ZakochanywBiblii
Śluby i klątwy (Kpł 27) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli ktoś chce się wywiązać ze ślubu, według twojego oszacowania jakiejś osoby wobec JHWH, tak będziesz …More
Śluby i klątwy (Kpł 27)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli ktoś chce się wywiązać ze ślubu, według twojego oszacowania jakiejś osoby wobec JHWH, tak będziesz szacował: jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat, to będzie on oszacowany na pięćdziesiąt syklów srebra według wagi z przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oszacowana na trzydzieści syklów. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od pięciu do dwudziestu lat, to chłopiec będzie oszacowany na dwadzieścia syklów, a dziewczyna na dziesięć syklów. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oszacowany na pięć syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra. Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od sześćdziesięciu lat wzwyż, to mężczyzna będzie oszacowany na piętnaście syklów, a kobieta na dziesięć syklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może zapłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed …More
Odpuszczenie długów (Kpł 25, 35-55) Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jako przybysz i osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek …More
Odpuszczenie długów (Kpł 25, 35-55)
Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jako przybysz i osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę. Ja jestem JHWH, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię Kanaan i aby być waszym Bogiem! (Kpł 25, 35-38)
W poprzednim odcinku poznaliśmy zasady roku szabatowego i jubileuszowego, które odmieniają nasze spojrzenie na nasze własne zadanie życiowe. Stawia przed nami wysokie spojrzenie na naszą rolę w świecie. Końcem końców chodzi o budowanie Królestwa Bożego na ziemi, aby wierzący wprowadzili na ziemi sprawiedliwość i prawość, o czym będą obszernie mówili prorocy. Prorocy nie sprzeciwiają się kapłanom: obie grupy dążą do pełni życia, wolności i świętości. Skoro o wolności mowa, w Izraelu nikt nie może pozostać na …More
ZakochanywBiblii
539
Rok szabatowy i jubileuszowy (Kpł 25, 1-34) Potem JHWH mówił do Mojżesza na górze Synaj: «Przemów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także …More
Rok szabatowy i jubileuszowy (Kpł 25, 1-34)
Potem JHWH mówił do Mojżesza na górze Synaj: «Przemów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla JHWH. Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony, ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla JHWH. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy, nie będziesz żął tego, co samo urośnie na polu, ani nie będziesz zbierał nie obciętych winogron. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm: tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłym u ciebie przybyszom. Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju. (Kpł 25, 1-7)
W poprzednim odcinku zapoznaliśmy się z kalendarzem liturgicznym Starego Testamentu. W niniejszym rozdziale poznamy jego przedłużenie w formie roku szabatowego obchodzonego …More
ZakochanywBiblii
1.1K
W ciszy Namiotu Spotkania (Kpł 24) Potem JHWH powiedział do Mojżesza: «Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, dla podtrzymania nieustannego światła. …More
W ciszy Namiotu Spotkania (Kpł 24)
Potem JHWH powiedział do Mojżesza: «Rozkaż Izraelitom, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy wyciśniętej z oliwek, dla podtrzymania nieustannego światła. Na zewnątrz zasłony świadectwa w Namiocie Spotkania Aaron go ustawi, by świecił od wieczora aż do poranka przed JHWH, nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. Na czystym świeczniku przygotuje lampy, aby paliły się przed JHWH nieustannie. Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków. Każdy placek z dwóch dziesiątych efy. Potem ułożysz je w dwa stosy, po sześć w każdym stosie, na czystym stole przed JHWH. Na każdym stosie położysz trochę czystego kadzidła - to będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla JHWH. W każdy szabat przygotują to przed JHWH jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. To będzie dla Aarona i dla jego synów. Będą to spożywali w miejscu poświęconym. Jest to rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla …More
