FranciscoTV
FranciscoTV
1206

Papež heretik – 3 varianty

06:18
Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí ukončení každodenní oběti (srov.…More
Od 6. do 27. 10. 2019 probíhá ve Vatikánu Synoda o Amazonii. Pseudopapež František má za cíl prosadit ducha pohanství do centra církve. Vyhnáním Ducha svatého způsobí ukončení každodenní oběti (srov. Mt 24,15, Dan 11,30). Místo Ducha svatého má v liturgii zavládnout duch pohanství. Za pohanskými rituály je skrytá úcta k ďáblu. Tím se otevře cesta přechodu katolické církve na anticírkev New Age.
Synoda o Amazonii před nás staví tři varianty:
1. varianta: Kardinálové a biskupové zůstanou pasivní. To je v tomto zlomovém období, kdy probíhá Synoda o Amazonii, zločinem a zradou!
2. varianta: Pravověrní kardinálové vyberou mimořádným způsobem právoplatného papeže a ten heretika Bergoglia vyhlásí za neplatného.
3. varianta: Zůstanou-li kardinálové pasivní, pak jejich povinnost zabezpečit církvi platného papeže musí převzít tým právoplatných a pravověrných biskupů.
Otázka: Co má Bergogliovi posloužit, aby nepozorovaně převedl katolickou církev na anticírkev New Age?
Odpověď: Má plán vytv…More
Theodorá-Máriá likes this.
FranciscoTV
6

Франциск Бергольо и межрелигиозный диалог

23:03
Не проходит и дня, чтобы Бергольо не пропагандировал межрелигиозный диалог. Этим он целенаправленно ликвидирует Церковь. В настоящее время единственное и правильное решение ‒ это …More
Не проходит и дня, чтобы Бергольо не пропагандировал межрелигиозный диалог. Этим он целенаправленно ликвидирует Церковь.
В настоящее время единственное и правильное решение ‒ это отменить межрелигиозный диалог и открыть дверь для настоящей реевангелизации и миссии.
Вопрос: Какова главная миссия Церкви?
Ответ: Проповедовать Евангелие (Мф. 28), чтобы души были спасены. Господь Иисус Христос не призывал нас к межрелигиозному диалогу с язычниками и с миром, но приказал нам открывать людям глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу (ср. Деян. 26,18). Межрелигиозный диалог ‒ это предательство миссии Церкви.
Вопрос: С чем можно сравнить миссию?
Ответ: Миссию можно сравнить с действиями спасателей на море. С пассажирами тонущего корабля невозможно вести диалог, их нужно спасать.
Вопрос: На чем базируется межрелигиозный диалог?
Ответ: Вся система межрелигиозного диалога базируется на лжи: 1) …More

The daily sacrifice will cease

21:54
“... you will see the ‘abomination of desolation’, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place...” (Mt 24:15) Jesus draws attention to Daniel’s prophecy which refers to the period …More
“... you will see the ‘abomination of desolation’, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place...” (Mt 24:15)
Jesus draws attention to Daniel’s prophecy which refers to the period of mass internal apostasy:
“...they shall defile the sanctuary, put a stop to the daily sacrifice, and place there the abomination of desolation.” (Dan 11:31)
The sanctuary of God is defiled – the interior sanctuary – the living temple of the Holy Spirit, the Mystical Body of Christ – rather than an external temple. How was this temple defiled? By the spirit of antichrist. The Holy Spirit was expelled from the centre of the Church as well as from her members. How? By preferring paganism and breaking the First Commandment. Christ’s Gospel of salvation was thus abolished too. Apostasy removes Christ’s redemptive death on the cross which is made present in the Mass. This crime could be committed by no external force; it was caused by traitors inside the Church. Today, this betrayal is …More

