Clicks754
ľubica
4

Posolstvo svätého Archanjela Gabriela o. M. Rodriguemu o decembri 2021:

V noci zo 17. na 18. marca 2021 prišiel okolo 2:30 v noci Anjel Pána (neskôr som pochopil, že to bol svätý Gabriel Archanjel), aby mi povedal o posvätnej a veľkej úctivosti svätého Jozefa voči Svätej rodine a o jeho úlohe na konci zlých čias. Hovorím „koniec zlých čias“, aby som vyjadril obdobie odlišné od Kristovho slávneho návratu na konci vekov.

Túto skúsenosť, o ktorej budem hovoriť, tú nazývam snom. Archanjel Gabriel sa najskôr ukázal ako nádherné žiarivé svetlo. Postupne som rozoznal podobu bytosti svetla , ktorá má niečo, čo vyzeralo ako svetelné krídla. Z jeho bytosti vychádzala žiara, ktorá prinášala radosť i veľmi hlboký pokoj v Bohu. Akoby som sa pozeral na časť oblohy. Potom bol počuť jeho hlas:

„Prichádzam odhaliť úctu svätého Jozefa od chvíle, keď som s ním hovoril, až do dňa, keď mal opustiť Zem. Jeho úloha ochrancu a strážcu Svätej rodiny bola veľmi pokojná a plná dôvery v Boha, večného Otca. Jemu i Najsvätejšej Panne Márii bolo dané, aby ako prvá mala to najsvätejšie poznanie tajomstva Trojice Otca a Syna a Ducha Svätého.
Slobodné prijatie Panny Márie za nevestu mu prinieslo radosť z vliateho poznania, naplneného živým a otcovským vzťahom s Ježišom, jeho Stvoriteľom, jeho Kráľom a jeho Láskou. Toto poznanie Jozef získal z lásky, ktorú mal k Márii, svojej neveste, a z vôle Všemohúceho Otca. Od tej chvíle vzal Jozef Máriu domov a uskutočňoval službu svojej lásky k Márii a Dieťaťu.

Dráma, ktorá sa odohrala v čase narodenia Spasiteľa, vzbudzuje úvahu o jeho veľkej autorite, ktorá umožnila uchrániť Boha-Dieťa a Jeho Matku pred akýmkoľvek zlým znamením, ktoré by mohlo ohroziť identitu dieťaťa. Diabol a jeho poskokovia teda mohli Ježišovi a Jeho Matke ublížiť. Jeho sila a jeho láska držali diabla a jeho poskokov na uzde. Až do dňa narodenia Dieťaťa-kráľa o tom nič nevedel ani Herodes a jeho dvor. Znamenie však bolo na nebi, mudrci už kráčali v ústrety Božiemu Dieťaťu a pastieri, najmenší z ľudu, boli poučení hlasom anjelov!

Vo chvíli, keď chcel Herodes zabiť Božie Dieťa, varoval som Jozefa vo sne podľa vôle večného Otca, aby vzal Dieťa a Jeho Matku a utiekol do Egypta. Zostali tam až do smrti tyrana. Keď sa vrátili späť do Nazareta, Svätá rodina tam zostala počas rokov Ježišovho rastu. Nik netušil, kto je Ježiš a Jeho Matka. Jozefova rozvážnosť bola dokonalá, aby nepriťahovala oči Zlého, aby sa neprekazil plán Boha, nášho Otca.
Jozefovo domnelé otcovstvo prikrývalo Dieťa a Jeho Matku takým skvelým spôsobom, že to nik nedokáže vyjadriť ani sa k tomu priblížiť.
Jozefova otcovská neha bola ako jaskyňa pod skalou, aby chránila Matku s Dieťaťom pred bezohľadnými náladami tohto sveta. Táto diskrétnosť pokračovala v tichu a modlitbe, v každodennej práci a dokonca aj v ostatných veciach, aby nevyvolávala podozrenie o existencii Božieho Mesiáša. Jozefova poslušnosť plniť vôľu Večného Otca s pokorným a čistým srdcom z neho urobila najreprezentatívnejšiu mužskú postavu na zemi v kruhu Svätej rodiny. Jeho otcovstvo a jeho mužskosť sa podobali tomu, po čom Boh túžil od počiatku.

