Clicks4K

Šalamoun a modly

MILOSLAV
14
Krátká upoutávka na film Šalamoun gloria.tv gloria.tv Protože se zde stále diskutuje o modlitbách za mír v Assisi, tak bych chtěl na obranu ŘKC říci, že to nedošlo tak daleko jako u Šalamouna, …More
Krátká upoutávka na film Šalamoun gloria.tv

gloria.tv

Protože se zde stále diskutuje o modlitbách za mír v Assisi, tak bych chtěl na obranu ŘKC říci, že to nedošlo tak daleko jako u Šalamouna, který obětoval modlám.
svetlospasy
Kdo prosí k jinému než k Ježíši, modlí se k bohyním a bohům.
"Já ctím jen jediného Boha" (Šalomoun-video).
Zradil skrze ženy.
svetlospasy
svetlospasy — 10.3.2013 14:56:21:
Maria Dubovska — 10.3.2013 14:52:40:
vše skumajte a dobrého sa držte. v poriadku. ale CO JE TO DOBRE? Kto určuje co je dobré? Človek si to nemá určovat sám.
----------------------------

Právě naopak. Lukáš 12, 57

***********************************
Lidé hledají, jak píšete, zkoumají. Ale vidíte sám Pán JEŽÍŠ v evangeliu nás k tomu vybízí? Diví se,…More
svetlospasy — 10.3.2013 14:56:21:
Maria Dubovska — 10.3.2013 14:52:40:
vše skumajte a dobrého sa držte. v poriadku. ale CO JE TO DOBRE? Kto určuje co je dobré? Človek si to nemá určovat sám.
----------------------------

Právě naopak. Lukáš 12, 57

***********************************
Lidé hledají, jak píšete, zkoumají. Ale vidíte sám Pán JEŽÍŠ v evangeliu nás k tomu vybízí? Diví se, proč my sami, každý sám ze svého srdce nerozumí pravdě. Ta pravda je vždy jen evangelium. To jsou ryzí Ježíšova slova. Co víc chceme a proč hledat jinde? To není svádění z cesty, ale na pravou cestu. Ne od lidí, ale od Ježíše vstřebejme to, co nám každý den přinese radost. V jeho Slově (v něm samém) je ta radost, Marie. Jste - li ochotna to přijmout, pak jste svedena ke Kristu Ježíši. Vidíte -li to, pak jste vidoucí. Každý, kdo začíná vidět, se podobá uzdravenému u rybníka Siloe. Nejprv vidí rozmazaně, jako stromy a Pán dopomáhá k úplnému a správnému vidění. Ale farizeové řekli: "Celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat?" -Ano, on se narodil v hříchu a může poučovat svaté a ctnostné farizeje, protože se ho dotkl Ježíš.
Žito
Pán ti brzy určí muže, aby ti vládl, Lauková.
Maria Dubovska
O to prave ide žito. nenechám si to určit o teba.
svetlospasy
Maria Dubovska — 10.3.2013 14:52:40:
vše skumajte a dobrého sa držte. v poriadku. ale CO JE TO DOBRE? Kto určuje co je dobré? Človek si to nemá určovat sám.
----------------------------

Právě naopak. Lukáš 12, 57
Žito
Tak si to nech určit,
pak můžeš vesele kázat o stvořitelském Duu.
Budeme mít Stvořitele a Stvořitelku, Vykupitele a Vykupitelku, jak si to feministky tvého ražení dávno přejí.


