Zobrazení682

Pierre Hillard — Benedikt XVI., judaismus a Nový světový řád

Mates5485
42
Pierre Hillard — Benedikt XVI., judaismus a Nový světový řád. 2 VK ako judaistická sekta www.youtube.com/watchVíce
Pierre Hillard — Benedikt XVI., judaismus a Nový světový řád.

2 VK ako judaistická sekta

www.youtube.com/watch
Ladislav Bajza se to líbí.
Mates5485
apredsasatoci se to líbí.
Libor Halik se to líbí.
Libor Halik
0:09
...a poslední kapitola, jež má název Duch globalismu,
0:14
pojednává o protivenství mezi
0:18
Církvi a Synagogou, s vědomím, že Synagoga... totiž judaismus existoval,
0:23
před Kristem — Mojžíš atd.,
0:26
ale s příchodem Krista, jenž naplnil Zákon, začal se formovat nový judaismus.
0:34
A židé,
0:37
s vyjímkou samozřejmě jen některých jako například apoštolů či svatých žen,
0:41
neuznali …Více
0:09
...a poslední kapitola, jež má název Duch globalismu,
0:14
pojednává o protivenství mezi
0:18
Církvi a Synagogou, s vědomím, že Synagoga... totiž judaismus existoval,
0:23
před Kristem — Mojžíš atd.,
0:26
ale s příchodem Krista, jenž naplnil Zákon, začal se formovat nový judaismus.
0:34
A židé,
0:37
s vyjímkou samozřejmě jen některých jako například apoštolů či svatých žen,
0:41
neuznali Krista jako vtěleného Syna Božího
0:45
a kolem roku 100 po Kristu rabín Akiva a jiní začínají vypracovávat nový judaismus.
0:54
Nový judaismus byl vytvořen v opozici vůči Křesťanství.
1:04
Víte, když lidé hovoří o judaismu,
1:12
myslí tím judaismus Mojžíše.
1:14
Ve skutečnosti ale judaismus, jenž se začínal utvářet počátkem 2. století,
1:17
byl, stručně řečeno, vypracováván v období mezi 2. a 6. století po Kristu
1:23
a potom doplněn dalšími prvky
1:25
jako na příklad ve 13. století knihou Mojžíše de Leóna Zohar,
1:27
ale v podstatě byl utvářen v době mezi 2. a 6. století po Kristu Talmudem
1:33
(Talmud je občanským zákoníkem, politickým kodexem, kterým jsou řízené životy židů)
1:39
a také kabalou, která znamená doslova tradování
1:43
a která je mystickým aspektem
1:48
talmudického judaismu.
1:50
Tento nový judaismus se utvářel v tvrdošíjné opozici
1:56
proti náboženství, které začínalo nabývat na síle
2:00
a jímž bylo Křesťanství, přesněji řečeno Katolicismus,
2:03
který byl uznán císařem Konstantinem v roce 313.
2:06
A tak aby tato hrozba byla odvrácena,
2:10
vytvořen byl nový judaismus... Je tady třeba pochopit,
2:14
že pokud se používá klamný výraz
2:18
ŽIDOKŘESŤANSKÝ DUCH, je potřeba tento výraz zapudit,
2:23
jelikož tento judaismus byl započat rabínem Akivou zhruba začátkem 2. století...
2:28
Je to judaismus, který je nepřítelem Katolicismu,
2:31
tudíž nemůžeme spojovat nepřítele s přítelem — katolíkem!
2:35
Takže logicky je to třeba vštěpovat našim náboženským vůdcům...
2:43
Ale poslouchejte...
2:45
...například v 7. kapitole
2:48
uvádím v jedné poznámce pod čarou (je jich v mé knize téměř 600, neboť vše,
2:51
co vyprávím mám dobře podloženo)
2:54
...a říkám, že ve spisu vypracovaném Papežskou biblickou komisi v roce 2001
2:59
nazvaném, cituji:
3:01
„Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“
3:04
(dokument, který naleznete na internetových stránkách Vatikánu,
3:07
t.j v jeho oficiálním archívu).
3:09
Pisatelé, v duchu židokřesťanského dialogu, jenž je specifický pro II. Vatikán,
3:14
nivelizovali rozdíly mezi principy talmudického judaismu a Katolicismu
