filia_mariae_virginis

Keresztény hit tömören :)

És Neked van sütid?
charisma
bűbájos :-)
charisma likes this.
This is Poland's answer to a century of bad "Polish" jokes, being more awesome than the people who made them.
Amen!
View one more comment.

„Van ennek az egymagában álló népnek Édesanyja!“

A magyar kereszténység és a vele sorsközösségbe kapcsolódott magyar nép, de a világ sincs még túl a megpróbáltatásokon. Érezzük, milyen áldozat Egyházunkhoz hűnek, elveinkhez ragaszkodva, ősi …More
A magyar kereszténység és a vele sorsközösségbe kapcsolódott magyar nép, de a világ sincs még túl a megpróbáltatásokon. Érezzük, milyen áldozat Egyházunkhoz hűnek, elveinkhez ragaszkodva, ősi erkölcsünkben erősnek maradni. Mi, katolikusok, mint a kereszténység megalkuvásnélküli őrei, itt állunk ezen a sok vérrel áztatott hazai földön és ne számítsunk világi segítségre. Isten nem kényezteti Egyházát és híveit. Engedi, hogy bajba, viharba jussanak. A megpróbáltatások nyitják ki szemünket, hogy megértsük, mennyire nem ez a föld, nem ez a világ a mi szövetségesünk, hanem egészen máshonnan van a mi erőnk és egészen másfelől kell várnunk a győzelmünket . . .
Van Nagyasszonyunk, van ennek az egymagában álló népnek Édesanyja! Főpásztori szavunkkal Ő feléje akarunk irányt mutatni. Nem szabad e népnek reményét elvesztenie, de a reménynek az ősi alapokra kell épülnie. A mi reményünk alapja a Boldogasszony!
1947. augusztus 14,Körlevél
manka and 3 more users like this.

A megkülönböztetésről

Fontos, hogyan beszélünk az igazságról. Szent Ignác szól arról, hogy az Egyházzal hogyan érezhetünk együtt. Ha az egyházi feljebbvalók viselkedése nem példás, akkor ne támadjuk az ő tekintélyüket …More
Fontos, hogyan beszélünk az igazságról. Szent Ignác szól arról, hogy az Egyházzal hogyan érezhetünk együtt. Ha az egyházi feljebbvalók viselkedése nem példás, akkor ne támadjuk az ő tekintélyüket nyilvánosan, mert ezzel csak a maradék egyházi tekintélyt romboljuk, és nem hozunk jó gyümölcsöket. De bizalmasan, az egyházi lehetőségeknek a kihasználásával, mindent el kell követni, hogy jó püspökök legyenek és jó szerzetesek és jó elöljárók.
Ez a gonosz szellemnek egy harapófogószerű támadása.
Egyrészt félrevezeti a papokat, szerzeteseket, hogy ördögi dolgokat cselekedjenek, másrészt pedig ujjal mutogat, hogy lám ilyenek ők.
Ennek a szabálynak még szélesebb kiterjesztése, hogy az ember nem átkozódik saját keresztény testvérei ellen sem, vagyis nem mond róluk rosszat, nem hibáikkal foglalkozik, legfeljebb azok kijavításával.
forrás: Gál Péter atya instrukciói nyomán internetes csoportban került közzétételre
Itt már rég nem egyik vagy másik pap vagy püspök viselt dolgairól van szó, hanem amiről a Katekizmus írja: AZ EGYHÁZ UTOLSÓ PRÓBATÉTELE 675 Kris…More
Itt már rég nem egyik vagy másik pap vagy püspök viselt dolgairól van szó, hanem amiről a Katekizmus írja:
AZ EGYHÁZ UTOLSÓ PRÓBATÉTELE
675 Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. [641]
676 Ez az antikrisztusi megtévesztés a világban mindannyiszor föltűnik, amikor a messiási reménységet a történelemben akarják beteljesíteni, ami csak a történelmen túl, az eszkatologikus ítélet által teljesedhet be; az Egyház az eljövendő ország ezen meghamisítását "millenarizmusnak" nevezett enyhébb formájában is, […More
View 4 more comments.

