danutadubiel
1535

+LEON XII - QUO GRAVIORA - ( O WOLNOMULARSTWIE )

+ LEON XII - QUO GRAVIORA - ( O WOLNOMULARSTWIE )

Leon biskup, Sługa Sług Bożych. Na wieczną rzeczy pamiątkę!

Do wszystkich wiernych! Pozdrowienie і apostolskie błogosławieństwo!

Obowiązek papieży przeciwdziałania nieprzyjaciołom Kościoła

Im większe nieszczęścia zagrażają trzodzie Chrystusa, Boga і naszego Zbawiciela, tym większej troski w ich odwróceniu powinni użyć Biskupi Rzymscy w osobie błogosławionego Piotra, Księcia Apostołów, któremu została powierzona władza przewodzenia tej trzodzie.
Do nich bowiem należy, jako postawionych na najwyższym miejscu w Kościele zwracać uwagę na najodleglejsze nawet zasadzki jakie wynajdą nieprzyjaciele imienia Chrystusa w celu zniszczenia Jego Kościoła (chociaż і tak nie zdołają tego uczynić). Dlatego Biskupi Rzymscy powinni przestrzegać wiernych о tych niebezpieczeństwach і swoim autorytetem je uśmierzać.
Biorąc pod uwagę ten najwyższy urząd, Nasi poprzednicy Biskupi Rzymscy nieustannie czuwali, dopełniając tym samym obowiązku Dobrego Pasterza, aby przestrogami nauczaniem, wyrokami sądowymi і wydaniem życia własnego za swoje owce zakazać działalności і zniszczyć sekty, które zagrażają zgubą Kościoła.
Nie tylko w samych rocznikach kościelnych z odległych czasów zachowana jest pamięć о tej gorliwości papieży, ale także powszechnie jest wiadome co w naszym і naszych ojców wieku uczynili ci Biskupi Rzymscy w celu zapobieżenia spiskom tajnych sekt przeciw Chrystusowi.

Klemens XII przeciwko sekcie wolnomularzy

Gdy bowiem Klemens XII, Nasz poprzednik, widział jak codziennie wzrastała і umacniała się coraz bardziej sekta wolnomularzy lub też występująca pod inną nazwą, nie tylko jako podejrzaną, ale nawet zupełnie nieprzyjazną Kościołowi katolickiemu, co z wielu dowodów poznawszy, potępił konstytucją, która zaczyna się od słów: In eminenti, wydaną dnia 28 kwietnia roku 1738 w słowach jak następuje: „Klemens Biskup Sługa Sług Bożych. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Ponieważ zostaliśmy wyniesieni do godności apostolskiej...” itd.

Benedykt XIV potwierdza potępienie masonów

Nie poprzestał jednak na tym Nasz poprzednik śp. Benedykt XIV. Było mu wiadome, że wielu ludzi głosiło opinie jakoby klątwa rzucona na masonów w liście dawno zmarłego Klemensa XII nie jest juz obowiązująca, ponieważ Benedykt XIV tego listu wyraźnie nie potwierdził. Byto to doprawdy niedorzecznością utrzymywać, że akty ustawodawcze wydane przez dawniejszych papieży nie mają mocy obowiązującej, jeżeli nie zostają potwierdzone przez ich następców, pomimo tego było wiadome, że Benedykt XIV niejednokrotnie potwierdzał ustawę Klemensa XII. Jednak papież Benedykt uznał za stosowne, aby і te knowania sekciarzy ukrócić, co uczynił wydając konstytucję zaczynającą się od słów Providias, dnia 18 marca 1751 roku, w której potwierdzał ustawę Klemensa co do słowa. Ustawa ta brzmi tak jak następuje: „Benedykt Biskup Sługa Sług Bożych. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Przewidziane przez Naszych poprzedników Papieży Rzymskich ustawy...” itd.

