Clicks1.8K
Otec Eirene
7

V denníku Postoj mi 2x zmazali môj komentár ohľadom Biblie

V denníku Postoj mi 2x zmazali
môj komentár ohľadom Biblie


19. 4. 2019 Jaroslav Daniška uverejnil v denníku Postoj Rozhovor s kňazom a profesorom Petrom Dubovským, popredným expertom na Bibliu. Názov článku je: "Biblista Dubovský: Biblia sa stále mení".

Ja si myslím, že nikto zvonku nemôže mazať iného príspevky a že to musí byť buď len autor alebo niekto s pracovníkov Postoja. Neriešim to, ale fakt je, že už druhý krát je môj príspevok "zmiznutý". Fórum "disqus", ktoré je zrejme nezávislé od Postoja, môj príspevok má, ale keďže som ho dva krát opäť dával na Postoj, tak "disqus" to vyhodnotilo ako spam. V Postoji v diskusii však, ako som povedal, "zmizol". Ak je takáto láska k pravde na Postoji, nuž je to ich problém.

Tu je diskusia na uverejnený článok (zmazaný príspevok je na konci):
----------

Eirenepred 11 dňami
Z článku:
"Židovská komunita prijala mazoretský text, ktorý je dobre zachovaný. V tomto ponímaní každá spoluhláska aj bodka, všetko je Bohom dané."
"Nemôžeme ignorovať hebrejský text, vo väčšine prípadov ide o originálny text."

===
Nuž ak už názov článku je taký provokujúci, prečo by som aj ja nemohol dať niečo provokujúce:
Mazoretské texty (MT).
Mnohí veria, že staroveké hebrejské texty SZ boli po stáročia Božím zásahom zachované ako perfektné kopie v tom, čo dnes nazývame MT. Mýlia sa! MT sa vzťahujú na texty SZ urobené rabínmi medzi 8. a 11. storočím (najstarší manuskript r. 895 !) Kumránske zvitky napr. sú oveľa staršie ako MT, ktorým často protirečia.

1) Mazoreti sami hovoria, že prijali porušené texty. Tie boli zmenené buď úmyselne (vraj chrániť pred rúhaním, dať iné slová pre verejné čítanie…), sú to tzv. „Tikkune Soferim“, alebo neúmyselné (ak v Ž 145 vypadol celý verš, čo potom iné?!).

2) MT sú písané radikálne iným písmom ako originály (čiže ide o preklad textov. Mojžiš, Dávid a väčšina SZ autorov by neboli schopní čítať MT.

3) Najväčšie zmeny mazoreti urobili pridaním hlások, ktoré hebrejský text vôbec nemá, aby vraj raz navždy zabezpečili „správne“ čítanie. MT sú naširoko užívané ako základ pre preklady SZ protestantmi, ktorí tu zrazu veria vo viac ako tisícročnú židovskú neporušenú ústnu TRADÍCIU (masoreth) správnych hlások.

4) MT vylúčili texty, ktoré stará židovská SEPTUAGINTA má (s výnimkou dvoch kníh sú tiež v hebrejčine).

5) Keď mazoreti dávali dokopy pasáže Písma, museli vyberať z množstva verzií hebrejských textov, ktorých varianty mali vážny dopad v náuke alebo proroctvách. Už stáročia pred MT sv. Justín mučeník († 165) skúmal v synagógach hebrejské texty a hovorí, že židovskí učitelia (ktorí odmietli Krista) robia zmeny v textoch. Koľké ďalšie zmeny urobili ešte mazoreti je len otázne! Evidentne teda, a to je to hlavné ohľadom MT, že mali za cieľ zmenu alebo zahalenie mesiášskych miest, na ktoré sa odvolávali kresťanskí apologéti 1. - 4. storočia vo svojich polemikách so židmi.

***
Že cieľom bolo zahalenie mesiášskych miest, to potvrdzuje aj profesor Dubovský slovami:

"Keby sme odsunuli grécky text, zosypala by sa nám kristológia."

