Clicks207

MEGA 5G - Wanda Buk i PiS razem z PO osiągnęli sukces depcząc ludzi, UKE i miasta!

osdamen
1
PRZEMO Den szok, normalnie nie wierzę !!! MEGA 5G - Wanda Buk i PiS razem z PO osiągnęli sukces depcząc ludzi, UKE i miasta! Ania67 BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA OD LAT WIE O SZKODLIWOŚCI TELE…More
PRZEMO Den
szok, normalnie nie wierzę !!!
MEGA 5G - Wanda Buk i PiS razem z PO osiągnęli sukces depcząc ludzi, UKE i miasta!
Ania67
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA OD LAT WIE O SZKODLIWOŚCI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. I UKRYWA TO PRZED NAMI. Wiele osób przyjmuje z niedowierzaniem informację o o szkodliwości promieniowania z telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych. Jak to możliwe, że coś tak powszechnego, co każdy ma i używa, może być aż tak szkodliwe, a nikt nas o tym nie informuje? Jeśli chcecie wiedzieć, jak do tego doszło, tu jest odpowiedź: doskonały artykuł opublikowany rok temu w „The Nation”, świetny przykład dziennikarstwa śledczego, wyjaśnia, skąd wiemy, że branża bezprzewodowa: - od lat jest świadoma, że to promieniowanie powoduje raka i uszkodzenia DNA; - wydała miliony dolarów na własne badania naukowe, które miały temu zaprzeczyć; - wydała kolejne miliony na lobbowanie polityków i instytucji; - prowadzi nieustanną kampanię dezinformacyjną w celu zdyskredytowania niezależnej nauki, wywołania wrażenia wątpliwości i niepewności co do jej odkryć; - atakuje niezależnych naukowców; - wpływa na mass media, opinię publiczną, polityków i ustawodawców. „Jak wmówiono nam, że telefony komórkowe są bezpieczne”

Zbyszek Slawianin
Gdy wkrótce Słowianie na powrót odzyskają władze we własnym Kraju, zostaną anulowane wszelkie międzynarodowe umowy i deklaracje. Grupy i Organizacje wrogie nam Słowianom zostaną zdelegalizowane i z mocy urzędu ścigane. Zdrajcy zostaną ukarani przykładnie i według prawa . Zdrada będzie karana śmiercią i wykonana będzie natychmiast po osądzeniu. Winni będą ścigani przez nowe służby na całym świecie i nie będzie miejsca gdzie winny mógłby się ukryć. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr. 285-288 Angers, sobota Nr. 285-288 Angers, sobota 23 grudnia 1939 r. ROK XXII. W Y C H O D Z l C O D Z l E N N l E Z W Y J Ą T K I E M. N I E D Z l E L I ŚWIĄT. Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Paryż, 1 rue de Talleyrand

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. O NIEWAŻNOŚCI AKTÓW PRAWNYCH WŁADZ OKUPACYJNYCH

( Przedruk z ''Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr. 102 poz.. 1006)

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konstytucyjnej stanowię co następuje:

Art. l
. Wszelkie akty prawne Zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym terytorium są zgodne z postanowieniami czwartej Konwencji Haskiej z 1907 roku o ,prawach i zwyczajach wojny lądowej, nieważne• niebyłe.
Art. 2. 1 Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz.•okupujących terytorium Państwa Polskiego, dot! tyczące przenoszenia, obciążania, ścieśnienia lub i Ograniczenia pod jakąkolwiek inną nazwą prawa własności: Skarbu Państwa, związków komunalnych, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, instytucyj publicznych oraz osób fizycznych i prawnych na rzecz obcych państw, obcych obywateli lub obcych osób prawnych oraz osiedlani w nieruchomościach obywateli obcych państw pod jakimkolwiek tytułem prawnym. są nieważne i niebyłe. • Nieważne i niebyłe są również akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, wymienione w ust. 1, gdy wynikają one ze stosowania eksterminacyjnej polityki narodowościowej.
Art. 3. 1 Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, dotyczące wprowadzenia sekwestru, zarządu przymusowego, lub wprowadzenia pod inną nazwą zmiany w sposobie zarządzenia i użytkowania mieniem osób fizycznych i prawnych prawa polskiego, jak również wszelkie akty prawne tychże władz, dotyczące zmiany w składzie władz spółek i personelu zarządzającego interesami osób fizycznych i prawnych. Jeżeli akty te zdziałane zostały na nieprzymuszony wniosek obywateli polskich i w ich interesie, to nadanie takim aktom mocy prawnej nastąpi w trybie uznania ich przez władze polskie.
Art. 4. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne i j zarządzenia dokonane przez władze okupujące terytorium Państwa Polskiego, w stosunku do uprawnień i mienia obywateli polskich i polskich osób prawnych, znajdującego się poza granicami obszaru Polski.
Art.5. Nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne, nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw na zasadzie zarządzeń i aktów prawnych władz okupacyjnych, uznanych przez dekret niniejszy za nieważne. Również nieważne i nie-byłe są wszelkie tytuły prawne, nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną. lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw w drodze umów lub też wykorzystania przepisów przymusowych, o ile dotyczą przedmiotów i praw. wskazanych w artykułach poprzednich.
Art. 6. Akty zwykłego, ustanowionego przez władze okupacyjne, zarządu cudzym mieniem w czasie wojny w granicach koniecznej potrzeby i normalnej eksploatacji, prowadzonej na zasadach uczciwości i dobrej wiary, wymagać będą uznania przez władze polskie po zbadaniu sposobu wykonywania zarządu cudzym mieniem.
Art. 7. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne, zdziałane przez obywateli polskich pod przymusem bezpośrednim lub pośrednim władz okupacyjnych. Akty te mogą być zgłaszane do rejestracji władzom polskim z umotywowanym zastrzeżeniem osób poszkodowanych, Każda osoba poszkodowana ma prawo wnieść do sądu skargę o uznaniu tych aktów za nieprawne.
Art. 8. Obywatel polski, który dobrowolnie będzie pomagał władzom okupacyjnym do wykonywania aktów, wskazanych w artykule l -5, podlegnie karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub konfiskacie całego mienia.
Art. 9. Przepisy niniejszego dekretu stosują się do już wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz okupacyjnych, jak również do wszelkich, sprzecznych z postanowieniami niniejszego dekretu, aktów prawnych i zarządzeń tychże władz, które zostaną wydane po wejściu w życie niniejszego dekretu.
Art. 10. Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia. Art.11. Wykonanie dekretu powierza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym Ministrom. Prezydent Rzeczypospolitej (-) Władysław Raczkiewicz Prezes Rady Ministrów (-) Sikorski
osdamen
Międzynarodowy Apel O Powstrzymanie 5g Na Ziemi I W Przestrzeni Kosmicznej
www.5gspaceappeal.org/the-appeal

static1.squarespace.com/…/Mi%C4%99dzynaro…