언어
1 페이지

The statement of the Catholic Church on the terror attack in Egypt

28 people, including 2 children, were massacred and another 22 wounded in the terror attack against Christians in Egypt yesterday as they travelled by bus to church services. Who is guilty? Definitely Islamic terrorists who follow the orders of the … [더보기]
1 페이지

The Vatican, repentance, Pentecost

Catholics, pray before Pentecost for the Holy Spirit to blow upon the blind and apostate Vatican on the Day of Pentecost (4 June 2017), so that it may gain sight! May the resurrection of the Catholic Church come through true repentance! [더보기]
1 페이지

Aktuální vyjádření katolické církve k atentátu v Egyptě

V Egyptě bylo včera při atentátu na křesťany, kteří cestovali na bohoslužby. Kdo je vinen? Bezprostředně islámští teroristé, kteří vykonávají příkazy Koránu. Kdo vytvořil podmínky? Pokoncilní Vatikán i s Františkem! Přestali hlásat evangelium a … [더보기]
1 페이지

Vatikán, pokání, Letnice

Katolíci, modleme se před Letnicemi, aby Duch svatý v den Letnic (4. 6. 2017) zavanul a slepý a odpadlický Vatikán prohlédnul! Kéž nastane vzkříšení katolické církve skrze pravdivé pokání! Islamizaci Evropy otevřely dveře už hereze II. vatikánského … [더보기]
1 564
1 페이지

Vyjádření katolické církve k islamizaci českého národa

Vláda podepsala kvótu k přijetí 29 000 muslimských imigrantů. Uvědomme si: To není konečné číslo! To je jen počáteční průlom nekontrolovatelné laviny. Požadavek záchrany národa, a tím i křesťanství, stojí před každým představitelem vlády! Buď bude … [더보기]
1 페이지

Сатанізація чеського народу починається з дитсадків

На яких цінностях чеський народ хоче виховувати своє молоде покоління? І що хоче з нього виховати? Щоб діти виховувалися в правді, зло треба подавати їм як зло. Якщо ті, які включили до освітньої програми створення традиції «дня відьом», стверджують… [더보기]

ВІДКИНЬТЕ ПУТА Ротшильдів і Рокфеллерів!

2 페이지
Нехай будуть націоналізовані банки і майно масових убивць людства. Ніхто не зв'язаний з ними жодними боргами. Візантійський Патріархат закликає всі країни світу, щоб виступили проти злочинної експлуатації, якою їх собі поневолюють світові еліти, що … [더보기]
1 페이지

Patriarch Kirill uttered Vatican II heresy

On the day of the Resurrection of Christ, 16 April 2017, Patriarch Kirill uttered a heresy: Quote: “I know that there are Christians and Muslims, but each refers to the same God, the Creator, and in response to this we have the real God’s help.” … [더보기]
1 페이지

Patriarcha Kirill vyhlásil herezi II. Vaticana

Patriarcha Kirill v den Kristova vzkříšení 16. 4. 2017 prohlásil herezi. Citace Kirilla: „Já vím, že jsou zde i křesťané i muslimové. Každý se obrací k jednomu a témuž Bohu Stvořiteli. A v odpověď na to dostáváme reálnou Boží pomoc.“ Podle Kirilla … [더보기]
1 페이지

Патриарх Кирилл провозгласил ересь II Ватиканского Собора

В день Христова Воскресения 16 апреля 2017 г. патриарх Кирилл провозгласил ересь. Цитата Кирилла: «Я знаю, что здесь есть христиане и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу-Творцу. И вот, в ответ на это мы получаем реальную Божию … [더보기]
1 페이지

Патріарх Кирило проголосив єресь ІІ Ватиканського Собору

В день Христового Воскресіння 16 квітня 2017 р. патріарх Кирило проголосив єресь. Цитата Кирила: «Я знаю, що тут є християни і мусульмани. Кожен звертається до одного і того ж Бога-Творця. І як відповідь на це отримуємо реальну Божу допомогу». За … [더보기]

Духовная мобилизация в США будет продолжаться до 31.12.2017 г. /7 часть/

1 페이지
Молитвенная мобилизация была провозглашена до 1.05.2017 г. Но коварная борьба продолжается. Президент подвергается сильным давлениям, меняет свою программу и теряет свое первоначальное направление. Необходимо продолжать молитвенную мобилизацию! … [더보기]

Духовна мобілізація в США буде продовжуватися до 31.12.2017 р. /7 частина/

1 페이지
Молитовна мобілізація була проголошена до 1.05.2017 р. Але підступна боротьба триває. Президент піддається сильним тискам, змінює свою програму і втрачає свій первісний напрямок. Необхідно продовжувати молитовну мобілізацію! Тому вона продовжується … [더보기]

Bergoglio è diventato per noi il diavolo e serpente

1 페이지
Il 4 aprile del 2017 il papa Bergoglio ha proclamato che Gesù è diventato per noi il diavolo e serpente! Non Gesù Cristo ma Francesco Bergoglio è diventato per noi diavolo – satana. Non Gesù ma Bergoglio è diventato per noi il serpente. Con una … [더보기]

Part 3: Christian theocracy vs. NWO

2 페이지
In the first and second part, there was a reference to Christian as well as natural morals. The present-day generation, poisoned with consumerism and the terror of amorality, grows indifferent and is reduced to the level of beasts. Reason is no … [더보기]

Христианская Теократия против Нового Мирового Порядка /3 часть/

2 페이지
В 1-й и 2-й частях упоминалось о христианской, а также о естественной морали. Нынешнее поколение, отравленное потребительством и террором безнравственности, уже становится безразличным и деградирует к уровню неразумного животного. Уже не использует … [더보기]

Spiritual mobilization in the US will continue until December 31, 2017 /Part 7/

1 페이지
The prayer mobilization was announced until May 1, 2017. However, the insidious struggle continues. The President is under strong pressure, changing his program and losing the initial direction. It is necessary to continue in prayer mobilization! … [더보기]

3. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO

2 페이지
V 1. i 2. části byla zmínka o křesťanské a rovněž i o přirozené morálce. Současná generace, otrávená konzumismem a terorem amorálnosti, se už stává lhostejnou a degeneruje na úroveň nerozumného zvířete. Rozum už nepoužívá k hledání pravdy, ale k … [더보기]

Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31.12.2017 /7. část/

1 페이지
Modlitební mobilizace byla vyhlášena do 1. 5. 2017. Zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitební mobilizaci pokračovat! Proto se prodlužuje do 31. 12. 2017. [더보기]

II Ватиканский Собор, Мухаммед и ислам

2 페이지
Авторы документов II Ватиканского Собора с духом аджорнаменто зашифровали ереси под положительными и двузначными формулировками, прикрываясь авторитетом Собора и папы. Никто не мог себе позволить указать на скрытый обман! Таким образом было … [더보기]