Language

Clicks
3K
Z prejavu sv. Otca Benedikta XVI. na stretnutí v Assisi

robbi
Setkání Sv. otce s delegacemi světových náboženství z Baziliky Panny Marie Andělské v Assisi

Write a comment …
Note Peter Maria mentioned this post in Benedikt XVI. pápež ekumenizmu.
Note Peter Maria mentioned this post in Nebezpečné posolstvá falošnej írskej "vizionárky".
Peter Maria
"Boh, v ktorého my kresťania veríme, je Stvoriteľom a Otcom všetkých ľudí, s toho vyplýva, že všetky osoby sú medzi sebou bratmi a sestrami a vytvárajú jedinú rodinu." (Benedikt XVI)
Peter(skala) likes this.
Libor Halik
Myslím , že je Benedikt XVI. dost lehkomyslný, když si myslí, že nás v blízké budoucnosti nečeká válka. Jeho vlastní bratr o něm napsal, že Benedikt XVI. nikdy po večeři nepracuje. To je dost divný postoj, když má na starosti celou Katolickou církev. To před Bohem neobhájí. Pastýř musí bdít, ne od mládí odpočívat od večeře až do rána.
ľubica
V Assisi sa stretli zástupcovia náboženstiev z celého sveta

Mezináboženské setkání svolané Kristovým náměstkem Benediktem XVI.

::Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI.::

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. jeZDE

::Záverečný pozdrav Svätého Otca Benedikta XVI. v Assisi::

PLNÉ ZNĚNÍ závěrečné promluvy Benedikta XVI. jeZDE

V piatok 28. októbra dopoludnia Svätý Otec ešte raz prijme predstaviteľov delegácií jednotlivých náboženských vyznaní na zvláštnej audiencii v Klementinskej sále apoštolského… [More]
TULÁK
Poté, co (František) krátce před smrtí shromáždil bratry, varoval je před
budoucími nesnázemi a útrapami následujícími slovy:
„Konejte náležitě, bratři, buďte pevní a doufejte v Pána. Blíží se velké časy
nesnází a útrap, v nichž se rozmohou nepořádky a nebezpečí světského i duchovního
rázu, láska mnohých ochladne a špatnost zlých překročí veškerou
míru.
Moc démonů bude víc než kdy jindy puštěna z řetězu a neposkvrněná čistota
našeho i ostatních řádů se natolik poruší, že jen nemnozí z křesťanů … [More]
robbi
Tulák, cením si tvoju snahu, ale to nie je presne k tejto téme.
TULÁK
12A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

13Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

14Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.

15Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

17aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
TULÁK
14Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

16Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘

17A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
TULÁK
2. Timoteovi 2:12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.
TULÁK
32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

34Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
TULÁK
1Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.

2Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.

3Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

4Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.

5Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.

6Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

7Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.
johnfrax
Ďakujem Robbi,nevidel som to a tak si to môžem pozrieť.