Zaniedbania władców przyczyną rozwoju sekt masońskich

Gdyby ci, którzy wówczas trzymali ster rządów mieli w poważaniu te ustawy, których zachowanie było konieczne dla bezpieczeństwa państwa і Kościoła. Gdyby mieli to przekonanie, że w Biskupach Rzymskich, następcach św. Piotra należało upatrywać nie tylko nauczycieli і rządców Kościoła powszechnego, ale także gorliwych obrońców і doradców wszystkich panujących, którzy przestrzegali przed zagrażającymi niebezpieczeństwami. Gdyby użyli swej władzy do wytępienia sekt, których spiski były zdemaskowane przez Stolicę Apostolską і już wtedy by je wykorzenili.
Ale czy to z powodu zdrady tych sekciarzy chytrze tających swoje knowania, czy to z powodu nieroztropności doradców zaniedbali te sprawy lub przynajmniej zbyt opieszale nimi się zajmowali tak, że z dawnych sekt masońskich wylęgło się wkrótce mnóstwo innych, które od tamtych jeszcze bardziej były zuchwałe і bezbożne.

Pius VII potępia karbonariuszy

Wszystkie te sekty wchłonęło stowarzyszenie karbonariuszy, które uważane było za wiodące we Włoszech і w innych krajach і było podzielone na liczne odłamy, które z największą zawziętością występowały przeciw religii katolickiej a także rozpoczęły walkę przeciwko wszelkiej najwyższej władzy państwowej.
Usiłując uwolnić Włochy, inne kraje і Państwo Kościelne (do którego zaczęła przenikać ta sekta poprzez zagranicznych dyplomatów) od karbonariuszy Nasz śp. poprzednik Pius VII w sposób jak najsurowszy potępił sektę w konstytucji z dnia 13 września 1821 roku, która zaczynała się od słów: Ecclesiam a Jesu Christo, którą to ustawę także postanowiliśmy w Naszym liście umieścić w całości. A oto jej słowa: „Pius Biskup Sługa Sług Bożych. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Kościół założony został przez Jezusa Chrystusa na niewzruszonej opoce...” itd.

Wzrost liczby і przewrotności działań tajnych stowarzyszeń

Wkrótce po wydaniu tej ustawy przez Piusa VII, My, kiedy zostaliśmy bez żadnych Naszych zasług wyniesieni na Stolicę św. Piotra natychmiast dołożyliśmy wszelkich starań w celu zbadania jaki jest stan tych tajnych stowarzyszeń, jaka jest ich liczba і jakie mają znaczenie. Najpierw zauważyliśmy, ze wzrosła ich liczba wraz ze wzmożoną przewrotnością ich działań. Spośród nich zasługuje na szczególną uwagę ta, która się nazywa „akademicką” lub „uniwersytecką”, dlatego że na swoją siedzibę obrała sobie wiele uniwersytetów, która usiłuje za pośrednictwem wielu profesorów nie nauczać, ale demoralizować młodzież, poprzez szerzenie nauk tej sekty. Słusznie chyba można nauki tej sekty nazwać tajemnicami bezbożności skoro za ich pomocą namawia się do wszelkiej zbrodni.

Rozprzestrzenianie się rewolucji

Jednak nawet po tak długim okresie rozprzestrzeniania się rewolucji w Europie, za pośrednictwem zwolenników tych stowarzyszeń і po jej uśmierzeniu za sprawą odniesionych przez najpotężniejszych monarchów świetnych zwycięstw, zbrodnicze usiłowania tych tajnych sekt nie zostały jeszcze do końca stłumione.
W tych samych krajach, w których zdawały się ostatnio umilknąć burze, czyż nie ma obecnie obawy przed nowymi zamachami, które przygotowują te stowarzyszenia? Jakąż trwogę wywołują sztylety używane w skrytobójczych mordach? Ilu і jak surowych środków zmuszeni są dzisiaj użyć władcy tych krajów aby zabezpieczyć publiczne bezpieczeństwo?