3:18
a mimo jiné řekli, cituji:
3:20
„Křesťané se mohou mnohému naučit ze židovské biblické exegeze,
3:25
praktikované už 2000 let a opravdu
3:27
se také v průběhu dějin mnohému naučili;
3:29
na druhé straně mohou Křesťané doufat, že i Židé
3:32
budou moci mít prospěch z křesťanských exegetických bádání.“
3:37
Takže vidíte...
3:39
tady zcela rozporuplnou záležitost, ve které
3:43
katolíci, zejména z koncilní církve, souhlasí, že budou spolupracovat s náboženstvím,
3:50
které se od 2. století utvářelo v opozici vůči Katolicismu!?
3:54
To je vskutku neuvěřitelné!
3:56
A v tomto dokumentu „Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“
4:01
bylo nejednoznačným způsobem přidáno, cituji:
4:05
„Židovské mesiášské očekávání není marné!“
4:10
A já doplňuji:
4:11
Zdá se, že orgány koncilní církve, v uvozovkách
4:15
zapomněly,
4:16
že pro Katolíky příchod Mesiáše, t.j. návrat Krista, ztělesněného Syna Božího
4:19
se uskuteční až nastane konec světa,
4:22
zatímco židé, kteří Ho neuznávají,
4:26
očekávají příchod svého mesiáše,
4:28
kterýžto zahájí novou éru, nový svět v jejich prospěch jakožto kněžského národa.
4:33
Takže tady máme, jak vidíte, zásadní rozpor!
4:37
Ten, kdo v roce 2001 napsal předmluvu k dokumentu
4:39
„Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“,
4:44
byl v té době kardinál...
4:46
— kardinál Ratzinger!
4:48
„Je to žid!“
4:50
Tady paní já ne...
4:52
Neměli bychom mluvit na toto téma, neboť nejsou žádné důkazy!
4:55
A důkazy žádné nejsou! Já jsem v tomto velký puntičkář...
4:59
Něco takového člověk potvrzuje pomocí důkazů uvedených v oficiálních dokumentech.
5:06
Vůbec si neumíte představit ty těžkosti
5:09
a... škody způsobené některými lidmi, kteří vypustí nějaké informace do éteru,
5:16
které jim v dané chvíli dělají radost,
5:18
ale které ve skutečnosti jsou buď nepravdivé
5:21
nebo se nedají dokázat...
5:23
a náš nepřítel se už o to postará, aby je rozcupal:
5:26
Podívejte se na ty tradiční katolíky, na ty fanatiky, co to pustili do éteru...
5:29
a my tady máme důkaz, že to není pravda!
5:33
Pokud jsou tradiční katolíci alespoň trochu zvědaví,
5:36
tak podívají se na
5:38
internetové stránky Vatikánu
5:40
a přečtou si první Vánoční poselství Benedikta XVI. z roku 2005,
5:45
ve kterém přítel Benedikt — Benedikt XVI. říká toto, cituji:
5:50
„Moderní, dospělý člověče, přesto mnohdy chabý v myšlení i vůli,
5:55
dovol betlémskému Dítěti, aby tě vzalo za ruku!
5:58
Neboj se, důvěřuj Mu!
6:01
Životodárná moc Jeho světla tě povzbudí k tomu aby ses zapojil
6:06
do budování NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU
6:10
založeného na spravedlivých etických a ekonomických vztazích.
6:13
Kéž Jeho láska vede národy a upevňuje jejich společné povědomí v tom,
6:15
že jsou rodina, povolaná k tomu, aby budovala vztahy důvěry a vzájemné podpory atd.“
6:23
„...tě povzbudí k tomu, aby ses zapojil do budování NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU!“
6:29
Proč ale tradiční katolíci
6:31
tomu nevěnují pozornost a dodávám, že se jedná jak o tradiční katolíky,
6:34
tak i kněze Bratrstva svatého Pia X.
6:38
Osobně jsem nikdy neslyšel kněze z FSSPX, aby na svém kázání řekl:
6:44
Trošku se teď, v uvozovkách, pobavíme... budu vám vyprávět... přečtu vám
6:48
úryvek z Vánočního poselství Benedikta XVI. z roku 2005.
