuto svátost. To umožní každému nevázaný život v těžkém hříchu a zároveň způsobí vzrůst počtu dětí narozených v nelegálních svazcích mimo církev. Křesťanský duch rychle upadne, drahocenné světlo víry pohasne do té míry, že nastane téměř úplné zkažení mravů. Následky nemorální výchovy se zanedlouho projeví a způsobí nedostatek kněžských i řeholních povolání. Svátost kněžství bude zesměšňována, hanobena a pohrdána. Ďábel bude pronásledovat služebníky Pána všemožným způsobem a svou ukrutnou i lstivou prohnaností odvede mnohé od zasvěceného povolání. Demoralizovaní duchovní, jež pohorší křesťanský lid, vyvolají nenávist vlažných věřících a ti spolu s nepřáteli římské apoštolské Církve se obrátí proti kněžím všem. Tento zdánlivý triumf satana způsobí ohromné utrpení dobrým pastýřům Církve. Kromě toho v onom nešťastném čase propukne nezastavitelná záplava nečistoty, která vžene zbytek lidí do hříchu a následně stáhne nesčetné lehkomyslné duše do věčného zavržení. Nebude možné nalézt nevinnost u dětí, ostýchavost u dívek. V těchto chvílích největších potřeb Církve ti, jenž mají mluvit budou mlčet.“ Dále se zde píše: "V budoucnosti, pro následky velkých zločinů a nespoutanosti, budou lidé zbaveni milosti Svatého Ducha, který jim byl darován při svatém křtu, právě tak jako výčitek svědomí. Církev Boží bude bez bohabojných a zbožných pastýřů – běda těm, kdo se ponoří do ducha světa, protože zcela ztratí svou víru, jelikož nebudou mít žádnou příležitost zahlédnout světlo poznání od kohokoliv. Ti, kteří se od světa oddělí v hledání svatého útočiště, aby si ulehčili svá duchovní soužení, všude budou narážet na překážky a omezení. To vše se stane, protože antikrist chce být pánem nade vším a stát se vládcem kosmu. "

Proroctví Marie – Julie Jahenny týkající se nové mše
www.vendee.cz/texty/jahenny.html
Převzato a přeloženo z Our Lady of the Rosary Library.

Marie – Julie Jahenny, mystička a stigmatička z La Fraudais a asi největší mystička v historii Církve, se narodila 12. února 1850 ve vesničce zvané Blain v Brittany (v západní Francii). Jako nejstarší z pěti dětí byla vychována svými obyčejnými, dobrými rodiči v tom druhu živé víry jíž jsou Bretoňci proslulí. Náš Pán ji zvýhodnil mnoha milostmi od chvíle jejího Prvního svatého přijímání, milostmi jimž odpovídala její stále vzrůstající zbožnost. Když jí bylo něco přes dvacet let, přidala se k františkánskému Třetímu řádu, aby sebe sama posvětila pro svět.
V roce 1873 obdržela z Nebes ten nejpozoruhodnější mystický dar, stigmata. Od svých 23 let až do smrti, o nějakých šedesát let později, nesla na svém těle Rány Našeho Pána viditelnější víc než měl jakýkoliv stigmatik v dějinách Církve. Navíc k pěti ranám na Svatých rukách, nohách a boku, trpěla Marie – Julie Ránami způsobenými Trnovou korunou a Křížem na posvátné hlavě resp. rameni Našeho Pána., /také/ Ránami Jeho bičování, /a/ těmi /ranami/ způsobenými provazy, kterými byl spoután, stejně tak jinými Ranami mystičtější povahy.
Od té chvíle žila Marie – Julie život spoluvykupitelského utrpení jako obětovaná duše v chatičce v osadě La Fraudais poblíž Blain. Tak naplnila touhu Našeho Pána, aby činila náhradu za hříchy Francie a světa. Byla obdařena častými vizemi Ježíše a Marie a stejně tak mnoha prorockými osvíceními.
Pravda Nebeských varování, jichž byla pokorným poslem, byla potvrzována její příznačnou prostotou a poctivostí, její příkladnou poslušností ke svým duchovním vůdcům a svému biskupovi, a samozřejmě naplněním všechno, co prorokovala během svého dlouhého života. S neomylnou přesností předpověděla dvě světové války, zvolení papeže sv. Pia IX., různá pronásledování Církve, tresty a osud odpadlické Francie. Mnoho zůstává nevyjeveno. Její varování pro „poslední časy“ by měli číst všichni, „kdo mají uši“.
Marie – Julie byla zázrakem pro mnoho vědců, kteří ji nepřetržitě zkoumali, opovržením pro nevěřící a pyšné, obdivem pro svého celoživotního přítele Monsignora Fouriera, biskupa nantského, a pro zbožné kruhy těch, kteří rozšiřovali její poselství nevděčnému a hluchému světu. 4. března 1941 došla své Nebeské odměny.
V posledních mnoha letech svého života byla zázračně živa pouze ze Svátosti oltářní. Jistě tedy nepomineme bez vážnosti to, co jí Bůh svěřil ku prospěchu našich vlastních smutných dní. Nyní si přečtěte proroctví Marie – Julie týkající se nové liturgie:
„Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia teď tvrdě pracují na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí, a pod vlivem nepřítele duší, mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná Mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období.“
„První období je období Mého kněžství, existující od Mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Mnoho z Mých svatých kněží odmítne tuto knihu, zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou.“

Proroctví katolických světců a mystiků
www.vendee.cz/texty/proroctvi_svetcu.html
Převzato a přeloženo z The End Days.
Z velkého množství často citovaných proroctví katolických světců a známých vizionářů a mystiků z dávných i nynějších století, které máme k dispozici, vybíráme jen několik, jež jsou relevantní pro náš záměr.

