Clicks3.1K
olo13jcb

Rozważanie Modlitwy Pańskiej … w świetle Męki Pana Jezusa.

Rozważanie Modlitwy Pańskiej … w świetle Męki Pana Jezusa.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie ”Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mego.” (Łk 23:46)
Pan: ”Dziecko, Ja Jestem twoim kochającym Abba. Czy nie możesz Mi zaufać we wszystkim? Oddaj Mi całe swoje życie, a zobaczysz, co mogę zrobić. “

Święć się imię Twoje … “Więc Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: “Nie pisz” Król Żydów “, ale że On powiedział:” Jestem królem żydowskim. “(Jan 19:21)
Pan:Moje dziecko, tak wielu neguje, Panowanie/Królowanie Chrystusa. Módl się zawsze, aby oczy i serca wszystkich otworzyły się na Prawdę, że Jezus Chrystus, który został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał, jest Panem wszystkich “.

Przyjdź królestwo Twoje … Potem powiedział: “Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Swego Królestwa”. Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.” (Łk 23:42-43)
Pan:O Moje Dziecko! Módl się o przyjście Królestwa. Jakże podoba Mi się, gdy słyszę jak dzieci wzywają, aby nadeszło Moje Królestwo. Wzywajcie Go szczerze i często, a wielce Mnie uradujecie. “

Bądź wola Twoja … A sam oddalił się od nich jakby na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi Słowami: “Ojcze, jeśli chcesz zabierz ode Mnie ten kielich, jednakże nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie.” (Łk 22:41-42)
Pan:Naśladuj swojego Zbawiciela chociażby w tym jednym! Gdyż w tym zawiera się wszystko inne. Zaakceptuj Wolę Boga a nigdy nie będziesz w potrzebie, gdyż będziesz miała wszystko. Rozważaj to, Moje Dziecko. “

Na ziemi, tak jak w niebie … Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej z powodu zaćmienia słońca. Wtedy zasłona Przybytku rozdarła się przez środek. (Łk 23: 44-45)
Pan:Moje Dziecko, gdybyś wiedziała, jak misternie związałem niebo i ziemię, byłabyś zaskoczona. Co się dzieje na ziemi, rozbrzmiewa w niebie, a co się dzieje w niebie, rozbrzmiewa na ziemi. Czy widzisz to? Rozejrzyj się po świecie. Niebo płacze, widząc co grzech uczynił i uczyni. Módl się Moje Dziecko i nie ustawaj! “

Daj nam ten dzień nasz chleb powszedni … Następnie wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, mówiąc: “To jest Ciało Moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na Moją pamiątkę.” (Łk 22:19)
Pan:Czyż mogę mówić wystarczająco często, jak istotny jest Chleb Życia, dla życia duszy? Moje Dziecko, nawet w tych, którzy nie otrzymują Chleba Eucharystycznego, to Eucharystyczny Chleb, podtrzymuje ich w wierze. Pewnego dnia zdadzą sobie z tego sprawę, i będą żałować czasu spędzonego z dala od Ofiary. Módl się, aby wielu powróciło do Mnie i poznało radość Zjednoczenia ze Mną “.

I odpuść nam nasze winy … Wspomniał Piotr na słowo, które wyrzekł Jezus: “Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.” Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. (Mt 26:75)
Pan:Moja kochana, jak często mam przebaczać Moim krnąbrnym Dzieciom? Ocean Mojego Miłosierdzia jest Nieskończony. Nie rozpaczaj, ale jak Piotr, płacz gorzkimi łzami za swoje występki i zaufaj Mojemu Miłosierdziu. Zaufaj całkowicie, gdyż Miłosierdzie nigdy nie zawiedzie tych, którzy we Mnie pokładają ufność. “

Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom … Wtedy Jezus powiedział: “Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.” (Łk 23:34)
Pan:Wobec tego, Dziecko, z powodu wielkiego Miłosierdzia, które Tobie okazałem, idź więc i czyń to samo. Niech nie będzie usprawiedliwienia, gdyż twój Pan nie szuka wymówek, aby uczynić ciebie odpowiedzialną za wiele twoich wykroczeń. Nie, Twój Kochający Ojciec, zabija utuczone cielę i wystawia wielką ucztę. Żyjcie w zgodzie Mój Ludu. Jest to Przykazanie Miłości. “

I nie wódź nas na pokuszenie … Wtedy wszyscy uczniowie zostawili go i uciekli. (Mt 26:56)
Pan: “Umiłowana, dla Moich Dzieci nadchodzi próba, jakiej do tej pory nie było. Módl się, abyś nie została wystawiona na próbę.Módl się o nadzwyczajną wiarę, a zostanie ona udzielona. Na chwile pokus, dałem ci prostą modlitwę: “Jezu ufam Tobie”. Używaj jej często, a pokonasz pokusę, zanim zamanifestuje. Czyż mogę to uczynić prostszym? Korzystaj z tej modlitwy Moje Dziecko. Ta modlitwa jest już Miłosierdziem “.

Ale nas zbaw ode złego … A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: “Wykonało się”. I skłoniwszy głowę oddał ducha. (J 19:30)
Pan:Moment zbawienia, rozważaj to często Moje Dziecko. Właśnie w tym momencie, zostało pokonane zło, a dla upadłej ludzkości, została przywrócona nadzieja. Wejdź w Mękę i Śmierci swojego Zbawiciela, a i Ty również zwyciężysz zło. Jest to Wielka Tajemnica i ma być rozważana. Dziecko, zbawiłem ciebie. Wesel się i raduj!

pelianito.stblogs.com/our-father-a-meditation
wobroniewiaryitradycji.wordpress.com