Language Contact
Please type your posting here

Modlitby zdá se vyslyšeny nebyly
www.novinky.cz/…/248972-svet-se-…
Proč?Nebyly směřovány Trojjedinnému Bohu Otci,Synu a Svatému Duchu.Jen ten je dárcem skutečného míru a pokoje!

Jeremjiáš 17
9„Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“
Nejen srdcem se má křesťan řídit.Kolik jich bylo a bylo oklamáno.Srdcem jsem se řídila i tady a jak to často dopadlo!Kolik hlupaček se zklame a poslouchá svoje srdce a nedá na rady střízlivých a jak to dopadá?Rozvodem.Kolik naivních uvěří na hezká slova politiků?Nene Gábi,srdce si musí s rozumem podat ruce.Není dobré nahlížet jen z jedné strany,ale o tebe strach nemám.Ty se jen tak nedáš balamutit.Ty sem dávej své rady a já své.Tak to má být.

Nevím, kdo Ti Lenko brnká na city.Ohledně knihy je to myšleno úplně jinak.Nutno si přečíst o čem má být.Nesouvisí s tématem míru ve světě, ale s vnitřním uzdravením.Vložila jsem protože mne opravdu zaujala a chci si ji koupit.Ohledně srdce se mi líbí a mám to v písmu podtrženo.
Dej na radu vlastního srdce, nad něž nemáš nic spolehlivějšího.Lidské nitro, může sice mnohdy zpozorovat víc než sedm strážců, kteří sedí na vysoké věži, ale především pros Nejvyššího, aby řídil tvou cestu v pravdě.Sírachovec 37, 13-15.

Jen čtěte jen to,co vám lechtá uši.Zjevení Janovo na vás holoubkové,ale to se vám nelíbí,což?Ještě tak,když Jan oslovoval v evangeliu křesťany :děťátka moje.Ale Duch Svatý to byl,že donutil Církev sestavit Písmo Svaté,tak jak má být!Být to na vás,byla by z Písma Svatého brožurka hodna tak s ní podepřít rozviklaný stůl!!!

Nejlépe se vychovávají sousedovic děti.Tož ať si nejdřív každý zamete před svým prahem.A pak nebude třeba takových setkání.Ona nejsou třeba ani dnes,protože jsou k ničemu.Jedna válka za druhou a násilí na každém kroku.Nemají co dělat,tak ať se schází.Výchova hlavu nikomu nedělá.Ještě ta sexuální.Jo,to je aktivity v tomto směru.Jak kazit mládež od mala a lámat v nich stud.To se vychovává panečku dneska ve školách.A pak učte dítě,že smilstvo je hřích a půjdeš!
Mám srdce v pořádku Gábi… [More]


Zaujala mne myšlenka Matky Terezy.Myslím, že ten problém vystihla úplně nejlépe.
Láska začíná doma, láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí....
Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a lepšímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče.Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír. Matka Tereza
Ten, kdo chce upozorňovat na pokoj a mír ve světě, tak sám musí … [More]

Ale budou mírotvorci nejspíš zklamáni.Jistě čekali mnohem víc na tomto setkání.I tak si myslím,že je to o ničem.Přijdou,odejdou a lidi se mezi sebou budou řezat dál.To je vidět i zde.Nakonec i nekatolíci plísní katolíky,aby byli více katolíkama.Co je to za žerty toto?Kuřátko poučuje slepici.Smutné.

Zino, neudávejte druhé na sociálkách a nevyhrožujte druhým ani je nepomlouvejte. Buďte křesťanka. A buďte i katolička. Toho ale nedosáhnete nenávistí k papeži. Tím,že ho pomlouváte a ostouzíte jak jen dovedete, se odsuzujete před Bohem. Papež Benedikt je čistý člověk.

TULÁK
děkuji za slova svatého Františka.Je vidět, že i on prorokoval o budoucnosti církve. Měl na srdci zachování a i prohlubování čistoty a zbožnosti v řádech a doufal,že i v kléru.U papežů dřívějších staletí byly patrny různé sklony k pohoršování,proto prorokoval i sv.František o nebezpečí znečištění církve hříchem, např.chamtivosti nebo smilstva.

Poté, co (František) krátce před smrtí shromáždil bratry, varoval je před
budoucími nesnázemi a útrapami následujícími slovy:
„Konejte náležitě, bratři, buďte pevní a doufejte v Pána. Blíží se velké časy
nesnází a útrap, v nichž se rozmohou nepořádky a nebezpečí světského i duchovního
rázu, láska mnohých ochladne a špatnost zlých překročí veškerou míru. Moc démonů bude víc než kdy jindy puštěna z řetězu a neposkvrněná čistota našeho i ostatních řádů se natolik poruší, že jen nemnozí z křesťanů … [More]

No, veď to stretnutie je práve nato,aby neumierali. Neviem, čo je také úžasné natom, čo povedal jamajl nového okrem kritiky.
Trochu pozitívneho myslenia by nezaškodilo.

Jamajl skvělý komentář

No nevim některé vaše tady názory sou dobré,ale ten projev je tam spíše pro ty starce.
Ale zdá se mi že se chovaj jako nějaké spící panny.
Jen jestli si to vemou k srdci a poví to těm svým ovečkám, aby skončili ty své bojůvky.
Při kterých však umírají desítky lidí.

Marki, B.XVI. odhaľuje príčinu zla, ktoré sa zahaľuje pod rúšku dobra ako náboženstva a v mene toho, aby bolo ospravedlnené zlo, ktoré má potom voľné pole pôsobenia.
Vlastne netreba zabudnúť, že lavína začína padnutím prvej vločky. Týmto príhovorom odhaľuje zbrane zla a tým nám vnáša svetlo do nevedomosti, ktorá spôsobí, že sa ľahko môžeme pomýliť.
Veľmi dôležitý sumit, ktorý odsúva nepokoj akéhokoľvek druhu, vyzýva k modlitbe za mier a pokoj, čím násilie je zatlačené do úzadia.

username
Válka je trest za hřích, i občanská válka.

A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou!

Projev sám o sobě velmi pravdivý. V návaznosti na audienci - další video, je mimořádně hezký projev, z něhož vyjímám: "Buďme ovce mezi vlky a zvítězíme. Nestňme se nikdy vlky mezi vlky, protože budeme poraženi. Přijdeme totiž o ochranu Pastýře." Benedikt XVI.

12A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
14Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.
15Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

14Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
17A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘

2. Timoteovi 2:12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.

32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

1Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.
2Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
4Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
5Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 6Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 7Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.

Robbi,nevíš v čem nás chtěl ujistit Benedikt ?"Katolická církev..