Tajne stowarzyszenia przeciwko Kościołowi

Stąd także biorą się najokropniejsze klęski, którymi prawie wszędzie trapiony jest dzisiaj Kościół katolicki, których to nie możemy wspomnieć bez bólu і smutku. W sposób najbardziej odrażający krytykowane jest dzisiaj jego nauczanie і przykazania, w pogardę poddany został jego autorytet a pokój, którego ma prawo dostępować nie tylko zostaje zaburzony ale nawet zupełnie został zniweczony.
Nie można zatem nawet powątpiewać aby za to wszystko zło і klęski, о których nawet nie wspomnieliśmy nie należało przypisywać winy tym tajnym stowarzyszeniom. Wszystkie książki, które opublikowali о religii і rządach państwowych zwolennicy tych sekt, w których uwłaczają monarchom, bluźnią Chrystusowi a nawet uznają to wszystko za ciemnotę і zabobon, tak że żadnego Boga nie uznają twierdząc, że dusza człowieka po śmierci wraz z ciałem umiera. Wszystkie pisma і ustawy, na podstawie których przygotowują się do swoich zamachów dowodzą naocznie, że to wszystko co zostało przez Nas powiedziane w sprawie dążenia do obalenia władzy і zupełnego zniszczenia Kościoła właśnie pochodzi od nich. Także nie należy mieć wątpliwości co do tego, że związki te chociaż różniące się nazwą, nie są połączone jednym wspólnym zbrodniczym і przewrotnym interesem.

Ponowne potępienie tajnych sekt

Biorąc to wszystko pod uwagę, poczytujemy sobie za obowiązek ponownie potępić te tajne sekty і to tak dalece, aby żadna z nich nie mogła chełpić się tym, że jej Nasz wyrok nie dotyczy і aby pod tym pozorem naiwnych і mniej ostrożnych nie zwiodła. Dlatego za radą wielebnych Naszych braci kardynałów świętego Kościoła rzymskiego jak również і z Naszej własnej woli na podstawie pewnych wiadomości і po dojrzałym namyśle, zakazujemy pod takimi samymi karami, jakie były wyrażone w listach Naszych poprzedników przytoczonych w tej konstytucji działalności wszelkich tajnych stowarzyszeń jakiejkolwiek byłyby nazwy.

Zakaz wstępowania і sprzyjania towarzystwu karbonariuszy pod karą ekskomuniki

Dlatego wszystkim і każdemu z osobna, w szczególności wiernym chrześcijanom, wszelkiego stanu, urodzenia, rangi, urzędu і dostojeństwa, świeckim і duchowieństwu, zarówno świeckiemu jak і zakonnemu, co warto tu podkreślić na mocy świętego posłuszeństwa nakazujemy, aby nikt pod żadnym pozorem, lub wymyślonym wybiegiem nie odważył się do wspomnianego towarzystwa karbonariuszy wstępować, z nim się stowarzyszać, rozpowszechniać і jemu sprzyjać. Nikomu z jego członków niezależnie od rangi nie można udzielać schronienia w swoim domu czy innym zabudowaniu. Nie można także ułatwiać nikomu, jakiejkolwiek sposobności do stowarzyszania się we wspomnianym towarzystwie, czy to w sposób skryty czy też jawny, nikomu nie można w żaden sposób namawiać do takiego lub podobnego towarzystwa należeć, wpisać się czy popierać. Таk aby każdy powstrzymał się od jakiegokolwiek uczestnictwa і przynależności w takim stowarzyszeniu pod karą ekskomuniki zapadającej na mocy samego prawa, zastrzeżonej tylko Nam lub Naszym następcom Biskupom Rzymskim, jedynie w niebezpieczeństwie śmierci można udzielić z niej rozgrzeszenia.
Ponadto pod karą tejże ekskomuniki, zastrzeżonej Nam і Biskupom Rzymskim, Naszym następcom, zalecamy і postanawiamy, aby wszyscy wiedzący о tych, którzy się do owych stowarzyszeń wpisali lub podlegają jakiemukolwiek ze wspomnianych przestępstw, zobowiązani byli donosić na nich do miejscowych biskupów, lub do tych, do których to z prawa należy.