Tak, ako svätý Jozef chránil Dieťa a Jeho Matku, chráni Cirkev v jej historickom raste. V týchto vašich časoch ešte vážnejšie.

Súčasná doba vyžaduje stiahnutie závoja Božej diskrétnosti o svätom Jozefovi a o jeho úlohe v Kristovej Cirkvi. Teraz je načase odhaliť slová 2. listu Solúnčanom skryté od počiatkov Cirkvi. Skutočne, teraz musí byť odhalená tajomná postava, ktorá zadržiava alebo bráni prejavu antikrista a jeho súčasnej nadvláde, aby všetci spravodliví pochopili udalosti, ktoré sa dejú. Musíte stáť pripravení a nechať si rozžaté lampy, keď sa prejaví Syn človeka.
Tu je posvätný text 2. listu svätého Pavla Solúnčanom, kapitola 2, 1-12:

1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, 2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. 3 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. 5 Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. 8 Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; 9 toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. .
Skutočne „tajomstvo neprávosti" už funguje; stačí, aby ten, ktorý ho zadržuje, bol teraz odsunutý. Dnes vám to poviem: Ten, kto to brzdí, je svätý Jozef! Svätý Jozef svojou modlitbou a príhovorom pomáha veriacim v duchovnom boji za obranu viery bojujúcej Cirkvi. S modlitbami svätých a duší v očistci, to znamená cirkvi víťaznej a trpiacej, pomoc svätého Jozefa a Panny Márie tvorí štít viery, ktorý doteraz zadržiava antikrista.

Dobre počúvajte moje slová. Pohár neprávosti preteká a pre Cirkev čoskoro príde čas, keď dôjde k prenasledovaniu spravodlivých. Z vôle Otca a Syna a Ducha Svätého je, že tento rok 2021 bol pápežom Františkom vyhlásený za Rok svätého Jozefa. Bolo nám ponúknuté veľké požehnanie ochrany. V priebehu tohto roka budete nútení rozhodnúť sa.
To, čo sa prezentuje ako záchrana cez očkovanie, je len ilúzia.
Znamenie šelmy vám bude čoskoro vnútené, aby sa dalo nakupovať, jesť alebo cestovať. Rok 2021 je rokom rozlišovania pre tých, ktorí chcú byť verní Kristovi. Všetkým tým, ktorí chcete nasledovať Krista - pomôže vám svätý Jozef, ale on sa musí diskrétne stiahnuť 8. decembra.


V tom čase, a už sa to začalo, sa všetci tí, ktorí odmietajú Krista, ocitnú v sile klamu, ktorý ich núti veriť v lož. V sociálnu a planetárnu lož organizovanú a pripravovanú pomocníkmi antikrista. Tvoria falošnú Cirkev, ktorá je skutočne sociálnym telom antikrista. To oni vládnu strachom, dominanciou, komunistickými a socialistickými ideológiami. Manipulujú a (ako futbalisti) kopú za falošné univerzálne bratstvo.

Prenikli do Kristovej cirkvi s cieľom znetvoriť ju a znesvätiť jej sviatosti. Všetko zapadá do seba.
Do 8. decembra sa títo zlí pomocníci zorganizujú prostredníctvom médií, aby vytvárali atmosféru podozrenia, strachu a udávania.

Musia sa pripraviť na príchod bezbožnej hierarchie organizovaním svetového poriadku, v ktorom bude vládnuť rozdelenie a zmätok na úkor Pravdy náuky Cirkvi. Škandály a obvinenia zasiahnu Cirkev všade. Hnutia, ktoré popierajú mužov a ženy, sa stanú novými sudcami v tejto spoločenskej lži. V rodinách budú vznikať konflikty argumentujúce potrebu vakcín a Znamenie šelmy. Konflikty medzi národmi dospejú do takého bodu, že sa všetko bude zdať beznádejné. Srdcia ochladnú, svedomie bude spútané a zatemnené hriechom, ktorý všade preniká.

