Clicks549

Pomáhal zneužitým v církvi, Duka na něj poslal právníka. Vatikán se diví. Ronald Němec

matej87
4
Pomáhal zneužitým v církvi, Duka na něj poslal právníka. Vatikán se diví www.seznamzpravy.cz/clanek/pomahal-zneuzit…
Johanka2
churchpop.com/…/transgender-act…

www.lifenews.sk/22198/transgender-akt…

Transgender aktivistka znesvätila sochu Panny Márie počas ružencového zhromaždenia

Toto je skutočný duchovný boj!
Katolíci pokojne protestovali na verejnom priestranstve v okolí kníhkupectva Indianapolis proti hodine čítania Drag Queen pre mladé deti.
Modlili sa ruženec vedľa sochy Panny Márie Fatimskej, zatiaľ čo držal…More
churchpop.com/…/transgender-act…

www.lifenews.sk/22198/transgender-akt…

Transgender aktivistka znesvätila sochu Panny Márie počas ružencového zhromaždenia

Toto je skutočný duchovný boj!
Katolíci pokojne protestovali na verejnom priestranstve v okolí kníhkupectva Indianapolis proti hodine čítania Drag Queen pre mladé deti.
Modlili sa ruženec vedľa sochy Panny Márie Fatimskej, zatiaľ čo držali nápis: "Drahý Bože: Nedovoľ, aby hodiny čítania Drag Queen skazili deti."
Ak ste nepočuli o hodine čítania Drag Queen, tieto drag queens (muži, ktorí sa obliekajú ako ženy kvôli pobaveniu) čítajú a predvádzajú príbehy malým deťom.
Podľa webovej stránky podujatia Drag Queen Story Hour, tieto besedy "zachytávajú predstavivosť a hru rodovej premenlivosti detstva a dávajú deťom očarujúce, pozitívne a odvážne queer vzory."
Podujatie sa pokúša normalizovať transgenderizmus a homosexuálny životný štýl.
Podľa videa zverejneného organizáciou TFP Student Action, pro-homosexuálni aktivisti prišli na podujatie s dúhovými vlajkami, "aby prerušili a prekliali" pokojný ružencový protest.
Bezpečnostné zložky ich tiež vyzvali, aby "nezasahovali, no bezúspešne."
Ženská transgenderová aktivistka sa pokúsila vziať sochu, no nepodarilo sa jej to.
Keď zasiahol mužský katolícky demonštrant, žena zhodila sochu Panny Márie na zem. Socha bola značne poškodená a koruna bola zlomená.
Protestujúca Katolíčka povedala: "Proste zničila našu sochu! Zhodila ju na zem. Chytila ju a zhodila."
Ďalšia protestujúca Katolíčka zvolala: "Zatknite ju!"
Kým polícia zatýkala transgenderovú aktivistku, tá skríkla: "Neviem, čo je to socha!"
www.tfpstudentaction.org/blog/transgender-adv…

www.youtube.com/watch
Johanka2
sk.wikisource.org/wiki/Pastiersky_list…

Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov k otázke židovstva z 8. 3. 1943
Milí v Kristu veriaci !
Medzi problémami dneška otázka židovstva neprestáva zaujímať a znepokojovať mnohých veriacich, hoci úradné stanovisko cirkevné sme jasne vyložili v Katolíckych novinách 22. apríla 1942. Jedni sa domnievajú, že sa so židovstvom u nás zachádza kruto, …More
sk.wikisource.org/wiki/Pastiersky_list…

Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov k otázke židovstva z 8. 3. 1943
Milí v Kristu veriaci !
Medzi problémami dneška otázka židovstva neprestáva zaujímať a znepokojovať mnohých veriacich, hoci úradné stanovisko cirkevné sme jasne vyložili v Katolíckych novinách 22. apríla 1942. Jedni sa domnievajú, že sa so židovstvom u nás zachádza kruto, iní sú zase toho názoru, že postup voči nemu je zhovievavý, ba až slabý.
Aby ste, milí v Kristu veriaci, mohli správne posudzovať tento aktuálny pálčivý problém a nedali sa pomýliť bludnými náhľadmi, považujeme za potrebné podať vám tieto zásadné smernice:
1. Správny postup pri riešení každej otázky je ten, ktorý je usmerňovaný prirodzeným a zjaveným právom Božím.
Prirodzeným právom jednotlivca, národa, štátu, je brániť sa proti tým, čo ohrozujú jeho život a zamedzujú jeho rozkvet. No tak isto prirodzeným právom jednotlivca bez ohľadu na národnú príslušnosť je, že nikoho nemožno stíhať a trestať bez dostatočnej príčiny, ktorú treba v každom jednotlivom prípade dokazovať podľa platných noriem. Ak sa previní jeden, alebo viac členov nejakého národa, poťažne národnej skupiny a menšiny, z toho ešte nenasleduje, že tým istým priestupkom možno obviniť celý národ, poťažne národnú skupinu a menšinu. Prirodzenoprávna zásada žiada skúmať prečin, alebo zločin v každom jednotlivom prípade a podľa toho i trestať. Chrániť tieto prirodzenoprávne normy má za povinnosť i štátna moc a i ona sa má podľa nich spravovať. Radi vyzdvihujeme, že i ústavný zákon nášho štátu , na ktorom zákone má spočívať a z neho vyvierať celé zákonodarstvo, plne rešpektuje tento prirodzený zákon, keď hovorí: Nikto nesmie byť potrestaný pre chovanie sa, ktoré neporušilo právoplatnú normu a ktorého trestnosť nebola už vopred zákonom, alebo zákonnou normou určená.” (§82 bod 2. Úst. Zák. č. 185/1939 Sl. z.)
Tento prirodzený zákon chráni a posväcuje i náš Spasiteľ. Večne krásne podobenstvo o “Milosrdnom Samaritánovi” nedalo len základ ľudomilnej aktivite, dobročinnosti a samaritánskej službe, ale obsahuje v sebe aj hlbokú pravdu, že náš postoj k ľuďom nesmie ovplyvňovať ich jazyková, štátna, národná, alebo rasová príslušnosť. Veď keď nenávidený Samaritán zachraňoval nenávideného žida v jeho nešťastí, tak zaiste by nebol býval oprávnený robiť mu krivdu len preto, že je Židom. A Božský Majster dodal príkaz, ktorý zaväzuje všetkých ľudí, no najmä všetkých kresťanov: Iď, i ty čiň podobne. /Luk 10, 37/ Ba toto prirodzené pravidlo cítily a uznávali aj staré klasické národy, veď od nich pochádza symbol spravodlivosti, ženská to postava s vážkami a zaviazanými očami. Tým bola vyjadrovaná zásada, že právo, odmena a tresty majú byť vysluhované bez ohľadu na osobu, či je nám ona príjemná, či je rodina, priateľ, súkmeňovec alebo cudzinec.
Z toho plynie, že uvedené prirodzenoprávne normy neslobodno nikdy narušiť, lebo prestúpenie každého prirodzeného zákona prv alebo neskôr prináša záhubu spoločenskému poriadku a blahobytu.
No neslobodno svojvôľne narušovať ani platný právny poriadok, lebo kto tak koná, podtína nielen korene štátnej a národnej existencie, ale zapríčiňuje bezprávie a rozsieva neistotu.
Vedomí svojej zodpovednosti pred Bohom a svojej povinnosti chrániť prirodzené a zjavené normy Božie, musíme pozdvihnúť svoj rozhodný a varovný hlas proti opatreniam, ktorými sa masove, bez náležitého zistenia viny každého jednotlivca, postihujú naši spoluveriaci a iní naši spoluobčania na ich osobnej, rodinnej a majetkovej slobode. Pre každého občana, ale najmä pre každého držiteľa a vykonávateľa verejnej moci platí jasné a nedvojmyselné ustanovenie Ústavy nášho národa: "Všetci obyvatelia bez rozdielu pôvodu, národnosti, náboženstva a povolania požívajú ochranu života, slobody a majetku." (§ 81 Úst. Zák. 185/939 Sl.z.) Najmä na pamäti slová Písma svätého: Čo nechcete, aby ľudia činili vám, nečiňte ani vy im.
