Clicks120

I NOZZI DI CANA (Giovanni 2, 1-11) in VERSI SICILIANI a cura di don Pino Licciardi

cristianolibero.rns
I NOZZI DI CANA (Giovanni 2, 1-11) in VERSI SICILIANI a cura di don Pino Licciardi V62. I NOZZI DI CANA (Giovanni 2, 1-11) U terzu jornu a Cana i Galilia ci fu na festa i nozzi, e ddà Maria, la matri…More
I NOZZI DI CANA (Giovanni 2, 1-11) in VERSI SICILIANI a cura di don Pino Licciardi

V62. I NOZZI DI CANA
(Giovanni 2, 1-11)

U terzu jornu a Cana i Galilia
ci fu na festa i nozzi, e ddà Maria,
la matri di Gesù, c’era prisenti.
E nsemmula cu tutti li parenti,
puru Gesù a li nozzi fu mmitatu
cu i discipuli ch’iddu avia purtatu.
Mentri c’allegri stavanu a manciari
propriu lu vinu ci vinni a mancari.

La matri di Gesù, ca l’occhi attenti
a tutti i cosi avia, lu fa prisenti
a so figghiu e ci dici: “Un annu vinu!”.
E Gesù ci arrispunni di vicinu:
“Donna, cu mi cci mmisca nta st’affari?
E po’... la me ura ancora avi a arrivari”.
La matri chiama i servi e poi ci dici:
“Faciti tuttu chiddu chi vi dici!”.

C’eranu ddà sei gran giarri di petra,
ca tra l’ottanta e i centuvinti litra
era ognuna capaci di purtari,
picchì i Giudei eranu soliti fari
li purificazzioni rituali,
ca ci tinianu ad essiri liali,
pi comu era prescrittu nta la Liggi,
e nta sti cosi, guai a cu transiggi!

Nta un corpu i servi si ci prisintaru
e nzoccu avianu a fari addumannaru.
Gesù ci dici: “Ddi giarri i viditi?
Ora carriati l’acqua e li inchiti”.
Purtaru l’acqua e li incheru rasi.
“La prima coppa spetta, ntutti i casi,
a lu maistru i tavula” – ci dici.
E unu di servi subitu lu fici.

Appena u maistru i tavula assaggiau
ddu vinu ca lu servu ci purtau
-iddu un sapìa dunn’è c’ avia spuntatu,
ca sulu i servi avianu carriatu
l’acqua nte giarri, chi s’avia canciatu
in vinu, russu, siccu e prilibbatu-
lu stetti pi n’anticchia a assapurari,
comu si a vucca si vulia sciacquari.

Poi cumpiaciutu ô sposu va a chiamari,
dicennu ca un eloggiu ci havi a fari:
“Tutti nprincipiu sólinu purtari
ntavula u vinu bonu, e poi passari
chiddu cchiù scarsuliddu, quannu a genti
è anticchia alleira e gustu cchiù nun senti.
Bon vinu êmu vivutu, ma sarvasti
u cchiù bonu p’a fini e ora nnu dasti”.

Chiddu c’avvinni nta lu spusalizziu
a Cana i Galilea detti l’inizziu
ai signi fatti pi manifestari
la gloria di Gesù e accussì dunari
comu un lampu capaci i rivelari
chiddu c’a prima vista nun cumpari.
I discipuli infatti accuminciaru
a cridiri a Gesù, e mai u lassaru.

Giuseppe Licciardi (Padre Pino)