Aj keď sa zdá, že antikristov kúkoľ dusí spravodlivých a svätých, čo vyvoláva dojem smrti Boha a konca Katolíckej cirkvi, to všetko je len zdanie. Keď svätý Jozef ustúpi do úzadia, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie začne konať a budú to počiatky triumfu jej Nepoškvrneného Srdca pre jej deti a Cirkev. Cirkev prejde bolesťami očisťovania, a Panna Mária ju bude sprevádzať ako Matka bolesti. Niektoré z jej detí budú mučeníkmi, v deň víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie budú nosiť palmu Kristovho víťazstva. V čase, keď sa zjaví antikrist, príde doba úkrytov pripravených Svätými srdciami Ježiša a Márie a samotným čistým srdcom svätého Jozefa. Útočištia sú dielom troch a pol rokov uvedených v Knihe Zjavenia. Sú Božím dielom.

Malé stádo, neboj sa. Pozri sa očami viery, nádeje a lásky. Úkryty sú pod špeciálnou ochranou Panny Márie Karmelskej. Takto to chcelo jej Nepoškvrnené Srdce. Nevidíte teraz konanie Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa? Všetko, čo potrebujete vedieť, bolo povedané. Žite v dôvere, aby ste plnili Jeho Božskú vôľu, a často opakujte túto modlitbu: Ježišu, dôverujem ti!

O. Michel Rodrigue, Kanada

dsdoconnor.com/2021/09/27/new-prophecy-from-father-michel/

Tu nižšie sú kľúčové témy správy a vlastné myšlienky: prof. Daniela D ´Connora dsdoconnor.com/author/danieloconnor/

V posolstve sa hovorí, že „zadržiavateľom“ je sám svätý Jozef, o ktorom hovorí svätý Pavol v Písme (2. solunčanom, 2. kapitola), ze zadržiava moc Antikrista. A 2 Sol, 2: 7 však odkazuje na čas, v ktorom bude zadržiavateľ „mimo cesty“, čo umožní Antikristovi získať nadvládu.
Toto odstránenie zadržiavateľa, o. Michelova správa hovorí, že sa zhoduje so záverom Roku svätého Jozefa, ktorý pripadá na 8. decembra 2021.

Teraz zjavne svätý Jozef nikdy nebude skutočne „mimo cesty“. Vždy bol a vždy bude patrónom univerzálnej cirkvi, hrôzou démonov a vždy tu bude pre nás. Napriek tomu toto posolstvo naznačuje, že Rok svätého Jozefa znamenal špeciálne vyliatie jeho ochrany na Cirkev (odkaz sa týka samotného tohto roku ako „veľkého požehnania ochrany“) - vyliatie, ktoré bolo také silné, že zabránilo Antikristovi vstúpiť na scénu, aj keď dozrel čas na jeho príchod. Ale keď sa skončí ten rok špeciálnej ochrany, Antikristovi už nebude zabránené vniknúť.

Zo správy je zrejmé, že očkovacia látka proti Covidu nie je ešte značka šelmy pretože tá príde „čoskoro“ ako požiadavka „kúpiť, jesť alebo cestovať“. Znamená to však, že vakcína je súčasťou zastrešujúceho systému značky šelmy a že je to „záchranná ilúzia. Osobitne preto povzbudzujem tých, ktorí dostali očkovaciu látku, aby boli obzvlášť v pohotovosti, pokiaľ ide o to, čo bude nasledovať, a nenechali opať iným rozhodnúť - rovnaké metódy použité na propagáciu očkovacej látky sa čoskoro použijú na propagáciu Znamenia šelmy.


Správa hovorí, že špeciálna ochrana svätého Jozefa sa „nenápadne“ stiahne 8. decembra. Preto by som nepovedal, že táto správa nevyhnutne predpovedá niečo katastrofálne presne v ten deň. Posolstvo skôr hovorí, že - hoci sa tento proces už začal - tí, ktorí odmietajú Krista, sa po tom čase „ocitnú v sile klamu, ktorá ich núti veriť lži. Sociálna a planetárna lož organizovaná a pripravovaná akolytmi antikrista. “

Potom, čo 8. decembra uplynie špeciálny rok ochrany svätého Jozefa, táto správa hovorí, že hanebné mocnosti, ktoré budú môcť, začnú presadzovať to, čo teraz pripravujú, a to tak, že „sami prostredníctvom médií [vytvoria] atmosféru podozrenia, strachu a vypovedanie ... kde bude vládnuť rozdelenie a zmätok ... “Inými slovami, konečné dosky antikristovej infraštruktúry sú takmer na mieste; po 8. decembri 2021 budú použité na určený účel.

