Clicks1.1K
Anton Čulen

L. M. Grignion- Apoštoli posledných časov: Pre chudobných a maličkých budú všade ľúbeznou vôňou Kristovou, ale pre dôležitých, bohatých a pyšných tohto sveta budú vôňou smrtiacou

L. M. Grignion- Apoštoli posledných časov: Pre chudobných a maličkých budú všade ľúbeznou vôňou Kristovou, ale pre dôležitých, bohatých a pyšných tohto sveta budú vôňou smrtiacou.

Diablove prenasledovania porastú až do nástupu vlády antikrista a najmä na ne sa vzťahuje ona prvá slávna Božia predpoveď o prekliatí, vynesená proti hadovi v pozemskom raji.
Boh učinil a vytvoril iba jediné nepriateľstvo, a to nezmieriteľné, ktoré potrvá, ba porastie až do konca. Je to nepriateľstvo medzi Máriou, Jeho dôstojnou Matkou, a diablom, medzi deťmi a služobníkmi Panny Márie a medzi deťmi a prívržencami Luciferovými.

Čo Lucifer stratil pýchou, to Maria získala pokorou. Čo Eva zavrhla neposlušnosťou, to Maria získala poslušnosťou. Boh položil aj mnohé nepriateľstvá, medzi pokolenia Panny Márie a pokolenia démonove. To znamená, že Boh položil odpor a skrytú nenávisť medzi pravé deti a služobníkov Máriiných a deti a otrokov diablových. Tí sa vôbec nemajú radi a nemajú medzi sebou žiaden vnútorný vzťah.

Máriina moc nad všetkými diablami sa zaskvie najmä v posledných časoch. Vtedy Satan zavedie úklady jej päte, to znamená pokorným utláčaným a chudobným deťom, ktoré Mária povzbudí, aby mu vypovedali vojnu. V očiach sveta budú maličkí a úbohí a budú pred všetkými ponížení ako päta. Bude sa po nich šliapať, ako sa našľapuje na pätu, budú utláčaní tak, ako ostatné údy tela tlačia na pätu. Zato však budú obohatení Božími milosťami, ktoré im Maria bude v hojnom počte rozdávať.

Svojou svätosťou budú pred Bohom veľmi veľkí a vyvýšení. Svojim nadšením predčia všetkých ľudí a budú tak silno opretí o pomoc Božiu s pokorou svojej päty, že v spojení s Máriou rozdrvia hlavu pekelného hada a nastolia víťazstvo Ježiša Krista.

Boh chce, aby v prítomnej dobe viac ako kedykoľvek inokedy bola jeho svätá Matka poznávaná, milovaná a uctievaná. To sa bezpochyby stane, keď predurčení začnú s milosťou Ducha Svätého uctievať Pannu Máriu vnútorným dokonalým úkonom. Pod jej vedením zakotvia v dobrom prístave napriek všetkým búrkam a pirátom. Spoznajú, že Mária je najjednoduchšia, najkratšia a najdokonalejšia cesta ku Kristovi, a celkom sa jej oddajú telom a dušou, aby tým istým spôsobom patrili Kristovi.

Budú to služobníci Pána, ktorí ako blčiaci oheň všade založia oheň božskej lásky.

Budú ostrými šípmi v ruke mocnej Márie, ako šípy v ruke mocného, aby prebodli nepriateľa. Vo svojom srdci ponesú zlato lásky, vo svojom duchu kadidlo modlitby a vo svojom tele myrhu umŕtvovania. Pre chudobných a maličkých budú všade ľúbeznou vôňou Kristovou, ale pre dôležitých, bohatých a pyšných tohto sveta budú vôňou smrtiacou.

Budú to hrmiace oblaky, poletujúce vzdychaním na najjemnejší závan Ducha Svätého. K ničomu sa nebudú viazať, ničomu sa nebudú diviť, nebudú si robiť žiadne starosti, ale budú šíriť dážď Božieho slova a večného života.

Budú hrmieť proti hriechu, burácať proti svetu, zasiahnu diabla a jeho pomocníkov dvojsečným mečom slova Božieho, prebodnú skrz naskrz k životu alebo k smrti všetkých, ktorých k nim Boh pošle.

Budú to praví apoštoli posledných časov, ktorým mocný Pán udelí slovo a silu, aby konali divy a vydobyli späť od nepriateľa slávnu korisť. Budú bezstarostní medzi inými kňazmi, duchovnými a klerikmi. Avšak budú mať strieborné krídla holubice, aby leteli, kamkoľvek ich Duch Svätý zavolá, s čistým úmyslom hľadať slávu Božiu a spásu duší. Na miestach, kde budú kázať, zanechajú po sebe len zlato lásky, ktorá je naplnením celého zákona.

A vieme, že to budú praví učeníci Kristovi. Budú kráčať v šľapajách jeho chudoby, pokory, pohŕdania svetom a lásky, budú učiť úzkej ceste k Bohu v čistej pravde podľa svätého evanjelia a nie podľa zásad tohto sveta.

Ničím sa nebudú znepokojovať, nebudú brať ohľad na postavenie človeka, nikoho nebudú šetriť, nebudú sa báť ani počúvať žiadneho človeka, aj keby bol akokoľvek mocný. V pravej ruke ponesú kríž, v ľavej ruženec a v srdci budú mať svätá mená Ježiš a Mária. V celom svojom správaní budú prejavovať skromnosť a Ježišovo umŕtvovanie.

Hľa, to sú velikáni, ktorí prídu, a Maria bude prítomná z Božieho rozkazu, aby rozopäla svoju moc nad mocou bezbožníkov, modloslužobníkov a mohamedánov. Kedy sa to stane? To vie len Boh. Na nás je mlčať, modliť sa, túžiť a čakať: Čakal som a čakal (Ž 42, 2)

Existujú však aj nepraví mariánski ctitelia, totiž ctitelia pokryteckí, ktorí pod plášťom tejto vernej Panny ukrývajú svoje hriechy a neresti, aby sa javili v očiach druhých takými, akými nie sú.

L. M. Grignion z Monfortu, O pravej mariánskej úcte, MCM Olomouc 1997 (s. 37-43)

Pripravil A. Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/8878