Proroctvá o posledných pápežoch.

Biblia Zjv 17,
9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“ 15 A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.
16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“

Vatikán vznik samostatného štátu v roku 1929!

Matka Boží ve svých poselstvích při zjeveních ve španělském Garabandalu sdělila při smrti Jana XXIII.: "Ještě tři papežové a nastane Konec časů." (Tzn., že po Pavlu VI., Janu Pavlovi I. a sv. Janu Pavlovi II. – za Benedikta XVI. jsme již vstoupili do období "Konce časů", který předchází Druhý příchod Krista ve slávě, jak je psáno v Písmu svatém u proroka Daniela a dalších proroků i v Apokalypse).

Anna Tomanová, česká stigmatizovaná mystička, kandidátka blahořečení (+ 1957), současnice Pia XII., vyslovila podobné proroctví o období před Druhým příchodem, (viz "Sedmikráska z Orlických hor" od P.Filipa Štajnera a spol.): "…má být ještě 6 papežů…" (Po Piu XII. jsou to: Jan XXIII., Pavel VI., Jan Pavel I., sv. Jan Pavel II., Benedikt XVI. a šestý, současný papež František).

Proroctví sv. Františka z Assisi
Když začne toto trápení, jeden muž, nekanonicky zvolený, se zmocní papežského úřadu a svou chytrostí zajistí přivedení mnohých k omylu a na smrt. Tehdy se rozmnoží pohoršení, náš řád se rozdělí a mnohé jiné budou úplně zničeny, protože bude přijat omyl, místo aby se mu odporovalo. Bude takové množství názorů a schizmat mezi lidmi, mezi řeholníky a mezi klérem, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny podle slov evangelia, i vyvolení by byli uvedeni v omyl – pokud by nebyli uprostřed tak velkého zmatku zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.

Matka Boží v La – Salettě: "Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista..

Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová: "Viděla jsem velký rozkol mezi dvěma papeži a viděla jsem, jaké smutné následky bude mít falešná církev… To zapříčiní takový rozkol, jaký svět ještě neviděl…"

Biblia Zjv 13,
11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.


Bude za Františka I. zničený Rím tak, ako to predpovedá proroctvo sv. Malachiáša?

Malachiášovo označení „De Labora Solis“ možná vyjadřuje pozoruhodnou pracovitost a vitalitu papeže Jana Pavla II. I když měl Karol Wojtyla posledních několik let svého života vážné zdravotní problémy (Parkinsonova choroba, artritida), nerezignoval a vytrval ve svém úřadu až do smrti.

Posledný pápež,ktorý má dvojslovné prirovnanie je Benedikt XVI Gloria Olivae(sláva olivy) pravdepodobne pre mučennícku smrť podľa predpovedí.
Po ktorom nasleduje krátke zhrnutie:

Počas posledného extrémneho Prenasledovania svätej rímskej Cirkvi bude sedieť na pápežskom stolci Peter Rímsky, ktorý bude kŕmiť ovce uprostred mnohých protivenstiev, ktoré keď pominú, mesto siedmych pahorkov bude úplne zničené a strašný Sudca bude súdiť ľud.Koniec.

PROROCTVO PIA X.

Zaujímavé je aj proroctvo pápeža Pia X. (1835-1914), ktorý napísal:

Aké strašné videnie! Budem to ja? Alebo to bude jeden z mojich nástupcov? Isté je, že pápež utečie z Ríma a keď bude utekať, bude prekračovať mŕtve telá svojich kňazov.

Videl som svojho nasledovníka v úrade, ktorý bol rovnakého mena, ako prekračoval telá svojich mŕtvych bratov. Nájde útočisko na skrytom mieste, no po čase zomrie krutou smrťou.


Pius X. bol vlastným menom Giuseppe Melchiore Sarto. GIUSEPPE je talianska variácia mena JOZEF. A práve súčasný emeritný pápež Benedikt XVI. sa vlastným menom taktiež volá JOZEF.