Ale všetok ten chaos a zlo budú len „zdaním“, aj keď - tu by som mal poznamenať pre tých, ktorí nie sú oboznámení s proroctvami -
to bude znamenať 3 roky globálnych trestov (po Varovaní), aké svet nikdy nevidel vrátane bezprecedentnej katastrofy/vojny/kolapsu/prenasledovania, vlády Antikrista a potom 3 dní temnoty. Napriek tomu, že mnohí budú mučeníkmi (a mali by sme sa predovšetkým radovať z možnosti takéhoto ocenenia pre seba!), Verný zvyšok bude celkovo chránený.

Lebo po pravde, v ten deň správa hovorí, že Panna Mária „začne počiatky víťazstva svojho Nepoškvrneného Srdca“.

Tento triumf vyvrcholí v ére mieru - splnenie modlitby Otče náš - vláda božskej vôle na zemi ako v nebi. Toto sú najzaujímavejšie časy v histórii naživo. Veríš v Ježiša a snažíš sa žiť v Jeho vôli? Potom sa nemáte absolútne čoho báť. Ukrývajte sa v posvätných a nepoškvrnených srdciach Pána Ježiša a Jeho Matky a zapájajte sa do misie horlivejšie než kedykoľvek predtým.

Teraz nie je čas ustúpiť, je to čas NABÍJAŤ sa vpred s tým bojovým pokrikom na perách, NECH ZIJE KRISTUS KRÁL! Zatiaľ je Jeho kráľovstvo tak blízko, že ho takmer môžeme ochutnať.
"Ži v dôvere, aby si splnil jeho Božskú vôľu, a často opakuj túto modlitbu: Ježišu, dôverujem ti!"
ľubica
Odteraz vás žiadam, aby ste boli v stave milosti a modlili sa pred obrazom Svätej rodiny nasledujúcu ochrannú modlitbu, aby keď budú chcieť zaviesť vakcínu, môj ochranný plášť vás urobí neviditeľným na príhovor celého neba a všetkých úbohých duší.

MODLITBA NA KAŽDÝ DEŇ:

Ja, …/
celé meno nahlas/ ako dieťa Boha Otca a Ním tak milované a ako súčasť Jeho verného ľudu volám o pomoc celé Nebo a …More
Odteraz vás žiadam, aby ste boli v stave milosti a modlili sa pred obrazom Svätej rodiny nasledujúcu ochrannú modlitbu, aby keď budú chcieť zaviesť vakcínu, môj ochranný plášť vás urobí neviditeľným na príhovor celého neba a všetkých úbohých duší.

MODLITBA NA KAŽDÝ DEŇ:

Ja, …/
celé meno nahlas/ ako dieťa Boha Otca a Ním tak milované a ako súčasť Jeho verného ľudu volám o pomoc celé Nebo a úbohé duše v očistci a žiadam o duchovný príhovor svätého Jozefa, preblahoslavenej Panny Márie, môjho Pána Ježiša Krista, Boha Otca a Ducha Svätého, tvárou v tvár tejto situácii, ktorá ohrozuje moju fyzickú a duchovnú integritu, ako je implantácia očkovacej látky proti Covid do môjho tela. Prostredníctvom ochrany a príhovoru mocného svätého archanjela Michala žiadam celú jeho anjelskú družinu, aby mi pomohla a zneviditeľnila ma pred touto hrozbou, aby sme boli chránení a vedení mojím ochrancom svätým Jozefom a tiež strážené myriadami anjelov a úbohých duší v očistci, ktoré nás bránia proti tomuto úkladu na celom svete. Amen.