ZakochanywBiblii
589
Czasy święte (Kpł 23) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte JHWH, w których będziecie wzywali ich na zwołania święte, to są moje czasy święte! (Kpł 23…More
Czasy święte (Kpł 23)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte JHWH, w których będziecie wzywali ich na zwołania święte, to są moje czasy święte! (Kpł 23, 1-2)
Otwieramy bardzo ważny rozdział, który wprowadza fundamentalną instytucję świąt liturgicznych. Od naszego pobytu na górze Synaj przez wiele rozdziałów poznaliśmy szczegółowo konstrukcję i funkcjonowanie Namiotu Spotkania (hebr. oHeL MoeD). Niniejszy rozdział wprowadza nowe pojęcie: MoeD jako zwołanie święte, spotkanie święte. Zwołana jest cała wspólnota wierzących na spotkanie z Bogiem. Zrozumcie ogromną zmianę, która się rysuje wraz z rozwojem historii zbawienia: do tej pory mówiliśmy, że Namiot Spotkania jest zarezerwowany samemu Mojżeszowi, później została ustanowiona instytucja kapłaństwa hierarchicznego, umożliwiająca kapłanom na wejście do Namiotu Spotkania. Odtąd spotkanie z Bogiem staje się otwarte dla całej Wspólnoty wierzących! Na tym przykładzie widać Bożą pedagogikę rozwijającą …More
ZakochanywBiblii
378
Ofiara doskonała (Kpł 22) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Powiedz Aaronowi i jego synom, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, i żeby nie bezcześcili …More
Ofiara doskonała (Kpł 22)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Powiedz Aaronowi i jego synom, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, i żeby nie bezcześcili świętego imienia mojego. Ja jestem JHWH! Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia: jeżeli ktoś z potomstwa waszego, będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy świętych, które Izraelici poświęcają JHWH, to człowiek ten będzie odsunięty sprzed mego oblicza. Ja jestem JHWH! Żaden potomek Aarona, który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie podda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tym, który się dotknął kogoś nieczystego z powodu umarłego albo tego, z którego wypłynęło nasienie; również z tym, kto się dotknął każdego drobnego zwierzęcia, czyniącego go nieczystym, albo się dotknął człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości. Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do …More
ZakochanywBiblii
414
Kapłani święci dla JHWH (Kpł 21) Potem mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do kapłanów, synów Aarona, i powiedz im: Kapłan nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, …More
Kapłani święci dla JHWH (Kpł 21)
Potem mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do kapłanów, synów Aarona, i powiedz im: Kapłan nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata, siostry dziewicy, która jest mu nadal bliska, ponieważ nie należy do żadnego męża. Z jej powodu może się narazić na nieczystość rytualną. Będąc zwierzchnikiem swego ludu, nie narazi się na nieczystość, przez co by się zbezcześcił. Nie będą sobie strzygli głowy do skóry, nie będą golili boków brody, nie będą nacinali swojego ciała. Będą święci dla swojego Boga, nie będą bezcześcić imienia Bożego, bo oni składają JHWH ofiary spalane, pokarm swojego Boga, a więc będą świętością. Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu. Będziesz go uważał za świętego, bo on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo Ja jestem święty, Ja, JHWH …More
ZakochanywBiblii
893
Kara śmierci (Kpł 20) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów osiadłych w Izraelu da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie …More
Kara śmierci (Kpł 20)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów osiadłych w Izraelu da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. Jeżeli miejscowa ludność przymknie oczy na takiego człowieka, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go, to Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty: Ja, JHWH …More
ZakochanywBiblii
826
Ustawy przekraczające ludzki rozum (Kpł 19, 19-37) Będziecie przestrzegać moich ustaw. (Kpł 19, 19) Ustawy, wyroki i prawa (Kpł 26, 46). Takie trzy kategorie przykazań możemy znaleźć w Prawie Mojżeszowym …More
Ustawy przekraczające ludzki rozum (Kpł 19, 19-37)
