언어

클릭 수
3천
Z prejavu sv. Otca Benedikta XVI. na stretnutí v Assisi

robbi
Setkání Sv. otce s delegacemi světových náboženství z Baziliky Panny Marie Andělské v Assisi

댓글 쓰기…
Peter Maria 이(가) 이 게시물을 Benedikt XVI. pápež ekumenizmu 에 언급했습니다.
Peter Maria
"Boh, v ktorého my kresťania veríme, je Stvoriteľom a Otcom všetkých ľudí, s toho vyplýva, že všetky osoby sú medzi sebou bratmi a sestrami a vytvárajú jedinú rodinu." (Benedikt XVI)
Libor Halik
Myslím , že je Benedikt XVI. dost lehkomyslný, když si myslí, že nás v blízké budoucnosti nečeká válka. Jeho vlastní bratr o něm napsal, že Benedikt XVI. nikdy po večeři nepracuje. To je dost divný postoj, když má na starosti celou Katolickou církev. To před Bohem neobhájí. Pastýř musí bdít, ne od mládí odpočívat od večeře až do rána.
TULÁK
Poté, co (František) krátce před smrtí shromáždil bratry, varoval je před
budoucími nesnázemi a útrapami následujícími slovy:
„Konejte náležitě, bratři, buďte pevní a doufejte v Pána. Blíží se velké časy
nesnází a útrap, v nichž se rozmohou nepořádky a nebezpečí světského i duchovního
rázu, láska mnohých ochladne a špatnost zlých překročí veškerou
míru.
Moc démonů bude víc než kdy jindy puštěna … 더보기
robbi
Tulák, cením si tvoju snahu, ale to nie je presne k tejto téme.
TULÁK
12A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

13Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

14Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.

15Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

16Veškeré Písmo pochází z Božího … 더보기
TULÁK
14Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

16Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘

17A proto ‚vyjděte z … 더보기
TULÁK
2. Timoteovi 2:12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.
TULÁK
32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

34Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
TULÁK
1Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.

2Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.

3Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

4Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.

5Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.

6Nespěme tedy … 더보기
johnfrax
Ďakujem Robbi,nevidel som to a tak si to môžem pozrieť.