2. V spomenutom prehlásení uverejnenom v Katolíckych novinách jasne sme vyložili svoje stanovisko v otázke krstu židov. Povoľovali sme a budeme povoľovať krst každému, o kom príslušný duchovný vydá svedectvo, že sa chce stať úprimne pravým kresťanom, berúc na seba všetky mravné a náboženské povinnosti, ktoré Cirkev svojim veriacim nakladá. Stalo sa, že pokrstenie jedného-druhého Žida vyvolalo neľúbosť u niektorých veriacich a to obyčajne pre oprávnenú kritiku predošlého života dotyčného nekresťana. Tu nám treba poukázať na nekonečné milosrdenstvo Božie, ktoré odpustilo poklesky hriešnej Magdaleny, otvorilo nebesá pre kajúceho lotra, prijalo za apoštola mýtnika Matúša, ochotné je odpustiť každému jeho hriechy ak sa chce polepšiť a nový mravný život viesť. Práve ten bývalý mýtnik Matúš zachoval nám tie poučné slová Pánove: "Nesúďte, aby ste neboli súdení a akou mierou budete merať, takou nameria sa Vám. A čo vidíš smietku v oku svojmu bratovi, kdežto brvná v svojom oku nevidíš?" (Mat 7, 1-3) Toto pripomíname tým, ktorí sa vyslovili, že vraj nepôjdu do kostola, keď tam bude ten alebo onen; ktorí odpudzujú konvertitov miesto toho, aby ich s láskou prijali, ich vo viere a kresťanských mravoch slovom a príkladom potvrdzovali. Ak žiadame uznanie občianskych práv a ochranu štátnej moci pre každého občana bez rozdielu pôvodu a národnosti, kým sa jeho osobná vina nedokáže, - ešte svrchovanejšou mierou žiadame uznať všetky práva kresťana pre každého, kto sviatosť krstu obsiahol. Až vtedy slobodno niekomu odoprieť práva kresťanské a občianske, keď svojím chovaním si toho trestu zaslúži.
Toto sú zásady, ktoré sme ústne i písomne nesčíselnekrát hlásali a zastávali. Prizvukovať ich musíme teraz znovu, keď sa verejnosť dozvedá o chystaných opatreniach týmto zásadám sa protiviacich.
3. Každá doba má svoje problémy. Osud národov závisí od toho, ako ich vyrieši. Ťažké problémy národné, sociálne, náboženské čakajú na riešenie aj dnes. Keď sa tieto problémy neriešia podľa spravodlivosti a lásky Kristovej, vrhajú sa národy do vojny. Od začiatku tejto vojny zneje z hlbín našich sŕdc vrúcna modlitba: Od moru, hladu a vojny, vysloboď nás Pane! Od jej začiatku neprestávame napomínať vás, milí veriaci, volať k nebeskému Otcovi o spravodlivý pokoj. Presvedčení sme, že Sv. Otec pápež Pius XII. tak ako aj za prvej svetovej vojny pápež Benedikt XV. je s týmito našimi modlitbami spojený, veď jeho heslom je: Pokoj je dielom spravodlivosti, - a že so všetkou svojou duchovnou nadvážnosťou pracuje na diele pokoja u mocnárov sveta. Podporujeme jeho námahy stálymi modlitbami za pokoj sveta, za spravodlivé riešenie všetkých problémov ľudstva. Podporujeme ich však aj cnostným životom, verným nasledovaním božích príkazov, plnením zákonov spravodlivosti a lásky. Usilujme sa zaslúžiť si odňatie hrozného biča vojny a stály pokoj sveta. Keď spravodlivosť bude panovať na svete, vtedy dozrie jej ovocie: celým svetom očakávaný pokoj.
Prosiac, aby Božia prozreteľnosť posilňovala vás v týchto ťažkých časoch hojnosťou svojich darov, udeľujeme vám svoje arcipastierske požehnanie.
Všetci rímskokatolícki biskupi Slovenska
Dané dňa 8. marca 1943
One more comment from Johanka2
Johanka2
Toto možno neviete o Istanbulskom dohovore.
SNR bude čoskoro rokovať .