Búcsú a tisztítótűzben szenvedő lelkekért és a búcsúk imakönyve

Halottak napján a liturgia a szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét. A clunyi bencés kolostorból terjedt el ez a szép szokás az egész Egyházban. Legújabban megengedte az Egyház, hogy a papok …More
Halottak napján a liturgia a szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét. A clunyi bencés kolostorból terjedt el ez a szép szokás az egész Egyházban. Legújabban megengedte az Egyház, hogy a papok ezen a napon három misét mondhassanak a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
Ezenkívül annyiszor engedélyez teljes búcsút, ahányszor Mindenszentek délután és ezen a napon templomba vagy kápolnába betérve, imádkozunk a szegény lelkekért. Mindegyikünknek van kedves halottja, használjuk fel tehát az ő javukra a mai nap kegyelmét.
Halottak napjának gyász ünnepe különös alkalom és ösztönzés legyen számunkra, hogy könyörgéssel és jótettekkel (alamizsna, búcsúk) a kedves halottak iránt érzett részvétünket valóban kimutassuk. Ezért, ha csak lehet, járuljunk méltóan a bűnbánat szentségéhez és a szentáldozáshoz, hogy e nap «toties-quoties» teljes búcsúját mentől többször elnyerhessük és a szegény lelkekre átruházhassuk.
Oratio: Minden hívek teremtő és megváltó Istene, szolgáid és szolgálóid lelkének …More
Heilwasser and 2 more users like this.

Ima és Szeretet

Csak a Szeretet...
lowoa and one more user like this.

Konszekrált ostyákat tartalmazó cibóriumot tulajdonítottak el

A németországi Augsburg és Dillingen sváb járásokban ismeretlenek öt óra leforgása alatt három templomba törtek be, egy további esetben pedig megpróbáltak bejutni. A bűncselekmények vasárnap 11:30 …More
A németországi Augsburg és Dillingen sváb járásokban ismeretlenek öt óra leforgása alatt három templomba törtek be, egy további esetben pedig megpróbáltak bejutni.
A bűncselekmények vasárnap 11:30 és 16:30 óra között történtek, közölte a rendőrség.
A közlemény szerint a Buttenwiesen-Pfaffenhofen-i Szent Márton templomban ismeretlenek feltörtek két perselyt, a Heretsried-i Szent Márton templomban feltörték a tabernákulumot és a perselyt. A Zusamaltheim-i Szent István (a mártír) templomba is sikerült bejutnia valakinek, de nem tulajdonított el semmit.
A tettesek ezek után megpróbálták a Villenbach-i Szent Jakab templomot feltörni, sikertelenül.
A rendőrség saját bevallása alapján két tettest feltételez.
Az Augsburg-i egyházmegye közleménye szerint a keletkezett anyagi kár mértékéről nem állnak megbízható adatok rendelkezésre. Különösen rossz, hogy a Heretsried-i betörés során ellopták a konszekrált ostyákat tartalmazó cibóriumot. “A Heretsried-i templom meggyalázása mélységesen …More
lowoa likes this.

