ZakochanywBiblii
youtu.be/ZVcKUmmJglo Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, położyli na nim kadzidło i ofiarowali przed JHWH ogień inny, niż był im nakazany. Wtedy …More
youtu.be/ZVcKUmmJglo
Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, położyli na nim kadzidło i ofiarowali przed JHWH ogień inny, niż był im nakazany. Wtedy ogień wyszedł od JHWH i pochłonął ich. Umarli wobec JHWH. Mojżesz powiedział do Aarona: «To jest, co JHWH powiedział: Ukażę moją świętość tym, co zbliżają się do Mnie, ukażę chwałę moją przed całym ludem». Aaron zamilkł. (Kpł 10, 1-3)
Właśnie otwieramy jedną z najbardziej szokujących scen biblijnych. Jak zwykle okaże się, że jeśli odczytamy ją w świetle poprzednich wersetów, nabierze zupełnie innego sensu niż czytana w świetle własnego intelektu. Księga Kapłańska przemawia językiem cielesnym do ludzi cielesnych, których Duch Święty chce pożerać (dla zrozumienia tego stwierdzenia niezbędne jest odsłuchanie poprzedniego odcinka - link). Jeszcze raz ich posłuchajmy:
Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, położyli na nim kadzidło i ofiarowali …More
youtu.be/gU0o0WwAHcc Ogień pożerajacy (Kpł 9, 22-24) Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej i oddań pokojowy…More
youtu.be/gU0o0WwAHcc
Ogień pożerajacy (Kpł 9, 22-24)
Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej i oddań pokojowych. Mojżesz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania, potem wyszli stamtąd i pobłogosławili lud. Wtedy chwała JHWH ukazała się całemu ludowi. Ogień wyszedł od JHWH i strawił ofiarę całopalną razem z częściami tłustymi na ołtarzu. Widząc to, cały lud krzyknął z radości i padł na twarz. (Kpł 9, 22-24)
Właśnie usłyszeliśmy wspaniałe zakończenie obrzędu wprowadzenia w czynności kapłańskie. Po wykonaniu wszystkich przypisanych obrzędów Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go, po czym w towarzystwie Mojżesza wszedł do Namiotu Spotkania, po wyjściu stamtąd obaj pobłogosławili lud. Wtedy ukazała się chwała Pańska, która według tradycji miała formę szechiny - słupa obłoku (odsyłam do odpowiedniego odcinka - link).
Zauważmy, że chwała Pańska pojawiła się dopiero po wyjściu Mojżesza i Aarona…More
youtu.be/b6lUyaW1dv0 Ósmego dnia Mojżesz zawołał Aarona, jego synów i starszych Izraela. Potem powiedział do Aarona: «Weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną, …More
youtu.be/b6lUyaW1dv0
Ósmego dnia Mojżesz zawołał Aarona, jego synów i starszych Izraela. Potem powiedział do Aarona: «Weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź przed JHWH. A do Izraelitów tak powiedz: Weźcie kozła na ofiarę przebłagalną, cielca rocznego i baranka rocznego, obydwa bez skazy, na ofiarę całopalną, cielca i barana na oddanie pokojowe, aby je ofiarować przed JHWH, a także ofiarę roślinną zaprawioną oliwą, bo dzisiaj JHWH wam się ukaże». Przyprowadzili więc to, co im Mojżesz nakazał, przed Namiot Spotkania. Potem cała społeczność przybliżyła się i stanęła przed JHWH. Wtedy Mojżesz powiedział: «Oto co JHWH nakazał uczynić, aby chwała JHWH wam się ukazała!» Do Aarona zaś Mojżesz powiedział: «Zbliż się do ołtarza, złóż ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną, dokonaj przebłagania za siebie i za lud, złóż dar za lud i dokonaj przebłagania za nich, tak jak JHWH nakazał Mojżeszowi». (Kpł 9, 1-7)
Jeżeli już jesteści…More