I. Bratr Jan z Cleft Rock (14. století)
- „Ke konci světa despotové a nepřátelské davy oloupí Církev a duchovní o všechno jejich vlastnictví, a budou je soužit a mučit pro víru. Ti, kteří duchovním způsobí největší ponížení, budou vysoce považováni.“
- „V té době bude muset papež se svými kardinály uprchnout z Říma za smutných okolností na místo, kde budou neznámí. Papež zemře krutou smrtí ve svém vyhnanství. Utrpení Církve budou mnohem větší než v kterékoliv předešlé době v její historii. Ale Bůh vyzdvihne svatého papeže a andělé se budou radovat. Tento muž osvícený Bohem znovu obnoví skoro celý svět skrze svoji svatost. Každého povede k pravé víře. Všude zavládne bázeň Boží, ctnost a dobré mravy. On přivede všechny chybující ovce zpět do stáda a na zemi bude jedna víra, jeden zákon, jediné pravidlo pro život a jediný křest. Všichni lidé se budou navzájem milovat a všechny spory a války ustanou.“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books Publishers, 1973).
II. Ctihodný Bartoloměj Holzhauser (17. století, Německo)
- „V tomto období bude mnoho lidí zneužívat poskytnutou jim svobodu svědomí. O takových lidech apoštol Juda mluvil, když řekl: ´Tito lidé se rouhají všemu, čemu nerozumí a zkazí cokoliv, co znají od přirozenosti, stejně jako to dělají nerozumná zvířata... Hodují bez omezení, krmí se, věčně reptají, žijí podle svých chtíčů, jejich ústa mluví pyšné věci, obdivují lidi kvůli bohatství, sváří se - smysloví lidé, kteří nemají ducha.´“
- „Během tohoto nešťastného období se nebude dbát Božích ani lidských zásad. Kázeň bude strádat. Posvátná pravidla se budou zcela ignorovat a duchovní nebudou respektovat církevní zákony. Každý bude stržen a veden k tomu věřit a dělat to, co se mu líbí v souladu s tělesnými chtíči.“
- „Budou zesměšňovat křesťanskou prostotu, budou jí nazývat pošetilostí a hloupostí, ale budou si vysoce cenit vyspělého vědění a techniky, s pomocí nichž budou zastřeny axiomy zákona, morální zásady a posvátná pravidla a náboženská dogmata nesmyslnými otázkami a spletitými argumenty. V důsledku toho nezůstane vůbec žádný zákon, jakkoliv posvátný, nefalšovaný, starobylý a určitý může být, uchráněn před cenzurou, kritikou, falešnými výklady, úpravami a omezeními člověkem.“
- Budou to zlé časy, století plné nebezpečí a pohrom. Všude je hereze a stoupenci hereze jsou u moci skoro všude. Biskupové, preláti a kněží říkají, že konají svou povinnost, že jsou bdělí, a že žijí, jak se sluší na jejich stav. Všichni proto podobným způsobem hledají výmluvy. Ale Bůh dopustí veliké zlo proti Své Církvi – heretici a despotové přijdou náhle a neočekávaně, vtrhnou do Církve, zatímco biskupové, preláti a kněží budou spát. Vstoupí do Itálie a zpustoší Řím, spálí kostely a všechno zničí.“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973).
III. P. Nectou, S.J. (18. století)
- „Zmatení bude tak všeobecné, že lidé nebudou schopní správně myslet, jako by Bůh odepřel lidstvu Svou Prozřetelnost, takové, že během nejhorší krize bude nejlepší zůstat tam, kam nás Bůh umístil, a setrvat ve vroucích modlitbách... V té době bude taková krize, že lidé budou věřit, že přišel konec světa. V mnoha velkoměstech poteče krev. Samotné základy se budou otřásat. Bude to jako malý Poslední soud.“
- „Velké množství lidí ztratí v těch časech pohrom své životy, ale zlí nezvítězí. Skutečně se pokusí zničit celou Církev, ale nebude jim poskytnuto dost času, protože ta strašlivá krize bude mít krátké trvání. Když se vše bude považovat za ztracené, bude vše zachráněno. Pohroma přejde krátce poté, co moc Anglie začne upadat. To bude znamením. Jako když fíkovník začne rašit a mít listí, je to jistým znamením, že léto je blízko. Anglie ve svém vývoji zakusí strašnější revoluci než Francie. Francie bude mít dostatek času znovu obnovit svou moc, pak pomůže Anglii znovu nastolit mír a řád.“
- „Během této revoluce, která bude skoro všeobecná a ne omezená jen na Francii, bude tak naprosto zničena Paříž, že dvacet let poté, až se budou otcové procházet se svými dětmi jejími ruinami, budou jimi dotazováni, co to bylo za místo. A oni jim budou odpovídat: ´Mé dítě, tohle bylo veliké město, které Bůh zničil kvůli jeho zločinům.´“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973).
IV. Blahoslavená Anna Maria Taigi (19. století, Itálie)