Potępienie przysięgi zachowania tajemnicy

Nade wszystko zaś potępiamy і uznajemy za nieważne owe bezbożną і zbrodniczą przysięgę, którą się zobowiązują zwolennicy tej sekty do zachowania tajemnicy і ukarania śmiercią każdego, kto wyjawiłby jakiekolwiek informacje о tym stowarzyszeniu władzom duchownym lub świeckim.
Czy nie jest rzeczą zbrodniczą używać przysięgi, którą jedynie należy tylko w rzeczach uczciwych і jawnych stosować, jako zobowiązania do zabójstwa і pogardy wobec władzy tych, którzy Kościołem lub społeczeństwem rządząc powinni rozpoznawać co jest dla nich najlepsze. Czy nie jest największą niegodziwością wzywać Boga na świadka і poręczyciela przestępstwa?
Bardzo słusznie ojcowie III Soboru Laterańskiego mówią w kanonie 3: „Nie przysięgą, ale krzywoprzysięstwem należy nazwać to, co zostało powzięte przeciw dobru Kościoła і Świętym Ojcom”. Jest nie do zniesienia bezczelność і szaleństwo niektórych z tych ludzi, którzy nie tylko w sercu, ale і jawnie w pismach publicznych twierdzą, że nie ma Boga, wymagają złożenia przysięgi od tych, których przyjmują do swojego stowarzyszenia.

Papież prosi biskupów о pomoc w walce z masonerią

To postanowiliśmy dla powstrzymania і potępienia tych wszystkich szalonych і zwodniczych sekt. A teraz nie tylko prosimy, ale і błagamy Waszej pomocy, czcigodni patriarchowie, prymasi, arcybiskupi і biskupi, strzeżcie samych siebie і Waszej trzody, nad którą Was Duch Święty ustanowił biskupami, bo napadną na Was drapieżne wilki, nie oszczędzając owiec, jednak nie obawiajcie się і nie cencie sobie życia bardziej niż własnej duszy. Miejcie tę świadomość, że od Was najbardziej zależy wytrwanie w religii і dobrych obyczajach powierzonych Wam ludzi. I chociaż żyjemy w złych czasach, kiedy to wielu nie może ścierpieć zdrowej nauki, to jednak wielka liczba wiernych zachowuje szacunek dla swoich pasterzy, których traktuje jako prawdziwych szafarzy tajemnic Bożych і namiestników Chrystusa. Dlatego używajcie swojego autorytetu dla pożytku Waszych wiernych, których otrzymaliście z nieskończonej dobroci Bożej. Informujcie ich о zdradzieckiej działalności sekciarzy, aby z jak największą pilnością wystrzegali się ich towarzystwa. Niech przy Waszym udziale wyrobią sobie negatywne zdanie na temat przewrotnej nauki tych, którzy najświętsze tajemnice religii і najszlachetniejsze nakazy Chrystusa wyszydzają a wszelką legalną władze usiłują obalić.

Zachęta Klemensa XIII

Mówimy Wam to słowami Naszego poprzednika Klemensa XIII z jego listu do wszystkich patriarchów, arcybiskupów і biskupów Kościoła katolickiego, z dnia 14 września 1758 roku: „Obyśmy napełnili się mocą sądu і męstwa Ducha Świętego, abyśmy przypadkiem jak niezdolne do szczekania psy nie poddali na pożarcie dzikich zwierząt naszych owczarni. Niech nas nic nie odstrasza od żadnej walki о chwałę Bożą і zbawienie dusz ludzkich. Miejmy w pamięci Tego, który doświadczył również przeciw sobie tych samych przeciwności. A gdybyśmy się ulękli zuchwałości bezbożników, to stracilibyśmy przez to władzę biskupią і nie moglibyśmy chyba z Bożego postanowienia zarządzać Kościołem, a co za tym idzie już nie tylko istotą, ale і samą nazwę chrześcijan utracilibyśmy, gdyby do tego miało dojść, że ulęklibyśmy się gróźb і zamachów tych zatraceńców piekielnych”.

