04:09
Libor Halik
1311.2K
USA arcibiskup proti potratu (1) Denverský arcibiskup Mons. Charles J. Chaput, OFM Cap. 3.10.2008 YouTubeMore
USA arcibiskup proti potratu (1)

Denverský arcibiskup Mons. Charles J. Chaput, OFM Cap. 3.10.2008 YouTube
Public domain
Cinik shares this
13
Pro-life.
Pro-life videaMore
Pro-life.

Pro-life videa
Cinik
Partisan patrně neznamená partizána, ale stranický...
Libor Halik
České titulky: Vítejte. Jsem Peter Robinson. Od r.1997 římskokatolický arcibiskup Denveru v Koloradu, nejctihodnější Charles J. Chaput vyrůstal v Kansasu, stal se františkánem r.1965 a byl vysvěcen na kněze r.1970. Dosáhl univerzitních titulů na St. Fidelis College Catholic University a Capuchin College. Arcibiskup Chaput je autorem nejsoučasnějšího "Vysvětlení císaři: Sloužíme národu …More
České titulky: Vítejte. Jsem Peter Robinson. Od r.1997 římskokatolický arcibiskup Denveru v Koloradu, nejctihodnější Charles J. Chaput vyrůstal v Kansasu, stal se františkánem r.1965 a byl vysvěcen na kněze r.1970. Dosáhl univerzitních titulů na St. Fidelis College Catholic University a Capuchin College. Arcibiskup Chaput je autorem nejsoučasnějšího "Vysvětlení císaři: Sloužíme národu životem dle naší katolické víry. Politický život". Četl jsem knihu dlouho 2x. Arcibiskupe Chapute, děkuji, že jste přišel. Děkuji. Nyní, když tu mám hosta, o kterém se mluvilo na přední stránce článku v New York Times v den nahrávky, zde máme záležitost potratů, opět rozdělující katolické voliče, teologiská debata byla cítit houpat se nad městem, v reportáži David Kirk Patrick ze Scrantonu v Pennsylvanii. Když tu mám hosta, o kterém bylo na přední straně v příběhu z New York Times, začali bychom mluvit o tomto článku. Dovolte mi ocitovat pro Vás|článek z Timesů. "Bitva uvnitř církve, co by si měli katoličtí voliči myslet o potratu, se opět šíří jako politický partizán připravený k boji o hlasy katolíků chodících na mši. Biskupové USA hubovali předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou z Kalifornie za veřejné odmítání učení církve o umělých potratech." Co řekla předsedkyně Pelosiová, co vyžadovalo nápravu? Inu řekla, že učení církve o potratu není jasné. Že dnešní stanovisko církve se stalo populárním před 50 lety. Myslím, že to řekla takto. Ano. Nikdo, kdo zná dějiny církve ohledně potratů, by nemohl říci něco takového. Od nejčasnějších dnů poapoštolských listů křesťanské komunity byl umělý potrat ZAVRHOVÁN a to bylo trvalým učením církve po všechna staletí, že umělý potrat je vždy, za všech okolností špatnost. Dobře. Mimochodem všiml jste si toho, četl jste— Četl jsem ten článek. V letadle z Denveru. Všiml jste si slůvka HUBOVALI? Biskupové hubovali— Ano. Vyhuboval jste jí? Nevím. Ve skutečnosti jsem napsal článek, dopis lidem arcidiecese Denver, aby nebyli zmateni z toho, co Pelosiová řekla. Mluvila veřejně na tiskové konferenci a pokládal jsem za důležité pro nás říci něco, aby lidé nebyli uvedeni do omylu tím, co řekla. Dobrá. Víte, že pohoršení se hluboce dotýká křesťanské komunity a znamená svést někoho|k pádu, a tak když lidé, kteří jsou katolíky tvrdí, že toto je katolické stanovisko, ač jím není, je absolutně zásadní, tak toto je— Ona začala, věřím, mohu ji citovat doslova, začala odpovědí Tomu Brokawovi na tiskové konferenci slovy: "Já jako horlivá katolička." To je přesné. A pak překroutila učení církve. Ano. Třeba to znamená, že od srdce může být srdečná, ale nebyla poučena o tomto. Dobrá. Článek v Timesech také zaznamenal, že biskup Scrantonu zakázal senátorovi Joseph Bidenovi přijímat sv. eucharistii (Večeři Páně) ve Scrantonu, senátorově rodišti. Postoj senátora Bidena k potratům, cituji: "Jsem připraven jako věc víry akceptovat, že život začíná početím, ale nemohu vnucovat tuto tíhu druhým, je to nevhodné v mnohonázorové společnosti." Co je špatné na tomto postoji? Vždyť všichni vnucujeme své názory i těm lidem, kteří s námi ne ve všem souhlasí. Každý zákon je názorem vnucovaným širší komunitě, ať už jde o bezpečnostní autopásy, nebo o omezení rychlosti. Vždy říkáme lidem co dělat, a tak se zdá přirozeným|od vlády vytvořit zákony, které chrání bezpečnost lidí a potrat, chránící nenarozené děti před potratem, je to věc ochrany a zdá se, že to není nevhodný druh vnucování od vlády. Dobře tedy - zde je, o co bych Vás chtěl požádat. Senátor Biden se zdá být- Nebudu ani zkoušet vkládat slova do jeho úst. Je to argument, který člověk slyší pořád dokola. Jo.