Az Istenhez vezető út

Katolikusnak megmaradni egyetlen korban sem volt könnyű. Ha katolikusok akarunk maradni, akkor igyekeznünk kell, hogy legyűrjünk minden félelmet magunkban, melyek bennünket hitünkben, reményünkben…More
Katolikusnak megmaradni egyetlen korban sem volt könnyű. Ha katolikusok akarunk maradni, akkor igyekeznünk kell, hogy legyűrjünk minden félelmet magunkban, melyek bennünket hitünkben, reményünkben és Isten iránti bizalmunkban gátol. Mert csak az Isten iránti feltétlen bizalmunk teszi lehetővé, hogy egészen Istennek adjuk át magunkat, és ily módon megszerezzük az Isten gyermekeinek igazi szabadságát. Ha mindezt megtesszük, illetve állhatatosan igyekszünk megtenni, akkor Urunk Jézus Krisztus ma is velünk marad, ahogy ezt híveinek megígérte. – Most azt kell megvizsgálnunk, hogy mi módon ismerhetjük meg Isten parancsait, azaz hogyan és hol találhatunk rá az Istenhez vezető útra.
„Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, és én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki” (Jn 14,19-21); Jézus e szavai egyértelműen kijelölik azt az utat, amit annak kell követnie, aki nem akar elkárhozni. Ezen kívül azt is megmagyarázza,…More
alejandro morales and 2 more users like this.

Osztatlan szívvel

Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 7,25-35) Testvéreim! Ami a szüzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól. Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt …More
Szent Pál apostolnak
a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 7,25-35)

Testvéreim!
Ami a szüzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól. Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt érdemlek.
Az a véleményem, hogy a ránk váró megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható; jó, ha így marad az ember.
Feleséghez vagy kötve? Ne gondolj válásra! Feleség nélkül vagy? Ne keress házastársat! De ha megnősülsz, nem vétkezel, és ha a leány férjhez megy, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban testi gyötrelmeik lesznek. Én pedig meg akarlak kímélni ettől titeket.
Azt mondom tehát, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal …
More
Tina 13
alejandro morales and 4 more users like this.

A Szentmise története-a “régi rítusú” Szent(!)mise bemutatása

Előszó Ennek a könyvnek a megírására az a meggyőződésünk vezetett bennünket, hogy nincs a szentmisének helyesebb és vonzóbb magyarázata, mint a szentmise egyes imáinak és szertartásainak története. …More
Előszó
Ennek a könyvnek a megírására az a meggyőződésünk vezetett bennünket, hogy nincs a szentmisének helyesebb és vonzóbb magyarázata, mint a szentmise egyes imáinak és szertartásainak története. Az a kétségtelenül fenséges szertartás ugyanis, amellyel ma az újszövetség nagy áldozatát bemutatjuk, hosszú és változatos fejlődés eredménye, amelynek előbbrevitelén az Egyház hitéletének titokzatos szentélyében a leghivatottabb mesterek dolgoztak. Ennek a fejlődésnek hosszú útján az Egyház mindazt, ami csak a századok folyamán a vallási és szellemi látóhatáron értéknek bizonyult, a szentmise szertartásának feldíszítésére felhasználta. Így pusztán irodalmi szempontból is a misekönyv a világirodalom legmagasztosabb alkotásának mondható. Érthető tehát, hogy a liturgiatörténettel foglalkozó tudósok régente is, de különösen mióta X. Pius pápa a keresztények figyelmét a szentmise szertartásaira felhívta, mindent elkövetnek, hogy ennek a nagyszerű fejlődésnek minden egyes mozzanatát felderítsék …More
Tina 13
View one more comment.

Szent V. Piusz pápa - Servus Servorum Dei, ora pro nobis🙏🏻🙏🏻🙏🏻

SZENT V. PIUS PÁPA Április 30. *Bosco, 1504. január 27. +Róma, 1572. május 1. A trienti zsinat (1545--1563) az egyháztörténelem legjelentősebb egyházi gyűlései közé tartozik. A reformáció következté…More
SZENT V. PIUS PÁPA
Április 30.
*Bosco, 1504. január 27. +Róma, 1572. május 1.
A trienti zsinat (1545--1563) az egyháztörténelem legjelentősebb egyházi gyűlései közé tartozik. A reformáció következtében támadt áldatlan hitszakadást nem tudta ugyan megszüntetni, de számos dogmatikus döntésével és gyakorlati reform-rendelkezéseivel megalapozta a már régen szükségessé vált belső egyházi megújulást.
Igen nagy jelentősége volt annak, hogy az egyes pápák milyen álláspontot foglaltak el a zsinat által fölvázolt megújulással kapcsolatban. IV. Pius összehívta és gyors befejezésre ösztönözte a zsinat harmadik ülésszakát, s azonnal nagy buzgósággal látott hozzá, hogy a határozatokat a gyakorlatba átültesse. Természetesen abban a két évben, amely pápaságából még rendelkezésére állt, alig jutott túl az első lépéseken.
Ebben a döntő órában az egyház V. Pius személyében olyan pápát kapott, aki határozottan és céltudatosan fogott a trienti reform megvalósításához, és nem engedte, hogy bármilyen …More
Tina 13
Heilwasser and 2 more users like this.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe október 8-án

