Clicks2K

Příchod falešného "krista"

Daniel_111
3
Daniel_111
Druhý příchod Ježíše Krista z Biblického pohledu...

Chtěl bych upozornit, že tyto popisy druhého příchodu "mesiáše" (viz Izák Kaduri) plně odpovídají tomu obrazu, o kterém se zmiňuje sv. Hildegarda a V. Solovjev. Především je třeba upozornit, že 2. příchod Ježíše Krista, skutečného Božího Syna, proběhne úplně jiným způsobem, než jak je zde popsáno (viz Benjamin Creme a Izák Kaduri). Ježíš …More
Druhý příchod Ježíše Krista z Biblického pohledu...

Chtěl bych upozornit, že tyto popisy druhého příchodu "mesiáše" (viz Izák Kaduri) plně odpovídají tomu obrazu, o kterém se zmiňuje sv. Hildegarda a V. Solovjev. Především je třeba upozornit, že 2. příchod Ježíše Krista, skutečného Božího Syna, proběhne úplně jiným způsobem, než jak je zde popsáno (viz Benjamin Creme a Izák Kaduri). Ježíš Kristus svoji misi zde na Zemi skončil před 2 tisíci lety, tím že obětoval svůj pozemský život za naše hříchy a byl vzkříšen z mrtvých. Ježíš nepřijde přirozenou cestou "ze země", ale z nebe a to v jednom jediném okamžiku (událost se odehraje velmi rychle).

Matouš 24, 27
"Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka."

Matouš 24, 30
"Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou."

Skutky 1, 9-11
"Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

Ježíš se při svém druhém příchodu nebude pohybovat mezi lidmi, řešit různé problémy společnosti, zavádět nějaký zákonný pořádek, který povede k "pomyslnému ráji zde na Zemi", nebude využívat ani média.
Druhý příchod bude zcela jiný. Ve chvíli kdy se Ježíš zjeví, uvidí ho celý svět (ne skrze média, ale skrze nadpřirozenou Boží mocí - např. tak jako každý den vidíme na obloze vycházet slunce) a všem v ten okamžik (věřícím i nevěřícím) bude zřejmé, že jde o Božího Syna. Nebude třeba žádných slov ani činů, Ježíš se zjeví v plné slávě jako Král králů. Zjeví se v takové autoritě, že nikdo nebude moci zpochybnit, že se jedná o Božího Syna. Příchod bude velmi rychlý a nečekaný. Ovšem těmto událostem bude předcházet příchod falešného mesiáše, který se za Ježíše bude vydávat.
Tento pozemský "mesiáš", bude konat mocné činy, ale i kdyby uzdravil několik miliard lidí na celém světě, tak se nejedná o Ježíše Krista, toho ukřižovaného a vzkříšeného, ale o falešného zachránce, který se za "mesiáše" jen vydává.

Zjevení 13, 13
"A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem."
Daniel_111
Rabín Izák Kaduri oznamuje příchod údajného "zachránce světa"

Izák Kaduri sdělil, že se setkal s údajným "mesiášem" a ten přijde brzy...

Vzpomněl, že "mesiáš" se objeví v Izraeli po smrti Ariela Sharona (bývalý premiér byl v té době již více než rok v kómatu).
"Pro mnoho lidí ve společnosti je obtížné pochopit osobnost "mesiáše". Vůdcovství a pořádek "mesiáše" v těle a krvi mnozí v národě jen …More
Rabín Izák Kaduri oznamuje příchod údajného "zachránce světa"

Izák Kaduri sdělil, že se setkal s údajným "mesiášem" a ten přijde brzy...

Vzpomněl, že "mesiáš" se objeví v Izraeli po smrti Ariela Sharona (bývalý premiér byl v té době již více než rok v kómatu).
"Pro mnoho lidí ve společnosti je obtížné pochopit osobnost "mesiáše". Vůdcovství a pořádek "mesiáše" v těle a krvi mnozí v národě jen těžko přijímají. Jako vůdce nebude mít žádný úřad, ale bude mezi lidmi a využije média a komunikační prostředky.
Jeho "království bude ryzí" a bez osobní či politické touhy. V období jeho "kralování" bude vládnou jen "spravedlivost a pravda"."
Uvěří okamžitě všichni? Ne, na začátku někteří v něj věřit budou a jiní ne. Lidem bez víry bude snažší následovat "mesiáše" než ortodoxním věřícím.
Zjevení "mesiáše" se naplní ve dvou etapách. Poprvé, potvrdí svoji pozici "mesiáše", bez toho, aby se vědělo, že on je "mesiáš". Pak se zjeví některým prostým židům, a teprve pak se zjeví celému národu. Někteří lidé se budou divit a říkat: "cože, to je Mesiáš?" Někteří poznají jeho jméno, ale nevěřili, že on je "mesiáš".
On vyzdvihne lidstvo a dokáže, že jeho slovo a zákon jsou platné. Když tento "mesiáš" přijde, zachrání Jeruzalém od cizích náboženství, které chtějí vládnou městu. Oni nebudou mít úspěch" řekl rabín Kaduri.