Libor Halik
The transcript: Welcome to Uncommon Knowledge. I'm Peter Robinson. Since 1997 the Roman Catholic Archbishop of Denver Colorado, the most Reverend Charles J. Chaput grew up in Kansas, became a Franciscan in 1965 and was ordained to the priesthood in 1970. He holds degrees from St. Fidelis College Catholic University and Capuchin College. Archbishop Chaput is the author most recently of "Render Unto …More
The transcript: Welcome to Uncommon Knowledge. I'm Peter Robinson. Since 1997 the Roman Catholic Archbishop of Denver Colorado, the most Reverend Charles J. Chaput grew up in Kansas, became a Franciscan in 1965 and was ordained to the priesthood in 1970. He holds degrees from St. Fidelis College Catholic University and Capuchin College. Archbishop Chaput is the author most recently of "Render Unto Caesar: Serving The Nation By Living Our Catholic Beliefs And Political Life. I have read it so far, twice. Archbishop Chaput, thank you for joining us. Thank you. Now when I have a guest who's mentioned in a front page article of the New York Times on the day of the taping, here we have an abortion issue again dividing catholic votes, theological dispute felt in the swing city the reporter David Kirk Patrick reports from Scranton, Pennsylvania. When I have a guest whose mentioned in the front page story in the New York Times, we started by talking about that article. Let me quote the Times article to you. "A struggle within the church over just how catholic voters should think about abortion is once again flaring up just as political partisans prepare an all-out battle for the votes of mass going Catholics. Bishops around the country scolded House Speaker Nancy Pelosi of California for publically contradicting the church's teachings on abortion." What did speaker Pelosi say that warranted correction? Well, she said that the church's teaching about abortion wasn't clear that present position of the church is one that became popular 50 years ago. I think she said it. Yes. And no one who knows the history of the churches understanding of abortion really would say anything like that, from the very earliest days in the immediate post apostolic writings of the Christian community. Abortion was condemned and it has been the constant teaching of the church through all the centuries that abortion as always, in all circumstances, wrong. Alright. By the way did you notice the use, you read the— I read the article. [ Simultaneous Talking ] On the airplane flying in from Denver. Did you notice the use of the words scolded? Bishops scolded— Yes. Did you scold her? I don't know. Actually I wrote an article, a letter to the people of the archdiocese of Denver making sure that they didn't misunderstand the issue from what she said. She spoke publically on Meet The Press and I thought it was important for us to say somethings so that people wouldn't be misled by what she said. Alright. You know scandal is a deep concern in the Christian community and that means leading someone to stumble and so when people who are Catholics say this is a catholic position, when it's not, is absolutely essential so this is— She began I believe I can quote her exactly, she began her answer to Tom Brokaw on Meet The Press by saying, "As an ardent Catholic." That's correct. And then she misrepresented church teachings. Yes. Although, it means heartfelt she may well be heartfelt but she wasn't educated on this issue. Alright. The Times' article also notes that the bishop of Scranton has forbidden Senator Joseph Biden from receiving communion in Scranton, which is the senator's hometown. Senator Biden's position on abortion and I'm quoting Senator Biden. "I'm prepared as a matter of faith to accept that life begins at conception but for me to impose that judgment on others is inappropriate in a pluralistic society." What's wrong with that position? Well, we're always imposing opinions on people to, who don't necessary agree with us all law is an opinion being imposed on the broader community whether it's seatbelt laws or laws about speed limits. We are always telling people what to do so it seemed like the nature of the government is to develop laws that protect the safety of people and abortion, protecting unborn children from being aborted, is a safety issue and it seems it can't be kinds of inappropriate kinds stand the government. Well what -- here's what I'd like to ask you to address. Senator Biden seems to be -- I won't even try to put words into his mouth. Here would be an argument that one hears over and over again. Right. (2008-10-03 YouTube)