El sacrificio perpetuo será abolido

22:08
“... veréis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel...” (Mt 24, 15) El Señor Jesús llama la atención sobre la profecía de Daniel que se refiere al período de la …More
“... veréis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel...” (Mt 24, 15)
El Señor Jesús llama la atención sobre la profecía de Daniel que se refiere al período de la apostasía interna masiva:
“... profanará el santuario, abolirá el sacrificio perpetuo y colocará el objeto sacrílego que causa profanación”. (Dn 11, 31)
El santuario de Dios está profanado; no sólo un templo exterior, sino que el santuario interior, el templo viviente del Espíritu Santo, el Cuerpo Místico de Cristo. ¿Cómo fue profanado este templo? Por el espíritu del anticristo. El Espíritu Santo fue expulsado del centro de la Iglesia, así como de sus miembros. ¿De qué manera? Se ha dado la preferencia al paganismo y el primer mandamiento ha sido cancelado. De este modo, también el evangelio de salvación de Cristo fue abolido. La apostasía elimina la muerte redentora de Cristo en la cruz que se hace presente en la Misa. Este crimen no podría ser cometido por ninguna fuerza externa; fue …More

Skončí každodenní oběť

22:01
„...uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě...“ (Mt 24,15) Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního …More
„...uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na svatém místě...“ (Mt 24,15)
Ježíš upozorňuje na Danielovo proroctví, které se vztahuje na dobu masového vnitřního odpadu: „... znesvětí svatyni, vymýtí každodenní oběť a dá tam ohyzdnou modlu.“ (Dan 11,31)
Je znesvěcena Boží svatyně, ne pouze nějaký zevnější chrám, ale vnitřní svatyně – živý chrám Ducha svatého, Tajemné Tělo Kristovo. Čím byl tento chrám znesvěcen? Duchem antikrista. Duch svatý byl vyhnán z centra církve i z jejích údů. Jak? Preferováním pohanství a zrušením prvního Božího přikázání. Bylo tak zrušeno i Kristovo evangelium spásy. Apostaze odstraňuje výkupnou Kristovu smrt na kříži, která je zpřítomňována ve svaté liturgii. Tento zločin by nemohla spáchat žádná vnější síla, způsobili to zrádci uvnitř církve. Dnes je tato zrada dovršována Synodou o Amazonii. Cestu k ní připravil II. Vaticanum deklarací Nostra aetate.
„Ty, kteří jednají svévolně vůči smlouvě, přivede úlisnostmi k rouhání…More
LoneWolf33 and one more user like this.
FranciscoTV
8

Анафема на 26 кардиналов, 134 епископов и 99 священников за Синод об Амазонии

24:50
Синонимами термина «анафема» являются «экскомуникация», «проклятие», «отлучение от Тела Христова» ‒ от Церкви. Это самое суровое наказание установлено самим Богом. Оно выражает …More
Синонимами термина «анафема» являются «экскомуникация», «проклятие», «отлучение от Тела Христова» ‒ от Церкви. Это самое суровое наказание установлено самим Богом. Оно выражает духовную реальность, которая касается еретиков, покинувших Христово Евангелие и Духа Христова (Рим. 8). Вместо этого они приняли духа ереси и проповедуют антиевангелие. Этим они сами себя отлучили от Мистического Тела Христова и находятся на пути к погибели, даже если занимают самые высокие должности в Церкви. Продвигая антиевангелие, они выдирают души с Христова стада и ведут их к погибели. Делают это очень коварно: используют теологическую терминологию, таким образом влияя на многих священников и епископов. Если сам еретик является епископом, кардиналом или папой, то распространение ересей является массовым. Апостол как раз предостерегает от них: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели»; и добавляет: «И неудивительно, потому что сам сатана …More
FranciscoTV
7

Разбойничий Синод об Амазонии

10:02
В Эфесе в 449 году состоялся разбойничий Собор. В этом году его снова планируют, и то в Ватикане, под названием «об Амазонии». Его цель ‒ продвижение духа язычества, оккультных практик, волш…More
В Эфесе в 449 году состоялся разбойничий Собор. В этом году его снова планируют, и то в Ватикане, под названием «об Амазонии».
Его цель ‒ продвижение духа язычества, оккультных практик, волшебства, магии, предсказания и спиритизма, и то даже в Святую Литургию. Об этом свидетельствует подготовительный документ Instrumentum Laboris. Речь идет о явных ересях, прежде всего пантеизма, которые не только разрушают сущность католической веры, но и полностью противоречат всему христианству.
Вершиной лицемерия и манипуляции Бергольо является то, что на разбойничьем Синоде, 13 октября, он, будучи еретиком, будет провозглашать святым правоверного защитника веры Джона Генри Ньюмена.
Бергольо продвигает аморальность и сексуальные извращения. Он целует ноги транссексуалам, а этим жестом легализует тяжелые грехи и преступления против Бога и людей. Как еретик он ликвидирует Заповеди Божии и естественные моральные нормы. Примером …More
FranciscoTV
5

L’abolizione del celibato è una soluzione della crisi nella Chiesa?