Papežové a kardinálové mluvili o této svaté ženě jako o jedné z největších světic všech dob. Při svém blahořečení 20. května 1920 byla papežem Benediktem XV. velebena jakožto příkladná žena a matka uprostřed chudoby a těžkých poměrů. Často bývala ve vytržení, činila zázračná uzdravení, četla v srdcích, předpovídala úmrtí a měla vidění budoucích událostí. Předpověděla první dvě světové války v tomto století. Osmnáct let po její smrti zůstalo její tělo ve stavu dokonalé neporušenosti, jako by bylo pohřbeno právě včera.
- „Bůh sešle dva tresty – jeden trest bude ve formě válek, revolucí a jiných hrůz, ten bude mít původ na zemi.“
- Náboženství bude pronásledováno a kněží hromadně zabíjeni, kostely budou uzavřeny, ale jen na krátko. Svatý Otec bude nucen opustit Řím.“
Toto je její proroctví o třech dnech temnoty:
„Druhý trest bude seslán z nebes. Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou, která si bude nárokovat především nepřátele náboženství, ale nejen je. Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení, kromě posvěcených svící. Ten, kdo ze zvědavosti otevře okno, aby vyhlédl ven, nebo opustí svůj domov, padne na místě mrtvý. Během těchto tří dní by měli lidé zůstat ve svých domovech, modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování.“
- Všichni nepřátelé Církve, ať známí, nebo nepoznaní, budou během této všeobecné temnoty hynout po celé zemi, s výjimkou několika, které Bůh brzy obrátí. Vzduch bude nakažen démony, kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob.“
(Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973).
V. Marie-Julie Jahenny z La Fraudais (19. století, Francie)
Měla pět ran Našeho Pána. Kvůli tomu byla nazývána „Bretaňská stigmatička“. Měla úžasný dar rozeznávat eucharistický chléb od obyčejného chleba, předměty, které byly posvěcené a ty, které nebyly, rozpoznávat relikvie a to, odkud pocházejí, a konečně také rozumět chvalozpěvům a liturgickým modlitbám v několika jazycích. V pětiletém období od 28. prosince 1875 žila jen ze Svátosti oltářní. Jak Dr. Imbert-Gourbeyre zaznamenal, během tohoto pětiletého období nevylučovala žádné tekuté nebo pevné exkrementy. Během svých vytržení naprosto nevnímala bolest nebo pronikavé světlo. Některá z těchto vytržení byla doprovázena levitací a při vytržení z ní vycházelo světlo.
Marie-Julie Jahenny na Vendée >
- Měla vidění rozhovoru mezi Naším Pánem a Luciferem, který řekl: „Zaútočím na Církev. Svrhnu Kříž, zdecimuji lid, zasadím velikou ochablost víry do srdcí. Také bude veliké odmítání víry. Na čas budu pánem všeho, vše bude pod mou kontrolou, dokonce i Tvůj chrám a všechen Tvůj lid.“
- Svatý Michael říká, že Satan bude mít na čas všechno ve svém vlastnictví a bude vládnout naprosto nad vším, a že všechno dobro, víra, náboženství bude pohřbeno do hrobu... Satan a jeho blízcí se štěstím zvítězí, ale po tomto vítězství naopak Pán shromáždí Svůj vlastní lid a bude vládnout a zvítězí nad vším zlem a vzkřísí z hrobu pohřbenou Církev, povalený Kříž...“
- Marie-Julie viděla, že „nezůstane jakýkoliv pozůstatek po Svaté oběti, žádná patrná stopa víry. Všude bude zmatení...
- Všechna díla uznávaná neomylnou Církví v dnešní podobě přestanou na čas existovat. V tomto smutném zničení se na zemi projeví zářivá znamení. Když bude Svatá církev kvůli špatnosti lidí v temnotách, sešle také Pán temnotu, která zastaví špatné v jejich vyhledávání špatnosti...“
- 27. listopadu 1902 a 10. května 1904 Náš Pán a naše Paní mluvili o existenci spolčení k vytvoření „nové mše“:
- ´Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia, nyní tvrdě pracují, aby dle svých idejí a pod vlivem nepřítele duší, přepracovali mši, která bude obsahovat slova, jež jsou z mého pohledu odporná
- ´Když přijde ta osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to (tyto texty), které budou celebrovány v onom druhém období... První období je obdobím mých kněží, které existuje od Mé doby. Druhé období je obdobím pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství zavedou své formulace do knihy druhého celebrování. Tito neblazí duchové jsou ti, kdo mě ukřižovali, a očekávají království nového mesiáše
- Marie-Julie ohlásila tři dny temnoty, během nichž budou odpoutány pekelné mocnosti a zahubí všechny nepřátele Boha. „Krize vypukne náhle, tresty budou sdílet všichni a jeden bude bez přestání stíhat druhý..“ (4. ledna 1884).
- „Tři dny temnoty budou ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Ve dnech Nejsvětější svátosti oltářní, Kříže a Naší Paní... ...tři dny a dvě noci.“