Az ünnep története a Millenniumhoz kapcsolódik, amikor Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét. XIII. Leó pápa egy …More
Az ünnep története a Millenniumhoz kapcsolódik, amikor Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét. XIII. Leó pápa egy akkor már mintegy kilenc évszázados töretlen hagyományt szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepként engedélyezte október második vasárnapján Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünneplését. Az ünnepet Szent X. Piusz pápa helyezte október 8-ra.
Szent István királyunk 1038–ban, halála előtt, Nagyboldogasszony ünnepén Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Hartvik, győri püspök által lejegyzett legenda (1112-16) szerint a szent király szemét és kezét a csillagok felé emelve így kiáltott föl: „Mennyek Királynéja, a világ dicsőséges megújítója, a Te oltalmadba, a Te legmagasabb könyörgésedbe ajánlom a szent egyházat püspökeivel és papságával, az országot előkelőivel és népével, mindnyájunknak búcsút mondva, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet.”
A Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent …
More
Tina 13
alejandro morales and 3 more users like this.

Felhívás - imalánc a világ körül az Egyház megújulásáért

Felhívás az imalánchoz való csatlakozásra, melyet a világegyház a Katolikus Anyaszentegyház megújulásáért és megerősödéséért imádkozik, hogy a Misszió iránti Szeretet ismét lángra lobbanjon. Október…More
Felhívás az imalánchoz való csatlakozásra, melyet a világegyház a Katolikus Anyaszentegyház megújulásáért és megerősödéséért imádkozik, hogy a Misszió iránti Szeretet ismét lángra lobbanjon.
Október a rózsafűzér hónapja, így október 7-én 15:00 órakor (római idő szerint) világszerte ugyanabban az időben az örvendetes rózsafűzért fogják imádkozni.
Fontos, hogy nagyon sok hívő imádkozzon közösen, ezért vonjuk be családtagjainkat, szomszédainkat és barátainkat is a közös imába.
Fernando Filoni bíboros, a vatikáni Népek Evangelizációjáért Kongregáció prefektusa fogja vezetni az imádságot a Santa Maria Maggiore Bazilikából, Rómából.
Az imádságot élőben közvetítik majd az alábbi internetes oldalon (angol, német, francia, olasz nyelveken)
eventsradiomaria.org/videostream/english/
Ez az esemény a Kongregáció és a Mária Rádió Világcsalád kezdeményezése.
Szűzanya Mária, Rózsafűzér Királynője könyörögj érettünk. Ámen 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Heilwasser and 3 more users like this.

Tüntetés a klíma-őrület ellen

Többezer holland gazda tüntet a klíma-őrület ellen. Ellenzik a tilalmakat, a klíma-adót, a Zöldpártot és a klíma-lány (Greta) körüli felhajtást. twitter.com/…/117925328805264…More
Többezer holland gazda tüntet a klíma-őrület ellen. Ellenzik a tilalmakat, a klíma-adót, a Zöldpártot és a klíma-lány (Greta) körüli felhajtást.
twitter.com/…/117925328805264…
Auf Deutsch steht doch alles auf Twitter da... muss man nur auf der Link klicken
michael7
Übersetzung: "Demonstration gegen Klimagier Tausende niederländische Bauern protestieren gegen die Klimalust. Sie sind gegen die Verbote, die …More
Übersetzung: "Demonstration gegen Klimagier Tausende niederländische Bauern protestieren gegen die Klimalust. Sie sind gegen die Verbote, die Klimasteuer, die Grünen und die Aufregung um das Luftmädchen (Greta)."
Kisuff and one more user like this.

