Clics24

Islamistes, fascistes, antifas, tous mondialistes ! Lucien CERISE

Legio Patria Nostra aime ça.