Będziecie przestrzegać moich ustaw. (Kpł 19, 19)
Ustawy, wyroki i prawa
(Kpł 26, 46). Takie trzy kategorie przykazań możemy znaleźć w Prawie Mojżeszowym. Częstsze są wyroki, z “ustawami” Bożymi mieliśmy do czynienia dopiero przy pierwszej nocy wyjścia z Egiptu, kiedy został skodyfikowany obrzęd Paschy. Ustawą jest, żeby Pascha była co roku upamiętniana po wsze czasy (Wj 12, 14 - link). Słowo HuKKoT (ustawy) pochodzi od czasownika HaKaK, znaczącego wyryć, kiedy się wyrywa napis na kamieniu. HuKKoT to ustawy bezsprzeczne, których należy przestrzegać bez potrzeby ich uzasadnienia lub nawet rozumienia. W grę wchodzi cnota czystego posłuszeństwa jako wyraz zaufania do prawodawcy. Adam i Ewa otrzymali jedną ustawę przekraczającą ich rozum: “Z drzewa poznania Dobra i zła nie wolno wam jeść!” (Rdz 2, 17). Zapominając o miłości i zaufaniu do Boga, Ewa wybrała dialog z wężem, który wsączył jej szatańskie słowo-trucizna: “Dlaczego? Dlaczego …More
ZakochanywBiblii
393
Miłość bliźniego (Kpł 19, 15-18) Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz …More
Miłość bliźniego (Kpł 19, 15-18)
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego [amit]. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego [rea]. Ja jestem JHWH! (Kpł 19, 15-16)
Poświęcimy ten odcinek na przyglądanie się centralnemu przykazaniu dziewiętnastego rozdziału: na przykazaniu miłości bliźniego. Pierwsza połowa rozdziału zajmowała się przykazaniami z kręgu rodzinnego, druga połowa będzie dotyczyć życia społecznego, czego ważną częścią będzie rozstrzyganie spraw spornych, których nigdy nie zabraknie. Skoro poruszamy sprawy sądownicze, musimy zwracać baczną uwagę na każde słowo użyte w Prawie. Zauważcie, że w wersecie piętnastym bliźni jest tłumaczeniem słowa amit, podczas gdy w kolejnym wersecie to samo słowo jest tłumaczeniem słowa rea. Amit pochodzi od rdzenia Am oznaczającym lud, dosłowne tłumaczenie byłoby “…More
ZakochanywBiblii
485
Od bojaźni rodziców do bojaźni Pańskiej (Kpł 19, 1-14) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, JHWH, Bóg wasz!…More
Od bojaźni rodziców do bojaźni Pańskiej (Kpł 19, 1-14)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, JHWH, Bóg wasz! Każdy z was będzie się bał matki i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem JHWH, Bóg wasz! (Kpł 19, 1-3)
Otwieramy kolejny rozdział Kodeksu Świętości, który wyjaśnia sposoby naśladowania Boga żywego, wolnego i świętego. Prawo miłości (miłuj Boga i bliźniego) już zostało rozwinięte w przykazaniach Dekalogu. Kodeks Świętości jest kolejnym uszczegółowieniem przykazań Dekalogu. Ze wszystkich przykazań Dekalogu Kodeks Świętości pomija pierwsze: nie omawia bojaźni Bożej. Zamiast tego zaczyna od omówienia już nie “szacunku” do rodziców (jak w Dekalogu - link), ale “bojaźni” do rodziców. Słowo bojaźń dotąd było używane jedynie w stosunku do Boga. Bojaźń względem rodziców jest skojarzona z bojaźnią Pańską, ponieważ szanując rodziców szanujemy wszystko to, co oni reprezentują, szanujemy wyższe …More
ZakochanywBiblii
11.6K
Zakazy seksualne (Kpł 18) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem JHWH, Bóg wasz! Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego,…More
Zakazy seksualne (Kpł 18)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Izraelitów i powiedz im: Ja jestem JHWH, Bóg wasz! Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem JHWH, Bóg wasz! Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem JHWH! (Kpł 18, 1-5)
Otwieramy kolejny rozdział Kodeksu Świętości, który wyjaśnia zasady życia zgodnego z Wolą Bożą. W raju Bóg przekazał Adamowi i Ewie zaproszenie do płodności i radowania się sobą. Niestety ludzie odrzucili Boże przykazanie, zbuntowali się i woleli słuchać własnej pożądliwości oraz podszeptów węża. Boże przykazania można streścić w dwóch słowach: kochaj Boga i bliźniego. Tyle wystarczyło w raju, kiedy ludzkość jeszcze nie miała ociężałego …More
sługa Boży
Trzeba dodać jeszcze składających hołdy telewizorowi i ślepa wiara w przekaz reżimowych mediów - to jest niekwestionowana odmiana koprofilii... A na …More
Trzeba dodać jeszcze składających hołdy telewizorowi i ślepa wiara w przekaz reżimowych mediów - to jest niekwestionowana odmiana koprofilii...
A na marginesie - z jakiej jesteś sekty ?