A vlastní rozum, dar od Pána, je zakopán.
Maria Dubovska
vše skumajte a dobrého sa držte. v poriadku. ale CO JE TO DOBRE? Kto určuje co je dobré? Človek si to nemá určovat sám.
Jovana
Miloslav jistě ví, že jsou chrámy, že kterých se odnese eucharistie a jsou pak dány k bohoslužbě jiným církvím či denominacím, a také islámcům. Neslyšela jsem však, že by byly dány buddhistům nebo hinduistům nebo animistům. Nevylučuji to však. Budovy se půjčují, či přístřešky se půjčují. Sakrální prostory to je na pováženou. Jisté je to, že mše svatá se může sloužit i na louce. V Rusku udělali …More
Miloslav jistě ví, že jsou chrámy, že kterých se odnese eucharistie a jsou pak dány k bohoslužbě jiným církvím či denominacím, a také islámcům. Neslyšela jsem však, že by byly dány buddhistům nebo hinduistům nebo animistům. Nevylučuji to však. Budovy se půjčují, či přístřešky se půjčují. Sakrální prostory to je na pováženou. Jisté je to, že mše svatá se může sloužit i na louce. V Rusku udělali za sovětů ze sakrálního prostoru muzeum kosmonautiky, není to ojedinělý případ.
V České republice chodíme po kostele na čumendu a eucharistii se neklaníme.
Islámci jsou schopni se s křesťany střídat na evropské půdě. O střídání jinde mi není známo.
MILOSLAV
Jovana si neopomenula trochu zamoralizovat. O zkoumání nenapsala přesně neboť je psáno vše zkoumejte a dobrého se držte, ale je dobře, že upozornila na skutečnost, že svatý otec nesloužil mši svatou. Přesto by mě zajímalo zda by jiná náboženství, která obětovala v katolickém chrámě také jako svatý otec půjčila svůj chrám ke katolické bohoslužbě.
Jovana
V Assisi papež nesloužil mši svatou s představiteli světových náboženství a nedošlo k synkretismu. Zkoumejme sami sebe, kde smilníme s pohanskými bůžky a démony. Chvalme Jahveho v Jeho svatyni v jednotě a pociťujme nejednotu jako bolest a hřích.

cs.wikipedia.org/wiki/Synkretismus
svetlospasy
Tohle je pro vás.
Růženec
Co udělal Lucifer, aby naplnil peklo?

Skrze své služebníky nechal rozhlásit, že žádné není.
MILOSLAV
NEZAMLČOVAT INFORMACE O PEKLE
Vymysleli si moderní teologové teorii prázdného pekla neboť měli k vůli svým heterosexuálním, pedofilním, homosexuálním… hříchům z něho strach a tak potřebovali zdánlivou iluzi, že mají Nebe jisté?

Rozhojnily se na zemi už jejich špatné knihy?

(Část Marianského zjevení z La Saletta) www.christnet.cz/diskuse/prispevek.asp
V roce 1864 bude z pekla vypuštěn…More
NEZAMLČOVAT INFORMACE O PEKLE
Vymysleli si moderní teologové teorii prázdného pekla neboť měli k vůli svým heterosexuálním, pedofilním, homosexuálním… hříchům z něho strach a tak potřebovali zdánlivou iluzi, že mají Nebe jisté?

Rozhojnily se na zemi už jejich špatné knihy?

(Část Marianského zjevení z La Saletta) www.christnet.cz/diskuse/prispevek.asp
V roce 1864 bude z pekla vypuštěn Lucifer s velkým počtem démonů: budou postupně ničit víru i v osobách zasvěcených Bohu; zaslepí je natolik, že s výjimkou obzvláštní milosti tyto osoby přijmou ducha zlých andělů; četné řeholní domy ztratí úplně víru a ztratí mnoho duší.
NA ZEMI SE ROZHOJNÍ ŠPATNÉ KNIHY a duchové temnot všude způsobí všeobecnou ochablost ve všem, co se týká služby Bohu; budou mít velkou moc nad přírodou; budou chrámy, kde se bude sloužit těmto duchům. Osoby budou těmito zlými duchy přenášeny z místa na místo, a to i kněží, protože se nebudou řídit dobrým duchem Evangelia, který je duchem pokory, milosrdenství a horlivosti pro slávu Boží. Budou křísit mrtvé a spravedlivé. ( To znamená, že tito mrtví na sebe vezmou podobu spravedlivých duší, které žili na zemi, aby byli lidé sváděni; tito tak řečení vzkříšení mrtví, kteří nebudou nikým jiným, než démony pod těmito podobami budou hlásat jiné Evangelium, opačné Evangeliu pravého Ježíše Krista, popírajíce existenci nebe, dokonce i duše zavržených.