Pre prehľad ohľadom Kánonu Biblie som urobil toto:

[Klikni tento link: Kánon Svätého Písma - schematický historický prehľad]

Eirenepred 11 dňami

Z článku prof. Dubovského:
"Ďalšia vec, ktorá je na štúdiu Biblie zaujímavá, sa týka záverečného textu, aj to, ako vznikol, je inšpirované. Autori, ktorí spájali časti Biblie do jej finálnej podoby, boli inšpirovaní Duchom Svätým."
===
Mal by som to teda chápať takto?:
Čiže, nakoniec Knihu proroka Daniela nenapísal Daniel, Evanjelium Jána nenapísal Ján, atď. Mne to smeruje ku chaosu (lepšie povedané, osobne tomu neverím, - veď nie som povinný veriť tomu, čo nie je striktná dogma, či nie?)
Od prvotného autora (ak dokonca bol aj nejaký prvotný autor), ako sa to uvádza, boli v medzičase "tisíce" REDAKCIÍ danej knihy Biblie. Čiže KDE je tá INŠPIRÁCIA? U prvotného autora? Pri prvej "redakcii"? Pri druhej? Pri 999.? Kde? Ak prvý autor bol inšpirovaný, k čomu to bolo dobré, keď Boh nezachoval jeho dielo (vlastne svoje dielo)?!
Ak bol druhý "autor" inšpirovaný, tak kladiem tú istú otázku. Atď.
Dúfam, že nie som heretik už len preto, že kladiem otázky.
Jozef Flavius, židovský historik, - všetko, čo napísal mu veria, - ale keď napísal, že Židia v r. 332 pred Kristom ukázali Alexandrovi Veľkému Knihu proroka Daniela (kde je proroctvo o Alexandrovi), tak toto mu zrazu, z nejakého "nezmámeho" dôvodu NEVERIA. Túto jednu vec mu neveria. Lebo v našom spolkovom vydaní Písma je napísané, že kniha proroka Daniela bola pravdepodobne napísaná v r. 165 pred Kristom. Nechápam, čo je na tom divné, robiť proroctvá do zadu do histórie?!
Iný biblický profesor mi povedal, že áno, môžem veriť aj to, že Kniha Daniela bola napísaná v babylónskom zajatí prorokom Danielom.
Nuž ja NEVERÍM, že bola napísaná v r. 165 po väčšine prorokovaných udalostí, ale ja VERÍM, že ju napísal prorok Daniel v Babylone. Amen.


RomulanSK Eirenepred 8 dňami

V dnešnej "post-faktuálnej" dobe je váš postoj - "verím tomu, lebo chcem veriť" vcelku normálny, nič si z toho nerobte. Ale kniha "proroka" Daniela je aj tak celkom vtipný príklad falšovania.

V knihe "Daniel" zachytáva svoju úžasnú kariéru na Babylonskom dvore, dokonca aj dobití Babylonu Peržanmi získal pozíciu kráľovského správcu pod Dáriusom Médskym, ktorý vraj dobyl Babylon. V skutočnosti však história nepozná kráľa "Dáriusa Médskeho", Babylon dobyl perzský kráľ Kýros (pozri aj knihu Ezdráš 1:1), po ňom vládol jeho syn Kambysus a až jeho následníkom bol Dárius - Perzský (teda nie Médsky). Celkovo keď "Daniel" popisuje udalosti z doby, v ktorej vraj žil (teda 6 st. p.n.l.) je nejasný a nepresný, mýli sa v mnohých základnych faktoch.

