Clicks3.8K

Rycerze Chrystusa Króla po Jubileuszowym Akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

grafix
613
Łagiewniki 19.11.2016
TeresaKaczmar and 2 more users like this.
TeresaKaczmar likes this.
Daria22 likes this.
renia116 likes this.
@Weronika.S , nie odwracaj kota ogonem , napisane jest : …”prawdziwie posłuszny nie musi zdawać sprawy z siebie przede Mną, odpowiedzialny zań jest tylko przełożony
Weronika.S
@Bóg jest Miłością. Prawdziwie posłuszny Bogu rzeczywiście nie zadaje pytań, nie rozważa sprzecznych z Bożym prawem decyzji arcykapłanów, one dla niego nie istnieją. Nie zastanawia się nad tym, ,,udzielać czy nie udzielać,, Komunii Świętej cudzołożnikom.
pawelwarz likes this.
@Weronika.S, pytasz :A jeżeli przełożeni błądzą?

…”prawdziwie posłuszny nie musi zdawać sprawy z siebie przede Mną, odpowiedzialny zań jest tylko przełożony”, a „… Niedoskonałość złego przełożonego nie szkodzi w niczym temu, który słucha, owszem, niekiedy przynosi mu korzyść, gdyż prześladowanie i nadmierne ciężary surowych nakazów rozwijają w nim cnotę posłuszeństwa, i siostry jej cierpliwości…More
@Weronika.S, pytasz :A jeżeli przełożeni błądzą?

…”prawdziwie posłuszny nie musi zdawać sprawy z siebie przede Mną, odpowiedzialny zań jest tylko przełożony”, a „… Niedoskonałość złego przełożonego nie szkodzi w niczym temu, który słucha, owszem, niekiedy przynosi mu korzyść, gdyż prześladowanie i nadmierne ciężary surowych nakazów rozwijają w nim cnotę posłuszeństwa, i siostry jej cierpliwości…”[Dialog o Bożej Opatrzności str 444, 446 ]
@ZBM , @Weronika.S

Apostołowie otrzymali nakaz głoszenia Słowa Bożego w chwili uwolnienia z więzienia :

«Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!»…

A przed Sanhedrynem tłumaczyli się tak z niewykonania zakazu : «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? :

Apostoło…More
@ZBM , @Weronika.S

Apostołowie otrzymali nakaz głoszenia Słowa Bożego w chwili uwolnienia z więzienia :

«Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!»…

A przed Sanhedrynem tłumaczyli się tak z niewykonania zakazu : «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? :

Apostołowie odpowiadają :

…Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni [Dz 5, 20, 29-32]

Prawo Boga ( zawarte np. w 10 Przykazaniach) jak i Prawo ustanawiające hierarchiczność w Kościele i względy posłuszeństwa – nigdy nie uległy zmianie.

10 Przykazań było i jest niezmienne dla wszystkich pokoleń żyjących na ziemi, podobnie jest z Kościołem. To wynika miedzy innymi ze Sprawiedliwości Bożej, która zapewnia wszystkim pokoleniom te same narzędzia zbawienia. I ta niezmienność „narzędzi” przy zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych jest Planem i Wolą Boga. Z woli Boga ustanowiono też względy posłuszeństwa, a jest ono w oczach Boga szczególną cechą. To przez nieposłuszeństwo Adama człowiek utracił niebo. Sprawiedliwość boża wymagała użycia posłuszeństwa Chrystusa – do otworzenia nieba. Otworzenie to było możliwe za pomocą KLUCZA, którym było właśnie posłuszeństwo.

Nic dziwnego, że Pan Bóg mówi do św. Katarzyny ze Sieny ‘…nikt nie może osiągnąć życia wiecznego, jeśli nie jest posłuszny. Bez posłuszeństwa wejść tam nie można, gdyż posłuszeństwo jest kluczem, którym otwarta została brama, zamknięta przez nieposłuszeństwo Adama[Dialog o Bożej Opatrzności str 410 ]

…wziąłem klucz posłuszeństwa ( mówi Bóg Ojciec do św.Katarzyny) i włożyłem go w ręce Słowa miłości, Prawdy mojej [Jezusa] uczyniłem je odźwiernym nieba, który otworzył jego bramę. Bez tego klucza i tego odźwiernego nikt nie ma dostępu. Przeto rzekł Syn mój w świętej Ewangelii, że nikt nie może przyjść do Mnie Ojca, inaczej jak tylko przez Niego (J 14, 6). Kiedy opuścił towarzystwo ludzi, aby wstąpić do nieba, powrócić do Mnie pozostawił wam ten cenny klucz posłuszeństwa. Jak wiesz, oddał go namiestnikowi swemu, Chrystusowi na ziemi, którego obowiązani jesteście słuchać aż do śmierci. Kto odmawia mu posłuszeństwa, jest w stanie potępienia, jak ci to rzekłem na innym miejscu”. [Dialog o Bożej Opatrzności str 410]


Trzeba więc bardziej słuchać Boga niż ludzi, a Bóg mówi jednoznacznie – w Kościele były, są i będą względy posłuszeństwa. Kościół jest tam, gdzie jest papież i złączeni z nim biskupi. Czy Bóg nie przewidział wszystkiego co działo się w przeszłości i co dzieje się teraz ??? Oczywiście, że wiedział jak będzie wyglądał świat, ludzie, uwarunkowania naszych czasów – a mimo to nie napisał „drobnym drukiem” , że …..w Czasach Ostatecznych Prawo, które ustanowiłem ulega zmianie.

