Jeremiah
Jeremiah
14

Vianočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 26.12.2019

Vianočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 26.12.2019More
Vianočná manifestácia za ochranu rodiny po mestách Slovenska 26.12.2019
22:32

Živý Betlém. Olomouc 25. 12. 2019

Živý Betlém. Olomouc 25. 12. 2019
16:49
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Jeremiah
19

Veliký Bože náš

Veliký Bože nášMore
Veliký Bože náš
04:42

Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 25. 12. 2019

Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 25. 12. 2019More
Půlnoční sv. liturgie a Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Olomouc 25. 12. 2019
14:22
krumpeľ and 2 more users like this.

Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Praha 26.12.2019

Vánoční manifestace za ochranu rodiny. Praha 26.12.2019
10:22
krumpeľ and 3 more users like this.
Jeremiah
6

Reflection on Rom 8:1-2

“There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has …More
“There is therefore now no condemnation
to those who are in Christ Jesus,
who do not walk according to the flesh,
but according to the Spirit.
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus
has made me free from the law of sin and death.”

These Scripture verses from the Epistle to the Romans are a continuation of the preceding verses where the Apostle cries out: “O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death?” In chapter eight we read that those are free who are in Christ Jesus. The law of the Spirit of life in Christ Jesus makes us free from the law of sin and death. The process of our deliverance in every new situation is accomplished again and again only in Christ Jesus.
The law of sin is a machine against which we are powerless relying on our human efforts. The law of the Spirit of life works in those who “walk according to the Spirit of God rather than according to the flesh” (Rom 8:1). We who have believed in Christ have begun to serve the law of …More
21:16
Jeremiah
14

Размышление над Словом жизни Рим. 8,1-2

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» Эти библ…More
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти»
Эти библейские стихи из послания к Римлянам являются продолжением предыдущих. В них апостол восклицает: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?». В 8-й главе сказано, что избавлены те, которые во Христе Иисусе. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освобождает от закона греха и смерти. Процесс нашего освобождения в каждой новой ситуации снова и снова осуществляется только во Христе Иисусе.
Закон греха ‒ это механизм, против которого мы не в состоянии бороться собственными силами. Закон Духа жизни действует в тех, которые живут не по плоти, но по Духу (Рим. 8,1).
Кто поверил во Христа, тот начал своим умом служить Божьему закону. Но первородный грех, логово зла в нас, порождает внутреннее противоречие. И хотя мы хотим добра, совершаем зло. …More
21:16
Jeremiah
12

Роздуми над Словом життя Рим. 8,1-2

«Нема, отже, тепер ніякого засуду для тих, що ходять у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив мене від закону гріха і смерті» Ці біблійні вірші з …More
«Нема, отже, тепер ніякого засуду для тих, що ходять у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом.
Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив мене від закону гріха і смерті»

Ці біблійні вірші з послання до Римлян є продовженням попередніх. В них апостол взиває: «Нещаслива я людина! Хто мене визволить від тіла тієї смерті?». У 8-й главі сказано, що визволені є ті, які є в Христі Ісусі. Закон Духа життя в Христі Ісусі визволяє від закону гріха і смерті. Процес нашого визволення у кожній новій ситуації знову і знову здійснюється лише в Христі Ісусі.
Закон гріха ‒ це механізм, проти якого ми неспроможні боротися власними силами. Закон Духа життя діє у тих, які ходять за Духом, а не за тілом (Рим. 8,1). Хто повірив у Христа, той почав своїм розумом служити Божому закону. Але первородний гріх, родовище зла в нас, викликає внутрішнє протиріччя. І хоча ми хочемо добра, чинимо зло. Чому? Через неочищеність нашої совісті і тому, що ми не перебуваємо через послух віри в …More
21:16
Jeremiah
3116