Ale akýmsi zázrakom keď prorokuje udalosti z obdobia o 400 rokov neskôr je zrazu oveľa presnejší a detailnejší.Táto jeho zázračná schopnosť však náhle končí pri proroctvách datovaných do roku 164 p.n.l. (vojna medzi Sýrčanmi a Egypťanmi sa nekonala, proroctvo o smrti gréckeho kráľa Antiocha IV v Palestíne tiež nevyšlo). Takže biblický učenci logicky stanovili čas kedy bolo Kniha Daniel napísaná do rokov medzi 170 až 164 p.n.l. Mimochodom aj keď SZ uvádza Daniela medzi knihami proroctiev, v hebrejskej biblii bola táto kniha vždy medzi Spismi, nikdy nebol akceptovaná ako prorocká kniha.

[Tu nasleduje môj zmazaný príspevok, ako som ho opäť dal po prvom zmazaní:]

Eirene RomulanSKpred 10 minútami
Vážený RomulanSK, prečo tu zmizla moja odpoveď na Váš príspevok (hoci v disquse je)? To Vy ste ho vymazali, lebo Vám bol nepríjemný? Tak ho dávam znovu a žiadam, aby sa nevymazoval, lebo nič neprístojné som tam nenapísal. Tu je môj príspevok ešte raz:
======
1) Najprv, dávate do úvodzoviek akoby moje slová ("verím tomu, lebo chcem veriť"), čo je zavádzajúce. Ja som tu nič také nepovedal.

2) Hoci je pravdou, že viera je AJ otázkou vôle. Či nie? Neviem však, čo básnite o čomsi "post-faktuálnom" (zaiste na mnohých to urobí dojem veľmi múdreho, - na mňa nie), ale najväčším FAKTOM v histórii je vstup vteleného Boha do nej a ním založenej Cirkvi, ktorej kto neuverí bude odsúdený. Zdá sa Vám, že je málo FAKTOV na to, aby sme mali dôvod uveriť Cirkvi aj v otázkach Biblie?

3) Pápež Benedikt XV. v encyklike o Hieronymovi hovorí (22):
"Aj tí, ktorí prehlasujú, že historické časti Písma nespočívajú na absolútnej pravde, menovite, čo si ľudia vtedy bežne mysleli, sú, - nie menej ako už spomenutí kritici, - mimo harmónie učenia Cirkvi, čo je zdôraznené svedectvom Hieronyma a Otcov. Napriek tomu sa neboja dedukovať takéto názory zo slov Leva XIII. s odôvodnením, že on dovolil, že princípy, ktoré položil ohľadom prírodných vecí sa môžu aplikovať aj na historické veci. Nuž držia sa toho, že presne tak ako posvätní pisatelia hovorili o fyzikálnych veciach podľa zdania, tak isto, nakoľko nevedeli o skutočnostiach, vyprávali o nich podľa všeobecnej mienky alebo dokonca na nezaložených dôkazoch; ani nám neoznamujú zdroje, z ktorých odvodili svoje vedomosti, ani si iných ľudí vyprávania neprisvojujú. Takéto názory sú jasne falošné a predstavujú osočovanie nášho predchodcu. A koniec-koncov, aká je tu analógia medzi fyzikou a históriou?! Lebo zakiaľ fyzika sa zaoberá "zmyslovými javmi" a musí sa teda porátať s javmi [fenoménmi], naproti tomu história sa musí dať do súladu s faktami, keďže história je písané zdelenie udalostí ako sa v skutočnosti stali. Ak by sme takého názory mali prijať, ako by sme si mohli udržať pravdu, na ktorej sa nastojí v encyklike Leva XIII. - že posvätný príbeh je absolútne bez omylu?"

4) Takže, ak ste taký múdry, nebude pre Vás problém odpovedať na tieto otázky:


-- Je teda Kniha proroka Daniela FALOŠNÁ? Lebo také čosi tu hovoríte (že je to vtipný príklad falšovania).

-- Ktorý pisateľ bol inšpirovaný? Na to ste mi zabudli odpovedať. Daniel v 6. storočí pred Kristom alebo KTOSI v r. 164?

-- Ironicky píšete, že "akýmsi zázrakom keď prorokuje…" a "jeho zázračná schopnosť". Pýtam sa: Proroctvo nie je zázrak?

