Clicks2.2K

PRZYWRÓĆ KATOLICKIE "ORDO" - 3

Rafał_Ovile
32
Podjęcie kontr-rewolucji przeciw herezji modernizmu i protestantyzacji umożliwi powrót do katolickiego "ORDO" i społecznego panowania Chrystusa Króla w Polsce. "Koń trojański w Kościele Katolickim" More
Podjęcie kontr-rewolucji przeciw herezji modernizmu i protestantyzacji umożliwi powrót do katolickiego "ORDO" i społecznego panowania Chrystusa Króla w Polsce.

"Koń trojański w Kościele Katolickim"

A. Fałszywe dostosowanie do świata

Modernizm to nie herezja jak inne, odrzucająca tylko jedną prawdę wiary, ale ‘zbiór wszystkich herezji’, jak to nazwał Pius X w 1907 roku (“omnium haereseon collectum”, encyklika Pascendi Dominici Gregis, nr 86). ‘Gdyby ktoś zadał sobie trud zebrania wszystkich błędnych twierdzeń, wymierzonych przeciw wierze, i wyciśnięcie z nich niejako soków i krwi - zapewne nie mógłby tego dokładniej uczynić, niż moderniści. Owszem oni dalej jeszcze poszli: nie tylko religii katolickiej grożą ruiną, lecz, jak to już zaznaczyliśmy, grożą ruiną wszelkiej religii."

Wielu wiernych opacznie sądzi, że odnowa Kościoła polega przede wszystkim na dostosowaniu swoich poglądów do obyczajów świeckich i skłonności światowych. Powaby życia świeckiego są wielką pokusą dla współczesnych wyznawców Chrystusa, dlatego to przystosowanie wydaje się wielu ludziom nie tylko konieczne, ale i roztropne. Wskutek tego ludzie małej wiary (targani wątpliwościami i poszukujący prawdy), niezachowujący rzetelnie przepisów kościelnych, sądzą, że nadszedł odpowiedni czas dostosowania się do nowoczesnego sposobu myślenia i działania, które wydają się najlepsze i jedyne, jakie mogą i powinni przyjąć chrześcijanie. Ta zbytnia skłonność do takiego przystosowania się wciska się zarówno w dziedzinę filozofii, teologii, jak i w postępowanie człowieka, w którym coraz trudniej określić, co jest słuszne i jaka jest właściwa droga życia.

B. Fałszywy powrót do ideałów Kościoła pierwotnego

Kościół nieustannie się przemienia, dlatego za błędne należy uznać poglądy tych katolików, którzy uważają, że odnowa polega na ścieśnieniu go do skromnych proporcji starożytności, jakoby ta właśnie skromna forma była jedynie prawdziwa i uprawniona. Tymczasem w odnowie wizji Kościoła nie chodzi o wprowadzanie zmian, ale raczej o to, aby zachować i uwydatnić jego oblicze i rysy, nadane mu przez Chrystusa. W tej odnowie chodzi o przywrócenie Kościołowi doskonałej postaci i kształtu, które by odpowiadały pierwotnemu jego wyglądowi, a zarazem godziły się z tym koniecznym postępem, przez który Kościół słusznie i prawnie rozwinął się z pierwotnych instytucji do dzisiejszego stanu.

C. Fałszywa odnowa charyzmatyczna

Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego, który działa przez ludzi. Jednak fałszywy jest pogląd, że odnowienie struktury Kościoła jest możliwe przez przywrócenie instytucji charyzmatyków. Kościół jest wspólnotą powszechną, dlatego jego stan (nowość i prawdziwość) nie zależy od pomysłów małej grupy ludzi. Charyzmatycy - pod wpływem wewnętrznego żaru, a niekiedy w przekonaniu, że porusza nimi jakieś natchnienie Boże - mogliby próżnymi mrzonkami o jakiejś niedorzecznej odnowie splamić autentyczną postać Kościoła.
Chrześcijanie powinni służyć takiemu Kościołowi, jaki jest, kochać go przez trzeźwy pogląd na historię, przez pokorne szukanie woli Boga, który rządzi Kościołem i przychodzi mu z pomocą, nawet wówczas, gdy dopuszcza, żeby blask jego oblicza i świętość jego działania przysłoniły nieco ludzkie ułomności.

Abp Gądecki o "protestanckim" zamęcie w sakramentach...

