Peter(skala)
1707

1.Sobota v mesiaci (Fatimské soboty)

„…chcem vás poprosiť, aby
Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ,
a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie

na prvú sobotu v mesiaci.
Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier.
Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete rozšíri,
tieto vyvolajú nové vojny a prenasledovania Cirkvi,
mnohé národy budú zničené,
dobrí budú mučení a svätý otec (pápež) bude mnoho trpieť.
Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať,
svätý otec mi zasvätí Rusko,
ktoré sa obráti
a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.“


(Panna Mária viz.Lucia vo Fatime 13.7.1917)

Zasvätenie nového tisícročia Panne Márii

Collevalenza, jún 2000: Zasvätenie sa Panne Márii kňazov zo slovanských národov
MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE


pre kňazov Mariánskeho kňazského hnutia
Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My, členovia tvojho Mariánskeho kňazského hnutia, ktorí máme tvoriť šík tvojich kňazov, dnes sa celkom osobitne zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba svoje kňazstvo a kňazské záväzky.
Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej ľudskej náklonnosti k sebe samým, ku kariére, k pohodliu, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
Dobrotivá a milosrdná Matka!
Zverujeme ti svoje kňazstvo, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
Zaväzujeme sa preto žiť svoje kňazstvo jedine podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, o horlivé slávenie Eucharistie, liturgie hodín a každodennú modlitbu svätého ruženca. Každú prvú sobotu mesiaca budeme na tvoju česť sláviť svätú omšu a budeme sa usilovať o nábožný a prísny spôsob života, ktorý by bol dobrým príkladom pre iných.
Tiež ti sľubujeme vernosť evanjeliu. Chceme ho hlásať celé a byť ako jeho hlásatelia odvážnymi a statočnými – keby bolo potrebné až k preliatiu krvi. Sľubujeme ti, že budeme verní svätej Cirkvi, pre ktorej službu sme boli vysvätení.
Najmä chceme byť spojení so Svätým Otcom a s hierarchiou s ním zjednotenou. Bezvýhradným prijímaním pápežských smerníc chceme chrániť učiteľský úrad Cirkvi proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
Napokon ti sľubujeme viesť veriacich, ktorí sú nám zverení, k obnovenej úcte a dôvere k tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazských bratov, čo spôsobuje, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária.
Amen.

MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

pre rehoľné osoby a laikov, členov Mariánskeho hnutia
Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.
Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom – aby sme boli ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
Dobrotivá a milosrdná Matka!
Zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty.
Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojími kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
Napokon ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária.
Amen.

MODLITBA ZASVÄTENIA SA MLÁDEŽE PANNE MÁRII

v duchu Mariánskeho kňazského hnutia

Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), moja milovaná Matka!
Pretože patrím k Mariánskemu hnutiu, zasväcujem sa dnes zvláštnym spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto slávnostným úkonom ti ponúkam celý svoj život, svoje srdce, svoju dušu, svoje telo, zvlášť však toto obdobie, v ktorom prežívam svoju mladosť.
Veď ma cestou, ktorú mi ukázal Ježiš, cestou lásky, dobroty a svätosti.
Pomáhaj mi uchrániť sa hriechu, uniknúť zlu, egoizmu a premáhať pokušenia násilia, nečistoty a užívania drog.
Sľubujem ti, že sa budem často spovedať a prijímať Ježiša do svojho srdca ako duchovný pokrm života, že budem zachovávať Božie prikázania, že pôjdem cestou lásky a čistoty, že sa budem denne modliť svätý ruženec.
Chcem byť svedkom jednoty prostredníctom veľkej lásky ku Svätému Otcovi, k nášmu biskupovi a ku svojím kňazom.
Milujem ťa, moja drahá Matka a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
Amen.
sp; Milujem ťa, moja drahá Matka a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
Amen.
Peter(skala)
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a pobožnosť prvých sobôt podľa fatimských zjavení
www.maria.sk/pat-prvych-sobot
More
Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a pobožnosť prvých sobôt podľa fatimských zjavení

www.maria.sk/pat-prvych-sobot