Clicks1K

Vystresovaný kardinál Duka hovorí nezmysly. Nemá čisté svedmie, kryje deviantných kňazov

matej87
8
Tu bol Duka ale poriadne vystresovaný a rozklepaný, keď ho nečakane zastihli novinári s čím vôbec nepočítal. V strese povedal viacero rozporuplných nezmyslov. Duka kryje deviantných kňazov, preto …More
Tu bol Duka ale poriadne vystresovaný a rozklepaný, keď ho nečakane zastihli novinári s čím vôbec nepočítal. V strese povedal viacero rozporuplných nezmyslov.
Duka kryje deviantných kňazov, preto nemá čisté svedomie, je vystresovaný a bojí sa novinárov.

Nevím o případu, který by se měl řešit soudně, říká Dominik Duka ke svědectvím o sexuálním zneužívání www.seznamzpravy.cz/clanek/nevim-o-pripadu…

Kardinál Duka. Prokletý Bohem, Kristem a nyní i lidem.
zaba
Není to asi moc příjemné, když člověk někam spěchá a někdo Vás chytí takto s kamerou a pak pustí vaši nerozmyšlenou odpověď do celého světa. Slušné by bylo se alespoň zeptat, jestli mohou točit a nebo ještě základněji, jestli se mohou vůbec na něco zeptat a když ano, tak si vyžádat i souhlas k danému tématu a navíc k případnému natočení. Považuji to za minimálně nekorektní přístup, nedivím se …More
Není to asi moc příjemné, když člověk někam spěchá a někdo Vás chytí takto s kamerou a pak pustí vaši nerozmyšlenou odpověď do celého světa. Slušné by bylo se alespoň zeptat, jestli mohou točit a nebo ještě základněji, jestli se mohou vůbec na něco zeptat a když ano, tak si vyžádat i souhlas k danému tématu a navíc k případnému natočení. Považuji to za minimálně nekorektní přístup, nedivím se pak prezidentovi, že má s novináři tohoto typu problém.
Verka
Přesně pomluvy!! Seznam se cely facknews block
Nezda sa mi, ze by bol stresovany, ale urcite vidim, ze utoky na Cirkev sa stale stupnuju...
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Kallistratos likes this.
Johanka2
Ateisti,satanisti a tí,ktorí nenávidia BOHA sa spájajú.Často sú to známe firmy.

Podpíšte petíciu proti hrozným urážkam Panny Márie.
Pri vypisovaní mena nepoužite dĺžne,mäkčene,..

petícia TU:

www.americaneedsfatima.org/forms/e19611.html
Roberto 55 likes this.
Johanka2
VIDEO dolu

V Amerika sa veľmi rozmáha satanizmus.
Priložené video dokumentuje ,kam až to zašlo.Modlime sa a prosme Pannu Máriu spolu s nimi,aby ONA rozšliapla hlavu hadovi.

Preklad textu bol robený cez prekladač:

Len pred piatimi rokmi to bolo neslýchané ...

Dnes sa však Satan cíti ako doma v Amerike. A myslím, že je načase, aby sme ho urobili nepohodlným.

To je naše poslanie katolíkov.

A …More
VIDEO dolu

V Amerika sa veľmi rozmáha satanizmus.
Priložené video dokumentuje ,kam až to zašlo.Modlime sa a prosme Pannu Máriu spolu s nimi,aby ONA rozšliapla hlavu hadovi.

Preklad textu bol robený cez prekladač:

Len pred piatimi rokmi to bolo neslýchané ...

Dnes sa však Satan cíti ako doma v Amerike. A myslím, že je načase, aby sme ho urobili nepohodlným.

To je naše poslanie katolíkov.

A odmietam si na to zvyknúť! Dúfam, že súhlasíte!

Po sledovaní tohto videa uvidíte, ako ďaleko sa Satanisti dostali za pár rokov.

Satanisti, podobne ako tichý, neviditeľný plyn, presadzujú svoj program do všetkých aspektov našej kultúry; postupne po poklese ...

Na verejnom námestí, vo vzdelávaní ... Zábava a vláda.

Ich cieľ? Dostať Američanov, a najmä našu mládež, zvyknutých na nikoho iného než na samotného Satana.

Je to s ťažkým srdcom.

Na verejnom námestí: Čierne masy, verejné znesvätenie sochy Najsvätejšej Matky, vychádzky 9-stopovej jedno tony sochy Satana v podobe čiernej kozy na verejnosti a viac…

Vzdelávanie: distribúcia satanských omaľovániek na verejných školách a zavedenie "After School Satan Clubs".

Zábava: programovanie zamerané na mainstreaming Satanizmu, ako je napríklad program Lucifer, ktorý vysielal na sieti Fox av poslednej dobe Sabrina na Netflixe (toto je obzvlášť diabolské, pretože láka mladé dievčatá k praktizovaniu čarodejníctva!).