18:07
Cari vescovi e sacerdoti! Che cosa vi avrebbe detto oggi l’apostolo Paolo sulla soluzione della crisi nella Chiesa per via di abolizione del celibato? Prima avrebbe ascoltato tutti i vostri argomenti…More
Cari vescovi e sacerdoti!
Che cosa vi avrebbe detto oggi l’apostolo Paolo sulla soluzione della crisi nella Chiesa per via di abolizione del celibato? Prima avrebbe ascoltato tutti i vostri argomenti sull’esplosione della pedofilia, l’omosessualità e crisi morale, e poi vi avrebbe detto: “Voi in qualità di apostoli di Cristo, siete stati mandati ad aprire gli occhi delle persone, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati mediante la fede in Gesù” (cfr. At 26,18). Non potete essere in unità con pseudo Papa Francesco che legalizza il peccato, l’omosessualismo e persino la stregoneria! Volete risolvere la crisi della Chiesa in unità con lui senza fare il pentimento? Con abolizione del celibato non diventerete i sacerdoti santi. Oggi la Chiesa e il mondo hanno bisogno di voi per essere salvati!
La soluzione di tutti i nostri problemi è in Gesù Cristo, e questi crocifisso!”.
La Sacra Scrittura dà l’apostolo Paolo come esempio …More

¿Es la abolición del celibato una solución a la crisis en la Iglesia?

18:07
Estimados obispos y sacerdotes: ¿Qué les diría hoy el apóstol Pablo sobre la solución de la crisis en la Iglesia mediante la abolición del celibato? Primero escucharía todos sus argumentos sobre la …More
Estimados obispos y sacerdotes:
¿Qué les diría hoy el apóstol Pablo sobre la solución de la crisis en la Iglesia mediante la abolición del celibato? Primero escucharía todos sus argumentos sobre la explosión de la pedofilia, la homosexualidad y una crisis moral, y luego les diría a ustedes: Siendo apóstoles de Cristo, sois enviados a abrir los ojos de la gente para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a Dios; para que reciba perdón de los pecados por la fe en Jesús (v. Hch 26, 18). ¡No pueden estar en unidad con el pseudopapa Francisco que legaliza el pecado, el homosexualismo e incluso la brujería! ¿O quieren, siendo en unidad con él, solucionar la crisis en la Iglesia sin arrepentimiento? Aboliendo el celibato no se convertirán en sacerdotes santos. ¡Hoy la Iglesia y el mundo les necesitan para su salvamento!
¡La solución a todos nuestros problemas está en Jesucristo Crucificado!
La Escritura pone al apóstol Pablo como ejemplo para un sacerdote céli…More

Розбійницький Синод про Амазонію

10:02
В Ефесі у 449 році відбувся розбійницький Собор. Цього року його знову планують, і то у Ватикані, під назвою «про Амазонію». Його мета – просунення духа поганства, окультних практик, чародійства…More
В Ефесі у 449 році відбувся розбійницький Собор. Цього року його знову планують, і то у Ватикані, під назвою «про Амазонію».
Його мета – просунення духа поганства, окультних практик, чародійства, магії, віщування та спіритизму, і то навіть до Святої Літургії. Про це свідчить підготовчий документ Instrumentum Laboris. Йдеться про явні єресі, передовсім пантеїзму, які не тільки руйнують суть католицької віри, але й повністю суперечать усьому християнству.
Вершиною лицемірства та маніпуляції Бергольйо є те, що під час розбійницького Синоду, 13 жовтня, він, єретик, буде проголошувати святим правовірного захисника віри Джона Генрі Ньюмена.
Бергольйо просуває аморальність та сексуальні збочення. Він цілує ноги транссексуалам, а цим жестом легалізує важкі гріхи і злочини проти Бога та людей. Як єретик він ліквідує Божі Заповіді та природні моральні норми. Прикладом є єретична ексгортація Amoris Laetitia.
Згідно Святого Письма та догматичної булли «Cum Ex Apostolatus...…More

