언어

Katoličky na Prague Pride 2017

03:05
Ženy statečné zvěstovaly evangelium a modlily se za všechny lidi. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byly poslány statečné ženy. Přišly proto, aby vydaly svědectví o tom světle, aby … 더보기
valent
Modlitby jsou každý rok proloženy kázáními a rozhovory s lidmi:. Milost a pravda na Prague Pride 2016 LGBT Prague Pride and Christians 2015 Prague Pride 2014 a evangelium
valent
„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, nábo… 더보기
2 1천

Domink Duka přijal požehnání od novokněží

02:44
... po přijetí (vyvolení) kandidátů do kněžského společenství 8. července 2017 v kostele sv. Jiljí v Praze . Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP udělil kněžské svěcení fr. Metoději Maria Němcovi a … 더보기
1 1천

Muž a žena a slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

07:28
"Takže my slavíme. Slavíme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Můžete slavit s námi." Misionáři musí svědectvím života i slova navázat dialog s nevěřícími v Krista. STAŤ II. MISIJNÍ ČINNOST CÍRKVE Kánon … 더보기
valent
"Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je … 더보기
2 902

Modleme se za vlažné duše, které Kristu Pánu způsobily tolik utrpení v Getsemanech

03:56
Bůh Izraele volá k sobě i Židy: "Slyš Izraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest." (Šema Jisra'el, hebrejsky שמע ישראל,). Jičín 15.4.2017. Modleme se za celé lidstvo Modleme se za duchovenstvo… 더보기

Arabové v Praze, milosrdný soucit s oběťmi v Sýrii

03:06
Zpívaná modlitba v arabštině a v češtině.
댓글 쓰기…
valent
Arabská zpívaná modlitba na úvod mše svaté v Bejrútu: Medžugorské stretnutie v Bejrúte
1 957

Na tomto místě, které je nám vzácné, zvěstujeme Slovo

06:12
Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
valent
"On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To (Ježíš Kristus) je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm … 더보기

Modlitby a požehnání na inauguraci Trumpa

14:18
A část projevu prezidenta Trumpa, kde zmiňuje Bibli, Stvořitele. Bůh žehnej Americe. Rekordní počet duchovních na inauguraci: modlitby, citáty z Písma, prosby o požehnání, s rukou na Bibli. 1) Katol… 더보기
valent
KŘESŤANÉ VOLILI TRUMPA V SEBEOBRANĚ. TAKOVÁ JE REALITA V USA. Proč křesťané hlasovali pro Trumpa /kráceno/ Jonathon van Maren Křesťané v USA – … 더보기
2 1.3천

Šokujúca výpoveď 15 ročného dievčaťa čo prežilo zajatie Satanistov len pre silné povahy

17:33
Satanisté mezi soudci a advokáty zřejmě musí být, jinak by tak nerozvraceli rodiny jako doposud. Je dobré vědět o těchto rituálech. Těmito zločiny se zavazují členové k doživotní poslušnosti a mlčenl… 더보기
1 887

Pohádkový Jičín - nešpory u Mariánského sloupu

03:15
Hnutí obnovy duchovních tradic 1. Cílem spolku je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou mariánskou, k národním světcům a zemským patronům a ochraňovat křesťanské … 더보기
valent
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 2016: Drazí bratři a sestry, mimořádný Svatý rok milosrdenství, který církev prožívá, … 더보기
622

Protesting the After School Satan Club in Tacoma, WA

02:29
Katolíci proti satanovi Satan Club for Children Opens at School Amid Strong Opposition John Ritchie The spiritual struggle between good and evil was apparent at Point Defiance Elementary School in … 더보기
댓글 쓰기…
2 699

Advent začíná - u Mariánského sloupu

08:10
V Jičíně. Hnutí obnovy duchovních tradic 1. Cílem spolku je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou … 더보기
valent
Papež František: Církev potřebuje nadšené misionáře Ježíš mluví o ohni Ducha svatého, živé přítomnosti, která v nás působí ode dne našeho křtu. Oheň … 더보기
valent
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE (PMU) PMU vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech Misijních děl, … 더보기
51 683

Concentración Petr Jasek en la Embajada de Sudán

20:02
Demonstrace za Petra Jaška před Sudánským vyslanectvím v Madridu. V Praze se chystáme také postavit před sudánským vyslanectvím krátce po 17 listopadu. Poslední Hlas mučedníků se věnuje zprávě o … 더보기
댓글 쓰기…
Hoki
Ne každý má hezký projev: www.loupak.cz/…/8076-dementni-k…
sulnadzlato
napsala jsem pykat a pykal jsi. stačí trochu a budeš znova. pak budeš zase psát litanie o tom, jak je to tady smutný.
1 960

Svatováclavské putování Prahou s Paladiem Země české

24:01
HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC 27.9.2016 www.hnutiduchovnitradice.cz/svatovaclavske-putovani/ V Den české státnosti a svátku sv. Václava a v jubilejním roce 700. výročí narození Karla IV., … 더보기
댓글 쓰기…
valent
Sestřih 5 hodinového programu, na závěr požehnání arcibiskupa Dominika Duky, společný program na Václavském náměstí. reportáž ČT 2015: www.youtub… 더보기
1 3 3천

Milost a pravda na Prague Pride 2016

36:25
Křesťané, vy jste sůl země! "Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali..."
valent
Blaničtí rytíři přišli v 18.30 videa?
1 3 1.4천

Jak oslavit svátek Cyrila a Metoděje, naše věrozvěsty? Kázáním Zvěsti.

13:49
Křesťané na Václavském náměstí v Praze
valent
Záleží nám na těch, kteří ještě neuvěřili, nebo se od Boha vzdálili, anebo se jejich víra ocitá v nebezpečí. Někteří z nás dávají přednost přímému … 더보기
1 1 1.2천

Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost

03:51
Bože, tys povolal svatého Barnabáše – plného víry a Ducha svatého – k apoštolské práci mezi pohany; probouzej i v nás vědomí, že nás voláš, abychom hlásali Kristovo evangelium slovem i životem. … 더보기
valent
Náš Spasitel přemohl smrt a svým evangeliem nám ukázal cestu k životu. Vzdejme mu chválu a pokorně ho prosme: Pane, posilni naši víru v tvé slovo, 1 … 더보기
2 1.5천

TV Prima a Klára Samková potřebují naši podporu

03:05
Podporujme ty, kteří mluví pravdu. Kristus kraluje. Svatá Johanka z Arku, statečnější než zbabělí chlapi (Klára Samková v Poslanecké sněmovně): "Islám a jeho právní systém šaríja je neslučitelný se … 더보기
댓글 쓰기…
2 2천

Kdo můžeš pochopit, pochop

03:30
že máme upřímně rádi svého biskupa, papeže, kardinály i kněze. Biřmování v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a milá setkání s naším biskupem Janem Vokálem.
2 3 1.5천

Další Mariánská pouť Prahou

18:22
Bohu díky, 21.5.2016, s požehnáním kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, a Michela Pojezdného, opata strahovského. 11.30 – 12.30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově: Mše svatá, litan… 더보기
valent
Modlitba za obrácení bludařů a rozkolníků. Maria, matko Milosrdenství a útočiště naše, prosíme Tě, pohlédni milosrdným okem na lidi a národy, v … 더보기
valent
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane! Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane! Od všelikého hříchu, … 더보기