To wprowadza duży zamęt w trzy sakramenty - małżeństwo, Eucharystię i spowiedź. Te trzy sakramenty są w tym momencie mocno podważone, w takim sensie, jak do tej pory je rozumiemy - powiedział.
Przy zawieszeniu obowiązującej aktualnie reguły, zdaniem abp. Gądeckiego "Kościół dozna potężnej protestantyzacji, rozmyje istotę nauczania Kościoła".

W 2017 r. Stolica Apostolska zamierza wraz z protestantami uczcić zainicjowanie reformacji. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan w dokumencie „Od konfliktu do komunii” przedstawiła cele wspólnych obchodów rocznicy luterańskiej rewolucji, która zakwestionowała podstawowe dogmaty wiary katolickiej.

Działaj!

Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami

15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami7. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

Mt 7, 15-20

Poprzednie:

2. Podjęcie kontr-rewolucji przeciw masonerii poprzez przeciwstawienie się nowemu porządkowi światowemu w strukturach politycznych, ekonomicznych oraz synkretyzmowi religijnemu umożliwi powrót do katolickiego "ORDO" i społecznego panowania Chrystusa Króla w Polsce.

3. Wybór autentycznych katolików i patriotów do władzy świeckiej umożliwi powrót do katolickiego "ORDO" i społecznego panowania Chrystusa Króla w Polsce.
Rafał_Ovile
ad. [Propaganda nadużyć przynosi owoce: ksiądz pobity do nieprzytomności] Zbiorowa wina za zbrodnię indywidualną wynika z niezrozumienia wymogów sprawiedliwości. A odwrotnie przestępstwa zbiorowe nie mogą być popełniane przez jednostkę, grupę losową lub zbiorowość rozumianą jako zwykła suma jej członków. Bowiem (przestępstwo zbiorowe) zakłada zbiorową intencję popełnienia określonego rodzaju …More
ad. [Propaganda nadużyć przynosi owoce: ksiądz pobity do nieprzytomności] Zbiorowa wina za zbrodnię indywidualną wynika z niezrozumienia wymogów sprawiedliwości. A odwrotnie przestępstwa zbiorowe nie mogą być popełniane przez jednostkę, grupę losową lub zbiorowość rozumianą jako zwykła suma jej członków. Bowiem (przestępstwo zbiorowe) zakłada zbiorową intencję popełnienia określonego rodzaju przestępstwa:

1. świadomość zbiorowa dotycząca charakteru zamierzonej zbrodni,
2. zorganizowany wysiłek w celu realizacji intencji (wykonania wybranej akcji),
3. i zbiorowa świadomość jego konsekwencji.

W ten sposób budowa zbiorowej przestępczości rozwija się w trzech etapach, które razem tworzą swoisty pakt niejawny między reżimem a jego podmiotami.

Obecne próby oskarżania zbiorowej społeczności Kościoła wynikają z błędów prawotwórczych (n.p. talmudyzacji prawa) i niebezpiecznej mentalności neo-mozaistycznej polegającej na ścieśnieniu Go do skromnych proporcji starożytności niszcząc oblicze i rysy Kościoła nadane mu przez Trójcę Świętą - Chrystusa nadającego personalizm chrześcijański. Kościół od zawsze miał procedury prawa za pomocą których walczył z grzechem dopóki nie nastała eklezjologiczna era fałszywego miłosierdzia zmieniająca pojęcie i rodzaj grzechów w ramach dostosowania się do świata. To w konsekwencji doprowadziło do tolerowania grzechu i irracjonalnego zachowania wobec przestępców,, chorych i błądzących grzeszników oraz niewinnych członków i całego Kościoła.
danutadubiel
Luter był na tyle uczciwy, że odszedł z Kościoła i założył swój zbór.
Dziś heretycy tkwią w samym centrum Kościoła i czują się najbardziej reprezentatywnymi Jego przedstawicielami.
I właśnie w tym rozsadzaniu nauki Kościoła od wewnątrz, poprzez modernistyczną teologię, upatruję największego dramatu naszego dzisiejszego Kościoła.
tahamata likes this.
Bogumil and one more user like this.
Bogumil likes this.
wojownikChrystusa likes this.
Rafał_Ovile
Abp. B. Forte nie przypadkowo podjął misję zarażenia mediów "Toruńskich" i młodych katolików herezją. Ks. prof T. Guz nie bez przypadku wystąpił w obronie katolickiego Credo w mediach, które są najbardziej zagrożone.
wojownikChrystusa likes this.