Namaszczenie pierwszych kapłanów (Kpł 8) Namaszczenie pierwszych kapłanów (Kpł 8) Potem JHWH powiedział do Mojżesza: «Weź Aarona i jego synów, szaty, olej namaszczenia, cielca na ofiarę przebłagalną,…More
Namaszczenie pierwszych kapłanów (Kpł 8)
Namaszczenie pierwszych kapłanów (Kpł 8)
Potem JHWH powiedział do Mojżesza: «Weź Aarona i jego synów, szaty, olej namaszczenia, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do Namiotu Spotkania». Mojżesz uczynił tak, jak mu JHWH nakazał, i społeczność zgromadziła się przed wejściem do Namiotu Spotkania. Potem Mojżesz powiedział do społeczności: «Oto, co mi JHWH kazał uczynić!» (Kpł 8, 1-5)
Trzy najbliższe rozdziały Księgi Kapłańskiej opisują uroczyste namaszczenie pierwszych kapłanów. Dwudziesty ósmy rozdział Księgi Wyjścia opisywał sposób przygotowania szat kapłańskich (link), oleju namaszczenia (link), cielca na ofiarę przebłagalną, dwóch baranów na ofiarę całopalną i kosza przaśników (link). Po tych wszystkich przygotowaniach nastąpi uroczyste zwołanie całej wspólnoty, która nie jest zwykłym ludem lub zbiorowiskiem jednostek, ale hierarchicznie ukonstytuowanym ciałem. …More
youtu.be/OuYF-FLhi80 Ustawa wieczysta (Kpł 7, 35-38) To jest namaszczenie z ofiar spalanych dla JHWH, która należy się Aaronowi i jego synom od dnia, w którym on przedstawił ich jako kapłanów dla …More
youtu.be/OuYF-FLhi80
Ustawa wieczysta (Kpł 7, 35-38)
To jest namaszczenie z ofiar spalanych dla JHWH, która należy się Aaronowi i jego synom od dnia, w którym on przedstawił ich jako kapłanów dla JHWH. W dniu, w którym JHWH ich namaścił, rozkazał Izraelitom to im dawać. To jest ustawa wieczysta dla ich pokoleń. To jest prawo dotyczące ofiary całopalnej, ofiary roślinnej, ofiary przebłagalnej, ofiary zadośćuczynienia, obrzędu wprowadzenia w czynności kapłańskie i oddania pokojowego. To nakazał JHWH Mojżeszowi na górze Synaj w dniu, w którym polecił Izraelitom, by składali dary JHWH na Pustyni Synajskiej. (Kpł 7, 35-38)
Właśnie usłyszeliśmy podsumowanie siedmiu poprzednich rozdziałów. Trzydziesty piąty werset może być różnie przetłumaczony w zależności od interpretacji tłumacza. Niestety w naszej Biblii wybrano interpretację materialistyczną, skupiającą się na pieniądzach i wynagrodzeniu kapłanów: “to jest część z ofiar spalanych dla JHWH przypadająca Aaronowi i jego synom”. Duchowe …More
youtu.be/0lo0gE8r6KE Uposażenie kapłanów (Kpł 7, 7-34) Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia podlegają temu samemu prawu: będą one należały do tego kapłana, który dokonuje obrzędu przebłagan…More
youtu.be/0lo0gE8r6KE
Uposażenie kapłanów (Kpł 7, 7-34)
Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia podlegają temu samemu prawu: będą one należały do tego kapłana, który dokonuje obrzędu przebłagania. Jeżeli zaś kapłan składa za kogoś ofiarę całopalną, to otrzyma skórę zwierzęcia, które złożył w ofierze. Także i każda ofiara roślinna upieczona w piecu albo przyrządzona w kociołku lub na patelni będzie należeć do tego kapłana, który ją złożył. Ale każda ofiara roślinna rozrobiona oliwą albo sucha będzie należeć do wszystkich synów Aarona po równej części. (Kpł 7, 7-11)
W pierwszych pięciu rozdziałach Księgi Kapłańskiej poznaliśmy ofiary składane przez świeckich, w poprzednim odcinku poznaliśmy też ofiary składane przez kapłanów za przewinienia własne. Dzisiaj poznamy uposażenie kapłanów, czyli ich zarobek.