Égi kísérőink, az angyalok

Az őrangyalok létezése bepillantást enged számunkra a Mindenható “titkaiba”: hogy mi módon kormányozza a világot, amikor minden egyes ember, és egyes templomok, nemzetek, városok, közösségek, …More
Az őrangyalok létezése bepillantást enged számunkra a Mindenható “titkaiba”: hogy mi módon kormányozza a világot, amikor minden egyes ember, és egyes templomok, nemzetek, városok, közösségek, szervezetek fölé is kijelöl egy-egy őrangyalt.
Szentek gondolatai az őrangyalokról
.
“Tedd barátoddá az őrangyalodat, szerezz neki örömet azáltal, hogy hozzá folyamodsz, tiszteld meg imáddal, hiszen mindig veled van, követ mindenüvé, csak vedd észre törődését!”
(Szent Bernát)
.
“Talán nem is tudunk róla, hogy ki a mi legjobb barátunk! Ő az, akit Isten mintegy maga helyett küldött mellénk állandó kísérőnek, úgy is mondhatnánk, hogy kaptunk az Ég Királyának udvarából egy felkent herceget”
(Szent Gertrúd) . “Arra gondolj, hogy micsoda nemességet kapott a lelked, hiszen létezésed kezdetétől fogva egy őrző lélek van melléd kijelölve!” (Szent Jeromos) “Az angyalok értünk imádkoznak. Nem mintha a jó Isten nem tudná, mire van szükségünk. Ó dehogy! Csak épp hamarabb kapjuk meg irgalmának ajándékát és …More
shazam and 3 more users like this.

A Szent Mihálynak való önátadás imája

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható! Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedet…More
Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható!
Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa,
akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége,
drágalátos Szent Mihály Arkangyalom!
Szeretnék igaz tisztelőid és szolgáid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom,
Neked ajándékozom és Neked szentelem magam.
Hatalmas, őriző oltalmad alá helyezem
magamat, családomat és mindazt, ami csak hozzám tartozik. Kicsi az én szolgaságom felajánlása, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesem szívem szeretetét. Emlékezz, hogyha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben! Szerezd meg nekem sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet, Jézust, Édesanyámat, Máriát, és eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicső…More
Somebody told me what part is it
Donde es Este Lugar que podria decir again santisimo
View 7 more comments.

2. Brief des Paulus an die Thessalonicher

Kapitel 2 1. Aber der Zukunft halben unsers HERRN Jesu Christi und unsrer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder, 2. daß ihr euch nicht bald bewegen lasset von eurem Sinn noch erschrecken, …More
Kapitel 2
1. Aber der Zukunft halben unsers HERRN Jesu Christi und unsrer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder,
2. daß ihr euch nicht bald bewegen lasset von eurem Sinn noch erschrecken, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als von uns gesandt, daß der Tag Christi vorhanden sei.
3. Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise; denn er kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens,
4. der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also daß er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott.
5. Gedenket ihr nicht daran, daß ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war?
6. Und was es noch aufhält, wisset ihr, daß er offenbart werde zu seiner Zeit.
7. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur daß, der es jetzt aufhält, muß hinweggetan werden; 8. und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welc…More

Pál II. levele a Thesszalonikiakhoz - 2. fejezet

1Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, 2 hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg bennetek…More
1Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim,
2 hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna.
3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.
4 Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.
5 Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt?
6 És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg.
7 A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból.
8 És akkor …
More