- „Země bude pokryta temnotou“, říká Naše Paní 20. září 1882, „a peklo bude vypuštěno na zemi. Hřmění a blesky způsobí, že ti, kdo nemají žádnou víru v Mou moc, umřou strachy.“
- „Během těchto tří dnů děsivé temnoty se nesmí otevírat okna, protože nikdo nebude moci vidět zemi a její úděsné zabarvení, aniž by ihned nezemřel...“
- „Obloha bude v ohni, země se rozštěpí... V těchto třech dnech temnoty ať všude hoří posvěcené svíce, žádné jiné světlo nebude svítit...“
- „Nikdo mimo přístřeší... nepřežije. Země se bude chvět jako při /Posledním/ soudu a bude veliký strach. Ano, budeme naslouchat modlitbám vašich přátel, ani jeden nezahyne. Budeme je potřebovat, aby veřejně hlásali slávu Kříže...“ (8. prosinec 1882).
- „Jedině svíce z posvěceného vosku budou během této hrůzné temnoty svítit. Jediná svíce postačí po celé trvání této pekelné noci... V domovech bezbožníků a rouhačů tyto svíce nebudou svítit.“
- „A Naše Paní oznamuje: Vše se bude chvět kromě kusu nábytku, na němž bude hořet posvěcená svíce. Ten se chvět nebude. Vy všichni se shromáždíte okolo s krucifixem a mým svatým obrázkem. To bude /od vás/ držet onu hrůzu dál.“
- „Během této temnoty na sebe ďáblové a bezbožníci vezmou nejohavnější podoby...jako krev rudé mraky budou plout po obloze. Hřmění bude otřásat zemí a hrozivé blesky budou protínat nebesa. Země se bude chvět až do základů. Moře se vzedme, jeho ohromné vlny se budou přelévat přes kontinent...“
- „Země bude jako obrovský hřbitov. Těla bezbožníků i spravedlivých budou pokrývat zemi.“
- „Třetina obyvatelstva země přestane existovat. Polovina obyvatelstva Francie bude zničena.“ (Marquis de la Franquerie, Marie-Julie Jahenny)
VI. Sv. Pius X. (20. století, Itálie)
Sv. Pius X. na Vendée >
- „Viděl jsem jednoho ze svých nástupců utíkat přes těla svých bratří. V přestrojení kdesi najde útočiště a po krátkém odpočinku zemře krutou smrtí. Současná špatnost světa je jen počátkem trápení, která se musí udát před koncem světa.“ (Yves Dupont, Catholic Prophecy, Tan Books and Publishers, 1973)
VII. Sestra Elena Aiello (20. století, Itálie)
Byla zakladatelkou náboženského řádu, svatou jeptiškou, obětovanou duší a stigmatičkou.
- 22. srpna 1960 se jí zjevila Blahoslavená Panna Maria a řekla jí: „...jestliže se lidé...nevrátí k Bohu se skutečně křesťanským životem, přijde od východu na západ další strašná válka. Rusko se svými tajnými armádami bude bojovat s Amerikou, obsadí Evropu. Rýn bude přeplněn mrtvými těly a krví. Itálii bude také trápit veliká revoluce a papež bude strašně trpět.“
- V letech 1959-1961 jí Blahoslavená Panna Maria ukázala další vidění: „Ach, jaké strašlivé vidění spatřuji! V Římě se odehrává veliká revoluce! Oni vstupují do Vatikánu. Papež je úplně sám, modlí se. Drží papeže. Berou ho silou. Srážejí ho na zem. Svazují ho. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopou do něj. Jaká strašlivá scéna! Jak úděsné!“
- „Přibližuje se Naše požehnaná Matka. Mrtvá těla těch zlých lidí padají na zem. Naše Paní pomáhá papeži na nohy, bere ho za paži, zahaluje ho svým pláštěm a říká: Neboj se!“
- „Rusko bude pochodovat přes všechny národy Evropy, zvláště Itálii, a vztyčí svou vlajku nad Svatopeterským dómem. Itálie bude těžce zkoušená velikou revolucí a Řím bude očištěn v krvi pro množství svých hříchů, zvláště hříchů /sexuální/ nečistoty. Stádo bude rozptýleno a papež bude velmi trpět.“ (Albert J. Hebert, Prophecies! the Chastisement and Purification!)
VIII. Matka Elena Leonardi (20. století, Itálie)
Od svých devíti let měla zvláštní vedení od známého stigmatika Padre Pia z Pietrelciny (Itálie). Byla obětovanou duší, vyvolenou Bohem na usmíření za kněze a hříšníky. Věčný Otec, Náš Pán, Panna Maria a Padre Pio se jí zjevovali ve viděních a v letech 1973 až 1983 jí předali mnoho důležitých poselství:
- „Nenadálý oheň sestoupí na celou zemi a bude zničena velká část lidstva. Bude to čas beznaděje pro bezbožné – budou s řevem a satanským rouháním úpěnlivě prosit, aby je skryly hory, a budou se snažit nalézt útočiště v jeskyních, ale marně. Ti, kteří přežijí, naleznou Boží slitování v mé moci a ochraně, zatímco ti, kteří se odmítnout kát za své hříchy, zahynou v ohnivém moři!“
- „Požehnaní jsou ti, o nichž se v této době dá říci, že jsou upřímně oddáni Marii! Mé jméno je uzavřeno ve tvém srdci, má dcero...Rusko bude takřka úplně spáleno.“ (Albert J. Herbert, The Three Days' Darkness)