Svatý otec varuje teology, aby se nepodbízeli
Datum: 10. 10. 2006
6. října sloužil papež ve vatikánském Apoštolském paláci mši pro členy Mezinárodní teologické komise. V promluvě řekl, že sklání-li se teolog před módními názory, prostituuje se.

"Mluvit tak, aby nám tleskali, říkat to, co lidé chtějí slyšet, sklánět se před diktátem obecného mínění, to je prostituce slova i duše", řekl papež s odkazem na 1. list Petrův.

"Teolog potřebuje určitou cudnost, díky níž se nepodrobuje takovýmto standardům, neusiluje o potlesk, ale o poslušnost vůči pravdě", pokračoval. "A jsem přesvědčen, že toto je fundamentální ctnost teologa: kázeň, tvrdá kázeň poslušnosti pravdě, jež nás činí spolupracovníky pravdy, ústy pravdy, abychom se nepřizpůsobovali dnešní řece slov, ale abychom byli skutečně očištění a cudní skrze tuto poslušnost pravdy, tak aby v nás mluvila pravda."

Papež připomněl, že podle svatého Tomáše Bůh není objektem, ale subjektem teologie: "ten, kdo v teologii promlouvá, je Bůh sám: a naše řeč i myšlení slouží jen k tomu, aby byl slyšen, aby slovo Boží našlo prostor v tomto světě".

Teolog dosáhne očištění "v tichu a kontemplaci". Cílem je, aby "Bůh byl stále přítomen v naší duši a transformoval celé naše bytí".

Ale krásným povoláním teologa je hovořit, uzavřel papež. "To je jeho poslání: v užvaněnosti naší doby, v inflaci slov předkládat ta podstatná slova. Ve slovech se zpřítomňuje Slovo, Slovo, jež vychází z Boha, Slovo, které je Bůh".

Zdroj: Zenit

Svatý otec Benedikt XVI : Ostrý protiklad mezi výhružným a radostným poselstvím nemohu uznat. Kdo čte evangelium, vidí, že Kristus hlásal radostné poselství, k němuž však také patří poselství o soudu. V evangeliích dokonce najdeme přímo dramatické výrok o soudu, při kterých leckoho může zamrazit. To by se nemělo zamlčovat.
Existují citlivé, téměř nemocné duše, které se dají rychle zastrašit. Ty musíme vyvádět ze zóny strachu, musíme jim hlásat mocná slova o milosti.
A pak jsou zde tlustokožci, na které se musí udeřit.
Kniha: Benedikt XVI.
Křesťanství na přelomu tisíciletí str. 129

www.res.claritatis.cz
MILOSLAV
Krátká upoutávka na film Šalamoun gloria.tv

gloria.tv

Protože se zde stále diskutuje o modlitbách za mír v Assisi, tak bych chtěl na obranu ŘKC říci, že to tam nedošlo tak daleko jako u Šalamouna, který obětoval modlám. To Šalamounovo zkoumání o kterém na závěr upoutávky mluví mi zní dost relativisticky zřejmě byli tvůrci filmu poučeni od relativistických teologů. Mohl by někdo prozkoumat jak …More
Krátká upoutávka na film Šalamoun gloria.tv

gloria.tv

Protože se zde stále diskutuje o modlitbách za mír v Assisi, tak bych chtěl na obranu ŘKC říci, že to tam nedošlo tak daleko jako u Šalamouna, který obětoval modlám. To Šalamounovo zkoumání o kterém na závěr upoutávky mluví mi zní dost relativisticky zřejmě byli tvůrci filmu poučeni od relativistických teologů. Mohl by někdo prozkoumat jak se filmová událost liší od toho co je napsáno v Písmu Svatém?