Vláda: niekoľko vládnych orgánov schválilo čierne masy na verejných fórach a mestské rady sú nútené, aby začali svoje stretnutia s „modlitbou“ k Satanovi, ktorú ponúkol satanista. Toto sa už uskutočnilo v Bostone, Massachusetts, na Floride av Arizone.

Napríklad v roku 2016, Scottsdale Arizona, starosta Jim Lane bez váhania súhlasil s aplikáciou satanského kultu, aby na nadchádzajúcom stretnutí mestskej rady prijal vzývanie, ktoré končí vykonateľným vzývaním "Hail Satan".

Taktikou zlého je, aby sme boli zvyknutí na neho, diabla.
Rovnako ako mnohí v dnešnej spoločnosti si zvykli na rozvod, potraty, manželstvo rovnakého pohlavia, rodovú teóriu, zabíjanie starších a TERAZ, Satan, takže hovoria, že nie je taký zlý človek po tom všetkom.

To je postoj. To je program.

Ale PRAVDA je, že satan je ENEMY Boha. Nenávidí Boha a chce prijať Božie miesto.

Pozrite si toto video satanských udalostí v Amerike.

Satan nenávidí všetko, čo je dobré, a chce, aby ste sa k nemu a všetkým ostatným pripojili v pekle.

A nemôžete cítiť démonický vplyv v našej spoločnosti, stúpajúci ako temný, jedovatý príliv?

Videli ste, ako 44 demokratických senátorov vo Washingtone, D.C. hlasovalo za blokovanie obmedzení na infanticídu? Potrat je vražda, ale infanticide je ešte zrejmejšie. Dieťa je mimo maternice, žije a rovnako hlasovali, že ho zabijú.

Je to démonické alebo čo? Toto je aberácia !!

Je to Amerika, o ktorej ste dúfali? To je to, čo chceme odovzdať našim deťom?

Amerika potrebuje Fatimu bojovať so Satanom so všetkým, čo máme - a to vrátane vás.
. Vaše modlitby a podpora.

Pre každý jeden zo strašných príkladov, ktoré som spomenul vyššie, Amerika potrebuje Fatimu, aby tam urobila verejný prejav opozície a ponúkla odškodnenie Svätému srdcu Ježišovi a Nepoškvrnenému Srdcu Márie.

Napríklad na jar v Texase, po tom, čo sme sa pripojili k miestnym protestom proti založeniu Luciferianskej cirkvi v obchodnej štvrti, "cirkev" nakoniec zatvorila obchod po iba jednom roku stabilného odporu katolíkov, ako ste vy.

www.youtube.com/watch

From: Robert Ritchie - America Needs Fatima <anf@americaneedsfatima.org>
Date: št 21. 3. 2019 o 18:17
Subject: I reject Satan and his works

03/21/2019

Just five years ago it was unheard of…

But today, Satan is feeling right at home here in America. And I think it’s time we made him uncomfortable.

That is our mission as Catholics.

And I refuse to get used to this!!! I sure hope you agree!

www.americaneedsfatima.org/forms/e19031b.html.

Like a silent, invisible gas, Satanists are pushing their agenda into every aspect of our culture; little by little, drop by drop…

In the Public Square, in Education…Entertainment and Government, too.

Their goal? To get Americans, and especially our youth, accustomed to none other than Satan himself.

It is with a heavy heart I list the following–

In the public square: Black masses, public desecration of statue of the Blessed Mother, parading of 9-foot one-ton statue of Satan in the form of a black goat in public and more…

Education: the distribution of satanic coloring books in public schools and the introduction of "After School Satan Clubs."

Entertainment: programming aimed at mainstreaming Satanism, such as the program Lucifer which aired on Fox network and, more recently, Sabrina on Netflix (this is especially diabolical as it entices young girls to practice witchcraft!).

Government: several government bodies have approved black masses in public forums AND city councils are being pressured to commence their meetings with a "prayer" to Satan offered by a Satanist. This has already taken place in Boston, Massachusetts, Florida and Arizona.

For example, in 2016, Scottsdale Arizona, Mayor Jim Lane gave in without any hesitation to accepting a satanic cult’s application to give, at an upcoming city council meeting, the invocation which ends with the execrable invocation "Hail Satan."

The tactic of the evil one is to get us used to him, the devil.
Just like many in society today got used to divorce, abortion, same-sex "marriage," gender theory, killing the elderly and NOW, Satan so they say, is not such a bad fellow after all.

That is the attitude. That is the agenda.

But the TRUTH is that Satan is the ENEMY of God. He hates God and wants to take God’s place.

www.americaneedsfatima.org/forms/E19031.html.

Satan hates all that is good and wants you and I and everyone else to join him in Hell.

And can you not feel the demonic influence in our society, rising like a dark, venomous tide?

Did you see how 44 democratic senators in Washington, D.C. voted to block restrictions to infanticide? Abortion is murder but infanticide is even more obvious. The baby is outside the womb, alive, and they voted to kill him anyway.

Is that demonic or what? This is an aberration!!

Is this the America you and I hoped for? Is this what we want to pass on to our children?