Страсбургский меморандум и Синод об Амазонии

23:59
Страсбургский меморандум от 2014 года и нынешний Синод об Амазонии имеют того же духа и ту же программу постепенной ликвидации христианства. Меморандум в сфере образования Цитиров…More
Страсбургский меморандум от 2014 года и нынешний Синод об Амазонии имеют того же духа и ту же программу постепенной ликвидации христианства.
Меморандум в сфере образования
Цитирование статьи 1: Мультикультурное образование во всех учебных заведениях страны (с 11.09.2016).
Цитирование статьи 10: Исключить христианское образование на всех уровнях образования (с 11.09.2016) и введение религиоведения (с 12.9.2016).

Ответ: Христианское образование отвергается, а через религиоведение популяризируется язычество.
Цитирование статьи 5: Введение уроков по сексуальному просвещению в программу начальных классов (с 11.09.2016) и предоставление бесплатных презервативов для всех учеников начальных школ (с 11.10.2016).
Цитирование статьи 7: Практическая реализация уроков сексуального просвещения на всех уровнях школьного образования (с 11.12.2017).
Цитирование статьи 12А: Введение изображений-слайдов на уроке по сексуальному просв…
More

Is the abolition of celibacy a solution to the crisis in the Church?

18:07
Dear bishops and priests, what would the Apostle Paul say to you today on solving the crisis in the Church by abolishing celibacy? He would first listen to all your arguments about the explosion of …More
Dear bishops and priests,
what would the Apostle Paul say to you today on solving the crisis in the Church by abolishing celibacy? He would first listen to all your arguments about the explosion of paedophilia, homosexuality and a moral crisis, and then he would say to you: Being apostles of Christ, you are sent to open people’s eyes, in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins by faith in Jesus. (cf. Acts 26:18) You cannot be in unity with pseudo Pope Francis who legalizes sin, homosexualism, and even witchcraft! Do you mean to solve the crisis in the Church in unity with him without repentance? You will not become holy priests by abolishing celibacy. Today the Church and the world need you for the sake of their salvation!
The solution to all our problems is in Jesus Christ the Crucified!
The Scripture gives the Apostle Paul as an example for a celibate priest. He was not only very active but also deeply …More

Франциск Бергольйо та гомосексуалізм

33:18
В Нагірній проповіді Ісус наголосив на моральній чистоті: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Далі Він каже: «Хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в …More
В Нагірній проповіді Ісус наголосив на моральній чистоті: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Далі Він каже: «Хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці». І додає: «Коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її». Господь Ісус вимагає радикального ставлення щодо цієї області. Святе Письмо застерігає від гомосексуалізму: «Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, – які, подібно до них, віддались були розпусті й кинулися за іншим тілом, – лежать як приклад, скарані вічним вогнем» (Юда 1,7). На противагу цьому, Франциск Бергольйо систематично просовує гомосексуалізм, а при цьому зловживає папським урядом і накликає прокляття на всю Церкву.
2013 рік
‒ Бергольйо призначив монс. Рікку, скандально відомого своїми гомосексуальними схильностями, прелатом Ватиканського банку та управителем дому св. Марти, де живе і Бергольйо...
Відповідь: Бергольйо ані не перестерігає содоміта Рікку, ані не карає, але навпаки ‒ прецеде…More

Чи псевдопапа Франциск є схизматиком?

33:02
Журналіст «New York Times» запитав Бергольйо: «Під час свого польоту в Мапуту ви визнали… що існує сильна критика з боку деяких єпископів і кардиналів, що дуже критичними є католицькі …More
Журналіст «New York Times» запитав Бергольйо: «Під час свого польоту в Мапуту ви визнали… що існує сильна критика з боку деяких єпископів і кардиналів, що дуже критичними є католицькі телевізійні канали та інтернет-портали... проти вас. Чи не боїтеся схизми...?».
Перш ніж подамо коментар, потрібно усвідомити, якими є основні розпізнавальні критерії стосовно Франциска Бергольйо:
1) Чи Бергольйо є дійсним папою, чи єретиком?
Відповідь: Він єретик, а тому і недійсний папа!
2) Чи Бергольйо проповідує єресі, чи захищає правовірне вчення?
Відповідь: Він словом і жестом проповідує єресі та цілеспрямовано ліквідує правовірне вчення.
3) Чи вчення і реформи Бергольйо є у згоді з ученням Святого Письма і з Традицією Церкви?
Відповідь: Ні! Якраз навпаки! Бергольйо скасовує Божі Заповіді і об’єктивно діючі моральні норми. Жестами і словами він просовує гендерну ідеологію, ісламізацію, неопоганство, а через Синод про Амазонію – ще й поганський сатанізм. Він ніколи не …More