Odteraz sa budete modliť každý deň a Nebo bude mimoriadnym spôsobom predchádzať takýmto okolnostiam a všetci, ktorí sa ho budú modliť, budú chránení pred týmto nebezpečenstvom pre ich fyzickú a duchovnú integritu, toto Varovanie týkajúce sa vakcíny a modlitby, o ktoré požiadal Boh Otec aby som sa dostal k Jeho vernému zvyšku, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť Nového svetového poriadku, mnoho nespravodlivosti pochádza z tohto režimu, ale uvidia aj Mocnú ruku Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, Matky Božej, moju(sv. Jozefa), svätých archanjelov a anjelov, duší očistca a svätého archanjela Michaela, ktorí ich nenechajú na pokoji, tiež uvidí mnoho zázrakov a zdatnosti zo strany Boha ako ochrancu svojho milovaného Izraela.

Chcem vám povedať, že máte všetku ochranu víťaza a tiež očistnej armády. Obráťte sa na duše v očistci a oni vám pomôžu, preto je dôležité modliť sa za ne každý deň vo svojich modlitbách, budú vám veľkou pomocou, ale na to musíte vedieť, ako požiadať o ich príhovor čistým a pokorným srdcom a v stave milosti. Preto je spoveď taká dôležitá.
ľubica
MODLITBA DENNEJ OCHRANY, ABY SA ZABRÁNILO POVINNÉMU OČKOVANIU PROTI COVID-19 / POSOLSTVO SVÄTÉHO JOSEFA BOŽIEMU ĽUDU/ SPRÁVA DANÁ LORENE
1. DECEMBRA 2020
( preložené z pôvodnej španielčiny)

Drahí ľudia môjho syna, ja ako adoptívny otec Ježiša Krista a ako ochranca posvätných spojených a prebodnutých Sŕdc vám prichádzam odovzdať toto vzácne posolstvo, ktoré vám pomôže …More
MODLITBA DENNEJ OCHRANY, ABY SA ZABRÁNILO POVINNÉMU OČKOVANIU PROTI COVID-19 / POSOLSTVO SVÄTÉHO JOSEFA BOŽIEMU ĽUDU/ SPRÁVA DANÁ LORENE
1. DECEMBRA 2020
( preložené z pôvodnej španielčiny)

Drahí ľudia môjho syna, ja ako adoptívny otec Ježiša Krista a ako ochranca posvätných spojených a prebodnutých Sŕdc vám prichádzam odovzdať toto vzácne posolstvo, ktoré vám pomôže pri súžení a ochrane pred démonickými silami satana.
Vy ako milovaný ľud môjho syna ste vystavení zlovoľným plánom Nového svetového poriadku, ktoré majú v úmysle zdecimovať obyvateľstvo a viac než čokoľvek iné prenasledovať a zastrašovať Boží ľud ako svojich úhlavných nepriateľov, ktorých chcú poraziť. Preto vám dnes ako obranca Božieho ľudu dávam pokyny. Prostredníctvom môjho svätého príhovoru získate mnoho milostí a ochranu pred všetkými nespravodlivosťami a zvrátenými plánmi nepriateľa.
Chcem vám povedať, že máte všetku ochranu víťaza a tiež očistnej armády. Obráťte sa na duše v očistci a oni vám pomôžu, preto je dôležité modliť sa za ne každý deň vo svojich modlitbách, budú vám veľkou pomocou, ale na to musíte vedieť, ako požiadať o ich príhovor čistým a pokorným srdcom a v stave milosti. Preto je spoveď taká dôležitá.

Dnes sa s vami chcem porozprávať o očkovacej látke, ktorú chcú proti Covid celosvetovo vyrobiť. Bude to povinné, pretože prináša špičkový čip a nanotechnológiu a ovládne vašu myseľ a zmení vašu DNA, čím vo vás zotrie Božiu podstatu. „Táto očkovacia látka, ktorá zabíja vaše duše a ducha je pascou satana, aby ju vniesla do celého sveta, a preto sa Nebo, znepokojené pre svoj malý verný zvyšok, rozhodlo zasiahnuť, aby vás ochránilo a udržalo v bezpečí. V prvom rade ste si už všimli, že by ste to NEMALI vziať.
Za druhé, na túto úlohu máte moju ochranu a ochranu celého neba a úbohých duší v očistci, odteraz sa za nich budete denne modliť jeden ruženec, aby sa za vás prihovárali a poskytli vám silu a odvahu čeliť akejkoľvek situácii.
Ako sa za vás v tejto situácii bude Nebo prihovárať?