Marie-Julie Jahenny - život z lásky k Ježíšovi
www.breatharian.eu/…/zlasky.php

Dnes vás zavedeme do La Fraudais ve Francii, kde se setkáme s Marie-Julie Jahenny, která byla považovaná možná za největší mystičku v historii Církve.
Marie-Julie žila bez jídla po mnoho let a zcela se spoléhala na lásku k Ježíši, jako na jediný zdroj výživy. Podle knihy Michaela Freze "Byli nositeli Kristových ran" po dobu, kdy žila jako breathariánka, se o ni staral Dr. Imbert-Gourbeyre, který ověřil věrohodnost jejího života bez jídla. V modernější době máme mnoho případů stigmatistů, jejichž inedia byly rozsáhle studovány za přísných podmínek.
Marie-Julie Jahenny údajně skončila s přijímáním potravy v roce 1874. Tato abstinence trvala devadesát čtyři dnů. Později se Marie-Julie vrátila k životu bez jídla po celých pěti letech. Po celou tuto dobu její kontrolor Dr. Imbert-Gourbeyre, nezaznamenal vůbec žádné vylučování tělesných odpadů. Mr. Freze dále poznamenal, že důvod, proč Marie-Julie a mnoho stigmatistů nepotřebují jídlo k přežití, je ten, že: "Je to Boží způsob, jak je odstavit od pozemské výživy, aby je připravil na Posvátný chléb života, nebeské jídlo, které nám náš Spasitel slíbil pro věčný život: 'Toto je chléb, který sestoupil z nebes, ne jako ten, co otcové jedli a zemřeli; kdo jí tento chléb, bude žít navěky' (Jn 6:58)."
Marie-Julie Jahenny se narodila 12. února 1850 v malé vesničce Coyault, poblíž vznikajícího města Blain ve Francii. Byla nejstarší ze čtyř dětí, její sourozenci byli Charles, Angèle a Jeanne. Rodiče byli hospodáři, kteří se později přestěhovali do La Fraudais, což je pár mil z Coyaultu. Vyrůstání v náboženské rodině způsobilo sklon Marie-Julie k duchovnu v raném dětství. Navštěvovala školu šest měsíců a učila se, jak číst tištěné symboly, ne psaní. Nikdy neměla příležitost naučit se psát. V dospělosti, během jejích vizí, četla zjevení v perfektní francouzštině, zatímco její poznámky a komentáře byly v jejím vlastním nářečí, což dokazovalo, že nesestavila to, co četla nebo opakovala.
Častokrát, když klopýtla o slova nebo názvy míst, která neznala, šla se ujistit ke svým "tajemnicím", jestli to neví. Jejími "tajemnicemi", které jí pomáhaly zapsat její zjevení a proroctví po většinu tohoto období, byly Adolphe a Auguste Charbonnie.
Když jí bylo 23 let, Marie-Julie měla svou první duchovní zkušenost. Jednoho dne náhle onemocněla. Její stav se po třech týdnech zhoršil a příčina její nemoci zůstala neznámá dokonce i jejímu lékaři. V té době si její rodina myslela, že nebude schopná přežít a Fr. David, jeden z kaplanů z Blainské farnosti jí přišel udělat poslední pomazání. Podle jejích životopisců 15. března Marie-Julie najednou odhalila, že se jí zjevila Panna Maria, a zeptala se: "Mé drahé dítě, přijmeš pět ran mého Božského Syna?" Marie-Julie odpověděla: "Ano, nejdražší Matko, jestli si to tvůj Božský Syn přeje." "Mé drahé dítě, to bude tvá mise," řekla Naše Paní.
V pátek, o šest dnů později, 21. března 1873, se objevily na jejím těle stigmata (tělesné znaky odpovídající místu ran ukřižování Ježíše) a to pokračovalo po 68 let až do její smrti v roce 1941.
Po této první duchovní zkušenosti bylo s Marie-Julie spojeno množství zázračných zotavení. Například, během jedné její extáze, kdy ji navštívila požehnaná Panna Maria a při její upřímné prosbě o vyléčení jejího bratra, bylo její přání vyslyšeno. Její bratr Charles, který chodil jenom s pomocí hole, najednou pocítil chvění ve svých infikovaných kolenou. Ihned zahodil svou hůl postavil se a bez pomoci začal chodit. Poprvé, po dlouhé době byl Charles schopen zase chodit.
Daleko odtud v jiné zemi, na jiném kontinentu, umíral na rakovinu muž - Kanaďan, který nikdy neslyšel o Marie-Julie. Najednou dostal návštěvu "malé staré dámy," která se před ním objevila a představila se mu jako Marie-Julie a řekla mu, že mu přišla pomoci. Následně se zotavil ze své nemoci.
Kromě toho byla požehnaná darem proroctví. Během své vize předurčila Marie-Julie mnoho proroctví, která se vyplnila. Mezi jejími proroctvími bylo mnoho odhalení o cizích a neznámých nemocech. Například 5. dubna 1880 udělala během své vize následující sdělení: "Budou vážné nemoci, a nebude v lidských silách možno pomoci. Tato nemoc nejdřív napadne srdce, pak mysl a ve stejnou dobu jazyk. Bude to strašné." Dříve toho roku 24. dubna 1880 také předpověděla, že "přijde mor, který napadne lidi i zvířata."
Toto proroctví je velmi výmluvné vzhledem k aktuálnímu stavu našeho světa, ve kterém lidstvo krutě praktikuje živočišnou výrobu pro lidskou spotřebu a způsobuje nevýslovné utrpení zvířat stejně jako množení nemocí, jako je nemoc šílených krav, ptačí chřipka a aktuální pandemie prasečí chřipky, která se šíří po celé planetě.
Přibližně rok po její první duchovní zkušenosti Marie-Julie najednou oznámila 5. února 1874, zatímco byla ve vizi, že brzy nebude dále požadovat jídlo. Opakovala toto sdělení znovu 20. února před stejnými svědky. Více než po měsíci přestala jíst a pít během doby 90 dnů, od 12. dubna do 15. června 1874. Od této doby jedla velmi málo až do 28. prosince, kdy se osvobodila od jídla úplně.
Více než pět let vedla životní styl bez potravy, její láska a oddanost k Ježíši byla jejím jediným zdrojem výživy. Dr. Imbert-Gourbeyre doložil, že když byla Marie-Julie bez jídla, nebylo žádné tekuté nebo pevné vylučování.
Od roku 1873 do 1941 měla Marie-Julie často vize Ježíše a požehnané Panny Marie. Nebyla pyšná, nepožadovala žádné uznání za svá proroctví, která vyprávěla během svých vizí. Opravdu, považovala se za pokorného posla, který nesl poselství z Nebes.
Mimo těchto dvou období, kdy byla bez jídla - nejprve 94 dnů a pak přes 5 let, existovaly odkazy z jiných životopisných zdrojů, které říkaly, že kromě každodenní Nejsvětější Svátosti Marie-Julie byla breathariánkou po mnoho posledních let jejího života.