Kapłan otrzymuje dla swojego utrzymania część tego, co zostało złożone w ofierze. Jeśli chodzi o ofiary całopalne, jak sama nazwa wskazuje prawie wszystko jest spalone na ołtarzu …More
youtu.be/HmLkV3ATc-g Ofiary kapłanów (Kpł 6,1 - 7,6) Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje: Oto prawo odnoszące się do całopalenia: ofiara całopalna będzie na …More
youtu.be/HmLkV3ATc-g
Ofiary kapłanów (Kpł 6,1 - 7,6)
Dalej mówił JHWH do Mojżesza: «Rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje: Oto prawo odnoszące się do całopalenia: ofiara całopalna będzie na palenisku, na ołtarzu, przez całą noc aż do rana, a ogień będzie płonął na ołtarzu. Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało, usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu, i wysypie go obok ołtarza. Następnie zdejmie ubranie, włoży inne szaty i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć - nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. Ogień nieustanny będzie płonął na ołtarzu - nigdy nie wygaśnie! (Kpł 6, 1-6)
W poprzednim odcinku skończyliśmy zapoznawanie się z ofiarami starotestamentalnymi. Dla przypomnienia mieliśmy trzy pozytywne ofiary dobrowolne: ofiarę całopalną (korban ola), ofiarę roślinną (korban mincha) …More
youtu.be/bZSIPo5_OF8 Zadośćuczynienie (Kpł 5) Jeżeli więc ktoś zawini przez jeden z tych czynów, to niech wyzna, że przez to zgrzeszył. Wtedy przyniesie - jako ofiarę zadośćuczynienia dla JHWH za …More
youtu.be/bZSIPo5_OF8
Zadośćuczynienie (Kpł 5)
Jeżeli więc ktoś zawini przez jeden z tych czynów, to niech wyzna, że przez to zgrzeszył. Wtedy przyniesie - jako ofiarę zadośćuczynienia dla JHWH za swój grzech - samicę spośród drobnego bydła, owcę lub kozę, na ofiarę przebłagalną. A kapłan dokona przebłagania za jego grzech. (Kpł 5, 5-6)
W czwartym rozdziale Księgi Kapłańskiej poznaliśmy korban chatat, ofiarę przebłagalną za grzechy nieumyślne, rozdział piąty opisuje zadośćuczynienie wymagane za popełnione winy (czyli za grzechy świadome). Rozróżnienie między typami ofiar jest dość subtelne, zasadniczo wciąż chodzi o naprawę zerwanej więzi między NeFeSz a Bogiem (link). Chodzi więc o konkretną osobę, nie ma już mowy o wykroczeniu całej społeczności, rozmawiamy o winie moralnej jednej konkretnej osoby. Nowością w stosunku do grzechu nieumyślnego jest wymóg publicznego wyznania grzechu.
Na wstępie rozważane są trzy kazusy, posłuchajmy:
Jeżeli NeFeSz zgrzeszy przez to, że usłyszawszy …More
Grzech naczelników i jednostek (Kpł 4, 22-35) Grzech naczelników i jednostek (Kpł 4, 22-35) JHWH tak powiedział do Mojżesza: «To powiedz Izraelitom: Jeżeli ktoś przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko …More
Grzech naczelników i jednostek (Kpł 4, 22-35)
Grzech naczelników i jednostek (Kpł 4, 22-35)
JHWH tak powiedział do Mojżesza: «To powiedz Izraelitom: Jeżeli ktoś przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań JHWH zabraniających jakiejś czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań,... (Kpł 4, 1-2)
W poprzednich dwóch odcinkach zapoznaliśmy się z pojęciem grzechu oraz z korban chatat, obrzędem przebłagania za nieumyślne wykroczenia. Obrzęd ten ma na celu naprawę zerwanej więzi między Bogiem a Jego ludem. Wspólnota wierzących nie jest zbiorowiskiem jednostek ale ciałem ustanowionym hierarchicznie z namaszczonym Arcykapłanem na czele. Tym niemniej Arcykapłan nie jest szefem wspólnoty. Oprócz niego są naczelnicy, na przykład przełożeni rodów, wojskowi, sędziowie, itd. Takie osoby stoją na straży sprawiedliwości i wolności zdobytej przez Boga po wyjściu z Egiptu. Wspólnota jest ludem rządzonym przez sprawiedliwe prawo Dekalogu, który sam jest prawem wolności (odsyłam do …More
youtu.be/NIsLTAjwQ3A Grzech arcykapłana i wspólnoty (Kpł 4, 3-21) JHWH tak powiedział do Mojżesza: «To powiedz Izraelitom: Jeżeli NeFeSz przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań JHWH …More
youtu.be/NIsLTAjwQ3A
Grzech arcykapłana i wspólnoty (Kpł 4, 3-21)
JHWH tak powiedział do Mojżesza: «To powiedz Izraelitom: Jeżeli NeFeSz przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań JHWH zabraniających jakiejś czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań, jeżeli ten grzech popełni namaszczony kapłan, tak że jego wina spada na lud, to złoży JHWH jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy. (Kpł 4, 1-3)
W poprzednim odcinku zapoznaliśmy się z trzema biblijnymi pojęciami grzechu: chet, awon i pesza. Chet jest nieumyślnym wykroczeniem, awon jest winą moralną, pesza jest dobrowolnym przestępstwem, jest grzechem śmiertelnym. Czwarty rozdział opisuje sposoby na przebłaganie za wykroczenia nieumyślne, podając cztery obrzędy zależne nie od wielkości winy, ale od statusu osoby popełniającej nieumyślne wykroczenie.