slobodnyvyber.sk/…/IstanbulskyZdoh…

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

slobodnyvyber.sk/istanbulsky-doh…
Istanbulský dohovor je mimoriadne kontroverzná zmluva. Slovensku ju podpísalo, ale neratifikovalo. Väčšina ľudí sa zaoberá len textom zmluvy, ale posledná strana obsahuje znepokojiv…More
Toto možno neviete o Istanbulskom dohovore.
SNR bude čoskoro rokovať .

slobodnyvyber.sk/…/IstanbulskyZdoh…

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

slobodnyvyber.sk/istanbulsky-doh…
Istanbulský dohovor je mimoriadne kontroverzná zmluva. Slovensku ju podpísalo, ale neratifikovalo. Väčšina ľudí sa zaoberá len textom zmluvy, ale posledná strana obsahuje znepokojivú časť. Pozrite si sami, čo bude mať podľa Istanbulského dohovoru na starosti a aké práva bude mať organizácia GREVIO.
Stručne povedané, všetky práva, žiadnu zodpovednosť a imunitu vyššiu ako ľubovoľný diplomat a prezident tejto krajiny.

Veľmi dôležité je, že imunitu budú mať, aj keď už nebudú funkcie zastávať. Neobmedzená znamená celoživotná. Prečo asi? Nie je to náhodou preto, že ak rozpútajú svojimi neodôvodnenými zásahmi do rodín, odoberaním detí, také zlo, že otcovia rodín budú chcieť prikročiť k činom? Už teraz otcovia píšu: Len nech mi siahnu na decká!
GREVIO nemá exekutívne právomoci. Ale zato má imunitu. Ak teoreticky GREVIO zasiahne aktívne a otcovia sa budú dožadovať na základe Ústavy zásahu štátnej moci, Slovensko bude bezmocné.
Ústava stráca platnosť, pretože Istanbulský dohovor je medzinárodná zmluva a má vyššie postavenie než Ústava Slovenskej republiky. Pôjde to mimo súdny systém danej krajiny. A vďaka GDPR (ochrana dát najnovšie zavedená Európskou Úniou) sa nikto nedozvie, kde také dieťa skončí.
Už sa nedozviete, kde vaše dieťa, na ktoré slovenská polícia nebude mať nárok, skončí. Možno to bude adoptívna „normálna“ rodina, alebo progresívna, kde si dvaja traja, či štyria rodičia budú vymieňať „pohlavia“ ako tenisové loptičky.
Právo musí vždy rátať s krajnými možnosťami. Nemôžete predpokladať, že všetci budú ňuňuňu. Ak pripúšťa nejaká dohoda extrémny výklad, potom sa skôr alebo neskôr niečo také udeje. A je jedno, čo Vám propagandisti povedia.
Ak Istanbulský dohovor členov GREVIO zbavuje akejkoľvek kontroly a dáva im naviac imunitu na ich konanie, kľudne môže zobrať so sebou deti a budú ich môcť odviezť ako „príručnú batožinu„. To sa týka aj členov delegácie GREVIO, ktorých počet nie je obmedzený. A rovnako nie je obmedzený ani ich status vo vzťahu ku výkonnej moci. V prípade existencie Európskeho prokurátora, bude zrejme možné požiadať o asistenciu výkonnú moc, úplne nezávislú od danej krajiny- Opäť – text zmluvy podobný výklad nevylučuje.
Zjavne vedeli autori zmluvy, prečo je imunita týchto neogestapákov celoživotná.
Nakoniec, prečítajte si to sami
Dodatok: Výsady a imunity (článok 66)
1. Tento dodatok sa vzťahuje na členov GREVIO uvedených v článku 66 dohovoru, ako aj na ďalších členov delegácie navštevujúcich štát. Na účel tohto dodatku pojem „ďalší členovia delegácie navštevujúci štát“ zahŕňa nezávislých národných expertov a špecialistov uvedených v článku 68 odsek 9 dohovoru, členov personálu Rady Európy a tlmočníkov zamestnaných Radou Európy sprevádzajúcich GREVIO počas jej návštev štátov.
2. Členovia GREVIO a ďalší členovia delegácie navštevujúci štát pri výkone svojich funkcií týkajúcich sa prípravy a realizácie návštev štátov, ako aj ich nasledovania a cestovania v súvislosti s týmito funkciami, požívajú nasledujúce výsady a imunity:

a. imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zhabaniu ich osobnej batožiny a imunitu voči súdnemu konaniu akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o ústny alebo písomný prejav, ako aj všetky úkony nimi vykonané v ich úradnej funkcii;

b. oslobodenie od všetkých obmedzení ich voľného pohybu pri výstupe a návrate do ich štátu pobytu a vstupe do štátu a výstupe zo štátu, v ktorom vykonávajú svoje funkcie, a od ohlasovacej povinnosti cudzincov v štáte, v ktorom sú na návšteve, alebo cez ktorý prechádzajú pri výkone svojich funkcií.
3. Počas ciest uskutočňovaných v rámci výkonu ich funkcií sa členom GREVIO a ďalším členom delegácie navštevujúcim štát vo veci colnej a devízovej kontroly priznávajú rovnaké výhody, aké sa priznávajú zástupcom zahraničných vlád vykonávajúcim dočasné služobné povinnosti.
4. Dokumenty týkajúce sa hodnotenia uplatňovania dohovoru vykonávaného členmi GREVIO a ďalšími členmi delegácie navštevujúcimi štát sú nedotknuteľné, ak sa týkajú činnosti GREVIO. Úradný písomný styk GREVIO a oficiálna komunikácia členov GREVIO a ďalších členov delegácie navštevujúcich štát sa použije bez prerušenia alebo cenzúry.
5. S cieľom zabezpečiť pre členov GREVIO a ďalších členov delegácie navštevujúcich štát úplnú slobodu slova a úplnú nezávislosť pri plnení svojich povinností, imunita voči právnym konaniam, pokiaľ ide o ústny alebo písomný prejav a pre všetky konania, ktoré urobia pri plnení svojich povinností, sa naďalej poskytuje bez ohľadu na to, že tieto osoby už nevykonávajú tieto povinnosti.
6. Výsady a imunity sa poskytujú osobám uvedeným v odseku 1 tohto dodatku s cieľom zabezpečiť nezávislý výkon ich funkcií v záujme GREVIO, a nie pre ich osobný prospech. Odňatie imunity osôb uvedených v odseku 1 tohto dodatku vykoná generálny tajomník Rady Európy, v každom prípade, ak by podľa jeho názoru takáto imunita bránila výkonu spravodlivosti a ak je možné odňať ju bez toho, aby boli dotknuté záujmy GREVIO.