6:51
Nikdy jsem nic takového neslyšel...
6:53
nicméně stačí jen jít na stránky Vatikánu...
6:55
Tentýž Benedikt XVI....
6:57
poněvadž je třeba upřesnit, že
6:59
duchovní se může splést...
7:01
například připusťme, že Benedikt XVI., vlastně v té době ještě Ratzinger...
7:05
mohl říct, že II. Vatikán byl výbornou věcí a zároveň také Antisyllabem,
7:11
načež poté uvědomuje si svou chybu
7:14
a proto...
7:16
(opravdu se tady snažím a hájím maximálně...)
7:20
...uvědomuje si svou chybu a od toho ustupuje, ale v tomto případě
7:24
je třeba, zvláště když se člověk stane papežem...,
7:26
aby se osobně vyzpovídal z toho, že se dopustil předtím hereze.
7:31
Avšak další věcí je, že k tomu, aby zpověď a rozhřešení byly opravdové,
7:34
pokud to bylo veřejné prohlášení,
7:37
musí to veřejně odvolat a říct: „Promiňte...,
7:42
ale řekl jsem v podstatě, kravinu!“
7:46
Takže jakožto kardinál nebo později papež, měl říct:
7:50
„Podívejte, když jsem řekl, že II. Vatikán byl velmi dobrý a také to byl Antisyllabus,
7:54
promiňte mi, ale zmýlil jsem se, byla to má chyba.“
7:56
Prostě měl nad tím udělat křížek. On to však nikdy neudělal!
7:58
A tady vidíme jeho „stálost“ ať už jako biskup nebo kardinál... A končím...
8:04
mimo jiné jeho encyklikou z roku 2009,
8:08
ve které mluví zvláště o blahoslaveném Janu XXIII.,
8:11
což je logické,
8:13
neboť ho bylo třeba svatořečit... v tomto ohledu blahoslavit,
8:15
aby nakonec byl jím (Benediktem) a Františkem svatořečen II. Vatikán!
8:18
V jeho encyklice z roku 2009
8:22
CARITAS IN VERITATE
8:26
říká papež Benedikt XVI.,
8:28
kterého cituji...
8:29
...doplňme tedy jeho prohlášení s jeho odhodláním zřídit, cituji Benedikta XVI.,
8:34
„opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU,
8:37
kterou již načrtl můj předchůdce bl. Jan XXIII.“,
8:41
tudíž „opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU“ ve spojení s OSN!
8:44
S OSN, která je ZEDNÁŘSKÝM CHRÁMEM!
8:47
Jakým tedy způsobem můžeme
8:49
zřídit, cituji, „opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU“
8:54
— ve spojení s OSN, která z definice je ANTIKATOLICKÁ!
8:59
Takže vidíte, jak je to frapantní,
9:01
že Benedikt XVI., byv biskupem, kardinálem a následně papežem,
9:07
měl antikatolické výroky... a žel Bohu hodně tradičních katolíků to zbaštilo,
9:12
protože někdy říkal, naštěstí, správné věci...
9:16
Když jsme proti potratům... ach, díky Bohu papež je také proti... děkujeme...
9:21
já také... ale...
9:25
to je to, co je na tom tak hrozné...
9:28
A v tom já kritizuji nejen tradiční katolíky, ale také
9:32
klérus Bratrstva sv. Pia X.
9:35
a rád bych, aby biskupové,
9:38
kněží z Kostela Saint-Nicolas-du- Chardonnet a ze všech kaplí FSSPX
9:42
ve Francii, Itálii a také i v Zimbabve
9:45
si to přečetli a řekli: „S tím nesouhlasíme!“
9:49
Dobře.
9:50
Poněkud jsem to tedy zestručnil, nicméně jsem udělal práci, jež udělaná nebyla ...
9:53
Dobře!
zaba se to líbí.
Libor Halik
Prosím, dejte sem i překlad do češtiny či slovenštiny, nebo angličtiny.
Mates5485
Libor Halik
pred 3 minútami

www.youtube.com/watch

Aspoň tak ma nenapadlo škoda,že to nerobia priamo vo videu alebo preklad hovorením. Iba zapnúť titulky. Niektoré sú preložené videá.
Ladislav Bajza a ještě jednomu uživateli se to líbi.
Ladislav Bajza se to líbí.
Libor Halik se to líbí.