Odteraz vás žiadam, aby ste boli v stave milosti a modlili sa pred obrazom Svätej rodiny nasledujúcu ochrannú modlitbu, aby keď budú chcieť zaviesť vakcínu, môj ochranný plášť vás urobí neviditeľným na príhovor celého neba a všetkých úbohých duší.

MODLITBA NA KAŽDÝ DEŇ:

Ja, …/
celé meno nahlas/ ako dieťa Boha Otca a Ním tak milované a ako súčasť Jeho verného ľudu volám o pomoc celé Nebo a úbohé duše v očistci a žiadam o duchovný príhovor svätého Jozefa, preblahoslavenej Panny Márie, môjho Pána Ježiša Krista, Boha Otca a Ducha Svätého, tvárou v tvár tejto situácii, ktorá ohrozuje moju fyzickú a duchovnú integritu, ako je implantácia očkovacej látky proti Covid do môjho tela. Prostredníctvom ochrany a príhovoru mocného svätého archanjela Michala žiadam celú jeho anjelskú družinu, aby mi pomohla a zneviditeľnila ma pred touto hrozbou, aby sme boli chránení a vedení mojím ochrancom svätým Jozefom a tiež strážené myriadami anjelov a úbohých duší v očistci, ktoré nás bránia proti tomuto úkladu na celom svete. Amen.

Odteraz sa budete modliť každý deň a Nebo bude mimoriadnym spôsobom predchádzať takýmto okolnostiam a všetci, ktorí sa ho budú modliť, budú chránení pred týmto nebezpečenstvom pre ich fyzickú a duchovnú integritu, toto Varovanie týkajúce sa vakcíny a modlitby, o ktoré požiadal Boh Otec aby som sa dostal k Jeho vernému zvyšku, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť Nového svetového poriadku, mnoho nespravodlivosti pochádza z tohto režimu, ale uvidia aj Mocnú ruku Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, Matky Božej, moju(sv. Jozefa), svätých archanjelov a anjelov, duší očistca a svätého archanjela Michaela, ktorí ich nenechajú na pokoji, tiež uvidí mnoho zázrakov a zdatnosti zo strany Boha ako ochrancu svojho milovaného Izraela.
Preto, svätý ľud môjho Syna, kričte a povedzte mocným hlasom výkrik svätého archanjela Michala, KTO AKO BOH ?, NIKTO AKO BOH !!! Vzývaj ma a ja ti prídem na pomoc tvárou v tvár každej hrozbe, postarám sa a budem ťa chrániť a sprevádzať ťa v boji proti zlu, nie si sám, veríš v prozreteľnosť a božskú ochranu, všetko dobre dopadne, Opúšťam vás s ochranou môjho svätého plášťa a požehnaním môjho otca Ježiša Krista.
Maranatha, Maranatha. Príď, Pane Ježišu, Príď, Pane Ježišu.


maryrefugeofsouls.com/…o-prevent-covid-19-vaccinations-maryrefugeofsouls/
17. marca 2021 – Dôležité informácie – Pre ľudí, ktorí dostali vakcíny proti Covid-19 – MaryRefugeOfSouls

maryrefugeofsouls.com/…-received-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/
Video – Lieky na Covid-19 a dôležité fakty o vakcínach proti Covid-19 – MaryRefugeOfSouls

maryrefugeofsouls.com/…cts-about-the-covid-19-vaccines-maryrefugeofsouls/
Zuz S
OTP = znamenie selmy. "Modra bumazka" minulu jesen = znamenie selmy. Ruska = znamenie selmy. Prichadza to pomaly, postupne.
ľubica
vynikajuci kanal, žial len v angl:youtube.com/channel/UCISYuuedgat9A4IvOSVq1gA