Language

clicks
4.3k
Il mund ni Diu?

Romania
Far cumpromiss ei buca quei ch’igl evangeli di. Priedi da sur Reto Nay ils 19.05.08 a Sedrun

Please type your posting here