W naszych społeczeństwach straciliśmy wszelkie wyczucie tego, czym jest wspólnota. Wspólnota jest ciałem posiadającym …More

youtu.be/HgHWSOhoBqA

Ofiara przebłagalna (Kpł 4, 1-2) JHWH tak powiedział do Mojżesza: «To powiedz Izraelitom: Jeżeli NeFeSz przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań JHWH zabraniających jakiejś czynności, …
Jeżeli ktoś chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę, wobec JHWH. Położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do …More
Jeżeli ktoś chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę, wobec JHWH. Położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do Namiotu Spotkania. Potem kapłani, synowie Aarona, pokropią jego krwią ołtarz dokoła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla JHWH, to jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi, a także obie nerki i tłuszcz, który je okrywa, który sięga do lędźwi, oraz płat tłuszczu, który jest na wątrobie - przy nerkach go oddzieli. Synowie Aarona zamienią to w dym na ołtarzu, przy ofierze całopalnej, która jest na drwach, na ogniu. To jest ofiara spalana, woń miła JHWH. (Kpł 3, 1-5)
W poprzednich dwóch rozdziałach Księga Kapłańska opisała korban ola (ofiarę całopalną) oraz korban mincha (ofiarę roślinną). Niniejszy krótki rozdział opisuje już nie korban (ofiara) ale zewach - wypadałoby więc używać innego terminu niż ofiara. Dosłownie zawach oznacza zarzynani…More
12:33
Ofiara roślinna (Kpł 2) Jeżeli NeFeSz chce złożyć w darze dla JHWH ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę. Poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. Potem przyniesie ją do kapłanów, …More
Ofiara roślinna (Kpł 2)
Jeżeli NeFeSz chce złożyć w darze dla JHWH ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę. Poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. Potem przyniesie ją do kapłanów, synów Aarona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i z całym kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną, woń miłą JHWH. Cokolwiek pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część ofiar spalanych dla JHWH. (Kpł 2, 1-3)
W poprzednim odcinku omówiliśmy pierwsze wystąpienie słowa nefesz w Biblii. Nefesz oznacza gardło, a więc oddychanie, ogólniej wskazuje na żywotność ludzi, zwierząt i roślin. Korban mincha (ofiara roślinna) składa się głównie z mąki. Ta mąka może być złożona na surowo lub upieczona. Najczystsza mąka o której mowa, to mąka biała, oczyszczona z kłosów. Oliwa symbolizuje tutaj poświęcenie, namaszczenie ofiar, natomiast kadzidło, które było wówczas powszechnie używane w …More
17:50
Pierwszy rozdział Księgi Kapłańskiej opisał korban ola (ofiarę całopalną), drugi rozdział opisuje korban mincha, tzn. ofiarę roślinną, tłumaczoną jako ofiarę pokarmową. Jeszcze wrócimy do niej w …More
Pierwszy rozdział Księgi Kapłańskiej opisał korban ola (ofiarę całopalną), drugi rozdział opisuje korban mincha, tzn. ofiarę roślinną, tłumaczoną jako ofiarę pokarmową. Jeszcze wrócimy do niej w następnym odcinku, ale warto zatrzymać się, żeby uchwycić głębokie znaczenie opisanych czynności. W poprzednim rozdziale odkryliśmy, że ofiara całopalna ma być składana przez Adama, to znaczy przez Człowieka z wielkiej litery, przez człowieka odkupionego, który odpowiedział na wezwanie Boga i w zaufaniu postanowił zbliżać własną naturę zwierzęcą na spotkanie z naturą boską.