Léky posledních dnů dané od Marie-Julie Jahenny End Days Remedies given to Marie-Julie Jahenny
www.courlisius.org/en/End-Days-Remedi…
Date:
Sun, 2011-12-18
ART11121801
End Days Remedies given to Marie-Julie Jahenny
"The Three Days of Darkness"
December 18th, 2011
The Three Days of Darkness have been announced by many mystics such as Blessed Anna-Maria Taigi, Elizabeth Canori-Mora, Rosa-Colomba Asdente, Palma d'Oria, in Italy; Father Nectou, in Belgium; St. Hildegard, in Germany; Pere Lamy, Marie Baourdi, Marie Martel, Marie-Julie Jahenny, in France.
This list is not exhaustive; many more mystics have announced the Three Days of Darkness.
----------------------
THE END DAYS REMEDIES AS REVEALED TO
MARIE-JULIE JAHENNY (1850-1941) of France (Bretagne)
FOR THE "THE THREE DAYS OF DARKNESS"
Following are some natural and supernatural remedies to use against the calamities, that are menacing the world as revealed to Marie-Julie by our Lord and the Blessed Virgin.
1. THREE DAYS OF DARKNESS (May 27, 1880)
* ONLY BLESSED WAX CANDLES will give light.
One such candle will suffice for each household during the three days of
darkness. They will not give light in the homes of the impious and blasphemers.