-- Opisujete tu iks omylov v Knihe Daniela. Takže tvrdíte, že Kniha Daniela, ktorú má Cirkev, obsahuje historické omyly? Áno?

-- A mimochodom posledná otázka, je pre Vás "hebrejská biblia" (čiže autorita židov, ktorí odmietli Ježiša Nazaretského) väčšia ako autorita Ježišom založenej Cirkvi, ktorá tvrdí, že Kniha Daniel je inšpirovaná a teda jej autorom je sám Boh Duch Svätý?


Prevzaté z mojej osobnej stránky:
sites.google.com/…/na-denniku-post…
suslicek
Ďalšia cenzúra nepohodlných, ale pravdivých vyjadrení... christ-net.sk/node/3628
Venaska
Otec Eriene ste vzácny človek a kňaz. Nedajte sa odradiť nikým a ničím. Denník Postoj by sa mal urýchlene premenovať na Nočník Postoj(šerbeľ). Vznikol presne za takých okolností a s takým istým typom ľudí, ako pri vzniku tzv. KDH. Naši predkovia vedeli, že krv nie je voda. Pozrime si dobre diapazón tzv. vedúcich osobností KDH. Pozrime sa do ich genetickej výbavy a histórie, hneď nám bude všetko …More
Otec Eriene ste vzácny človek a kňaz. Nedajte sa odradiť nikým a ničím. Denník Postoj by sa mal urýchlene premenovať na Nočník Postoj(šerbeľ). Vznikol presne za takých okolností a s takým istým typom ľudí, ako pri vzniku tzv. KDH. Naši predkovia vedeli, že krv nie je voda. Pozrime si dobre diapazón tzv. vedúcich osobností KDH. Pozrime sa do ich genetickej výbavy a histórie, hneď nám bude všetko jasné. Čarnogurský, Neuwirth, Palko, Neuwirthová, Fígeľ, Fronc, Mikloško a pod. Táto strana vznikla na to, aby zviedla slovenských katolíkov a použila ich na ciele niekoho iného. Ciele ktoré sú v ostrom protiklade voči učeniu RKC. Slovenský naivný volič si spočiatku myslel, že KDH je pokračovaním politiky Otca národa Andreja Hlinku, aké však bolo jeho prekvapenie keď sa strana postupne vyprofilovala na bohorovno-liberálno-kresťanský apendix, hnisajúci vred na tele národa a cirkvi. Jej predstavitelia od počiatku razili politiku osobnej a osobnostnej výlučnosti. Svojími postojmi a výrokmi nahrádzali a vytláčali usmernenia otcov biskupov a kňazov v jednotlivých diecézach. Ich bohorovnosť nemala hraníc. Z ich krokov a nadradenosti boli cítiť ich genetické korene od mŕtveho mora. Po rokoch sa ich nastrčená politická garnitúra opotrebovala a morálne zdiskreditovala, preto sa rozhodli tento svoj nastrčený politický subjekt zlikvidovať, lebo už prestával slúžiť ich účelom. Premyslene nasadili za predsedu najhlúpejšieho "goja"- skrachovaného hnojárskeho študenta s agresívnou rétorikou a povahou. To je záruka toho, že tento človek bezpečne zlikviduje ich nasadený paškvil. Oni a ich nástupnícka generácia sa postupne začínali presúvať do neziskoviek, európskych a nadnárodných inštitúcii a think-tankov, takisto do iných strán cez ktoré postupne ovládajú našu spoločnosť. Takto isto vznikol aj "NOČNÍK POSTOJ". Na zmätenie slovenského katolického voliča. Pozrite si redaktorov tohoto plátku a všimnite si ich genetické korene a hneď vám bude všetko jasné. Čudujem sa každému skutočnému katolíkovi, ktorý chce aj dobro národa, že toto hneď neodhalil a ešte sa pokúša prispievať svojimi komentármi a reakciami do tohoto nastrčeného média. Treba ich totálne ignorovať a oni, keď zistia, že nemajú žiaden hlas v katolíckom prostredí slovenska to osobne zlikvidujú aj sami. Nasadia tam zase nejakého prihlúpleho "GOJA", ktorý urobí bezpečne robotu za nich a oni zostanú čistí.
