in bien niev onn 2019 per il 1-1-2019 la benedicziun da Nossadunna e tut bien per il niev onn giavischel a la redacziun da gloria.tv ed a tuts lecturs ed users cun in grond engraziament 🤗More
in bien niev onn 2019

per il 1-1-2019 la benedicziun da Nossadunna e tut bien per il niev onn giavischel a la redacziun da gloria.tv ed a tuts lecturs ed users cun in grond engraziament 🤗