Papież prosi о wsparcie katolickich monarchów

Najsilniej błagamy і Waszego wsparcia najmilsi synowie w Chrystusie Nasi katoliccy monarchowie, których szczególniej ojcowskim sercem kochamy. Wspomnijcie na słowa Leona Wielkiego, którego autorytet і imię niegodnie odziedziczyliśmy, słowa jakich użył pisząc do cesarza Leona: ,,Powinieneś zwrócić uwagę na to, że władza królewska nie została powierzona jedynie dla samego doczesnego panowania, ale bardziej jest tobie powierzona w celu obrony Kościoła, abyś uśmierzał niegodziwe usiłowania, bronił dobrych ustaw і przywracał pokój pomiędzy tymi, którzy zostali tobie powierzeni”. W dzisiejszych czasach tak się rzeczy mają, że nie tylko w celu obrony religii katolickiej, ale і utrzymania waszego і podległych wam ludów bezpieczeństwa powinniście powstrzymać działalność takich sekt. Ponieważ dzisiaj sprawa religii wiąże się bardzo z dobrem społeczeństwa doczesnego, і to tak mocno, że nie da się jej od niego rozłączyć. Ponieważ zwolennicy sekt są również wrogami waszej władzy, dlatego przeciw jednemu і drugiemu spiskują. Jest pewne, że jakby tylko mogli nie pozwoliliby ani na religię ani na żadną monarchię.

Wolnomularstwo nie jest sprzymierzeńcem monarchii

A najprzewrotniejsza ich zasada polega na tym, że gdy sprawiają wrażenie chęci rozszerzania waszej władzy, wtedy najbardziej dążą do jej obalenia. Bardzo im zależy na tym, aby wmówić panującym, żeby Naszą і biskupów władzę ograniczyć і osłabić, tak aby państwo przywłaszczyło sobie wszystkie nasze prawa, które to są właściwością Naszej stolicy і biskupów. Postępują tak nie tylko z nienawiści, którą żywią wobec religii, ale і z tego powodu, że gdy tylko narody podległe Naszej moralnej władzy ujrzą zniesione nakazy, które Kościół im wskazał w sprawach wiary і moralności, łatwo w ten sposób będzie można dążyć do obalenia całego ustroju społecznego.

Papież ostrzega katolików przed tajnymi towarzystwami

Dlatego także was wszystkich, najmilsi synowie, którzy wyznajecie religię katolicką w sposób szczególny upominamy. Nade wszystko strzeżcie się tych ludzi, którzy ciemności światłem a światło ciemnościami nazywają. Bo jaką korzyść możecie odnieść z towarzystwa tych, którzy nie mają względu ani na Boską ani na żadną inną władzę, którzy usiłują tę władzę obalić podstępem, którzy chętnie publicznie ogłaszają się największymi przyjaciółmi ogólnego dobra Kościoła і państwa, ale swoimi czynami udowodnili, że wszystko to zamierzają obalić. Są oni podobni do owych ludzi, których przyjmować do domu і nawet pozdrawiać zabronił św. Jan apostoł (por. 2 J 10), a których to Ojcowie Kościoła nazywali pierworodnymi synami diabła. Dlatego strzeżcie się ich pochlebstw і powleczonych słodyczą słów, za pomocą których będą was przekonywać do uczestnictwa w tych towarzystwach, do których sami należą. Bądźcie pewni, że bez udziału w zbrodni nie można być członkiem tych sekt. Odrzucajcie zatem ich namowy, którymi namawialiby was do niższych stopni wtajemniczenia tych swoich stowarzyszeń і usilnie przekonywaliby was, że w tych stopniach nic takiego nie ma co byłoby sprzeczne z rozumem lub religią, a nawet że wszystko co tam się czyni jest święte, sprawiedliwe і niewinne. Także і owa zbrodnicza przysięga, о której wspomniałem, a która jest wymagana od wstępujących do niższych stopni powinna was naocznie przekonać о tym jak niebezpieczne jest zapisywanie się do tego rodzaju stowarzyszeń і trwanie w nich. Pomimo tego, że о rzeczywistych zamiarach nie mają zwyczaju mówić tym, którzy nie są dopuszczeni do wyższych stopni wtajemniczenia to cała ich siła і znaczenie polega na wzajemnej zgodzie і współpracy. I dlatego za wspólników przestępstwa uważa się także і tych, którzy należą do najniższych stopni wtajemniczenia. Do nich odnoszą się słowa apostoła z Listu do Rzymian: „którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią” (por. Rz 1, 32).