ZakochanywBiblii
516
Kodeks Świętości - zakaz krwi (Kpł 17) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Aarona, do jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto nakaz, który dał JHWH: (Kpł 17, 1-2) W poprzednich …More
Kodeks Świętości - zakaz krwi (Kpł 17)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Przemów do Aarona, do jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im: Oto nakaz, który dał JHWH: (Kpł 17, 1-2)
W poprzednich sześciu rozdziałach poznaliśmy Kodeks Czystości, który jest ascezą, jest wysiłkiem człowieka dla bycia gotowym do bycia porwanym przez Boga. W poprzednim rozdziale poznaliśmy coroczny rytuał Jom Kippur, który jest szczytem wszystkich rytuałów przebłagalnych i który jako jedyny pozwala na wymazanie nie tylko win [awon], ale również przestępstw [pesza] dzięki ofierze kozła wypędzonego na pustynię.
Czystość rytualna nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem na gody małżeńskie z Bogiem żywym, wolnym i świętym. Kodeks Świętości zajmie dziewięć najbliższych rozdziałów, podczas których usłyszymy trzy razy uroczyste Boże wezwanie: “Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, JHWH, Bóg wasz!” (Kpł 19,2; 20,7; 21,8). W pierwszej części Księgi Kapłańskiej przekonaliśmy się, że świętość pochodzi od …More
ZakochanywBiblii
552
Jom Kippur - Dzień Przebłagania (Kpł 16) Następnie JHWH powiedział do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, kiedy przybliżyli się do JHWH. JHWH rzekł do Mojżesza: «Powiedz Aaronowi …More
Jom Kippur - Dzień Przebłagania (Kpł 16)
Następnie JHWH powiedział do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, kiedy przybliżyli się do JHWH. JHWH rzekł do Mojżesza: «Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego, za zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywał w obłoku nad przebłagalnią. Oto jak Aaron będzie wchodził do Miejsca Najświętszego: weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną. Ubierze się w tunikę świętą, lnianą, i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę tiarę lnianą - to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty. Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną i jednego barana na ofiarę całopalną. (Kpł 16, 1-5)
Szesnasty rozdział Księgi Wyjścia ustanawia jedno z największych świąt liturgicznych: Jom Kippur, Dzień Wielkiego Przebłagania. Kippur znaczy zakrywać, jest użyte w słowie …More
ZakochanywBiblii
1.3K
youtu.be/z8DAGIf8Oj8 Następnie JHWH powiedział do Mojżesza i Aarona: «Przemówcie do Izraelitów i powiedzcie im: Jeżeli jakiś mężczyzna cierpi na wycieki ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty …More
youtu.be/z8DAGIf8Oj8
Następnie JHWH powiedział do Mojżesza i Aarona: «Przemówcie do Izraelitów i powiedzcie im: Jeżeli jakiś mężczyzna cierpi na wycieki ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty. Nieczystość pochodząca z wycieku na tym polega: czy jego ciało wypuszcza wyciek, czy też zatrzymuje go, to jest nieczystość. Każde łóżko, na którym spoczywał chory na wycieki, jest nieczyste. Każdy przedmiot, na którym siedział, jest nieczysty. Każdy, kto się dotknie jego łóżka, niech wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Ten, kto usiadł na przedmiocie, na którym siedział chory na wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Ten, kto dotknie się ciała człowieka chorego na wycieki, niech wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli chory na wycieki splunie na człowieka czystego, ten wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każde siodło, na którym …More
ZakochanywBiblii
863
youtu.be/JMmY-5LIekU Potem JHWH powiedział do Mojżesza i Aarona: «Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, i [jeżeli pozwolę wystąpić] nałożę plagę trądu na jakimś domu należącym …More
youtu.be/JMmY-5LIekU
Potem JHWH powiedział do Mojżesza i Aarona: «Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, i [jeżeli pozwolę wystąpić] nałożę plagę trądu na jakimś domu należącym do was, wtedy właściciel domu przyjdzie i oznajmi kapłanowi: Coś jak gdyby plaga trądu na domu mi się ukazała. Wówczas kapłan wyda rozkaz opróżnienia domu przedtem, zanim kapłan przyjdzie obejrzeć plagę, aby wszystko, co jest w domu, nie stało się nieczyste. Dopiero potem kapłan przyjdzie, aby obejrzeć dom. Kapłan obejrzy plagę. Jeżeli stwierdzi, że plaga występuje na ścianach domu w postaci dołków zielonawych lub czerwonawych, które wydają się wklęśnięte w stosunku do ściany, kapłan wyjdzie z domu przed wejście i każe zamknąć dom na siedem dni. Siódmego dnia kapłan wróci. Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła się na ścianach domu, to każe wyrwać kamienie, na których jest plaga, i wyrzucić je za miasto, na miejsce nieczyste. Potem każe oskrobać ten dom wewnątrz dokoła i wysypać zaprawę …More