A reverendás pap élő szentbeszéd

Az elmúlt három évben a Missouri állambeli St. Joseph város derék polgárai egy napjainkban szokatlan látványt élvezhetnek: egy reverendás pap sétál városuk utcáin. Az Our Sunday Visitor nevű katoli…More
Az elmúlt három évben a Missouri állambeli St. Joseph város derék polgárai egy napjainkban szokatlan látványt élvezhetnek: egy reverendás pap sétál városuk utcáin. Az Our Sunday Visitor nevű katolikus újság a közelmúltban www.osvnews.com:
Sétálgass a Missouri állambeli St. Joseph utcáin, és lehet, hogy egy emlékezetes találkozásban lesz részed egy magas, fiatal pappal, aki fekete reverendát és széles karimájú ún. Szaturnusz papi kalapot visel, az egyik kezében egy rózsafüzér, a másikban egy nagyméretű kereszt. A pap Lawrence Carney atya, Kansas Wichita egyházmegyéjéből, aki az elmúlt három évben jelentős idejét az utcai evangelizálásnak szentelte: a belvárosi utcákon sétálgat, imádkozza a rózsafüzért, és megosztja az evangéliumot azokkal, akik közelednek hozzá.
Carney atya elmondta, hogy a reverenda felöltésének és az evangélium látható tanújaként való megjelenésének gondolata akkor ötlött fel benne, amikor Spanyolországban a Camino de Santiagozarándokúton járt több évvel ezel…More
alejandro morales and 3 more users like this.

Felhívás közös böjtre október hónapban családtagjaink megtéréséért

OKTÓBERBEN ISMÉT KÖZÖS BÖJTRE HÍVJUK OLVASÓINKAT A CSALÁDTAGJAINKÉRT! Tavaly októberben böjtöltünk Veletek először közösen, majd pedig idén márciusban az élet hónapjának keretein belül. …More
OKTÓBERBEN ISMÉT KÖZÖS BÖJTRE HÍVJUK OLVASÓINKAT A CSALÁDTAGJAINKÉRT!
Tavaly októberben böjtöltünk Veletek először közösen, majd pedig idén márciusban az élet hónapjának keretein belül. Ezúttal pontosan ugyanazt a témát szeretnénk közösen Isten elé vinni, mint egy évvel ezelőtt, mégpedig a családtagjaink megtérését.
Ahogyan 2018 októberében is olvashattátok, a böjt ötlete azért merült fel bennünk, mert a szerkesztőségen belül rádöbbentünk, hogy mind ugyanazt a tehetetlenséget érezzük a rokonaink megtérésével kapcsolatban. Ez ugyan mindannyiunk szívét elnehezíti, de nem akarjuk elfelejteni, hogy bizalmunkat Istenbe kell helyeznünk. Ahogyan azt sem, hogy félelem, a szomorúság és a fájdalom nem lehet a cselekedeteink motivációja, amikor Jézushoz próbáljuk közelebb vezetni a családtagjainkat.
Szeretnénk képesek lenni arra, hogy teljesen őszintén azt mondjuk Istennek: Bízunk a tervedben, az időzítésedben és legyen meg a Te akaratod! Szeretnénk a reményünket egyre jobban Belé …
More
Hermoso mensaje bello
Találjuk ki közösen. Ez az oldal anoním, de ha valaki tud erre megoldást, ne tartsa magában. Ettől viszont sokkal fontosabb a böjt, amire a kezdemény…More
Találjuk ki közösen. Ez az oldal anoním, de ha valaki tud erre megoldást, ne tartsa magában. Ettől viszont sokkal fontosabb a böjt, amire a kezdeményezés vonatkozik. Esetleg mindenki a szűk környezetében találhat valakit, aki szintén csatlakozik a böjthöz és így könnyebb lelkileg támogatni egymást. A közös, szívből jövő imának is nagy értéke van, hiszen az Úrjézus is ott van közöttük. Isten áldjon és a Szentlélek erősítsen mindenkit! Amen.
View one more comment.