Clicks52
vi.news

Hội Thánh Malta cấm Thánh Lễ tiếng Latin cổ

Giacomo Dalla Torre, Chưởng môn của Dòng Malta, đã ra lệnh rằng tất cả các nghi thức phụng vụ trong trật tự phải nằm trong Novus Ordo "chứ không phải là nghi thức phi thường."

Dalla Torre đã thông báo điều này trong một lá thư ngày 10 tháng 6 (trong ảnh) cho thượng cấp trên của Hội. Quy định này mâu thuẫn với tinh thần của Summedictum Pontificum của Benedict XVI.

Nó áp dụng cho tất cả các Thanhs lễ chính thức cho lễ phong chức, hành hương và lễ của hội.

Các thượng cấp phải đảm bảo rằng sắc lệnh được tôn trọng. Nó có hiệu lực và hiệu quả ngay lập tức.

#newsNftyvuhwlr