America Needs Fatima has been www.americaneedsfatima.org/forms/E19031.html – and that includes you, Terezia. Your prayers and support.

For each and every one of the horrific examples I mentioned above, America Needs Fatima has been there to make a public display of opposition and offer reparation to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary.

For example, in Spring, Texas, after we joined in local protests against the establishment of a Luciferian Church in the business district, the "church" eventually closed shop after just one year of steady opposition from Catholics like you.

And I am happy to share with you this timeline:

Feb. 9, 2016: Satanic Temple to give invocation at Scottsdale City Council
Mar. 14, 2016: America Needs Fatima launches protest petition
May 23, 2016: City of Scottsdale cancelled the Satanic Invocation.
But we must press on!

Today I want to ask you to help keep America Satan-free.

To do this we need both PRAYER and ACTION.

God does not wish us only to pray. That would mean that we pray and expect God to do the rest.

No. Prayer is to obtain graces, strength and guidance to fight.

And so we must.

I want to continue doing what I can to fight Satanism in America.

I am asking today for your prayers and for your financial sacrifice, Terezia.

It is my firm belief that a small financial sacrifice now will prevent a most monumental and evil sacrifice—the sacrifice of our nation to Satan himself — in the not-too-distant future.

www.americaneedsfatima.org/forms/E19031.html.

You see, I have a small army of dedicated men who are ready to go at a moment’s notice to combat Satanism wherever it rears its ugly head here in America.

Already our men have achieved great victories, thanks be to Our Lady!

But these prayer warriors need transportation; they need supplies like banners and pamphlets that alert passersby to the evils of Satanism; and I need to maintain a huge communication database so that we can join our efforts with others’ around the country.

So please help me keep America Satan-free. Help keep America one nation under God…

…not under the yoke of Satan and his empty promises.

www.americaneedsfatima.org/forms/E19031.html

Listen, I know that there is not a whole lot that we can accomplish alone …

…but if you can www.americaneedsfatima.org/forms/E19031.html, I, Robert Ritchie, and all my colleagues at America Needs Fatima, vow that we will fight Satan for you.

And for the glory of God and Mother Mary.

I remain your friend,
In Jesus and Mary,

Robert Ritchie
Director, America Needs Fatima
www.americaneedsfatima.org

PS: As Edmund Burke once said, "All that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." www.americaneedsfatima.org/forms/E19031.html.
One more comment from Johanka2
Johanka2
Váš podpis je veľmi dôležitý, pretože škola sv. Anny je pod paľbou pre odmietnutie zapísať do školy dieťa homosexuálo
www.tfpstudentaction.org/petitions/petition-of-sup…


www.tfpstudentaction.org/petitions/petition-of-sup…
Mluvil dobře a k věci. Až ti bude Matěji tolik kolik Dukovi, také se občas zadýcháš :) Víš kolik je mu let? Asi ne. Nebudu tě napínat. 76. Budu ti tleskat, až dokážeš svůj názor a nebo útočnou otázku zpracovat sám zčista před kamerou. Není to jednoduché. Že jsi ale napsal toto: Kardinál Duka. Prokletý Bohem, Kristem a nyní i lidem, tak to jsi přehnal a věř tomu, že ať věřící nebo ateista, tímto …More
Mluvil dobře a k věci. Až ti bude Matěji tolik kolik Dukovi, také se občas zadýcháš :) Víš kolik je mu let? Asi ne. Nebudu tě napínat. 76. Budu ti tleskat, až dokážeš svůj názor a nebo útočnou otázku zpracovat sám zčista před kamerou. Není to jednoduché. Že jsi ale napsal toto: Kardinál Duka. Prokletý Bohem, Kristem a nyní i lidem, tak to jsi přehnal a věř tomu, že ať věřící nebo ateista, tímto jsi překročil sprostě čáru.
zaba and one more user like this.
zaba likes this.
Mates5485 likes this.
matej87
Tu bol Duka ale poriadne vystresovaný a rozklepaný, keď ho nečakane zastihli novinári s čím vôbec nepočítal. V strese povedal viacero rozporuplných nezmyslov.
Duka kryje deviantných kňazov, preto nemá čisté svedomie, je vystresovaný a bojí sa novinárov.

Nevím o případu, který by se měl řešit soudně, říká Dominik Duka ke svědectvím o sexuálním zneužívání www.seznamzpravy.cz/clanek/nevim-o-prip…More
Tu bol Duka ale poriadne vystresovaný a rozklepaný, keď ho nečakane zastihli novinári s čím vôbec nepočítal. V strese povedal viacero rozporuplných nezmyslov.
Duka kryje deviantných kňazov, preto nemá čisté svedomie, je vystresovaný a bojí sa novinárov.

Nevím o případu, který by se měl řešit soudně, říká Dominik Duka ke svědectvím o sexuálním zneužívání www.seznamzpravy.cz/clanek/nevim-o-pripadu…

Kardinál Duka. Prokletý Bohem, Kristem a nyní i lidem.
Vilém likes this.