Страсбурзький меморандум та Синод про Амазонію

23:52
Страсбурзький меморандум від 2014 року та цьогорічний Синод про Амазонію мають того ж духа і ту ж програму поступової ліквідації християнства. Меморандум у сфері освіти Цитування статті 1: …More
Страсбурзький меморандум від 2014 року та цьогорічний Синод про Амазонію мають того ж духа і ту ж програму поступової ліквідації християнства.
Меморандум у сфері освіти
Цитування статті 1: Запровадження мультикультурного навчання у всіх навчальних закладах країни (з 11.09.2016).
Цитування статті 10: Виключити християнську освіту на всіх рівнях освіти (з 11.09.2016) та запровадження релігієзнавства (з 12.09.2016).

Відповідь: Християнська освіта відкидається, а через релігієзнавство популяризується поганство.
Цитування статті 5: Запровадження уроків сексуального виховання в програму початкових класів (з 11.09.2016) та надання безкоштовних презервативів для всіх учнів початкових шкіл (з 11.10.2016).
Цитування статті 7: Практична реалізація уроків сексуального виховання на всіх рівнях шкільної освіти (з 11.12.2017).
Цитування статті 12А: Введення показу слайдів на уроках сексуального виховання (з 19.09.2016). Цитування статті 12Г: Екскурсії навчальних закладів та …
More

Франциск Бергольйо та міжрелігійний діалог

23:03
Нема жодного дня, коли б Бергольйо не пропагував міжрелігійний діалог. Цим він цілеспрямовано ліквідує Церкву. В даний час єдине і правильне рішення ‒ це скасувати міжрелігійний діалог і відкри…More
Нема жодного дня, коли б Бергольйо не пропагував міжрелігійний діалог. Цим він цілеспрямовано ліквідує Церкву.
В даний час єдине і правильне рішення ‒ це скасувати міжрелігійний діалог і відкрити двері для справжньої реєвангелізації та місії.
Питання: Яка головна місія Церкви?
Відповідь: Проповідувати Євангеліє (Мт. 28), щоб душі були спасенні. Господь Ісус Христос не закликав нас до міжрелігійного діалогу з поганами та зі світом, але наказав нам відкривати людям очі, щоб навернулись від темряви до світла і від влади сатани до Бога (пор. Ді. 26,18). Міжрелігійний діалог ‒ це зрада місії Церкви.
Питання: З чим можна порівняти місію?
Відповідь: Місію можна порівняти з діями рятувальників на морі. З пасажирами потопаючого корабля неможливо вести діалог, їх потрібно врятувати.
Питання: На чому базується міжрелігійний діалог?
Відповідь: Ціла система міжрелігійного діалогу базується на брехні: 1) Потрібно вважати, що погани мають рівноцінну дорогу до спасіння ‒ а це …More

Je řešením krize v církvi zrušení celibátu?

18:07
Vážení biskupové a kněží, co by vám dnes řekl apoštol Pavel na řešení krize v církvi zrušením celibátu? Nejprve by si poslechl všechny vaše argumenty o explozi pedofilie, homosexuality a morální …More
Vážení biskupové a kněží,
co by vám dnes řekl apoštol Pavel na řešení krize v církvi zrušením celibátu? Nejprve by si poslechl všechny vaše argumenty o explozi pedofilie, homosexuality a morální krize a pak by vám řekl: Vy jste jako Kristovi apoštolé posláni lidem otvírat oči, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a aby vírou v Ježíše dosáhli odpuštění hříchů (srov. Sk 26,18). Nemůžete být v jednotě s pseudopapežem Františkem, který legalizuje hřích, homosexualismus, a dokonce i čarodějnictví! V jednotě s ním chcete bez pokání řešit krizi církve? Zrušením celibátu se ale nestanete svatými kněžími. Dnes vás církev i svět potřebuje k záchraně!
Řešení všech našich problémů je v Ježíši Kristu, a to ukřižovaném!
Písmo svaté dává celibátnímu knězi za vzor apoštola Pavla. Byl nejen velmi aktivní, ale i hluboce duchovní. On volá: „S Kristem jsem ukřižován, nežiji už já, žije ve mně Kristus!“ (Gal 2,20) Vás, biskupy a kněze vybízí: „Buďte takoví, jaký jsem já.“ On si byl …More
krumpeľ and one more user like this.

Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží

24:48
Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, …More
Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi. Prosazováním antievangelia vytrhávají duše z Kristova stáda a vedou je do záhuby. Činí to velmi úskočně. Používají teologickou terminologii, takže mnohé kněze a biskupy ovlivní. Pokud sám heretik je biskupem, kardinálem či papežem, pak rozsah hereze je masový. Apoštol právě před nimi varuje: „Jsou to špatní dělníci, přestrojení za apoštoly,“ a dodává: „Není divu, i satan bere na sebe podobu anděla světla, a tím spíše jeho služebníci“ (2Kor 11,13). Pán Ježíš před nimi varuje: „Po ovoci je poznáte“ (Mt 7,16).
Bezbranní křesťané se ptají: Jaká je ochrana …More
krumpeľ and 5 more users like this.

Loupežnická synoda o Amazonii

10:02
V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii. Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a …More
V Efezu v roce 449 proběhla loupežnická synoda. Letos má být opět, a to ve Vatikánu – o Amazonii.
Cílem je prosazení ducha pohanství, okultních praktik, čarodějnictví, magie, věštění a spiritismu, a to dokonce i do liturgie. Svědčí o tom přípravný dokument Instrumentum Laboris. Jde o zjevné hereze, především panteismu, které ničí nejen podstatu katolické víry, ale plně protiřečí i celému křesťanství.
Vrcholem pokrytectví a manipulace Bergoglia je, že během loupežnické synody bude 13. října vyhlašovat on, heretik, pravověrného obránce víry Johna Henry Newmana za svatého.
Bergoglio prosazuje nemorálnost a sexuální zvrácenosti. Líbá nohy transsexuálům a tímto gestem legalizuje těžké hříchy a zločiny vůči Bohu i lidem. Jako heretik likviduje Boží přikázání i přirozené morální normy. Příkladem je heretická exhortace Amoris Laetitia.
Dle Písma svatého i věroučné buly „Cum Ex Apostolatus...“ je neplatným papežem. Kdo se mu podřizuje a obhajuje ho jako právoplatného, nese spoluzodpovědno…More
Blahovec01 and 5 more users like this.

Anatema a causa del Sinodo dell’Amazzonia sui 26 cardinali, 134 vescovi e 99 sacerdoti

24:50
Il sinonimo del termine anatema è scomunica, maledizione, esclusione dal Corpo di Cristo – la Chiesa. Questa punizione più severa è stabilita da Dio stesso. Essa esprime la realtà spirituale che si …More
Il sinonimo del termine anatema è scomunica, maledizione, esclusione dal Corpo di Cristo – la Chiesa. Questa punizione più severa è stabilita da Dio stesso. Essa esprime la realtà spirituale che si applica agli eretici che hanno abbandonato il Vangelo di Cristo e lo Spirito di Cristo (Rm 8,9; Gal 1, 8-9). Al posto del quale hanno accolto lo spirito dell’eresia e predicano anti vangelo.
Si sono così esclusi dal Corpo mistico di Cristo e stanno camminando verso la perdizione, anche se ricoprono i più alti uffici nella Chiesa. Promuovendo anti vangelo strappano le anime dal gregge di Cristo e le conducono alla distruzione. Lo fanno in modo molto astuto. Usano la terminologia teologica per influenzare molti sacerdoti e vescovi. Se l’eretico è un vescovo, un cardinale o un Papa, allora diffusione dell’eresia è enorme. L’apostolo mette in guardia contro di loro: “Sono operai fraudolenti, che si mascherano da apostoli”, e aggiunge: “Ciò non fa meraviglia, perché anche satana si maschera …More