superiel
7618
BUDE SE ZDÁT JAKOBY ZÁZRAKEM, ŽE FALEŠNÝ PROROK VSTANE Z MRTVÝCH. 857. Poselství Matky Spásy ze dne 25. července 2013 v 18:52. BUDE SE ZDÁT JAKOBY ZÁZRAKEM, ŽE FALEŠNÝ PROROK VSTANE Z MRTVÝCH Mé dítě, …More
BUDE SE ZDÁT JAKOBY ZÁZRAKEM, ŽE FALEŠNÝ PROROK VSTANE Z MRTVÝCH.

857. Poselství Matky Spásy ze dne 25. července 2013 v 18:52.

BUDE SE ZDÁT JAKOBY ZÁZRAKEM, ŽE FALEŠNÝ PROROK VSTANE Z MRTVÝCH

Mé dítě,
bude důležité, aby mé děti neztratily odvahu, až budou čelit bolesti z uvržení církve mého Syna do pustiny pouště.
Jsem žena z Knihy Zjevení, oděná sluncem, která porodila dítě. To dítě je Ježíš. Mystické tělo mého Syna Ježíše, je jeho církev na zemi. Církev mého Syna je nyní ukradena a už brzy v ní jeho Tělo nebude přítomno. Tato zkáza rozerve ve dví srdce těch, kteří následují učení mého Syna. Ti, kteří nebudou mít kam se obrátit, se octnou vyhnáni z budov, které až dosud byly domovem nejsvětější eucharistie. Ale i když budou vyhozeni téměř bez soucitu, budou naplněni Duchem Svatým. To znamená, že jím budou řízeni a se zaníceným odhodláním povedou zbytek armády, tvořenou těmi, kteří jsou věrní Bohu.
Ostatní, slepí k Pravdě, budou následovat falešného proroka do chaosu. Jejich srdce budou oklamána, a brzy, až to bude vypadat, že se falešný prorok ocitl na prahu smrti, budou vzlykat. Ale pak, bude se zdát jakoby zázrakem, falešný prorok vstane z mrtvých. Budou říkat, že je požehnán velkou nadpřirozenou mocí z nebes a v úctě před ním budou padat na své tváře. Bude milován a zbožně uctíván těmi, kteří nedokážou prohlédnout.
Brzy se objeví Antikrist a jeho vzestup ke slávě začne v Jeruzalému. Jakmile se objeví na veřejnosti, všechno se v církvi mého Syna rychle změní. Budou zavedena nová pravidla. Nové ostatky svatých, změny v oděvech kněží, a bude prosazeno mnoho nových předpisů. Lidé si zpočátku řeknou, že všechny tyto změny vycházejí z potřeby pokory a skromnosti. A jakmile tyto ohavnosti vstoupí do křesťanských církví, začne pronásledování. Odvažte se něco namítat proti těmto satanským rituálům a budete pokládáni za kacíře – potížistu.
Mnoho kardinálů, biskupů, kněží, řádových sester a obyčejných lidí bude exkomunikováno, nepodřídí-li se novým pravidlům, nebo nebudou-li uctívat falešného proroka. V tomto stadiu musíte vyhledat útočiště, která budou vytvořena, abyste mohli v klidu uctívat mého Syna, Ježíše Krista. Kněží musí pokračovat v poskytování svátostí a zajistit mým dětem nejsvětější eucharistii.
Nesmíte nikdy podlehnout podvodu, na němž se máte podílet. Ti, kteří to udělají, zatratí své duše a odevzdají je Zlému.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

(*) Zj 12:1-2 – poznámka překladatele.
pařez
1.Janův 4,2-3:
"Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;
každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě."

Tedy - Antikrist a jeho prorok popřou, že Kristus byl Božím Synem, který svou smrtí vykoupil lidstvo - …More
1.Janův 4,2-3:
"Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;
každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě."