ZakochanywBiblii
630
youtu.be/Cdv2KtVcDU0 Następnie JHWH powiedział do Mojżesza: «To jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana, a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan …More
youtu.be/Cdv2KtVcDU0
Następnie JHWH powiedział do Mojżesza: «To jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana, a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu, to kapłan nakaże mu dla oczyszczenia wziąć dwa żywe ptaki, czyste, kawałek drewna cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą. Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego, wraz z kawałkiem drewna cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem, i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wodą żywą. Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu, i w ten sposób oczyści go. A ptaka żywego wypuści na pole. Ten, który się poddaje oczyszczeniu, wypierze ubranie, zgoli wszystkie włosy, wykąpie się w wodzie i będzie czysty. Potem wróci do obozu, ale pozostanie przez siedem dni poza swoim namiotem. Siódmego dnia zgoli wszystkie …More
youtu.be/UpUQAbbbtkM To jest prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i grzybicy, trądu ubrania i domu, nabrzmienia, wysypki i białej plamy, aby pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste.…More
youtu.be/UpUQAbbbtkM
To jest prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i grzybicy, trądu ubrania i domu, nabrzmienia, wysypki i białej plamy, aby pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnoszące się do trądu. (Kpł 14, 54-57)
Otwieramy dwa rozdziały Księgi Kapłańskiej, gdzie będzie mowa o caraat. To słowo jest tłumaczone jako trąd, ale w dzisiejszym rozumieniu trąd jest ściśle określoną chorobą Hansena. Trąd biblijny jest innym pojęciem, ponieważ poza chorobami skóry obejmuje również grzybicę ubrań, tkanin i skór, oraz pleśń na ścianach.
Księga Kapłańska patrzy na choroby skóry jako na fizyczny objaw zjawiska duchowego. Rozsądni lekarze wiedzą, że w człowieku istnieje jedność wymiarów fizycznych, moralnych i duchowych. Dobry lekarz nie jest mechanikiem - powinien leczyć całego człowieka wraz z jego otoczeniem. Według poglądu biblijnego caraat jest czymś więcej niż prostą chorobą zakaźną - jest cielesnym przejawem choroby duchowej, objawem pozwalającym …More
ZakochanywBiblii
547
youtu.be/3zSaW_yFfSY Oczyszczenie matki (Kpł 12) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo …More
youtu.be/3zSaW_yFfSY
Oczyszczenie matki (Kpł 12)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. Ósmego dnia chłopiec zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie w domu przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie w domu przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi. (Kpł 12, 1-5)
Kontynuujemy nasze czytanie kodeksu czystości, który jest bezpośrednio związany z liturgią świątyni jerozolimskiej. W ramach tego systemu ofiarniczego każda krew należy do Boga, bo krew jest siedliskiem życia. Każda krew, która jest rozlewana poza liturgią przyjmuje miano “nieczystej”. Nawet …More
ZakochanywBiblii
43
youtu.be/aJWdAFN8VgQ Padliny nieczyste! (Kpł 11, 24-46) Owe zwierzęta czynią was nieczystymi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie niósł ich padlinę …More
youtu.be/aJWdAFN8VgQ
Padliny nieczyste! (Kpł 11, 24-46)
Owe zwierzęta czynią was nieczystymi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie niósł ich padlinę, niech wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nie rozdzielone, i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty. Każde zwierzę czworonożne, które chodzi, opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto dotknie się jego padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie niósł ich padlinę, niech wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. To są rzeczy nieczyste dla was! (Kpł 11, 24-28)
W poprzednim odcinku poznaliśmy zasady mięs dozwolonych lub zakazanych. To tłumaczenie bardziej oddaje istotę rzeczy, zamiast “czyste” lub “nieczyste”, które kojarzą nam się z brudem. Królik jest piękny i kochany, ale jest niedozwolony dla synów Izraela. Świnki są kochane, nawet jeśli …More