Rozjimani nad slovem zivota Rimanum 8,1-2

„Proto není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hříchu a smrti“. Tyto …More
„Proto není již žádného odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hříchu a smrti“.
Tyto verše Písma z listu Římanům navazují na předcházející. V nich apoštol volá: „Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ V 8. kapitole je řečeno, že vysvobozeni jsou ti, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši osvobozuje od zákona hříchu a smrti. Proces našeho vysvobození se v každé nové situaci znovu a znovu uskutečňuje jedině v Kristu Ježíši.
Zákon hříchu je mašinérie, proti které jsme vlastními silami bezmocní. Zákon Ducha života působí u těch, „kdo se nechávají vést Božím Duchem, a ne tělem“ (Ř 8,1).
Kdo uvěřil v Krista, začal svou myslí sloužit zákonu Božímu. Dědičný hřích, ložisko zla v nás, ale působí vnitřní rozpor. I když chceme dobro, konáme zlo. Proč? Pro neočištěnost svého svědomí a proto, že nezůstáváme skrze poslušnost víry v aktivním …More
21:16
krumpeľ and 2 more users like this.
Jeremiah
2301

Velikonoční manifestace za ochranu rodiny

Velikonoční manifestace za ochranu rodiny
10:59
krumpeľ and one more user like this.
Jeremiah
1294

Manifestácie za ochranu rodiny po mestách Slovenska / Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2018

Manifestácie za ochranu rodiny po mestách Slovenska Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2018More
Manifestácie za ochranu rodiny po mestách Slovenska
Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2018
21:23
krumpeľ likes this.
Jeremiah
6355

Kající a prosebné procesí za záchranu českého národa v den 100. výročí vzniku ČSR

Kající a prosebné procesí za záchranu českého národa v den 100. výročí vzniku ČSR
11:25
Anna Dagmar and 5 more users like this.
Jeremiah
4396

POZVÁNKA NA KAJÍCÍ A PROSEBNÉ PROCESÍ ZA ČESKÝ NÁROD

POZVÁNKA NA KAJÍCÍ A PROSEBNÉ PROCESÍ ZA ČESKÝ NÁROD
01:28
Coburg and 3 more users like this.
Jeremiah
3241

Třetí kající a prosebné procesí za národ v Příkazích a v Olomouci

Třetí kající a prosebné procesí za národ v Příkazích a v OlomouciMore
Třetí kající a prosebné procesí za národ v Příkazích a v Olomouci
03:50
Monika G and 2 more users like this.
Jeremiah
3261

Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /dlouhá verze/

Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /dlouhá verze/More
Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /dlouhá verze/
19:00
Libor Halik and 2 more users like this.
Jeremiah
3215

Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /zkrácená verze/

Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /zkrácená verze/More
Svatováclavská iniciativa, Praha 28.9.2018 /zkrácená verze/
06:25
krumpeľ and 2 more users like this.
Jeremiah
3383

Kající a prosebné procesí za národ

Kající a prosebné procesí za národMore
Kající a prosebné procesí za národ
05:49
krumpeľ and 2 more users like this.
Jeremiah
1157

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle

Drazí křesťané, Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin …More
Drazí křesťané,
Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!
Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradením dětí.
Vina lhostejnosti křesťanů má ale hlubší kořeny. Nevěnuje se čas rozhovoru s Bohem ani četbě Božího slova, a proto se nevnímají ani největší reality, jako je smrt, Boží soud a věčná sláva v nebi či věčné zavržení v pekle. Proto je taková lhostejnost ke hříchu i ke svému Spasiteli, který i za tebe prolil svou krev na kříži! Navíc z hříchu lhostejnosti už nikdo ani nekoná …More
14:15
KAHLENBERG likes this.
Jeremiah
7757

Svatodušní svátky – Brno 20. 5. 2018: Pád Jericha

Svatodušní svátky – Brno 20. 5. 2018: Pád Jericha
17:21
Libor Halik and 6 more users like this.
Jeremiah
5650

Obchádzanie duchovného Jericha v Žiline 20. 5. 2018

Obchádzanie duchovného Jericha v Žiline 20. 5. 2018
11:28
Anton Čulen and 4 more users like this.