Tedy - Antikrist a jeho prorok popřou, že Kristus byl Božím Synem, který svou smrtí vykoupil lidstvo - naopak za syna Božího se prohlásí Antikrist.
A pokud se to před našima očima uskuteční, měli bychom mít jasno o pravosti těchto poselství...
aobubo
Samson má recht...
Samson1
Superieli Satan zná celou bibli a dokonce Ježíše pokoušel slovem Božím. Proč by nemohl mluvit za Ježíše. Hodně svatých se s tím setkalo, že vzal na sebe podobu Ježíše.
Když jsem chodil po zemi, kázalo mnoho falešných proroků a Já jsem byl považován za duševně chorého a nesnesitelného. Mnozí z těchto falešných proroků citovali z Knihy Genesis a dělali směšné závěry, které urážely Boha, a …More
Superieli Satan zná celou bibli a dokonce Ježíše pokoušel slovem Božím. Proč by nemohl mluvit za Ježíše. Hodně svatých se s tím setkalo, že vzal na sebe podobu Ježíše.
Když jsem chodil po zemi, kázalo mnoho falešných proroků a Já jsem byl považován za duševně chorého a nesnesitelného. Mnozí z těchto falešných proroků citovali z Knihy Genesis a dělali směšné závěry, které urážely Boha, a přesto byli tolerováni a byla jim věnována určitá pozornost.
Přestože zázraky, které jsem vykonal, byly dosvědčeny, stejně neotevřeli své oči Pravdě, protože vidět nechtěli. Tehdejší kněží pronášeli mnoho veřejných proslovů, kde Mě odsoudili jako syna Satanova a varovali ty, kdo byli viděni v mé společnosti, že budou vyloučeni z chrámů. Odvrhli mě, protože nebyli schopni strávit můj prostý původ a proto, že moje vzdělání neodpovídalo jejich náročným očekáváním. Proto usoudili, že není možné, abych byl Mesiášem. Domnívali se, že Mesiáš vyjde z jejich vlastních řad. Proto nemohli vystát nic, co bylo spojeno se Mnou. Cítili se ohroženi mými slovy, která se jich, přestože Mě odmítali, týkala určitým způsobem, který nechápali.
Nebyli připraveni na můj První příchod. Rozhodně nejsou připraveni na můj Druhý příchod ani dnes.
Kdokoli, kdo si troufne říct, že je prorok, poslaný varovat Boží děti před mým Druhým příchodem, bude tolerován, dokud nezačne odhalovat Pravdu. Ale když se zjeví skutečný prorok a promlouvá Boží Slovo, on, nebo ona, bude nesnášen a veřejně odsouzen. Až uvidíte naprosté odsuzování, založené na neznalosti mých slibů, že přijdu znovu, a když nenávist bude tak prudká, že její pachatelé poruší Boží Slovo, budete vědět, že jsem to Já, koho nenávidí. Pouze Já mohu mezi hříšníky přitahovat takovou nenávist. Pouze můj hlas vyvolá takový odpor.
Samson1
Nic ve zlém. Vše zkoumejte, dobrého se držte. I Satan na sebe dovede brát podobu anděla světla, má skusit pokropit P.Marii svěcenou vodou. Do velké části pravdy- vína se může vloudit pár kapek jedu, které mohou otrávit. Ten jed je zdroj odkud vychází. Je-li od Boha, měla by to být Pravda, jak Ježíš řekl, že je Pravda, je-li zdroj s člověka a nebo zlého, je to jed. Jinak to být nemůže. …More
Nic ve zlém. Vše zkoumejte, dobrého se držte. I Satan na sebe dovede brát podobu anděla světla, má skusit pokropit P.Marii svěcenou vodou. Do velké části pravdy- vína se může vloudit pár kapek jedu, které mohou otrávit. Ten jed je zdroj odkud vychází. Je-li od Boha, měla by to být Pravda, jak Ježíš řekl, že je Pravda, je-li zdroj s člověka a nebo zlého, je to jed. Jinak to být nemůže. Myslím si, že je třeba přijímat a adorovat Krista v eucharistii, než nějaké pečeti, protože je to smlouva potvrzená krví Krista. Přítomnost oslaveného Krista pod způsobou chleba, vína.
superiel
Když jsem chodil po zemi, kázalo mnoho falešných proroků a Já jsem byl považován za duševně chorého a nesnesitelného. Mnozí z těchto falešných proroků citovali z Knihy Genesis a dělali směšné závěry, které urážely Boha, a přesto byli tolerováni a byla jim věnována určitá pozornost.
Přestože zázraky, které jsem vykonal, byly dosvědčeny, stejně neotevřeli své oči Pravdě, protože vidět …More
Když jsem chodil po zemi, kázalo mnoho falešných proroků a Já jsem byl považován za duševně chorého a nesnesitelného. Mnozí z těchto falešných proroků citovali z Knihy Genesis a dělali směšné závěry, které urážely Boha, a přesto byli tolerováni a byla jim věnována určitá pozornost.
Přestože zázraky, které jsem vykonal, byly dosvědčeny, stejně neotevřeli své oči Pravdě, protože vidět nechtěli. Tehdejší kněží pronášeli mnoho veřejných proslovů, kde Mě odsoudili jako syna Satanova a varovali ty, kdo byli viděni v mé společnosti, že budou vyloučeni z chrámů. Odvrhli mě, protože nebyli schopni strávit můj prostý původ a proto, že moje vzdělání neodpovídalo jejich náročným očekáváním. Proto usoudili, že není možné, abych byl Mesiášem. Domnívali se, že Mesiáš vyjde z jejich vlastních řad. Proto nemohli vystát nic, co bylo spojeno se Mnou. Cítili se ohroženi mými slovy, která se jich, přestože Mě odmítali, týkala určitým způsobem, který nechápali. www.varovani.org/html2/893.html
superiel
Vy, kdo se mi teď posmíváte, protože odmítáte má poselství, skutečně věříte, že bych rozdělil svou církev a žádal po vás popření Mých učení? Vyčkejte do dne, kdy budete vyzváni přísahat věrnost lžím ve jménu mé svaté církve na zemi, než zavrhnete mého proroka. Pouze z lásky k vám, tak mocné, vás neodvrhnu a nedovolím, abyste byli pohlceni démony. www.varovani.org/html2/900.html
One more comment from superiel
superiel
PŘESVĚDČÍ MÉ NÁSLEDOVNÍKY, ABY REFERENDEM UPRAVILI ZÁKONY MÉ CÍRKVE
www.varovani.org/html2/865.html