Language Contact
clicks
4.3k

Il mund ni Diu?

Far cumpromiss ei buca quei ch’igl evangeli di. Priedi da sur Reto Nay ils 19.05.08 a Sedrun
Please type your posting here