Papież wzywa wolnomularzy do powrotu na łono Kościoła

Na koniec, wzywamy łaskawie do siebie і was, którzy będąc oświeceni і skosztowawszy darów niebieskich staliście się uczestnikami Ducha Świętego a potem nędznie upadliście podążając za sektami і w jakichkolwiek stopniach niższych czy wyższych pozostajecie. Wiedzcie, że jako namiestnik Tego, który oświadczył, że nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników і porównał się do pasterza opuszczającego trzodę і szukającego zabłąkanej owieczki, upominamy was і prosimy powróćcie do Chrystusa. Jakimikolwiek byście się zbrodniami nie skalali to о miłosierdziu Bożym і łaskawości Jezusa Chrystusa, Jego syna, nie powinniście wątpić. Zastanówcie się więc nad sobą і zbliżcie się znów do umęczonego za was Chrystusa, który nie tylko nie wzgardzi waszym nawróceniem, ale na wzór najłaskawszego Ojca, który już od dawna wygląda nawrócenia marnotrawnych synów najłaskawiej was przygarnie.

Ułatwienie powrotu na drogę pokuty

My zaś, aby was pobudzić і drogę pokuty ułatwić, na przeciąg całego roku od ogłoszenia tego Naszego Listu Apostolskiego w tym kraju, który zamieszkujecie zawieszamy zarówno obowiązek donoszenia na członków і wspólników tych sekt, jak też і wyłączność do rozgrzeszania z tych kar, w które popadliście wstępując do tych sekt. Dlatego ogłaszamy, że bez donoszenia na wspólników może uwolnić was od tych kar każdy spowiednik, który upoważniony jest do spowiadania przez ordynariusza miejsca, w którym przebywacie. Tej samej łaski mogą dostąpić wszyscy, którzy znajdowaliby się w Rzymie. Jeżeliby ktoś z tych, do których teraz przemawiamy, tak został uparty – czego, broń Boże – że zaniedbał tego czasu, który wyznaczyliśmy i nie nawrócił się prawdziwie і nie porzucił sekty, taki natychmiast po upływie tego czasu podlegać będzie ponownie karom kościelnym, od których może zostać zwolniony tylko przez Nas і Naszych następców albo przez tych, którzy uzyskaliby od Stolicy Apostolskiej władzę takiego rozgrzeszania. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać rozgrzeszenie będzie zobowiązany uprzednio donieść о wszystkich wspólnikach albo przynajmniej przysiąc, że uczyni to jak tylko będzie możliwe.

Zakończenie

Życzymy sobie także, aby odpis niniejszego dokumentu, jak і jego druk podpisany był ręką notariusza sądu cywilnego oraz opieczętowany pieczęcią kościelną w celu jego uwierzytelnienia, ma on być także publicznie obwieszczony w formie zgodnej z niniejszym oryginałem.
Nikomu nie można niniejszego dokumentu zawierającego Naszą decyzje, potępienie, zakaz і nakładającego interdykt, w jakikolwiek sposób podważać czy też zniszczyć. Jeżeli ktokolwiek odważyłby się to uczynić niech wie, ze ściągnie na siebie gniew Boga Wszechmogącego і błogosławionych apostołów Piotra і Pawła.

Postanowiono w Rzymie u Św. Piotra roku tysiąc osiemset dwudziestego piątego od wcielenia Pańskiego. Dnia trzynastego marca, w trzecim roku Naszego pontyfikatu. ( 13.03.1825r)

TUTAJ ALBUM DO PRZEMÓWIEŃ PAPIESKICH

TUTAJ ALBUM DO ENCYKLIK PAPIESKICH
mkatana
Im większe nieszczęścia zagrażają trzodzie Chrystusa, Boga і naszego Zbawiciela, tym większej troski w ich odwróceniu powinni użyć Biskupi Rzymscy w osobie błogosławionego Piotra, Księcia Apostołów, któremu została powierzona władza przewodzenia tej trzodzie.