2. FATAL PLAGUES
* The one and only remedy (lék) to protect oneself: swallow a piece of very thin paper [cigarette-paper] on which will be written:
O, JESU CHRISTE, VICTOR MORTIS, SALVA NOS
O, JESUS, CONQUEROR OF DEATH, SAVE US
O, CRUX, AVE, SPES ÚNICA
O, CROSS, OUR ONLY HOPE, WE GREET YOU
3. FOR ANIMALS
* One must put around their necks a St. Benedict medal
Our Lady warned all people to wear a St. Benedict medal.
4. DURING THE PERIOD OF THE GREAT CALAMITIES:
Earthquakes, wars, floods. etc.
* Recite the following prayer to the Holy Cross:
« I hail thee, I adore thee, I embrace thee, O, Adorable Cross of my Saviour, protect us, keep us, save us. Jesus loved thee so much, by His example I love thee. By thy holy image calm my fears, I only feel peace and confidence.»
5. GREAT STORMS
* The following prayer to the Cross, revealed by Our Lord, to be recited:
O, CRUX AVE, SPES ÚNICA
O, CROSS, OUR ONLY HOPE, WE GREET YOU
ET VERBUM CARO FACTUM EST
AND THE WORD HAS BECOME FLESH
O, JESU CHRISTE, VICTOR MORTIS, SALVA NOS
O JESUS, CONQUEROR OF DEATH, SAVE US.
6. WARS AND REVOLUTIONS
* Our Lord revealed during an ecstacy:
* To dispel all fear and terror, you will touch your forehead with a holy picture or a medal of Mary Immaculate [the Miraculous Medal].
Your spirit will remain calm.
Your heart will not fear the approach of the terror of men.
Your spirit will not experience the effects of My Great Justice.
7. UNKNOWN DISEASES (Given during an ecstacy)
* A medal of My Divine Heart, and a medal upon which is traced the Adorable Cross.
You will steep into a glass of water the two images -- be it made of cardboard or metal.
You will drink this water that is twice blessed and twice purified.
One drop only in your food, one little drop, will suffice to drive away not the scourge, but the scourges of My justice.
(The Miraculous Medal alone, fulfills the conditions required).
You will give a drop of this water to the poor souls touched by the scourge of unknown diseases -- those which attack the heart, the spirit, the word.
8. DIVERSE ILLNESSES
* You will use by means of infusion (steeping, brewing):
* The herb of St. John (Glechóma hederácea) - outdoor climbing ivy, on trees - especially in critical conditions and for the pains of the chest and violent headaches.
* The Hawthorn (hloh) (Cratáegus oxyacántha), for use in cholera (which will be frequent and widespread).
See below for the precise method to be applied as indicated by the Holy Virgin.
* For unknown fevers: the humble VIOLET (Víola odoráta), perfume and virtue of humility, will be effective.
9. EPIDEMICS or EPIZOÖTICS (May 14, 1880)
* The Lord gives to the great St. Benedict the power to alleviate this great calamity.
A respectful procession of the statute, made without any fear or dread, may arrest this calamity.
10. EARTHLY AND CELESTIAL FIRE (February 23, 1938)
* The Sacred Heart of Jesus:
* The heat will be terrible ... a sign of the Cross made with holy water will diminish the heat and drive away the sparks.
You will kiss five times small indulgenced crosses ... small crosses applied to the five wounds of Jesus Crucified on a holy image.
From such protection may benefit souls, poor sinners, invoking My Immaculate Mother, Mother of Salvation, Refuge and Reconciliation of sinners.
11. OBJECTS OF PROTECTION
* The Holy Virgin:
* "Always have ready and at hand your objects of protection: your blessed wax candles, your medals, your pictures and holy objects from which flow all blessings."
* The Holy Virgin says (April 15, 1900):
* "My little children, it is faith, it is confidence, the most beautiful of all prayer which obtains the most. "
12. PLACES OF REFUGE
* Revelation of the Divine Heart of Jesus to Marie-Julie:
* "My loved ones, there are three places of refuge (for the time of tribulations): My Divine Heart, My Divine Cross, and My Beloved Immaculate Mother."
* St. Anne said the same things to Marie-Julie on July 26, 1923:
* "You have several places of refuge at the moment of chastisement: that of the Cross, the Adorable Divine Heart, and the Virginal Heart of my Immaculate Daughter."
13. THE MODE OF USING THE HAWTHORN AS GIVEN BY OUR BLESSED MOTHER on August 5, 1880:
* "There will be a grave illness which human science will not be able to alleviate.

This illness will attack firstly the heart, then the spirit, and at the same time, the tongue.
It will be horrible.
The heat accompanying it will be a devouring fire insupportable and so intense that the members of the body affected will be red -- an unendurable fiery red.
At the end of seven days this disease, sown like a seed in the field (incubation period) will spread everywhere rapidly and make great progress."
* "My children, here is the ONLY remedy which could save you.
You are familiar with the Hawthorn which grows practically in all hedges (hloh, který roste prakticky ve všech živých plotech). The leaves of the Hawthorn, not the wood, can arrest the progress of this disease (může zastavit průběh tohoto onemocnění)."
* "You will gather the leaves, not the wood. (Budete sbírat listí, ne dřevo)
Even dry, they will keep their efficacy.
You will put them into boiling water and leave them there for 14 minutes (do vařící vody a nechte je tam na 14 minut), covering the receptacle (zakrávající nádobu) so that the steam remains therein (páry v něm zůstává).
At the onset of this disease, one must use this remedy three times a day. (Na počátku tohoto onemocnění , musí se použít tento lék, třikrát denně) "
* "This disease will produce a continual vomiting and nausea. (Tato nemoc se bude způsobovat neustálé zvracení a nevolnost)
If the remedy is taken too late, the part of the body affected will become black and in the black there will be seen a sort of pale, yellow streak."
===================-
NOTE: Please print and store this information.
Distribute to your friends and family if you feel led to do so.
May God bless all of you and keep you safe!
In God's Love,
Walter & Wendy Cukierski and family
ADAPTED by Jan A. A. van der Wulp -Belgium
pařez
Menhire - "Z tvých úst je i slovo Boží jedovaté." nezávislý pozorovatel u Vás nemůže než konstatovat předpojatost - a to je špatný rádce. Je to v rozporu se spravedlností - základní biblickou ctností. Provedení obratu (obrácení) je na Vás.
alino
Monk,
malá výnimka odo mňa, lebo chcem vedieť, prečo ste zvýraznil, že..byli všemu lidu milí? Dôležitejšie je byť Bohu milí, aby sme nepochodili ako Adam a Eva. Alebo ich príbeh považuje iba za legendu?

Jak jste napsal - jsme v Božích rukách, to je klíčové. Spolupracujme na dobrém díle a třeba se odehraje i to co je psáno ve Skutkách: Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával…More
Monk,
malá výnimka odo mňa, lebo chcem vedieť, prečo ste zvýraznil, že..byli všemu lidu milí? Dôležitejšie je byť Bohu milí, aby sme nepochodili ako Adam a Eva. Alebo ich príbeh považuje iba za legendu?