W drugim rozdziale już nie ma mowy o Adamie. Korban mincha jest przybliżony Bogu przez Nefesz, co zostało przetłumaczone jako “osoba” lub “dusza”, a co dosłownie oznacza gardło, czyli miejsce oddychania. Osoba oddychająca jest osobą żywą. Śmierć następuje wraz z oddaniem ostatniego tchnienia, np. jak Jezus na krzyżu. Nefesz jest znakiem żywotności ciała, wskazuje na żywotność zamieszkującą wszystkie istoty żywe, w …More
09:46
Księga Kapłańska wtajemnicza wszystkich wierzących w obrzędach odprawianych za zasłoną świątyni. Jesteśmy zaproszeni do wejścia do środka świątyni. Na początku obserwujemy obrzędy odprawiane na …More
Księga Kapłańska wtajemnicza wszystkich wierzących w obrzędach odprawianych za zasłoną świątyni. Jesteśmy zaproszeni do wejścia do środka świątyni. Na początku obserwujemy obrzędy odprawiane na dziedzińcu zewnętrznym. Tam stoi duży kwadratowy ołtarz gdzie dokonane są tzw. ofiary (po hebrajsku korban, co dosłownie znaczy zbliżenie). Księga Kapłańska po kolei wtajemnicza nas we wszystkich pięciu rodzajach zbliżeń.
Pierwszy opisany rodzaj zbliżenia to ofiara całopalna, po hebrajsku korban ola. Ola pochodzi od czasownika ala, które znaczy wnosić, wstąpić. Ten czasownik jest użyty w psalmie “wstępujemy do świątyni, do ołtarza Pańskiego”. Ol oznacza brzemię, jakie nakłada się na barki. Można stąd wywnioskować, że korban ola (ofiara całopalna) jest aktem poddaństwa: bierzemy na siebie Boże brzemię, które jest życiem otrzymanym w zamian za składanie w ofierze własnego życia, za pośrednictwem ofiary zastępczej żertwy ofiarnej całkowicie pożartej przez ogień. Całopalne jest dosłownym …More
17:08
Otwieramy pierwszy rozdział Księgi Kapłańskiej i już od drugiego wersetu zderzamy się z trudnym tematem ofiar świątynnych - korban po hebrajsku. Korban pochodzi od czasownika karav, który oznacz…More
Otwieramy pierwszy rozdział Księgi Kapłańskiej i już od drugiego wersetu zderzamy się z trudnym tematem ofiar świątynnych - korban po hebrajsku. Korban pochodzi od czasownika karav, który oznacza przybliżać lub zbliżać się. To co po polsku nazywamy ofiarą pokrywa dwie rzeczywistości: samą żertwę, którą zbliżamy przed obliczem Boga, ale również proces osobistego i fizycznego zbliżania się do Boga! Wszystko nabiera zupełnie innej perspektywy, kiedy pamiętamy że Księga Wyjścia kończyła się stwierdzeniem, że Bóg jako pierwszy zbliżył się do swojego ludu dzięki ustanowieniu świątyni, w której chciał zamieszkać w sposób szczególny, aby być wewnątrz swojego ukochanego Ludu. A więc Księga Kapłańska zajmuje się tym, w jaki sposób Adam (to znaczy Człowiek z wielkiej litery, odkupiony i wyzwolony przez Boga) może spotykać Boga, w jaki sposób dokonuje się bliskie spotkanie odkupionego Adama z Bogiem!
