Clicks18
vi.news

Phương án thay thế cho các nữ phó tế của Francis: Giáo lý viên giáo dân được tổ chức bởi TỔ CHỨC CHÍNH THỨC

Ngày 11 tháng 5, Francis đã ban hành tự sắc Bộ giáo lý cổ thiết lập mục vụ Novus Ordo của giáo dân "giáo lý viên."

Tự sắc nhấn mạnh rằng cam kết này "phải được thực hiện một cách hoàn toàn 'thế tục', tránh mọi hình thức" giáo lý hóa ". Bộ Phụng Tự Thần Thánh sẽ sớm lập một "tổ chức nghi thức" cho các giáo lý viên.

Chúng được mô tả như một “hình thức dịch vụ ổn định” được thực hiện bởi giáo dân. Tại cuộc họp báo nơi tài liệu được trình bày, tổng giám mục Rino Fisichella nhấn mạnh khía cạnh này và nói rằng nó không chỉ có vai trò trong một khoảng thời gian nhất định - bất kể điều đó có nghĩa là gì.

Fisichella nói rằng văn phòng của ông, theo yêu cầu của Francis, đã dành 5 năm qua để nghiên cứu khả năng thành lập mục vụ này.

#newsPdlzdkwech