Jak jste napsal - jsme v Božích rukách, to je klíčové. Spolupracujme na dobrém díle a třeba se odehraje i to co je psáno ve Skutkách: Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. (Skutky 2:41–47)
alino
Otče Halíku,
čas sa kráti, sme v Božích rukách.
Kiežby sa obrátilo veľa ľudí, pre ich spásu.
Libor Halik
Ta polární zář, dle mého chápání, byla prorokována jen před 2.světovou válkou. Před 3.světovou válkou takovéto znamení nebude. Znamení už možná bylo na Tři krále v lednu 2011, když prasklo srdce zvonu v německé katedrále, ve které leží ostatky Tří králů, kteří se poklonili Ježíškovi v Betlémě. Dle pravoslavného mnicha zesnulého r.2009 v pověsti svatosti Josifa Vatopedského se 3.světová válka …More
Ta polární zář, dle mého chápání, byla prorokována jen před 2.světovou válkou. Před 3.světovou válkou takovéto znamení nebude. Znamení už možná bylo na Tři krále v lednu 2011, když prasklo srdce zvonu v německé katedrále, ve které leží ostatky Tří králů, kteří se poklonili Ježíškovi v Betlémě. Dle pravoslavného mnicha zesnulého r.2009 v pověsti svatosti Josifa Vatopedského se 3.světová válka rozběhne poté, až Turecko přepadne oslabené Řecko. Turecko bude vzápětí přepadeno Ruskem, takže Řecku nestihne příliš uškodit. Pak budou EU, USA a NATO bojovat proti Rusku, což už bude světovým konfliktem.
TULÁK
Až uvidíme polární zář, bude to znamení další války.Tak jako prý před druhou světovou.A tři čvrtě lidstva má zhynout.Hrůza.Jestli to takhle půjde dál, tak to nemůže ani být jinak.A ještě budou lidi obviňovat Boha.Tak jako slyšíme dnes, že spílají, že On dopouští.Ať si sáhnou do svědomí.Můžeme si za to sami.Kdo si s pokorou přizná, tak ho Pán v těžké době neopustí.
voda44
username — 22.5.2012 11:45:58:
teraz samozrejme vytahuj to zlato z hnoja a tvrd že je prave. samozrejme že to je uloha nad ludske sily a pochopi to naozaj len par ludi.každý to predsa jasne vidí - to je hnus a toto sa predsa blýska...
takéto očistenie už neni v ludských silách.

«
ona vidí církev jako něco nehmotného, bezživotného zapomíná, že Tajemné Tělo Krist…More
username — 22.5.2012 11:45:58:
teraz samozrejme vytahuj to zlato z hnoja a tvrd že je prave. samozrejme že to je uloha nad ludske sily a pochopi to naozaj len par ludi.každý to predsa jasne vidí - to je hnus a toto sa predsa blýska...
takéto očistenie už neni v ludských silách.

«
ona vidí církev jako něco nehmotného, bezživotného zapomíná, že Tajemné Tělo Kristovo jsou Ti co jim v žilách proudí Kristova Krev a Ti jsou nesmrtelní . Oproti tomu co propaguje jako církev,už teď neživé hmotě, která spadla do hnoje .
Walachian
To Voda. Benedict XVI. je asi v těžké pozici. Ve svých hovorech mluví o tom, že v církvi se nedějí moc hezké věci. Spíše bych řekl, že kurie jako taková je žabou na prameni.
zaba likes this.
voda44
Další bludař bludařů,a to už nad hrobem,usilovně likviduje církev zevnitř

Rozporuplný obraz Vatikánu
Až k tomuhle Církev klesla od Druhého vatikánského koncilu? Benedikt XVI. nemůže být v této krizi zproštěn vlastní odpovědnosti. Je to tentýž Ratzinger, který hovořil o strhávání bašt Církve (anglicky zde). (10)
Je to tentýž Ratzinger, který se svým učitelem Karlem Rahnerem sabotoval na Druhém …More
Další bludař bludařů,a to už nad hrobem,usilovně likviduje církev zevnitř

Rozporuplný obraz Vatikánu
Až k tomuhle Církev klesla od Druhého vatikánského koncilu? Benedikt XVI. nemůže být v této krizi zproštěn vlastní odpovědnosti. Je to tentýž Ratzinger, který hovořil o strhávání bašt Církve (anglicky zde). (10)
Je to tentýž Ratzinger, který se svým učitelem Karlem Rahnerem sabotoval na Druhém vatikánském koncilu mariologii (anglicky zde).
Je to tentýž Ratzinger, který tvrdil, že papežské učení proti modernismu je překonané (anglicky zde), přestože když byl prefektem Kongregace pro nauku víry, byl mnoha katolíky považován za vzor konzervativismu.
Když se stal papežem, hrál klíčovou roli ve snaze zachránit Druhý vatikánský koncil před jeho rostoucím odmítáním tím, že mu dával „konzervativní“ vzhled, ačkoliv nikdy nepřestal propagovat smrtící fráze ohledně náboženské svobody, ekumenismu a kolegiality, které stále otravují Církev.
Byl to Benedikt XVI., který zároveň schválil (dočasný) návrat k tridentské mši a povzbudil členy NC, aby klidně pokračovali dál na své nové liturgické cestě.
Totožnost Benedikta XVI. se proto kryje s mnoha rozpory.

rexcz.blogspot.com/…/rozpory-benedik… — »
«