Celem naszego czytania Księgi Kapłańskiej jest nasze osobiste spotkanie z Bogiem. Ale od …More
10:40
JHWH wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z Namiotu Spotkania. (Kpł 1, 1) Księga Wyjścia skończyła się opisem budowy Namiotu Spotkania. Księga Kapłańska jest jej kontynuacją i wprowadza nas do …More
JHWH wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z Namiotu Spotkania. (Kpł 1, 1)
Księga Wyjścia skończyła się opisem budowy Namiotu Spotkania. Księga Kapłańska jest jej kontynuacją i wprowadza nas do dziedzińca wewnętrznego, do odkrywania życia tętniącego za zasłoną. Wyjaśnia zasady liturgii ofiarniczej, obrzęd wyświęcenia kapłanów, zasady czystości potrzebnej, aby móc przekroczyć próg Namiotu Spotkania i błogosławieństwa tam udzielane tym, którzy przeszli inicjację. W pierwszym wersecie Bóg wezwał Mojżesza. Tak się rozpoczyna cała księga:
Wajikra el Mosze wajidaber JHWH elaw…
Czyli dosłownie: Wezwał Mojżesza i przemówił Bóg do niego. Takie wezwanie jest uroczyste i po raz trzeci wybrzmiało w Biblii, za każdym razem było to przed dokonaniem aktu wyjątkowego: za pierwszym razem Bóg wezwał Mojżesza ze środka krzewu gorejącego (Wj 3, 4 - link). Za drugim razem Bóg wezwał Mojżesza na szczyt góry Synaj w celu zawarcia Przymierza z Izraelem i przekazania mu Prawa Bożego (Wj 19, 4 - link). …More
12:47
Wspólnie już przeczytaliśmy Księgę Wyjścia, która jest fundamentem całej Biblii. Do niej zawsze się wraca jako do pierwotnego doświadczenia opieki ze strony Boga i wyzwolenia z pęt niewoli. …More
Wspólnie już przeczytaliśmy Księgę Wyjścia, która jest fundamentem całej Biblii. Do niej zawsze się wraca jako do pierwotnego doświadczenia opieki ze strony Boga i wyzwolenia z pęt niewoli. Przyszedł czas na otwieranie trzeciej księgi Biblii, mianowicie Księgi Kapłańskiej, która jest najważniejszą (bo centralną) księgą pięcioksięgu i ma kapitalne znaczenie dla zrozumienia Nowego Testamentu, życia Chrystusa i ofiary Mszy świętej. Niestety ta księga jest praktycznie całkowicie nieznana chrześcijanom. Ale trzeba przyznać, że bez towarzyszącego komentarza jest niezrozumiała. Z odpowiednim komentarzem odkryjemy, że ta krótka Księga jest ważna, aktualna i pasjonująca.
Jeśli chodzi o formę przekazu, jest mniej atrakcyjna niż Księga Wyjścia, bo nie opiera się już na opowiadaniu, ale tekst przedstawia się jako kodeks prawny na temat liturgii, moralności i życia społecznego Izraela. Tak naprawdę chodzi o coś więcej niż o kodeks prawny. Chodzi o sposób życia, o tożsamość wierzących, która …More
11:12
anna.maria shares this
ZakochanywBiblii
417
Tak powiedział JHWH do Mojżesza: «W pierwszym dniu miesiąca pierwszego postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania. I umieścisz w nim Arkę Świadectwa, i nakryjesz ją zasłoną. Wniesiesz także stół …More
Tak powiedział JHWH do Mojżesza: «W pierwszym dniu miesiąca pierwszego postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania. I umieścisz w nim Arkę Świadectwa, i nakryjesz ją zasłoną. Wniesiesz także stół i położysz na nim to, co ma być położone, oraz wniesiesz świecznik i postawisz na nim lampy. Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła przed Arką Świadectwa i zawiesisz zasłonę u wejścia do przybytku. Ołtarz zaś całopalenia postawisz przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania, a kadź umieścisz między Namiotem Spotkania a ołtarzem i napełnisz ją wodą. Urządzisz też dziedziniec dokoła, a przy bramie zawiesisz zasłonę. Wtedy weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek oraz wszystko, co w nim jest; poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty, i będzie święty. I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami, i poświęcisz go i będzie bardzo święty. Namaścisz również kadź oraz jej podstawę i poświęcisz ją. Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów przed wejście do Namiotu …More
13:25
ZakochanywBiblii
697
Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: «Oto, co JHWH nakazał wam wypełnić: Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku …More
Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: «Oto, co JHWH nakazał wam wypełnić: Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla JHWH; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach». (Wj 35, 1-3)
Otwieramy dzisiaj ostatnią część Księgi Wyjścia, która biegnie przez sześć rozdziałów i prawie dosłownie powtarza rozdziały 25-31. Za pierwszym razem Mojżesz przekazał instrukcje jakie otrzymał bezpośrednio od Boga w celu budowania świątyni i wyświęcenia kapłanów. W najbliższych rozdziałach wszystkie te szczegóły zostaną wprowadzone w czyn, urzeczywistniając uroczystą obietnicę z 24 rozdziału: “Wszystkie słowa, jakie wypowiedział JHWH, uczynimy!” Niestety w międzyczasie miał miejsce grzech pierworodny Izraela w postaci kultu złotego cielca (link), ale po wyrażeniu skruchy i pokucie usłyszeliśmy ponowną deklarację gotowości do posłuszeństw…More
15:02