Otec Eirene
Ďakujem
fiat33
Čo môžme drahy otec Eirene čakať od postoja, keď im je bližšia pani, ktorá klame a vymýšľa si nehoraznosti na biskupa Chautura, už tretí článok, kritika Marosa Kuffu.... Už dávno hovorím že to riadia zasterkovi bratia ktorí sa tvária ako anjeli svetla, my však vieme že im ide len o spinenie katolíckej cirkvi a jej členov. Postoj nemá záujem hľadať pravdu ale rochnit sa v blate a špine. Ale …More
Čo môžme drahy otec Eirene čakať od postoja, keď im je bližšia pani, ktorá klame a vymýšľa si nehoraznosti na biskupa Chautura, už tretí článok, kritika Marosa Kuffu.... Už dávno hovorím že to riadia zasterkovi bratia ktorí sa tvária ako anjeli svetla, my však vieme že im ide len o spinenie katolíckej cirkvi a jej členov. Postoj nemá záujem hľadať pravdu ale rochnit sa v blate a špine. Ale všetko iba do času. Redaktori sa upísali samému čertu.
Venaska
Redaktori "Nočníka Postoj" sú od jeho vzniku nasedení na manipuláciu s katolíckym čitateľom. Oni boli už ako upísaní čertu ešte pred vznikom "Nočníka Postoj" priamo vybratí na túto špinavú prácu. Nezabudnite na najdôležitejšiu vec a tou je tzv. "krvná stopa". Krv nie je voda! Dobre si preverte každého redaktora a hlavne jeho kerene. Táto ľudská rasa sa neštítila dať zabiť BOHOČLOVEKA a prečo by …More
Redaktori "Nočníka Postoj" sú od jeho vzniku nasedení na manipuláciu s katolíckym čitateľom. Oni boli už ako upísaní čertu ešte pred vznikom "Nočníka Postoj" priamo vybratí na túto špinavú prácu. Nezabudnite na najdôležitejšiu vec a tou je tzv. "krvná stopa". Krv nie je voda! Dobre si preverte každého redaktora a hlavne jeho kerene. Táto ľudská rasa sa neštítila dať zabiť BOHOČLOVEKA a prečo by mala mať rešpekt pred nejakým Otcom Eirenom či Otcom Kuffom. Oni to však nikdy neurobia vlastnými rukami, ale vždy na to použijú skorumpovaného, vydierateľného, alebo osprosteného GOJA. Všade zanechávajú svoj rukopis. Dá sa to odhaliť, len človek musí chodiť s otvorenými očami s vedomosťami a modlitbou. Zásterkoví bratia sú iba ich produktom a nástrojom na ešte sofistikovanejšiu manipuláciu spoločnosti. V zásterkovom spoločenstve sú aj Gojovia, ktorí slúžia, sú zaviazaní za rôzne služby, posty a peniaze. Hlavne majú špinu za prstami a maslo na hlave, preto musia slúžiť. Celé zásterkové spoločenstvo je riadené ľudmi od Mŕtveho mora a slúži iba ich záujmom a cieľom.
Peterko
Postoj je fakticky tlacovym organom Knessetu. Svedci o tom aj jeho infografika a logo na uvodnej strane. Typickym znakom je aj pouzivanie modrej farby. Je to piata kolona a obrezana kasta.
Peter(skala)
Mazanie je jedna... ale vyhadzov bez zadania dôvodu, tak to je sila.... ktora čaká na každeho "mudrejšieho". To len aby ste boli pripravení, ked sa to stane, lebo Postojaci su nastrčení cirkevni-masoni, ktorí sa tvaria ako konzervativci, ale su to liberali v ovčom ruchu.

Nič noveho pod slnkom, ale treba dať najavo