Namiestnik a jest nim papież [zwany przez Boga - Chrystusem na ziemi] pełni rolę Pana pod jego nieobecność – tak postanowił Bóg i próba odejścia od tej zasady nie godzi w wolę namiestnika, ale w wolę tego, który go ustanowił. Dlatego słuchajcie Boga, także i wtedy kiedy kłóci się to z waszymi uczuciami/poglądami/wyobrażeniami. To jest właśnie ten czas, kiedy musicie zaprzeć się samych siebie i naśladować Chrystusa w pełnieniu Woli Ojca.

Oczywiście sami też macie wolną wolę i możecie nie pełnić Woli Boga, ale dokonanie takiego wyboru zamyka drzwi nieba. Taka jest decyzja tego, który Niebo stwarzał. Jest Droga ( Chrystus) i jest KLUCZ ( posłuszeństwo)

„…namiestnik ten wkłada go w ręce każdego z was, gdy przyjmując chrzest przyrzekacie wyrzec się diabła, świata, jego wspaniałości i rozkoszy. Przez tę obietnicę uległości każdy otrzymuje klucz posłuszeństwa, każdy posiada go na własny użytek, jest to jeden i ten sam klucz Słowa. Jeśli człowiek w świetle wiary, ręką miłości, nie otworzy tym kluczem bramy nieba, nie wstąpi doń nigdy, choć Słowo Moje otworzyło już tę bramę. Stworzyłem Was bez was, lecz nie zbawię was bez was. ”

[Dialog o Bożej Opatrzności str 413 ]

„…Posłuszeństwo otwiera niebo, lecz pozostaje u drzwi, a miłość…wchodzi wnosząc owoce posłuszeństwa. Z wszystkich cnót jak ci rzekłem tylko miłość ma wstęp do życia wiecznego, lecz zasługą posłuszeństwa, jest to, że jest kluczem, który otwiera” [Dialog o Bożej Opatrzności str 445]


Ten ostatni akapit jest szczególnie ciekawy - bowiem mówi jednoznacznie, że możemy całe życie zdobywać skarby dobrych uczynków (miłości), ale jeśli nie będziemy posiadać zasługi wynikającej z posłuszeństwa- nie zostaniemy wpuszczeni do Nieba i cała praca na marne
Waldem likes this.
Weronika.S
@Bóg jest Miłością. A jeżeli przełożeni błądzą? Dla przykładu: 1. przykazanie mówi: ,,nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną,, a ekumenizm sprzeciwia się temu. Ponadto Chrystus mówi o nakazie rozeznawania, posługiwania się rozumem, co dotyczy wszystkich wiernych.
Adrianna7 and 4 more users like this.
Adrianna7 likes this.
Piotr2000 likes this.
Jantran likes this.
Tadeusz Majoch likes this.
Traper likes this.
Poniżej zamieszczę dwa fragmenty, oba są wypowiedziami Pana Jezusa na ten sam temat. Oba źródła stanowią dla Księdza Piotra skarbnicę wiedzy i w chwili obecnej mają duży wpływ na podejmowane decyzje. Rycerze otrzymali zalecenie przeczytania obu pozycji.

Fragment 1 :

…Przez całe wieki święci zachowywali posłuszeństwo wobec przełożonych. Było to powodowane wiernością i pokorą wobec praw Kościoła…More
Poniżej zamieszczę dwa fragmenty, oba są wypowiedziami Pana Jezusa na ten sam temat. Oba źródła stanowią dla Księdza Piotra skarbnicę wiedzy i w chwili obecnej mają duży wpływ na podejmowane decyzje. Rycerze otrzymali zalecenie przeczytania obu pozycji.

Fragment 1 :

…Przez całe wieki święci zachowywali posłuszeństwo wobec przełożonych. Było to powodowane wiernością i pokorą wobec praw Kościoła. Kościół jednak bardzo się zmienił od tamtych czasów…

Fragment 2 :

Oto dokąd już zaszliście, a jest coraz gorzej. Ustanowiłem Kościół hierarchiczny i nie wolno mówić, że czasy się zmieniły i że dlatego trzeba wszystko w nim zmienić.
W Kościele są rzeczy stałe, które nie zmieniają się wraz ze zmianą czasów. Zasady autorytetu i obowiązki posłuszeństwa nigdy się nie zmieniają. Sposób zarządzania może ulec zmianie, ale autorytet nie może być zniesiony.


Pierwszy tekst pochodzi z Orędzi na Czasy Ostateczne tom 13, str 135 , drugi z Orędzi Pana Jezusa do Kapłąnów s. Ottavio Micheliniego z dnia 17.09.1975]

Ciekawe, skoro obie książki są super - to jak udaje się pogodzić to w praktyce?
Jantran likes this.
ELZBIETA SPITALNIAK and 2 more users like this.
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.
antonio 64_64 likes this.
kubana103 likes this.